Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzində Yenidən hazırlanma təhsili alan dinləyicilərin İMTAHAN CƏDVƏLLƏRİ və İMTAHAN TESTLƏRİ

İMTAHAN CƏDVƏLLƏRİ

98, 99, 100 qrupları üzrə İMTAHAN CƏDVƏLLƏRİ
101, 102, 103 qrupları üzrə İMTAHAN CƏDVƏLLƏRİ
104, 105 qrupları üzrə İMTAHAN CƏDVƏLLƏRİ

İMTAHAN TESTLƏRİ

Qr. 98 – 3 semestr
8004 – Beynəlxalq biznes
8007 – Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
8008 – Beynəlxalq kommersiya işi
8009 – Beynəlxalq marketinq
8045 – Vergi işi
8049-Xarici iqtisadi siyasət
8051 – Xarici ticarət əlaqələri

Qr. 99 – 3 semestr
8003 – Benəlxalq valyuta kredit munasibətləri
8006 – Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 
8014 – Budcə sistemi
8015 – Budcə təşkilatlarında uçot və hesabat
8031 – Maliyyə nəzarəti və audit
8042 – Sigorta işi
8047 – Verqi və verqigoymanin əsasları

Qr. 100a – 3 semestr
8006 – Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 
8014 – Budcə sistemi
8015 – Budcə təşkilatlarında uçot və hesabat
8035 – Müəssisənin maliyyəsi
8042 – Sığorta işi
8046 – Vergi və vergitutma

Qr. 100b – 3 semestr
8001 – Bank işi 
8003 – Benəxalq valyuta kredit münasibətləri
8014 – Budcə sistemi
8016 – Budcə uçotu və hesabatı 
8031 – Maliyyə nəzarəti və audit
8042 – Sığorta işi
8047 – Verqi və verqigoymanın əsasları

Qr. 101 – 2 semestr
8004 – Beynəlxalq biznes 
8006 – Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 
8007 – Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
8009 – Beynəlxalq marketinq
8020 – Gömrük işinin təşkili
8025 – İşgüzar ingilis dili
8038 – Ölkəşünaslığın əsasları 
8045 – Vergi işi
8049-Xarici iqtisadi siyasət
8051 – Xarici ticarət əlaqələri

Qr. 102 – 2 semestr
8001 – Bank işi 
8002 – Bank uçotu 
8003 – Beynəlxalq valyuta kredit munasibətləri
8006 – Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 
8017 – Budcə və xəzinə uçotu
8025 – İşgüzar ingilis dili
8031 – Maliyyə nəzarəti və audit
8035 – Müəssisənin maliyyəsi
8042 – Sığorta işi
8047 – Verqi və verqigoymanın əsasları

Qr. 103 – 2 semestr
8006 – Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 
8014 – Budcə sistemi
8015 – Budcə təşkilatlarında uçot və hesabat
8022 – İqtisadi informasiyanın işlənməsinin kompüter texnologiyası 
8030 – Maliyyə hüququ
8031 – Maliyyə nəzarəti və audit
8035 – Müəssisənin maliyyəsi
8042 – Sığorta işi
8046 – Vergi və vergitutma

Qr. 104
8021 – İnformasiya iqtisadiyyatı 
8023 – İqtisadi təhlil
8024 – İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
8027 – Makroiqtisadiyyat
8028 – Maliyyə 
8030 – Maliyyə hüququ
8034 – Mikroiqtisadiyyat
8037 – Mühasibat uçotu
8040 – Pul və banklar
8043 – Statistika

 

Qr. 105
8027 – Makroiqtisadiyyat
8028 – Maliyyə 
8029 – Maliyyə iqtisadi təhlili
8033 – Menecmentin əsasları 
8034 – Mikroiqtisadiyyat
8036 – Müəssisənin iqtisadiyyatı 
8037 – Mühasibat uçotu
8040 – Pul və banklar
8043 – Statistika

16052 3