2015/2016-cı tədris ilində Magistraturaya qəbul olunmuş əyani şöbə magistrlərın dissertasiya mövzuları

Abasov Ziyarət Misir. “Tekstil məmulatlarının istehlak xassələrinin tədqiqi”

Abbasov  Ülvü  İdris.  “Müəssisələrin maliyyə nəticələrinin idarəolunması problemləri”

Abbasov Elvin Vaseh. “Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında gömrük vergi və rüsumlarının rolu”

Aбдуллаев Эйнулла Адиль. “Современное состояние организации ретейлинга и особенности применения их результатов в Азербайджане

Abdullayev Tamerlan Mehman. “İctimai iaşə müəssisələrində uçot və hesabatın təşkili istiqamətləri” 

Abdullayev Vüqar Cəfər. “Müasir dövrdə kiçik biznesin maliyyələşdirilməsi mənbələrinin təhlili və onun təkmilləşdirilməsi”

Abdullayeva Aysel Zakir. “Kredit bazarında qiymətlərin formalaşması mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi”

Abdullayeva Sevinc Vidadi. “İslam bankçılıq sisteminin Azərbaycanda tətbiqi prespektivləri” 

Abdullazadə Reyhan Etibar. “Strateji əməkdaşliq şəraitində sənaye müəssisələrinin marketinq idarəetmə sisteminin formalaşmasi” 

Abdurəhmanlı Aysel Hüseyn. “Müəssisələrin maliyyə resurslarından istifadənin səmərəliliyinin artırılmasında maliyyə planlaşdırılmasının rolu”

Adilzadə Səadət İlham. “Kişi paltosu hazırlanmasının kompleks mexanikləşdirilmiş xəttinin texnologiyalarının və avadanlıqlarının analizi”

Ağayev Camal Ramiz. “Xam pambığın saxlanması və qurudulması proseslərində nəmliyinin dəyişməsinin nəzəri tədqiqi”

Ağayeva Aytac Firudin.  “Pambığın təkrar emalında iri zibil qarışıqlarından təmizləyicilərin konstruksiyalarının nəzəri hesabatı”

Ağazadə Rubayə Azad.  “Ticarət təşkilatlarında işgüzar fəaliyyətin iqtisadi təhlilinin əsas istiqamətləri”

Aslanlı Kənan Ərəb. “Yüngül sənaye məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin optimallaşdırılması kriterlərinin təhlili” 

Aslanova Aydan Fərman. “Daxili və dünya qiymətlərinin formalaşmasında valyuta amili”

Aşurova İlkanə Qiyas. “Kapitalın və bölüşdürülməmiş mənfəətin formalaşmasının uçotu”

Ağakişiyev Azər Firuz. “Qloballaşma şəraıtındə ekolojı proseslərın tənzımlənməsının dövlət mexanızmı və onun təkmılləşdırılməsının əsas ıstıqamətlərı”

Aydəmirov Vasif Cümşüd. “Bank fəaliyyətinin səmərəliliyi: meyarlar, göstəricilər və  qiymətləndirilməsi” 

Babayev Elsevər Ramiz.  “Müəssisənin maliyyə çevikliyinin təmin edilməsində maliyyə menecmentinin rolu”

Babayev Rəşad Alay. “Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə  dövlət sosial sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi”

Babayev Şəhriyar Xalıq .“Müasir şəraitində mikro səviyyədə maliyyə menecmentinin təkmilləşdirilməsi” 

Babazadə Azər Musafəddin. “Sığorta sahəsində rəqabətin marketinq prinsipləri əsasında təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Balabəyli  Vüsalə Abbas. “Ərzaq təminatı strateqiyasında  qida məhsullarının təhlükəsizliyi və onların   istehsalında   HACCP  sisteminin tətbiqi perspektivləri”

Baxşıyev Qəyyum Mehman. “Müasir dövrdə bankların kredit əməliyyatları”

Bayraməliyeva Günel Vilayət. “Müasir kostyumda siluetlərin modifikasiyasının analizi”

Bayramov Nicat Namik. “Müəssisə kapitalının idarəolunmasının müasir vəziyyəti və onun təkmilləşdirilməsi yolları”

Bayramova Elvira Məhəmməd. “Maliyyə bazarında bankların investisiya fəaliyyəti” 

Bayramzadə Sərxan Ramız. “Riteyl autsorsinq  və onun kommersiya fəaliyyətinin effektivliyinin artırılmasında rolu”

Bəşirova Gülhan Gündüz. “Məişət tullantılarının texnoloji və ekoloji qiymətləndirilməsi” 

Cahangirov Vasif Asif.  “Nəqliyyat  təşkilatlarında qeyri-maddi aktivlərin uçotu və təhlili”

Cavadov  Şahin Vahid. “Qiymətli   kağizlar  bazarinda  banklarin investisiya  fəaliyyəti”

Джавадов Рамин Ханлар. “Стандарты финансовой отчетности и методология отдельных хозяйственных операций”

Сəfərli  Emil  Ceyhun. “Biznes proseslərin qiymətləndirilməsində maliyyə təhlilindən istifadənin təkmilləşdirilməsi” 

Cəfərova  Nigar Aydın. “Xam pambığı xırda qarışıqlardan təmizləyən maşınların məhsuldarlığının  nəzəri hesabatı”  

Dadaşov Nadir Abdulhəsən. “Kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsində risk-menecment amilindən istifadə olunması yolları”

Dadaşova  Zərifə Xəyyam. “Azərbaycan  Respublikasının  xarici  ticarət strategiyası və onun optimallaşdırılması problemləri”

Dadaşova Hürzad Şamxal. “Folklyor üslubun müasir geyimdə təcəssümü” 

Dünyamalıyeva Mətanət Nəriman. “Makroprudensial siyasət: anlayış, məqsəd və prinsipləri”

Əbilova Fidan Daşdəmir. “Köynək hazırlanmasının kompleks mexanikləşdirilmiş xəttinin texnologiyalarının və avadanlıqlarının analizi”

Əhliyyətli Səbuhi Ədalət.  “İstehlak  krediti, onun təşkili və inkişaf prespektivi”

Əhmədova Xanım Azad.“Tikili malların keyfiyyətinin idarə edilməsinin müasir məsələlərinin tədqiqi” 

Əlımərdanlı Nərgız Mübarız. “Müasir şəraitdə təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə inflyasiya amilinin təsirinin təhlili və qiymətləndirilməsi” 

Алиев  Камран  Азер. “Маркетинговые технологии воздействия на стили поведения потребителей в туристической сфере”

Əliyev Nicat Qurban. “Хidmət bazarında rəqabətqabiliyyətinin tədqiqi  və onun yüksəldilməsi yolları” 

Əliyev Nicat Valeh. “Ticarətə daxil olan inşaat materiallarının keyfiyyətinin ekspertizası” 

Əliyev Sahil Qabil. “Rəqəmsal rəngli televizorların gömrük ekspertizası” 

Əliyev Xəyal Cavanşir.  “Peşə-ixtisas təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi”

Əlıyev Zaur Fıkrət. “Bank və real sektor arasında əlaqələrin gücləndirilməsi” 

Əlıyeva  Aygün  Vidadı.  “Azərbaycanda  yetişən  yabanı  meyvə-giləmeyvələrdən  alınan  qida  əlavələrinin keyfiyyətınin ekspertizası” 

Əliyeva Gülavaz Namaz. “Yüngül sənaye məhsullarının keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodlarının işlənməsi” 

Əliyeva Nuranə Rəşid.  “Kostyum qrupu məmulatlarının hazırlanmasının kompleks mexanikləşdirilmiş xəttinin texnologiyalarının və avadanlıqlarının analizi”

Ализаде Сурия Гусейнбала . “Влияние маркетинговых решений в процесс организации коммерческой деятельности в современных условиях”

Əlizadə Tərlan Qəzənfər. “Müasir şəraitdə iqtisadi risklərin təhlili metodikası və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” 

Elyasova Pərvanə Avtandil.  “Maliyyə hesabatlarının formalaşması: nəzəriyyə və praktika məsələləri” 

Əmirli Ülfət İskəndər. “Azərbaycanda intellektual kapitalın formalaşmasının dövlət mexanizmi” 

Əmirxanov Vüsal Məmmədxan. “Nar xammalından müxtəlif tərkibli aromatlı, təhlükəsiz nar konsentratlarının istehsalı texnologiyasının mümkünlüyünün öyrənilməsi və əsaslandırılması”

Eyvazova Zümrüd  Ərəstun.  “Bank əməliyyatlarının təhlili metodikası və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Əzimzadə Orxan Xəqani. “İqtisadi təhlükəsizlik və onun təmin edilməsində gömrük xidmətinin rolu”

Gülməmmədli Orxan Ələsgər.  “Bankların kredit siyasəti” 

Гаджигасанов Исмаил Шамиль.  “Глобальные экологические проблемы и экономико-правовые инструменты их решения” 

Hacıyev Rəşad Ramiz. “Bankların marketinq siyasəti, problemlər və perspektivlər”  

Hacızadə Zinyət Bayraməli. “İstehsal məsrəflərinin uçotu və məhsulların maya dəyərinin kalkulyasiyası”

Haqverdiyev Rüfət Nurəddin.  “Xidmət sahəsində daxili auditin təşkilinin müasir vəziyyəti və onun inkişaf istiqamətləri”

Haxverdizadə Aysel Rafiq.  “Kəmşirin desert şərablar istehsalının təkmilləşdirilmiş texnologiyasının işlənilməsi”

Həsənov Elvin Çingiz. “İnvestisiya İnkişaf Modeli” 

Həsənov Nicat Cəlil. “Maliyyə bazarının texniki təhlili” 

Həsənov Ramil Nazim. “Tədiyyə balansı, beynəlxalq likvidlik və iqtisadi artım problemləri”

Həsənova Nərgiz Seymur. “Müəssisələrin maliyyə resurslarının artırılmasında maliyyə mexanizminin rolu”

Гасанзаде Сабухи Малик. “Проблемы совершенствования государственного механизма платежного баланса”

Hümbətzadə   Orxan   İbrahim. “İnnovasiya   iqtisadiyyatının  formalaşmasında investisiyaların  rolu”

Hüseynli Fatimə İntiqam. “Beynəlxalq maliyyə arxitekturasının yenidən təşkili problemləri”

Hüseynov Emin Məhiyəddin. “Müəssisələrin maliyyəsinin  təşkili xüsusiyyətləri”

Hüseynov Orxan Elçin. “Kiçik müəssisədə qeyri-müəyyənlik amilinin statistik qiymətləndirilməsi və HACCP sistemi” 

Hüseynov Orxan Kamran. “Meyvə-tərəvəz məhsullarının keyfiyyət göstəriciləri-nin təyini metodları onların saxtalaşdırılmasının müəyyən edilməsi imkanları kimi”  

Hüseynov Vüsal Zahid.  “Xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-tarif metodları və onun təkmilləşdirilməsi”

Hüseynova  Nigar Namiq. “Nəqliyyatda maliyyə nəticələrinin uçotu və onların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması”

Hüseynova Pəri Cabir.  “Sistemli yanaşma əsasında yüngül sənaye məhsullarının keyfiyyətinin idarə edilməsinin nəzəri-metodoloji müddəalarının təhlili” 

İbrahimli  Məmməd Natiq. “Kənd təsərrüfatında qiymət və paritet münasibətlərin formalaşdırılması problemləri”

İbrahimov Muxtər Vahid. “Müasir şəraitdə maliyyə menecmentinin inkişaf mərhələri” 

Имамгулиев Орхан Васиф. “Экспертная оценка качества парфюмерных товаров”

Elçin İsayev Vahid.   “Beynəlxalq maliyyə bazarı: problemlər və perspektivlər”

İsgəndərli Murad Azad. “Maliyyə bazarlarında bankların investisiya fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi”

Исламов Фахмин Джабир. “Роль денежной политики в обеспечении макростабильности в Азербайджане“ 

İsmayılova Sevinc Akif. “Mərkəzi Bankın maliyyə bazarında fəaliyyəti: təhlil və qiymətləndirmə” 

İsmayılova Xumar Ruslan “Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin idarə olunmasının maliyyə strategiyası ”

Kазымова Улькер Вюгар.  “Современные информационные технологии и их роль в совершенствовании управления развитием коммерческой деятельности в республике”

Kərəmli  Rəşad Şahmalı. “Müəssisələrin dövriyyə vəsaitlərinin idarə olunmasının səmərəliliyinin artırılması yolları”

Kərimli İsmayil Mehman. “Kommersiya fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi strategiyasında bazar infrastrukturunun rolu”

Kərimov Emin Mahir. “İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin və iqtisadi inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılmasının hüquqi təminatı məsələləri”

Kərimov Rölan Aslan. “İnvestisiya banklarının fəaliyyətinin prioritet istiqamətləri”

Ləzimova  Ceyran  Arif . “Azərbaycanda  tətbiq  olunan valyuta siyasətinin   prioritet  istiqamətləri ” 

Mahmudova Böyükxanım İlqar. “Rentabelliyın təhlili və işguzar fəallıgın qıymətləndırılməsının metodıkı problemlərı” 

Mahmudzadə Rəşad Elxan. “İnhisarçılığın məhdudlaşdırılması və rəqabət fəaliyyətinin dəstəklənməsi istiqamətində dövlət tədbirləri və onların hüquqi təminatı məsələləri”

Maxsudova Könül Şakir. “Qloballaşma şəraitində dövlətin antiinflyasiya siyasəti”

Mehdili Səid Akif. “Maliyyə Bazarının fundamental təhlili”

Mehdiyev Aqil Vaqif. “Bank sektorunda maliyyə sabitliyi:təhlil və qiymətləndirmə” 

Mehdiyeva Nənəxanım Sərhəddin. “Regional sosial-iqtisadi inkişafın tənzimlənməsinin dövlət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi problemləri”

Mehdizadə Fərid. “Beynəlxalq maliyyə böhranı şəraitində korporativ maliyyə idarəetmə sistemi və onun təkmilləşdirilməsi yolları” 

Mехтизаде Фируза Лятиф. “Исследование процессов и разработка режимов и параметров осветления и стабилизация белых крепленных вин”

Məhərrəmov İlkin Şaməmməd. “Nəqliyyat sferasında hesablaşmaların uçotunun təşkili metodikası

Məlikli Fərhad Asəf. “Turizmin inkişafi etdirilməsində investisiya qoyuluşlarinin uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məlikov Şəhriyar Natiq. “Müasir şəraitdə maliyyə menecmentinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məmmədli Aynur Həsən. “Qlobal maliyyə böhranından alınacaq dərslər:təhlil və qiymətləndirmə”

Məmmədli Elvin Etibar. “Vergi ödənişlərinin optimallaşdirilmasi istiqamətləri”

Məmmədli Orxan Ədalət. “Azərbaycan Respublikasinda kənd təsərrüfati sahəsində meydana gələn iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məmmədli Orxan Yusif. “Государственный механизм повышения конкурентоспособности национальной экономики и проблемы его совершенствования”

Məmmədli Rəşadət Tahir. “Keyfiyyətin idarə edilməsi sistemində ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası”

Məmmədli Tamerlan Əsgərxan. “Aqrar sənaye kompleksində idarəetmə uçotu və təhlilin təşkilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məmmədov Ağa Yaqub Əbülfəz. “İqtisadi təhlükəsizlik və onun təmin olunması”

Məmmədov Altun Mair. “İstehsal müəssisəərində qeyri maddi aktivlərin uçotu”

Məmmədov İsmayıl Eldar. “Maliyyə sabitliyi siyasəti: Beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan modeli”

Məmmədov Mahmud Əkbər. “İdarəetmə uçotunun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətləri”

Məmmədov Nikbin Azər. “Cовершенствование методики аудиторской проверки учета затрат в системе управления себестоимостью”

Məmmədov Səbuhi Bilal. “Kommersiya strukturlarında mal ehtiyatlarınının uçotu, təhlili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məmmədov Sübhan Lətif. “Bələdiyyələrin maliyyə təminatının təkmilləşdirilməsi”

Məmmədova Bəyim Qasım. “Süd və süd məhsullarının təhlükəsizliyində müasir tendensiyalar və onların istehsalının tənzimlənməsində beynəlxalq və milli standartlar”

Məmmədova Turan Şahin. “Əmək bazarının tələbləri və əmək fəaliyyətinin motivasiyası”

Məmmədxanlı Rüfət Əhliman. “Abşeron yarımadasının neft-qazçıxarma idarələrinin mədən ərazilərinin ekocoğrafi problemləri və iqtisadi qiymətləndirilməsi”

Məmmədzadə Elvin Rasim. “Sənaye müəssisələrinin auditində maliyyə təhlilindən istifadənin metodiki məsələləri”

Məmmədzadə Samirə Nəsib. “Azərbaycan Respublikasinda davamli enerji siyasəti”

Manafov Aydın Məzahir. “Fond birjalarının fəaliyyətinin prioritet istiqamətləri”

Mirzəliyeva Ülviyyə. “Vergi nəzarəti sahəsində vergi orqanlarinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi”

Muradov Rəşad Rauf. “Qeyri-maddi aktivlərin uçotu və auditinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Muradov Murad Oktay. “Bank fəaliyyətində sabitlik siyasətinin məqsəd və alətləri”

Muradova Xanım Elşən. “Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi metodlari”

Musayev Nüsrət Əşrəf. “Müasir dövrdə kommersiya fəaliyyətinin inkişaf tendensiyalarinda qabaqcil texnologiyanin yeri və rolu”

Müslümova Könül Elman. “Bioaktivləşdirilmiş paxla əsaslı çalınmış peçenye texnologiyasının işlənməsi və istehsalında HACCP sisteminin tətbiqi perspektivləri”

Mustafa Sabir Vüqar. “Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin dövlət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsinin prioritetləri”

Mustafayev Ramil Pirşah. “Yabanı bitkilərdən ekoloji təmiz təbii boyaq maddələri istehsali texnologiyasinin mümkünlüyünün araşdırılması”

Müzəffərli Fidan Xalid. “Turizmin maliyyə planlaşmasi”

Nemətzadə Nicat. “Проблемы регулирования использования экспортного потенциала Азербайджана”

Paşayeva Nərgiz. “Метрологическое обеспечение испытаний изделий легкой промышленности”

Qaraşov Tural. “Azərbaycan Respublikasinda nəqliyyat sisteminin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinin hüquqi təminati məsələləri”

Qarayev Zaur Azər. “Kreditlərin geri qaytarılmasının təminat problemləri”

Qarayeva Nilufər İskəndər. “Rabitə təşkilatlarında xərclərin və gəlirlərin uçotunun metodoloji məsələləri”

Qasımov Məmmədhəsən Oktay “Azərbaycanda müşahidə olunmayan iqtisadiyyatın statistik tədqiqi məsələləri”

Qasımov Nəriman. “Государственный механизм перехода к модели инновационного развития и проблемы его совершенствования”

Qasımova Aybəniz Akif. “Ermənistanin silahlı təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın məruz qaldığı itki və tələfatların qiymətləndirilməsi (1988-1994-cü illər)”

Qasımova Leyli Mirqasım. “İqtisadi subyektlərin nəzarət-təftiş sistemi və onun metodoloji prinsipləri”

Qəhrəmanov Orxan Əhməd. ““Daşınmaz əmlaka investisiyaların uçotu və auditi”

Qəmbərov Elvin. “Qloballaşma şəraitində kommersiya fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri”

Qəribova Xəyalə Adıgözəl. “Bioaktivləşdirilmiş tərəvəz paxlası əsasında yeni çeşiddə qənnadı kremi texnologiyasının işlənməsi və tədqiqi”

Qüdrətli Türkan Mətləb. “Müasir dövrdə ölkənin sosial-iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin hüquqi aspektləri”

Quliyev Pərviz Vaqif. “İstehsal sferasinin material resurslari ilə təminatinin təşkilati-iqtisadi mexanizmi”

Quliyev Əlizamin. “Dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya şəraitində dövlətin xarici iqtisadi siyasətinin hüquqi təminati məsələləri”

Quliyev İlqar. “Pоль государства в регулировании международных экономических отношений в условиях глобализации”

Quliyev Samir Mirbağır. “Yüksək molekullu məhsullar istehsalı zamanı ətraf mühitin mühafizəsi və dəyən iqtisadi zərərin hesablanması”

Quliyev Samir_Mayis. “Maliyyə menecmentinin əsas alətləri və onlarin təkmilləşdirilməsi”

Quliyev Sərvər Eldəniz. “Bələdiyyə maliyyəsinin formalaşması və idarə olunması problemləri”

Quliyeva Leyla Elçin. “Beynəlxalq qiymətli kağızlar bazarının inkişaf perspektivləri”

Quliyeva Vəfa Çingiz. “Qənnadı sənayesində işlədilmək məqsədi ilə yabanı halda yetişən yemişan meyvələrindən təbii boyaq maddəsinin alınması və texnoloji tədqiqi”

Qurbanlı Mirhüseyn Əzizağa. “Kənd təsərrüfatinin maliyyələşdirilməsi və onun auditinin aparilmasi istiqamətləri”

Qurbanov Pərviz Bəxtiyar. “Ticarət təşkilatlarinda səmərəliliyin təhlili metodikasi və onun təkmilləşdirilməsi”

Ramazanov Ünal Neymət. “Xarici ticarətdə qiymətlərin əmələ gəlməsi və tənzimlənməsi”

Rəhimli Həsən Hüseyn. “Kommersiya fəaliyyətində marketinqdən istifadənin müasir problemləri”

Rəhimli Nicat Sabir. “Turizm sferasında uzunmüddətli aktivlərin uçotu və auditi”

Rəsulova Gülsənəm Rəsul. “Dekorativ-tətbiqi incəsənət sahələrində tətbiq olunan ornamentlərin analizi”

Rüstəmova Lamiyə Sahib. “Keyfiyyət menecmenti sistemlərinin sertifikatlaşdirilmasinin tədqiqi”

Rüstəmova Yaqubə İlqar. “Türkiye Rusya ilişkileri ekseninde Suriye krizi”

Rzayeva Çimnaz Talətdin. “Kredit bazarı və onun iqtisadi inkişafda rolu” 

Sadıqov Orxan Təşəkkül. “Valyuta əməliyyatlarının uçotunun təkmilləşdirilməsi”

Salahlı Fariz Fanis. “Qloballaşma şəraitində dövlətin antiinhisar siyasətinin təkmilləşdirilməsinin prioritetləri”

Səfərov Elmir. “Pərakəndə ticarət müəssisələrində mal və taraların uçotunun Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun təkmilləşdirilməsi”

Şəfiyev Fərid. “İstehsal müəssisələrində kommersiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Səlimli Orxan Sarvan. “Müasir şəraitdə iqtisadiyyatın infrastruktur kompleksləri və onların fəaliyyətinin hüquqi təminatı”

Səmədova Çinarə Yusif. “Sənaye müəssisələrində innovasiya siyasətinin idarə edilməsinin marketinq əsasları”

Səmədova Rəqibə. “Azərbaycanın davamlı inkişafında vergi siyasətinin rolu”

Səmədzadə Billur. ““Bank sisteminin inkişafının yeni təzahürləri və meylləri”

Səmədzadə Vüsal Soltan. “Milli Mühasibat Standartları əsasında idxal və ixrac əməliyyatlarının uçotunun təşkili metodikası”

Şərifov Murad. “Regional aqrar sənaye kompleksində marketinq informasiya sisteminin inkişaf strategiyası”

Seyidəliyeva Mədinə Seyidəli. “Təhsil sferasında idarəetmə uçotunun formalaĢması və inkiĢafının əsas istiqamətləri”

Seyidov Mirfazil Yaşar. “Daxili bazarın qorunmasında gömrük xidmətinin rolu”

Seyidova Esmira İlqar. “İşlənmiş rezin məmulatlarının təkrar emali zamanı ətraf mühitin mühafizəsi tədbirləri və iqtisadi səmərəliliyi”

Şeyixov Şeyix Seyfullah. “Auditdə iqtisadi təhlilin rolu və inkişaf istiqamətləri”

Şirəliyev Kənan. “Проблемы правового регулирования сферы социального обслуживания в Азербайджане”

Şirəliyeva Aytən Qorxmaz. “Mehmanxana biznesində investisiya layihələrinin strateji təhlili və qiymətləndirilməsi”

Şirinli Minaxanım Müzəffər. “Yerli xurma püresinin zənginləşdirici kimi emulsiyadan istifadə etməklə yeni növ çörək-bulka məmulatları istehsalı texnologiyasının işlənməsi “

Şirinova Günay Nəriman. “Bank sektorunda Bazel III standartlarının tətbiqi problemləri”

Şıxəlizadə Nərmin Bərxudar. “Əhalinin həyat keyfiyyəti və onun yaxşılaşdırılması yolları”

Sofuyev Toğrul Bəhruz. “İnflyasiya və ona qarşı mərkəzi bankın mübarizə tədbirləri”

Süleymanlı Kənan Rasim. “Nəqliyyat təşkilatlarında gəlirlərin və xərclərin metodikası, onun təkmilləşdirilməsi”

Tağıyeva Əsmər. “Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Tahirli Rübabə Şövqi. “Korporativ qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi problemləri”

Usubova Aysel Azər. “Maliyyə risklərinin idarə olunmasi”

Vəliyev Şahnur Xəqani. “Qeyri-neft sektorunda davamlı inkişafın təmin edilməsinin dövlət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi prioritetləri”

Xəlilli Aysel. “Azərbaycan Respublikasinin gömrük siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi”

Aynurə Nadir. “Sosial infrastrukturun inkişafinin regional aspektləri və onun reallaşdirilmasinin hüquqi təminati məsələləri”

Validə İlham. “Tərkibində poliuretan saplar olan parçaların ölçü dəyişmələrinin tədqiqi”

Yunisli Əsmər Nəbi. “Ətraf mühitdən istifadənin əsas istiqamətləri, sosial-iqtisadi və ekoloji problemləri”

Zalova Nurlana. “Проблемы анализа дивидендной политики в коммерческих организациях”

Zeynallı Məhəmməd İlham. “Biznes fəaliyyətinin malıyyələşdirilməsi problemləri”

Zeynalova Günel Füzuli. “Soğuk savaş sonrası ABD-Rusya ilişkiler (1991-2016) Konusunda”

 

Abbasov Ramil Əlizamin. “Biznesin maliyyə-kredit infrastrukturunun inkişafı”

Abbasova Mədinə İlham.“Lizinq xidməti bazarı biznesin infrastruktur elementi kimi”

Abzarova Aytən Yaqub. “Inşaatda istifadə edilən metalların ekspertizasi”

Ağəliyev Murad İbrahim.  “Biznesin idarə olunmasının etik normaları”

Babayeva Ülkər Təyyar. “Süni gönlərin bəzi istehlak xassələrinin ekspertizası”

Bədurayev Samir Vazeh. “Biznesin inkişafında iqtisadi təhlükəszilik problemi” 

Bədirbəyli Lamiə Mais. “Reinjinirinq biznesin idarə edilməsinin müasir növü kimi” 

Бодуров Джавид Фуад. “Роль малого бизнеса в развитии национальной экономики” 

Cəmilov Elmar Sabıt. “Hazır qidaların istehsal zəncirində təhlükəsizliyə təsir edən amillərin tədqiqi və aradan qaldırılması yolları” 

Dəmırova Aygün  Eldar. “Ətriyyat mallarının keyfiyyət ekspertizası”

Əfəndiyeva Nərmin Zamit. “Qadın üst geyimlərinin erqonomik və estetik  göstəricilərinə görə ekspertizası”

Ахмедов Анвер Шаин. “Особенности формирования делового имиджа предприятия” 

Əhmədov Fərid Nizam. “Turizm biznesinin inkişafında kiçik müəssisələrin rolu”

Əhmədov Vüsal Nicat. “Azərbaycanda sahibkarlığın mövcud durumu və inkişaf meylləri”

Abasova Gülnar Vaqif. “Azərbaycan Respublikasında büdcə prosesinin təşkili və təkmilləşdirilməsi prosesində maliyyə nəzarətinin rolunun artırılması” 

Abbaszadə Çinarə Mahir. “Vergi yükünün vergidən yayınma səviyyəsinə təsirinin tədqiqi”

Abdullayev Abdulla Oruc.“Regionların inkişafının tənzimlənməsində vergi siyasətinin rolu” 

Abdullayev Nurlan Əfqan. “Sığorta işinin dövlət tənzimlənməsində milli sığorta bazarının qorunması problemləri”

Ağayev Rəşad Rəsul. “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə nəzarəti və auditin metodoloji problemləri”

Allahquluzadə Təbriz Ayaz.  “Sənaye müəssisəsində innovasiya yönümlü texnologiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması”

Allahverdiyev Orxan Yaşar. “Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi istiqamətləri”

Allahverdiyeva  Lalə  Rəfail. “Davamlı  iqtisadi  inkişaf  şəraitində  sığorta sistemində  pul resurslarının formalaşması və istifadəsi” 

АхундовaЛяман Акиф. “Социальные аспекты управления персоналом в организации”

Bağirli Leyla Azad. “Büdcələrarası tənzimləmə mexanizimlərində vergilərin rolunun yüksəldilməsi istiqamətləri” 

Bayramov Ceyhun Qurban. “Azərbaycanda sığorta təşkilatlarının maliyyəsinin formalaşması” 

Beydullayeva Fidan Ramiz. “Qeyri-dövlət maliyyə nəzarətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi problemləri” 

Биннатзаде Ляман  Интигам. “Повышение  роли финансового контроля и аудита в условиях рыночных преобразований”

Cəfərov Ramil Adil. “Azərbaycanda dövlət maliyyə nəzarəti və onun təkmilləşdirilməsi” 

Cəfərova Nərgiz Calal. «Ərazilərdə sosial iqtisadi layihələrin reallaşdırılması məsələləri»

Dadaşov Xalid İbadət. “Maliyyə risklərinin idarə edilməsində siğorta işinin formalaşması xüsusiyyətləri” 

Nuranə Behbudova Abdulla. “Heyətin adaptasiyasının idarə etmə mexanizmi”

Əhmədzadə Aydın Abbas. “Dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri” 

Əkbərli Seyidağa Zülfüqar. “Müəssisədə  iş  vaxtının  idarə  edilməsi” 

Eldarlı Eldar Azər.”Bazar münasibətlərinin inkişafı şəraitində maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” 

Əlili Eynar Elməddin. “Regionların sənaye potensialının gücləndirilməsi istiqamətləri”

 Əlizadə Əli Aydın. “Vergilər üzrə daxilolmaların təhlili və onların    proqnozlaşdırılması”

Əlizadə Elşən Rauf. “Dövlət büdcəsinin xərcləri və onların istifadəsinin  səmərəliliyinin artırılması yolları”

Əsgərov Elməddin Firudin. “Azərbaycanda maşınqayırma sənayesinin yenidən qurulması və inkişaf prespektivləri” 

Eyvazova Firuzə. “Müasir dövrdə əmək bazarı və məşğulluğun qarşılıqlı əlaqəsi” 

Əzimzadə Tural Fərahim. “Sənaye müəssisələrində keyfiyyətin idarə edilməsi”

Gülməmmədov Elçin Nizami. “Vergi yükünün müəyyən edilməsi üsulları və onların təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” 

Hacıyev Mahmud Rüstəm.“Azərbaycanda sənaye-texnologiya parklarının yaradılması və inkişafı” 

Həsənov Oktay. “Vəzifəyə gətirmə və rəhbərlik məsələləri”                           

Гасанова Эльвина Эльчин. “Конкурентоспособность в стратегическом менеджменте и особенности конкурентного преимущества”

Həsənova Fizzə Həsən. “Xüsusi vergi rejimli müəssisələrin vergitutma mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Hüseynzadə Cavid Rəhim. “Müasir şəraitdə siğorta biznesi və onun sosial-iqtisadi inkişafda rolunun artırılması”

Hüseynzadə Ceyhun.  “Əmək potensialının artırılması şərtləri və amilləri” 

İbrahimzadə Aytən Çingiz. “Rəqabət mübarizəsi şəraitində sənaye müəssisəsinin planlaşdırılması istiqamətləri”

İmanquliyev Rövşən Fərhad. “Müəssisədə şəxslərarası münasibətlərin idarə edilməsi”

İsgəndərli Fəridə Ədalət. “Kiçik biznesdə menecmentin xüsusiyyətləri”

İsmayılov Orxan Oqtay. “Müəssisənin likvidliyi üzərində maliyyə nəzarətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi”

Ismayilov Sənan Səttar. “Bələdiyyədə mülkiyyətinin formalaşması istiqamətləri”

İsmayılov Vüqar Həsən. “Milli sığorta bazarı və onun səmərəliliyinin artırılması problemləri”

İsmayılov Xəyal Şəfaqət. “Müəssisənin mənfəətinin artırılması məqsədi ilə daxili maliyyə nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi”

Керимзаде Азер Натиг. “Основные направления международных соглашений об избежании двойного налогообложения”

 Məmmədov Orxan Məhəmməd. “Sığorta portfelı və onun etıbarlıq dərəcəsının artırılması yolları”

 Məmmədova Rəfiqə Əşrəf. “Mənzil tikintisi fəaliyyətinin vergitutma  xüsusiyyətləri”   

Мурадова Нигяр Алекбер. “Современные проблемы финансового контроля и аудита в    Азербайджане”

Mustafazadə Tural Ramiz. “Əməyin təşkilinin erqonomik problemləri”

Nəsrullayev Pərviz Nemət. “Müasir şəraitdə sosial-iqtisadi inkişafda dövlət büdcəsinin rolunun artırılmasında maliyyə nəzarətinin əhəmiyyəti”

Nurməmmədli Səbrin Aydın. “Bələdiyyələşmənin müasir problemləri” 

Piriyev Sənan Məhəmməd. “Müəssisənin maliyyə nəzarəti sistemində qeyri-dövlət nəzarətinin rolunun artırılması istiqamətləri” 

Rzivanlı İdris Rəhman. “Sığorta fəaliyyətinin müasir vəziyyəti və onun təkminləşdirilməsi yolları” 

Şəfizadə Arif Tahir. “Əmlak  sığortasının təşkili prinsipləri və  təkmilləşdirilməsi”

Şərifova Aytən Adil. “Qloballaşan dünya və dövlət”

Şeyixova Aytac Musa. “Haqsız rəqabətin aradan qaldırılması yolları”

Şirinov Rüfət Zaur. “Maliyyə-kredit təşkilatlarında  vergi və audit  fəaliyyətinin  təşkili problemləri”

Tağıyev Qasımbala Məmmədağa. “Azərbaycanda maliyyə nəzarəti və auditin inkişafının müasir problemləri və onun səmərəliliyinin artırılması yolları”

Tağıyeva Nigar Sübhi. “Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə inzibati məsuliyyət tədbirləri sisteminin hüquqi tənzimlənməsi”  

Xalıqov Kamran Fərəc  “Kommersiya müəssisələrində vergi auditinin tətbiqi problemləri” 

Xəlilli Gülşən Şakir. “Təşkilatda ünsiyyətin forma və üsullarının təhlili məsələləri”

Yaqubov Babək Kamal. “Səhiyyə   xərclərinin  səmərəliyinin  artırılması   məqsədilə büdcə    nəzarəti  sisteminin  təkminləşdirilməsi”

 

Abdiyev Taleh Elçin. “Beynəlxalq enerji daşiyicilari bazari və Azərbaycanin mövqeyi

Ağabalayeva Edilya Rauf. “Kompüter şəbəkələrinin Azərbaycan iqtisadiyyatında yeri və rolu”

Allahverdiyev İsmayıl Xanoğlan. “Beynəlxalq ticarətin nəzəri-konseptual əsasları və müasir təcrübə”

Allahverdiyev Uğur Şahin. “İnvestisiya portfelinin menecmenti və strategiyası”

Babayev Elçin Əşrəf. “Parça ornamentlərinin müasir üsulda bədii layihələndirilməsinin tədqiqi”

Babayev Elman Ələsgər. “ Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri,onlardan istifadənin ekoloji-iqtisadi nəticələri”

Babayev Qasım Baloğlan. “Turizm sahəsində kreditlərdən və digər borc vəsaitlərindən istifadənin uçotu və təhlili” 

Baxış Leyla Habil. “Kompüter şəbəkələri:təhlükə, sıradançıxma və cəmiyyət” 

Cəfərli Diləfruz Yaşar. “Elektron biznesdə müasir informasiya sistemlərindən istifadənin rolu”

Əkbərova Sənubər Nicat. “Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun təbii resurs potensialının ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi” 

Nigar Əlişzadə Ziyəddin.“Müasir informasiya sistemlərinin fəaliyyəti və inkişaf etdirilməsi xərclərinin qiymətləndirilməsi”

Əliyeva Fidan Bəhram. “İnformasiya Texnologiyaları (İT)-nin iqtisadi idarəetmədə istifadəsinin səmərəliliyi” 

Əmirov Ramil Əli. “Azərbaycandan avropa bazarlarina qaz ixracatinin  istiqamətləri və  perspektivləri

Hacıyeva Zeynəb Azər.“Valyutaların mübadilə kursunun proqnozlaşdırılması istiqamətləri”

Həsənli Azər Rasim. “Yeni beynəlxalq valyuta tənzimlənməsi sisteminin formalaşması problemləri nə perspektivləri”

Həsənov Amin Müşviq. “Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olma kontekstində ixracın stimullaşdırılması problemləri” 

Həsənov Müslüm Arif.  “Dünya investisiya proseslərinin müasir xüsusiyyətləri”

Həsənov Vüsal Mehdi.“Makroiqtisadi tarazlığın təminatında valyuta siyasətinin rolu və əhəmiyyəti ”

Гусейнов Гасансадиг Эльчин.  “Разработка на основе принципов ХАССП типовой схемы обеспечения безопасности пищевой продукции”

İbrahimov Elvin Şamil .“Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafında xarici iqtisadi amilin yeri və rolu”

İsaqova Nərmin İlqar. “Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatı” mövzusunda

Pərvanə İsmayıllı Rahim. “Müəssisələrdə idarəetmənin keyfiyyətinin artırılmasında qərar qəbuletmə sistemlərinin rolu və yeri”

İsmayıllı Rafiz Sədi. “Beynəlxalq iqtisadiyyatda valyuta bazarı və əsas valyuta əməliyyatları”

İsmayılova Nuray Vilayət. “Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun ixrac potensialının artırılmasında beynəlxalq kreditlərdən istifadənin imkanları”

İsrəfilzadə Məhəmməd Rasim. “Müasir şəraitdə birjalarda kommersiya fəaliyyətinin təşkilinin və idarəedilməsinin  təkmilləşdirilməsi yolları”

Kamalzadə Təbriz Fehruz. “Neft strategiyası və xarici investisiyaların milli inkişaf strategiyasında rolu” 

Kərimli Şəhriyar Azad. “Azərbaycan investisiya ixrac edən ölkə kimi: reallıqlar və perspektivlər”

Kərimov Emin Mahir. “İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin və iqtisadi inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılmasının hüquqi təminatı məsələləri”

Mehdiyev Orxan Muxtar. “Beynəlxalq valyuta siyasəti: Dünya təcrübəsi və Azərbaycan”

Məmizadə Pərvin Abdulla. “Müasir informasiya sistemləri və elektron biznes”

Məmmədov Elvin Elman. “Azərbaycanın beynəlxalq turizm bazarının inkişafı”

Мусаева Шукюфа Нусрат. “Моделирование валютных режимов”

Nəcəfzadə Ramin Nəsir. “Beynəlxalq bank tənzimlənməsi və nəzarətin təşkili və modeli” 

Novruzlu Aytac Bahəddin. “ Ekspert sistemləri üçün  bilik bazasının hazırlanması”

Novruzov Rəşad Muradxan.  “Neftin dünya bazar qiymətləri və ona təsir edən amillər sistemi: mövcud vəziyyət və perspektivlər”

Paşayeva Vəfa Sabir. “Azərbaycanin xarici ticarət siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” 

Qayibli Sevinc Cavanşir. “Sosial iqtisadi inkişafda internetin yeri və səmərəsi”

Quliyeva Güler Şahin. “Topdan və pərakəndə ticarət sferasında istehlakçı davranışının  idarə edilməsi” 

Кулизаде Шахрам Шахрияр. “Электронный бизнес как отрасль экономики”

Ramazanlı İlkin Pərviz. “Qlobal çoxtərəfli tənzimləmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi zərurəti və istiqamətləri”

Ramazanov Elvin Elçin. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsində rəqabət siyasəti

Rəhimli Fəhmin Nemət. “Təsbit olunmuş valyuta kurslarından istifadə  şəraitində makroiqtisadi siyasət”

Rzayeva Şəbnəm Seyfətdin.“Beynəlxalq bazarlarda ticarət dövriyyəsinin valyuta tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri”

Şəfahətzadə Fuad Əşrəf. “Beynəlxalq kooperativ hərəkatı və onun inkişaf xüsusiyyətləri” 

Salehova Səadət Famil. “Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşmasının konseptual aspektləri”

Telman Azər Şükürlü. Maliyyə bazarlarının qloballaşması və transmilli banklar

Сулейманов Талят Сулейман. «Направление развития взаимных экономических связей Азербайджана с Прикаспийскими странами»

Тагиева  Самия. Современные методы формирования состава управленческих кадров»

Tahirzadə Əsmər Qüdrət. “İnformasiya sistemlərində etibarlılıq və səmərəliliyin təhlili”

Telmanzadə Aygün Rövşən. “Dünya maliyyə resursları və onların yenidən bölüşdürülməsi mexanizmi”

Raya Veyisova Kamran. “ Beynəlxalq maliyyə kredit sisteminin müasir xüsusiyyətləri”

Халафов Мушвиг Адалат. «Анализ новых тенденций в экономике, основанный  на аппарате  нечеткой логики»

Yusifov Şahin Azər. “Azərbaycanın ıqtısadı potensialı geoiqtisadi müstəvidə”

Zeynalova Əzizə Amil. Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatının formalaşma və struktur transformasiyası

 

Исмайлова Сабина Тофиг. «Внешняя среда финансового бизнеса»

Kərimov Rauf Tahir. “Biznesin strategiyasina təsir edən innovativ metodlarin tətbiqi perspektivləri”

Kişizadə Gülşən Azər. “Marketinq xidmətləri sferasinda sahibkarliğin formalaşmasi   xüsusiyyətləri”

Mеджидли Mагомед Фахраддин. «Таможенная экспертиза продовольственных товаров и их совершенствование»

Məmmədov Murad Həsən. «Kimyəvi liflərdən olan parçaların keyfiyyət ekspertizası»

Musayev Turan Fazil. “İnvestisiya layihələrinin biznesin inkişafinda rolu”

Мустафаев Мехраб Яхья. «Проблемы развития отельного бизнеса Азербайджана в современных условиях»

Нагиева Фарида Эльхадовна. «Форфейтинг и факторинг – основа снижения рисков»

Насиров Анар Азад. «Пути совершенствования платежеспособности малого предприятия»

Novruzov Araz İlham. “İşgüzar təşkilatlarin yenidən qurulmasinin mərhələləri”

Nuruşzadə Elvin Natiq. «İdxal olunan döşəmə üçün ağac inşaat materiallarının gömrük ekspertizası»

Qaraxanli Əliş Böyük. “Biznesdə strateji idarəetmə və təşkilati mədəniyyətin reallaşdirilmasi”

Qasimli Cavidan Dəyanət. “Respublika ticarət şəbəkələrinə daxil olan müasir və son model televizorların gömrük ekspertizası”

Гасымов  Иса Муса. «Вопросы  исламской  этики в бизнесе»

Qasımov Qismət Cuma. “Biznesdə korporativ münasibətlərin təşkili problemləri”

Гахраманлы Орхан Рафаил. «Управление рисками в строительном бизнесе»

Quliyeva Səfiyyə Aydın. “Biznes  subyektlərində  strateji  idarəetmə  sisteminin təkmilləşdirilməsi”

Quluzadə Sonarə Məqsəd. “İstehlak bazarına daxil olan qadın xəz geyimlərinin funksional və erqonomik göstəricilərinin ekspertizası”

Qurbanbəyov Tələt Ehtibar. «Üst trikotaj mallarının gigiyenik xassələrinin ekspertizası»

Qurbanov Təhmuraz Etibar. “Biznesin inkişaf strategiyasi və onun reallaşma istiqamətləri”

Rəcəbova Nərmin Elçin. “Kolbasa  məmulatının istehlak dəyərinin qiymətləndirilməsində nitrit və nitroza birləşmələrinin ekspertizası”

Rəşidli Sərxan Cabir. «Biznesdə  maliyyə menecmentinin təşkili məsələləri»

Rəsulova Fatimə Muxtar. “Firmanin ixrac fəaliyyətinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi”

Rüstəmova Günay  Vidadi. ““Azərsun holding”  şirkətlər qrupunun müəssisələrində istehsal olunan  zeytun  məhsullarinin keyfiyyətinin ekspertizasi”

Şıxbalayev Varliq Xaliq. “Biznesdə keyfiyyəti idarə etmə sisteminin tətbiqi perspektivləri”

Şükürov Mübariz Yaqub. «Biznes infrastrukturunun inkişafinin təşkilati iqtisadi mexanizmi»

Süleymanov Məhəmməd Rasim. «Xəz-dəri yarımfabrikatlarının istehlak xassələrinin ekspert qiymətləndirilməsi»

Zeynalov Elxan Fuad. “Maliyyə biznesində risklərin idarə olunmasinin təkmilləşdirilməsi”

Nəzrin Cəbizadə Əli. “Turizm biznesində informasiyaların tətbiqi problemləri”

Huseynli Fuad Firdovsi. “MHS konsepsiyası əsasında əhalinin gəlir və xərclərinin statistik tədqiqi”

Hüseynova Nərgiz Abbas. “Mehmanxana fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi mexanizmləri”

İbrahimli Elnur Akif. “Turizmin maliyyə problemləri”

İmaməliyev Səməndər Sülh. «Müasir şəraitdə turizmin inkişafinin əsas istiqamətləri»

İsmayilov Pərvin Bəhruz. «Turizmin sosial-iqtisadi inkişaf problemlərinin həllində rolu»

Rəşad İsmayilzadə Zahid. “Kənddə əmək ehtiyatlarindan istifadə problemləri”

İsrafilova Ülviyyə Çingiz. «Təhsil sisteminin təkmilləşməsi problemləri»

Kazimov Ayxan Kazim. “Xüsusi maraq turizminin əsas istiqamətləri”

Kərimli Afaq Güloğlan. “Sosial müdafiənin təkmilləşməsi problemləri”

Mirzəli Səidə İlham. “Turizmdə investisiyalarin tətbiqi problemləri”

Musayeva Firuzə Rauf. “Sosial sahələrin inkişaf problemləri”

Osmanova Günay Şaxsoin. “Turizmin inkişafinin konseptual əsaslari”

Quluzadə Tərlan Qismət. “Тurizmin inkişafı və səmərəsinin yüksəldilməsində insan amili problemləri”

Tehranlı Günel Rahib. “Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın inkişaf meyli və dinamikasının statistik tədqiqi”

Məmmədzadə Nərgiz. Dissertasiya mövzusu

 

Abasova Nigar Mehman. «Data  mining  texnologiyalarindan  istifadə etməklə   informasiya  cəmiyyətində   biliklərlə   idarəetmə»

Bayraməliyeva Günel Vilayət. “Müasir kostyumda siluetlərin modifikasiyasinin analizi”

Abbasov Hüseyn Namiq. “Kommersiya banklarinin maliyyə əməliyyatlarinin modelləşdirilməsi”

Məmmədova İnci Rövşən. “Kişi ayaqqabilarinin bədii layihələndirilməsinin tədqiqi”

Джафаров Мамед Ибрагим. “Управление эффективностью компании с использованием современных методов анализа бизнес-процессов”

Dadaşova Hürzad Şamxal. “Folklyor üslubun müasir geyimdə təcəssümü”

Əlizadə Aytac Təvəkkül. “İqtisadi sistemlərdə iqtisadi artimin ekonometrik modelləşdirilməsi”

Eminova Turkan Kamil. İqtisadiyyatın diversifikasiyasında xüsusi iqtisadi zonaların rolu və onun ölkənin iqtisadi inkışafına təsiri

Əmirova Günel Elçin. “Linterləmə prosesində linter maşınlarının əsas işçi orqanlarının lintin keyfiyyət göstəricilərinə təsiri”

Əsədova Aysel İlham. “Разработка современных женских моделей с использованием национальных мотивов орнаментального искусства”

Rəsulova Gülsənəm Rəsul. “Dekorativ – tətbiqi incəsənət sahələrində tətbiq olunan ornamentlərin analizi”

Ələkbərova Nuranə Mahmud. “Azərbaycan memarliq irsinin bədii xüsusiyyətlərinin analizi”

Həsənov Şahmar Mirxas. “Xaotik sistemlərin idarə edilməsində sinergetika metodları”

Hüseynova Güleyşə Əli. “Modelin layihələndirilməsinin və qavranilmasinin erqonomik aspektlərinin analizi”

Kazımzadə Aydan Elşad. “Cloud Computing texnologiyaları: perspektivlər və imkanlar”

Maqsudova Nərgiz Ədalət. “Xarici elektron ticarət sistemləri və beynəlxalq bazarlarin rəqəmsal xidmət infrastrukturu”

Məhərrəmli Elmurad  Elşən. “Əmək bazarının optimallaşdırılması modellərinin qurulması”

Mehtiyeva Gülxar Ələsgər. “Bədii layihələndirmə prosesində kostyumun qrafik işlənməsinin əhəmiyyətinin analizi”

Məmmədova Samirə Həsən. “Pambığın təkrar emalında xırda zibil qarışıqlarından təmizləyicilərin konstruksiyalarının nəzəri hesabatı”

Mustafayeva Nərmin Yaşar. “Təşkilatin idarə edilməsində süni intellekt sistemlərindən istifadə etməklə risklərin modelləşdirilməsi”

Nəsibli Sultanə Elşad. “Elektron bankçiliğin inkişaf prinsipləri və ölkədə ikt-nin tətbiqinin sürətləndirilməsində onun rolu”

Nuriyev Cavid İsmayil. “Bilik iqtisadiyyatı: elektron biznes texnologiyaları”

Osmanlı Aydan Elcan. “Nəqliyyat sisteminin optimal idarə edilməsi məsələləri”

Ramazanlı Zaur Elman. “Mühasibat uçotu və auditdə avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin tətbiqi”

Səmədzadə Aygün Atif. “Moda sənayesində stil istiqamətlərinin təhlili”

Şərbətova Nərmin İlham. “Ayaqqabıların istehlak xüsusiyyətlərinin tədqiqi”

Tağıbəyli  Fidan Telman. “Xam pambığın uzun müddət tədarükü  texnoloqiyalarının və vasitələrin işlənib hazırlanması”

Vəliyeva Fəxriyyə Vidadi. “İqtisadiyyat və digital mühit”

Xəlilova Vəfa Səyavuş. «Elmi-texniki prosesin modelləşdirilməsi, nizamllıq və rəqəmsal iqtisadiyyat»

Yusifov Ülvi Zahir. “İqtisadi artımın riyazi modelləşdirilməsi”

 

 

1834 1