“Kənar şəxslərin kredit qazanmaq üçün təhsil xidmətinin təşkili haqqında” UNEC-in daxili Qaydaları

  1. UNEC-də kredit qazanmaq üçün müraciət edən kənar şəxs (bundan sonra təhsilalan) qaydalarla müəyyən edilmiş müddətdə kredit qazanmaq istədiyi fənlər əsasında Tyutor xidmətinin iştirakı ilə fənlərin tədrisi üçün fərdi tədris planını (FTP) tərtib etməlidir;

  2. UNEC və təhsilalan arasında tərtib edilmiş FTP əsasında hər fənn üzrə müqavilə bağlanmalıdır;

  3. Təhsilalanla bağlanmış müqavilədə təhsilalanın götürdüyü fənnin(lərin) kreditinə görə ödəməli olduğu məbləğ (kredit haqqı fənnin tədris olunduğu ixtisasın cari təhsil haqqının 60-a bölünərək təhsilalanın götürdüyü kredit sayına vurulmaqla hesablanır) göstərilməlidir;

  4. Təhsilalanın biliyinin qiymətləndirilməsi tədris planı, fənnin sillabusunda nəzərdə tutulmuş meyarlar və UNEC-in daxili qaydaları əsasında aparılır;

  5. Təhsilalana imtahan nəticələri müvəffəq olduğu halda transkriptin verilməsi təmin edilməlidir. Transkriptdə təhsilalanın soyadı, adı və atasının adı, tədris aldığı fənnin adı, krediti, auditoriya saatları, fənnin tədris olunduğu təhsil səviyyəsi və qiymətləndirmə haqqında məlumat əks olunmalıdır;

  6. Bakalavr təhsili olan yalnız bakalavr səviyyəsindən, magistr təhsili olan isə həm bakalavr, həm də magistr səviyyəsindən kredit qazana bilər.

 

1479 2