Şöbə müdiri Muradov Rəşad Hüseyn oğlu

Telefon: +(994) 12 437-10-86
Fax: +(994) 12 492-59-40
E-mail: unec @unec.edu.az

 

2439 8

Ümumi şöbənin vəzifə və funksiyaları

Ümumi şöbə Xalq Təsərrüfatı İnstitutu yarandıqdan dəftərxana kimi, 1996-cı ildən isə ayrıca şöbə kimi fəaliyyət göstərir.

Universitetdə vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinə baxılması, kargü­zar­lı­ğın aparılması, korrespondensiyanın təqdim edilməsinin müəy­yən olunmuş qaydasına riayət edilməsi, bu sahədə universitetin struktur bölmələrinə yardım göstərilməsi Ümumi şöbə tərəfındən həyata keçirilir.

Dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanlarından, ictimai təşkilatlar­dan, hüquqi və fıziki şəxslərdən universitetə daxil olan xidməti sənədlər, habelə digər korrespondensiya Ümumi şöbədə qəbul edilir və qeydə alınır. Daxil olan xidməti sənədlərin əlaqədar struktur bölmələrə verilməsi Ümumi şöbə tərəfındən həyata keçirilir.

Rektorun sərəncam və əmrləri Ümumi şöbə tərəfindən rəsmiləş­dirilir və müvafıq bölmələrə göndərilir. Rəhbərlik tərəfındən imzalanan məktub və müvafıq sənədlər Ümumi şöbədə qeydiyyata alınır və aidiy­yatı üzrə çatdırılır.

Rəhbərliyin normativ aktlarının və digər tapşırıqlarının icrasına nəzarət və icranın yoxlanılması işlərinin təşkilinə Ümumi şöbənin müdiri rəhbərlik edir.

Ümumi şöbə universitetin müstəqil struktur bölməsi olmaqla UNEC-də kargüzarlığın aparılması, korrespandensiyanın təqdim edilməsinin müəyyən olunmuş qaydasına riayət edilməsi, bu sahədə universitetin struktur bölmələrinə yardım göstərilməsi, habelə təlimata əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirir və kargüzarlıq xidmətində aşağıdakı əsas vəzifələri yerinə yetirir:

  • Daxil olan sənədləri qəbul edir, qeydə alır, aidiyyatı üzrə bölüşdürülür və icraçılara çatdırılır;
  • Sənədləri təyinatı üzrə göndərilməsi təmin edir;
  • Sənədlərin icra müddətinə nəzarət edir;*
  • Sənədlərin surətlərini çıxarmaq, sənədlərin qeydiyyatı, nomenklatur siyahıların hazırlanması işlərini həyata keçirilməsini təmin edir;
  • Sənədləri işlər üzrə formalaşdırır və arxivə təhvil verir;
  • Sənədlərin saxlanması və onlardan istifadə edilməsini təmin edir;
  • Universitetin struktur bölmələri arasında əlaqələrin təmin edilməsi və na xidmət üzrə texniki funksiyaları yerinə yetirir;
  • Kargüzarlığın müntəzəm surətdə təkmilləşdirilməsi məqsədilə universitetin bütün fəaliyyət sahələrində kargüzarlıq işinə metodiki rəhbərliyi həyata keçirir, kargüzarlığın peşə hazırlığını artırır;
  • Universitetin sənədlərinin məxfiliyinin qorunmasını təmin edir.