inform_samil_fotoi.f.d., b/m. Orucova Məlahət Şamil qızı

1975-cı il martın 6-da Bakı şəhərində anadan olub.
1980-1990-cı illərdə Bakı şəhəri 132 sayli orta mək­təb­də oxuyub.
1990-1996-cı illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtomatika və hesablama texnikası fakültəsin­də təh­sil alıb.
2007-2014-cü illərdə  BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində baş laborant vəzifəsində işləyib.
2014-cü ildən Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetinin “İnformatika” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1990-1996, tələbə, Avtomatika və hesablama texnikası, ATU.
2008, Aspirantura, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu.
2012, BDU-nun nəzdindəki FD.02.016 Dissertasiya Şurasının iclasında “Xarici investisiyaların Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına təsirinin təhlili və modelləşdirilməsi” mövzusunda fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiə etmuşdir.
2013, AAK-nın 19 iyul 2013-cü il tarixli(protokol № 21-k) qərarı ilə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007-də BDU-nun İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdərma kafedrası,baş laborant.
2008-2014, BDU-nun “İqtisadi kibernetika” kafedrası, baş laborant.
Hazırda İqtisad Universitetinin “Rəqəmsal iqtisadiyyat və İKT”  kafedrasının baş müəllimidir.

 

 

*

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2008, Bakı, Riyaziyyatın tətbiqi problemləri, elmi konfrans.
2010, “Riyaziyyatın tətbiqi problemləri” Elmi Konfrans.
2011, XVII Международная конференция по Вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2011)
25-31 мая  г.  Алушта, Крым
2011,The 4th Concress of the Turk World Mathematical Society, 1-3 july,  Baku, Azerbaijan.
2011,Матер.конф.”Новая парадигма экономического развития страны: интеграция, индустриализация, инновация”, посвященная 20-летию Независимости Республики Казахстан. Казну им. Aль-Фараби. 8-9 декабря.
2012, Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Социально-экономичесие реформы в контексте интеграционного выбора Украины». Киев.
Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. II Respublika Elmi Konfransının materialları.Sumqayıt, 27-28 noyabr 2012.
2014,V Congress of the Turkic World Mathematicians Kyrgyzstan, Issyk-Kul Aurora
2014,V International Conference on Optimization Methods and Applications, Optimization and Applications, Petrovac, Montenegro, September

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİ