OKTYABR  ayının kollokvium sualları

Ali məktəb psixologiyası
Strateji təhlil

“Экономический анализ и аудит” для групп 427/429.
“Экономический анализ и диагностика” для групп 427/429.

Elmi-tədqiqatın əsasları və patentşünaslıq
Verilənlərin intelleektual təhlili
İqtisadiyyat fəlsəfəsi
Maliyyə-kredit təşkilatlarının vergiyə cəlb edilməsi
Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası
Концептуальные основы и практические аспекты налоговой политики
Ekoloji marketinq
Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi
Münaqişələrin idarə edilməsi
Привлечение к налогообложению предприятий финансовых – кредитных систем
Metroloji fəaliyyətin hüquqi əsasları
Pedaqogika
N.Qarayev. Müasir strateji menecment. 221 qrup
Qlobal ərzaq problemi
Sahibkalıq fəaliyyəti
Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırmanın müasir problemleri
Управление современными информационными системами
Verilənlərin intellektual təhlili

B/m Rəcəbov İ. Qrup 910 M
Təşkilat nəzəriyyəsi
Komputer şəbəkəsi və paylaşdırma sistemleri
Biznesin qiymətləndirilməsi

Biznesin idarə edilməsinin müasir problemləri
Человеческий капитал
Деловое общение
Ekologiyanın müasir problemləri
Ekologiyanın tarixi və metodologiyası
Ekoloji biznesin təşkili
Eksperimentin nəticələrinin riyazi işlənməsi
Экспертиза безопасности товаров сложно-технического назначения
Əməliyyatlar menecmenti
Факторы способствующие сохранению качестванепродовольственных товаров
Siyasi fikir tarixi
İME və müasir elmin problemləri
Kollokvium sualla
Разрешение конфликтов
Mатематическая обработка результатов эксперимента
Biznesdə münaqişələrin həlli
Mikro və makroiqtisadiyyat
Mультикультурализм Aзербайджана
Mürəkkəb texniki təyinatlı malların təhlükəsizlik ekspertizası
Оценка уровня качества экспортируемых и импортируемых товаров
Оценка критерий качества и обработка математическим способом непродовольственных товаров
Патентоведение и основы научных исследований»
QƏM keyfiyyətinin saxlanmasına kömək edən amillər
QƏM istismar xassələri
Qida haqqında elmin tarixi və metodologiyası
Komputer şəbəkələri və paylanmiş sistemlər
Современные проблемы управления бизнесом
Mühasibat uçotunda informasiya texnologiyaları
İqtisad elminin tarixi və metodologiyası
Организация и управление бизнесом
Azərbaycan Xarici İqtisadi Siyasəti
Pусский язык для экономистов

Dizaynın müasir problemləri
İqtisad elminin tarixi və metodologiyası
Mikro-Makroiqtisadiyyat-3

Azərbaycanın Dünya Bankı ilə əlaqələri
Azərbaycanın Dünya Bankı ilə əlaqələri
Böhran suallar
Dövlətin regional siyasəti

Ekologiyanın müasir problemləri
Русский язык
Электронный бизнес

Электронный бизнес
Əməliyyatlar menecmenti
Gömrük işinin təkmilləşdirilməsi problemləri

Интеллектуальный анализ данных
İqtisadi təhlükəsizlik nəzəriyyələri
İqtisad elminin tarixi və metodologiya

İqtisad elminin tarixi və metodologiya
İstehsal və xidmət sahələrində kommersiya fəaliyyəti
Maliyyənin müasir.
Методы и средства экспертизы пищевых продуктов

Вопросы по магистратуре (микро, макро, III) Мустафаева Назилa
Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri
Müasir maliyyə-kredit institutlarının fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycan multikulturailzmi
Pedaqogika

Pul-kredit tənzimlənməsi
Pусский язык для экономистов

Siyasi regionşünaslıq
Valyuta ehtiyatı və xarici borc siyasəti
Vergi siyasətinin konseptual əsasları

Verilənlərin intellektual təhlili
Современные проблемы финансов
Xidmətlər üzrə beynəlxalq ticarət

Avropa İttifaqının iqtisadiyyatı
Kollokvium sualları
Müəssisədə MTTX təşkili
Проблемы экономической безопасности страны
Qiymət statistikası
Sənayenin restrukturizasiyası
Усовершенствование таможенного дела

 

 

 

 

 

11254 1