.                                                             İMTAHAN TESTLƏRİ

şifrə FƏNLƏR Az Rus
2019 Xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәhlili az rus
2205 Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat az rus
3503 Əhali statistikası az
3505 Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası az
3507 Ev təsərrüfatlarının büdcə statistikası az
3801 Vergilər və vergitutma az rus
3803 Vergi inzibatçılığı az  
3805 Vergi uçotu, hesabatı  və audit az  
3506 Ətraf mühitin qorunması statistikası az  
3508 Maliyyə və bank statistikası az
0731 Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri az rus
0719 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya az rus
0619 Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi az  
0921 Rəqabətli geyim reklamı az
0933 Geyimin konstruksiya edilməsi – 2 az
1322 Texniki biokimya az
1327 Fizika-2 rus
1329 Kimya II az rus
1703 Gömrük hüququ az  
1724 Azərbaycanın gömrük qanunverciliyi az  
1523 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri-2 az rus
1501 Bilik iqtisadiyyatı az rus
1504 Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılması az rus
1508 İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi az rus
1521 Yeni informasiya texnologiyaları az rus
1601 Alqoritmləşdirmənin əsasları rus
1603 İnformasiyanın işlənməsinin kodlaşdırılması sistemi rus
1607 İnternet texnologiyaları az rus
2411 İdarəetmə nəzəriyyəsi rus
2412 İdarəetmə qərarları az rus
2414 İstehsal menecmenti az rus
2416 Kreativ menecment az rus
2602 Maliyyə (mühasibat) uçotu az rus
2925 Qida fiziologiyası az rus
2929 Qida mәhsullarını ümumi texnologiyası – 1 az
2951 Yeyinti  qatqılarının qıda texnologiyalarında istifadəsi az  
2966 Ət və ət məhsullarının soyudulma texnologiyası az  
2965 Ət və ət məhsullarının texnologiyası az  
2902 Biotexnologiyanın əsasları az rus
2905 Ət və ət məhsulıları itehsalına texniki-kimyəvi nəzarət az  
2906 Sahə müəssisələrinin (ət və balıq sənayesi) avadanlıqları az
2963 Heyvandarlığın əsasları və kənd təsərrüfatı az
2964 Ət və ət məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları az
2967 Ət sənayesı müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi az  
3409 Metrologiyanın әsasları az rus
3455 Pambiğin ilkin emali texnologiyası – 2 az
3456 Texnoloji avadanliqların təmiri az
3457 Pambığın ilkin emal müəssisələrinin layihələndirilməsi az  
3462 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya az
3415 Pambıq  zavodlarının ventilyasiyası və pnevmatik nəqliyyat az  
2821 Qeyri-­әrzaq mallarının ekspert qiymәtlәndirilmәsi az rus
2822 Kommersiya əmtəəşünaslığı az rus
2826 Ekspertizanın əsasları az rus
2827 QƏMƏ və ekspertizası az  
3401 Beynəlxalq standartlaşdırma və sertifikatladırma az rus
3419 Sahə texnologiyası az  
3441 Tətbiqi metrologiya-2 az  
3442 Yeyinti sənaye standart. və sert. az
3440 Keyfiyyət sistemləri az rus
3448 Xammal və məhsul keyfiyyətinə nəzarət az
1113 Yeyinti yağları, süd və süd məh-nın əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
1114 Ət və balıq məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
1116 Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
2802 İstehlak mallarının  kodlaşdırılması az rus
2817 Gön-ayaqqabı və xəz mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
2302 Bazar infranstrukturu az
2304 Beynəlxalq marketinq az rus
2314 Marketinqdə məhsul siyasəti az
2317 Marketinq tədqiqatları az rus
2815 Əmtəəşünaslığın əsasları az rus
3708 Kommersiya müəssisələrin idarəedilməsi az rus
3719 Ticarət maliyyəsi az rus
0611 Gömrük işi az rus
3723 Kommersiya danışıqları və yazışmaları az rus
1228 Tətbiqi ekologiya az  
1202 Azәrbaycanın ekoloji vәziyyәti vә problemlәri az rus
1202Y Azərbaycan coğrafiyası az
1205 Ekoloji və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi az rus
1208 Ekoloji monitorinqin əsasları az  
1209 Ekoloji standartlaşdırma və sertifiksiya az rus
1229Y Heyvanlar aləmi az
2102 Dövlətin iqtisadi siyasəti az rus
2109 Milli iqtisadi inkişaf modelləri az rus
2203Y Maliyyə az rus
2818Y  Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlığı az rus
1015 Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası az rus
3002 Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi az rus
3001 Biznesin qiymətləndirilməsi az rus
3006 İntellektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsi az rus
2523 Sənaye iqtisadiyyatın idarə edilməsi az rus
1002 Əməyin normal əsasları az  
1014 Erqonomika az rus
1118 Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası – 2 az rus
1203 Əhali və sosial ekologiya az rus
1230 Torpaqşünaslığın əsasları az rus
1248 Azərbaycanın xüsusi qorunan əraziləri az rus
1249 Materialşunaslığın əsasları az rus
1252 Ekoloji biznesin əsasları az rus
1710 Mülki_hüquq az
1711 Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları az
1719 Beynəlxalq iqtisadi hüquq az rus
2001 İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi az rus
2111 Sosial iqtisadi inkişafın proqramlaşdırılması az rus
1722 Beynəlxalq hüquq az rus
2117 Makroiqtisadi tənzimləmə az rus
0117 Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi az rus
0118 ASM-nin infrastrukturunun iqtisadiyyatı və təşkili az rus
0119 Xarici dövlətlərin aqrar siyasəti və inkişaf təcrübəsi az rus
0120 Aqrar sferada invest-ya qoyuluşu və innov-ya siyasəti az  rus
0121 Aqrar bazarın formalaş-sı və inkişaf xüsusiyyətləri az rus
0124 Regional iqt-di siyasət və kəndin sosial-iqtisadi inkişafı az rus
0415 Bank işi az rus
2512 Sahə iqtisadiyyatı az rus
2519 Maşınqayırmanın iqtisadiyyatı az  
2524 Elmi-texniki tərəqqinin iqtisadiyyatı az  
0807 Biznesin təhlükəsizliyi az rus
0821 Biznesin strateji idarə edilməsi az rus
0820 Biznes layihələrinin idarə edilməsi az rus
1246 Alternativ yanacaq və onların tətbiqinin ekoloji təhlükəsizliyi az  
0104 Aqro-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az  
2007 Audit(isteh.sah. üzrə) az rus
2605 Auditin əsasları az rus
0716 Azərbaycanın xarici ticarət siyasəti az  
0201 Azərbaycan dili rus
0301 Azərbaycan tarixi az rus
0703 Dünya iqtisadiyyatı az rus
0704 Beyn.bazar və birjalar az rus
0708 Beynəlxalq kommersiya işi az rus
0706Y Dünya iqtisadiyyatının tarixi az
0724 Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi az rus
1722 Beynəlxalq hüquq az  
0508 Beynəlxalq münasibətlər az rus
0805 Biznesin  etikası az rus
0808 Biznesin təşkili və idarə edilməsi-1 az rus
2962 ÇMUQM və QK  sənayesi az  
3301 Əhali tələbatı və istehlakın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az  
3328 Əhaliyə pullu xidmətlərin sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az  
2819 Elektrik və  mədəni mallar əmtəəşünaslığı az rus
1311 Elektrotexnika az  
1315 Kimya I az
1001 Əməyin iqtisadiyyatı az rus
1313Y Fizika-2 az rus
1314 Kimya II az rus
1334 Fizaka-1 az
2702 Fəlsəfə az rus
1301 Fizika-1 az rus
1302 Fizika-2 rus
1302Y Dövrәlәr nәzәriyyәsi az rus
1304 Fizika-2 az rus
1305 Mikroelektronika və mikroprosessor sistemləri az rus
0732 Geoiqtisadiyyat az  
3918 II Xarici dil-1 az
3902 Xarici dil-2 az
3902Y Xarici dil-2 (İngilis dili) az
3902Y Xarici dil-2 (Alman dili) az
3902Y Xarici dil-2 (Fransız dili) az
3901 Xarici dil-1 az
3807 Xarici ölkələrin vergi sistemi az rus
2613 XİF uçotu az rus
3902Y Xarici dil-2 (Rus dili) az
3919 II Xarici dil-2 (alman) az rus
3919 II Xarici dil-2 (fransız) az rus
1515 Koorporativ informasiya sistemləri az rus
1518 Qərar qəbuletmənin üsul və vasitələri az
1524 İnformasiya.sistemlərinin menecmenti az rus
3914 İşgüzar ingilis dili az
1511 İntelektual sistemləri az rus
1610 Kompüter və hesablama sistemlərinin arxitekturası az
1616Y Müasir proqramlaşdırma dilləri az rus
0405 Investisiyanın maliy. və kreditl. az rus
1611 Kompüter və informasiya şəbəkələri az rus
1615 Mütəxəssisin avtomatlaşdırılmış iş yeri az rus
0538 İqtisadi diplomatiya az rus
1706 İqtisadi hüquq az rus
1809 İqtisadi kibernetika az  
1904 Mikroiqtisadiyyat rus
1908Y Mikroiqtisadiyyat az rus
3025 İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi az rus
2004 İdarəetmə təhlili az rus
2113 İqtisadi tənzim. əsasları az rus
1907 İqtisadi təlimlər tarixi az rus
2521 İstehsalın təşkili az  
2415 Korporativ idarəetmə az rus
3425 Standartlaşdırmanın əsasları az
3429 Texnoloji ölçmələr – 1 az
3734 Kommersiya fəal.əsasları az rus
1609 Komp. qrafikası və multimedia az rus
0813 Korporativ idarəetmə az rus
0815 Maliyyə biznesi az rus
1632 Kompyuter texnologiyası və proqramlaşdırma – 1 rus
1633 KT və proqramlaşma=2 az rus
1901 Makroiqtisadiyyat az rus
1924 İqtisadiyyat az rus
1927 Makroiqtisadiyyat rus
1709 Maliyyə hüququ az rus
2210 Maliyyə nəzarəti və audit az rus
2211 Maliyyə nəzəriyyəsi az rus
2804 Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırılması az rus
2804Q Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırılması az rus
2333 Marketinq az rus
1217 Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi az rus
3436 Metrologiya standart.və sertifik. az rus
3501 Statistika az rus
3509 Milli hesablar sistemi az  
3650Y Tətbiqi mexanika az
3652Y Tətbiqi mexanika – 2 az
2107 Milli iqtisadiyyat az rus
2108 Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi az rus
2219 Mühasibat(maliyyə) uçotu az rus
2509 Müəssisənin iqtisadiyyatı az  
3732 Münaqişələr  xidməti az rus
2807 Neft. neft məhs.əmt.və ekspertizası az rus
2808 Plastik kütlə və kimyəvi rəngsazlıq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
1245 Nəqliyyat vasitələrinin ekoloji problemləri və onların həllinin əsas istiqamətləri az  
2401 Antiböhranlı idarəetmə az rus
2606 Nəzarət və təftiş az rus
1240 Qara və əlvan metallurgiya  sənayesinin ekologiyası problemləri az  
2809 QƏMƏ və ekspertizası az rus
0410 Qiymətli kağızlar az rus
3102 Riyaziyyat-2 az rus
3106 Riyaziyyat-2 az rus
3104 Riyaziyyat-2 az rus
3105 Riyaziyyat-1 rus
3109 Riyaziyyat-2 az
3201 Rus dili az  
3418 Sahə  maşınlarının layihələndirilməsi az  
3453 Pambığin qurudulması az
3458 Materialşünaslıq az
3520 Statistikanın tarixi az
3527 Statistikanın nəzəriyyəsi rus
2321 Sənaye marketinqi az  
2528 Sənayenin  qeyri-neft sahələrinin  inkişafı az rus
2214 Sığorta işinin təşkili az rus
1403Y Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi az rus
1520 Sistem.təhl.və kom.modelləşd. az rus
3514 Sos.iqtisadi statistika az rus
3515 Sosial statistika az
3327 Sosial mədəni sahələrin proqnozlaşdırılması az  
3309 Sosial normativlər və indikatorlar az  
3635 ALS-lə texnoloji prosesin idarə edilməsi az rus
3639 Tədavül sfer.müəs.avadanlıqları az rus 
3312 Təhsilin  iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az  
3628 Tətbiqi mexanika az  
3629 Texniki biliklərin əsasları az rus
3713 Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı və təşkili az rus
3715 Xidmət sahələrində kommersiya az rus
3433 Xətti bucaq və mexaniki ölcmələr az  
2520 Yeyinti sənayenin iqtisadiyyatı az  
3443 Yün.sən.məhsul. stand.və sertifik. az  
9899 Beynәlxalq maliyyә bazarları_eng eng eng
19817 2