.                                 İMTAHAN TESTLƏRİ – 4-cu kurs Y4 semestri fənləri

Kafedra Kod Fənnin adı Az Rus
1 Beynəlxalq münasibətlər 0530 Müasir inteqrasiya prosesləri azərb. rus
2 Bey. iqtisadi münasibətlər 0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər azərb. rus
3 Beynəlxalq iqtisadiyyat 0719 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya azərb. rus
4 Bey. ticarət və gömrük işi 0731 Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri azərb. rus
5 Biznesin idarə edilməsi 0807 Biznes təhlükəsizliyi azərb. rus
6 0821 Biznesin strateji idarə edilməsi azərb. rus
7 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili 1002  Əməyin normalaşdırılması əsasları azərb. rus
8 Ərzaq malları əmtəəşünaslığı
və ekspertizası
1114 Ət və balıq məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası azərb. rus
9 2802 A İstehlak mallarının kodlaşdırılması (ərzaq qrupları üçün) azərb. rus
10 Ətraf mühitin mühafizəsi
və iqtisadiyyatı
1228 Tətbiqi ekologiya azərb. rus
11 1236 Ekologiya azərb. rus
12 1240 Qara və əlvan metallurgiya sənayesinin ekologiyası azərb. rus
13 İnformasiya iqtisadiyyatı
və texnologiyaları
1511 İntellektual sistemlər azərb. rus
14 1521 Yeni informasiya texnologiyaları azərb. rus
15 1523 Informasiya texnologiyaları və sistemləri-2 azərb. rus
16 İnformatika 1607 İnternet texnologiyaları azərb. qr yxdr
17 İqtisadi hüquq 1719 Beynəlxalq iqtisadi hüquq azərb. rus
18 İqtisadi kibernetika 1805 İqtisadi sistemlərin analizi qr yxdr rus
19 İqtisadi təhlil və audit 2007 Audit(sahələr üzrə) azərb. rus
20 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2102 Dövlətin iqtisadi siyasəti azərb. qr yxdr
21 Maliyyə və maliyyə institutları 2205 Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat azərb. rus
22 Marketinq 2302 Bazar infrastrukturu azərb. rus
23 2308 Ehtiyatların idarə edilməsi azərb. rus
24 Menecment 2401 Antiböhranlı idarəetmə azərb. rus
25 2412 İdarəetmə qərarları azərb. rus
26 2415 Korporotiv idarəetmə azərb. rus
27 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2524 Elmi texniki tərəqqinin iqtisadiyyatı azərb. rus
28 2528 Sənayenin qeyri-neft sahələrinin inkişafı azərb. rus
29 Mühasibat uçotu 2606 Nəzarət və təftiş azərb. rus
30 Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı
və ekspertizası
2802 İstehlak mallarının kod-sı (qeyri-ərzaq qrupları üçün) azərb. rus
31 2819 Elektrik və mədəni mallar əmtəəşünaslığı və ekspertizası azərb. rus
32 Qida məhsullarının
texnologiyası
2955 İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili azərb. rus
33 2956 İaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi azərb. rus
34 2961 Qida konsentrantlarının texnologiyası azərb. qr yxdr
35 2962 ÇMUQM və QK sənayesi müəssisələrinin texn. layihə-si azərb. qr yxdr
36 Qiymət və qiymətləndirmə 3002 Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi azərb. rus
37 Standartlaşdırma və
sertifikasiya
3441 Tətbiqi metrologiya – 2 azərb. rus
38 3443 Yüngül sənaye məhsullarının standartlaşdırılması və sert-sı azərb. rus
39 3457 Pambığın ilkin emalı müəssisələrinin layihələndirilməsi azərb. qr yxdr
40 Statistika 3505 Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası azərb. qr yxdr
41 3506 Ətraf mühitin qorunması statistikası azərb. qr yxdr
42 3509 Milli Hesablar Sistemi azərb. qr yxdr
43 Texnloji maşınlar və
sahə avadanlıqları
3418 Sahə maşınlarının layihələndirilməsi azərb. qr yxdr
44 3666 Texnoloji avadanlıqlar azərb. rus
45 3685 TYS və MX maşınlarının təmiri və təmir sexlərinin layihə-si azərb. rus
46 Ticarət 3701 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları azərb. rus
47 3732 Münaqişələr xidməti azərb. rus
48 Xüsusi İstedadlar Fakültəsi 0405 İnvestisiyaların maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi azərb. rus
49 0724 Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi azərb. rus
50 0730 ÜTT və beynəlxalq ticarət siyasəti azərb. rus
51 9899 Beynəlxalq maliyyə bazarları azərb. rus
52 9900 Beynəlxalq maliyyə-kredit təkilatları azərb. rus
5596 4