.                                                             İMTAHAN TESTLƏRİ

şifrə FƏNLƏR Az Rus
1202Y Azərbaycan coğrafiyası az
1229Y Heyvanlar aləmi az
2203Y Maliyyə az rus
2818Y  Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlığı az rus
0706Y Dünya iqtisadiyyatının tarixi az
1313Y Fizika-2 az rus
1302Y Dövrәlәr nәzәriyyәsi az rus
3803 Vergi inzibatçılığı az
3805 Vergi uçotu, hesabatı və audit az
3902Y Xarici dil-2 (İngilis dili) az
3902Y Xarici dil-2 (Alman dili) az
3902Y Xarici dil-2 (Fransız dili) az
3902Y Xarici dil-2 (Rus dili) az
1616Y Müasir proqramlaşdırma dilləri az rus
1908Y Mikroiqtisadiyyat az rus
3650Y Tətbiqi mexanika az
3652Y Tətbiqi mexanika – 2 az
1403Y Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi az rus
1508 İnformasiya sistemlәrinin layihәlәndirilmәsi az rus
1521 Yeni informasiya texnologiyaları
az rus
1320  Polimer kimyası az
26665 1