Magistratura Mərkəzinin 2013/2014-cü tədris ilində  magistraturaya qəbul olmuş qiyabi şöbə magistrlarin  dissertasiya mövzularinin  elektron versiyaları

Magistrantın soyadı, adı, atasının adı Dissertasiya mövzularının adı Elmi rəhbər
 İxtisaslaşma:  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  qrup  2014
1. Babayeva Günel Valeh Azərbaycan Respublikasında reallaşdırılan iqtisadi islahatların strategiyası və onun hüquqi təminatı məsələləri h.e.d. O.F.Əfəndiyev
2. Rəhimli Şəbnəm Cəmil İqtisadi fəaliyyət sahəsində internet texnologiyaları və kibercinayətlərə qarşı mübarizənin hüquqi əsasları h.ü.f.d., F.E.Hətəmzadə
3. Hacıyev Məhəmməd Afiq Azərbaycan Respublikasının MDB dövlətləri ilə ikitərəfli əlaqələrinin tənzimlənməsinin normativ-hüquqi təminatı məsələləri h.e.d.O.F.Əfəndiyev
4. Mirzəyev Qəzənfər Nazim İqtisadi sistemin transformasiyası və hüquqi tənzimləmə mexanizminin formalaşdırılmasının konseptual aspektləri dos. J.V.Bədəlbəyli
5. Lətifov Rəbbim Fəxrəddin Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlığının hüquqi təminatının təkmilləşdirilməsi məsələləri h.e.n. S.Z.Səbzəliyeva
6. Oruclu Şəmsi Sabir Müasir şəraitdə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi və iqtisadi inkişaf konsepsiyasının maliyyələşdirilməsinin hüquqi təminatı prof. F.P.Rəhmanov
İxtisaslaşma:  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  qrup  2015
1. Paşayeva Nigar Azad Совершенствования правовое регулирования системы образования в Азербайджанской Республике prof. F.P.Rəhmanov
İxtisaslaşma: Təhsil, elm və sosial-mədəni sahələrin iqtisadiyyatı” qrup 2040
1. Sadıqov Tural Əlişirin Ünvanlı sosial yardımın tətbiqi problemləri dos.i.e.n. Quluzadə M.M.
İxtisaslaşma:  İqtisadiyyatın tənzimlənməsi  qrup  2062
1. Nəcəfzadə Famil Nəcəf Müasir dövrdə milli innovasiya sisteminin formalaşmasının makroiqtisadi  problemləri i.ü.f.d. Mürsəlov M.M.
İxtisaslaşma:  İqtisadiyyatın tənzimlənməsi  qrup  2063
1. Yusifzadə Tamerlan Namiq Государственное регулирование в структуре национальной экономике dos. A.K.Əmiraslanov
İxtisaslaşma: Biznesin təşkili və idarə edilməsi  qrup  2082
1. Hacıyev Samir Səhman Sahibkarlıq sisteminə innovasiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinin təşkilati-iqtisadi modelləri i.ü.f.d. b/m A.H.Ağarzayev
İxtisaslaşma: Biznesin təşkili və idarə edilməsi  qrup  2083
1. Sadıqov Səməd Emil Kiçik biznesin təşkilati strukturunun idarə edilməsi i.ü.f.d. E.R.Səmədova
İxtisaslaşma: Beynəlxalq ticarət  qrup  2103
1. Məmmədli Mələk Elmar Торговая политика Азербайджанской Республики и ее регулирование i.e.n. X.N.Bayramova
İxtisaslaşma: Gömrük işi  qrup  2894
1. Cəfərov Seyfulla Söhrab Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaşması və idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi dos. M.M.Məmmədli
2. Tağızadə Elnur Yaşar Dövlətin gömrük  siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri prof. A.Ş.Şəkərəliyev
3. Teymurov Salman Vaqif Gömrük tarif tənzimlənməsi və onun təkmilləşdirilməsi i.e.n. X.N.Bayramova
4. Abbasov Cavid Sadiq Dövlət büdcəsinin formalaşmasında gömrük vergi və rüsumlarının rolu i.e.n. Z.A.Şəkərəliyeva
İxtisaslaşma: Gömrük işi  qrup  2895
1.. Osmanlı Səadət Fəxrəddin Регулирование ВЭД и эволюция таможенной политики Азербайджана prof. A.Ş.Şəkərəliyev
İxtisaslaşma: Gömrük ekspertizası  qrup  2896
1. İbrahimova Arzu Mehman İstehlak mallarının ekspertizası və onun təkmilləşdirilməsi prof. A.Ş.Şəkərəliyev
2. Mürsəlova Turanə Mehman Zərgərlik məmulatlarının ekspertizası və onun təkmilləşdirilməsi i.e.n. N.T.Quliyeva
İxtisaslaşma: Əməyin iqtisadiyyatı  qrup  2150
1. Qasımova Aysel Fərmayıl Əmək kollektivlərində psixoloji mühit və onun əməyiin səmərəliliyinə təsiri prof.T.Ə.Quliyev
2. Rəhimova Zümrüd Elxan Əmək bazarının tələblərinə uyğun rəqabət qabiliyyətli kadrların hazırlanması problemləri dos. Ə.İ.Məmmədov
İxtisaslaşma: İqtisadi kibernetika  qrup  2170
1. Nəzərova Aytən Nadir İqtisadi artımın optimal idarə edilməsinin kibernetik əsasları dos. Y.İ.Hacızalov
2. Rzayev Qalib Məzahir Iqtisadi sistemlərdə mal yeridilişinin optimal idarə edilməsi modelləri dos. Y.İ.Hacızalov
3. Xankişiyeva Günay Xanlar Kredit təşkilatlarının maliyyə əməliyyatlarının optimallaşdırılması modelləri prof.Ş.M.Sadıqov
İxtisaslaşma: İstehsalın və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi  qrup  2232
1. Musayev Nicat Adil Azərbaycanda neft-kimya kompleksinin inkişaf etdirilməsinin maddi-texniki problemləri i.e.n. prof. M.A.Həsənova
2. Əlizadə Toğrul Bəylər Sənayedə investisiya fəaliyyətinin əsas istiqamətləri i.e.n. dos.B.S.Əhmədov
3. Qasımzadə Emil Eyler İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənayedə struktur dəyişikliklərin istiqamətləri Dos.Ə.V.Hacıyev
İxtisaslaşma: Müəssisənin iqtisadiyyatı  qrup  2210
1. Məmmədova Nərmin İnsaf Sənaye müəssisələrinin ərazi üzrə təşkili məsələləri i.e.d.prof.T.Ə.Hüseynov
İxtisaslaşma: Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma qrup  2250
1. Rəhimova Səbinə Arif Təbii sərvətlərin istifadəsindən yaranan sosial-iqtisadi zərərin müəyyənləşdirilməsi dos. V.Z.Mehdiyeva
2. Quliyeva Xatirə Bəxtiyar Xam neftin emalı zamanı yaranan ekoloji problemlər, onların həlli istiqamətləri və iqtisadi zərərin hesablanması dos. F.M.Novruzova
İxtisaslaşma: Ətraf mühitin iqtisadiyyatı  qrup  2254
1. Mehdiyeva Ellada Elşən Xəzər dənizinin və sahil ərazilərinin təbii-resurs potensialının mənimsənilməsi və istifadəsinin ekoloji-coğrafi və sosial-iqtisadi qiymətləndirilməsi dos. İ.B.Xəlilov
İxtisaslaşma: Reklam işi   qrup  2265
1. Zvereva Anna Gennadyevna Основные направления формирования рынка рекламы в Азербайджане dos. E.M.Bayramova
İxtisaslaşma: Marketinq   qrup  2312
1. Qəhrəmanova Aysel Ziyadxan Sahibkarlıq strukturunun marketinq strategiyalarının işlənib hazırlanması dos. İ.M.Xeyirxəbərov
2. Nəbiyev Əbdürrəhim Səməd İstehlakçı davranışının marketinq tədqiqatları dos.A.S.Aşurov
3. Əliyev Orxan Adil İnformasiya texnologiyaları bazarının marketinq tədqiqatları dos. E.N.Quliyev
İxtisaslaşma: Marketinq   qrup  2313
1. Hüseynova Mədinə Rafiq Маркетинг услуг в сфере банковской деятельности dos.S. Ə.Novruzova
 İxtisaslaşma: Logistika   qrup  2314
1. Mikayılova Gülşən Rövşən İstehsal vasitələrinin tədarükü sferasında  logistika üsullarından istifadə edilməsi dos. T.İ.İmanov
 İxtisaslaşma: Turizmin iqtisadiyyatı   qrup  2354
1. Süleymanov Elvin Natiq Azərbaycanda turizmin inkişafının sosial-iqtisadi rolu b/m., i.e.n. F.Ə.Qurbanova
2. Əvəzli Kənan Niyaz Turizmin sosial-iqtisadi nəticələri prof. Ə.Q. Əlirzayev
İxtisaslaşma: Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit   qrup  2425
1. Quluzadə Leyla Yaşar Совершенствование экономического анализа распределения и использования прибыли в автотранспортных организациях dos. A.Q.Məmmədova
2. Şahbazi Ayaz Asəf Организация аудита финансово-хозяйственной деятельности коммерческих банков dos. S.A.Abbasova
3. Məlikov Rəhim Nəsib Особенности учетной политики торгового предприятия dos. M.Ş.Əliyeva
İxtisaslaşma: Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit   qrup  2426
1. Nazirli Elgün Vidadi Kommersiya təşkilatlarında hesablaşma əməliyyatlarının auditinin təşkili problemləri dos. Q.İ.Bayramov
2. Cəfərov Bəhruz Bəkir Maliyyə hesabatlarının təhrif olunması faktlarının aşkar olunmasında analitik proseduralardan istifadənin təkmilləşdirilməsi dos. R.N.Kazımov
3. Şərifov Şamxal Şamil Nəqliyyatda nizamnamə kapitalının formalaşmasının uçotunun təkmilləşdirilməsi dos. Ə.A.Sadıqov
4. Əsgərzadə Arzu Mikayıl Rentabelliyin göstəricilər sistemi, onların təhlili və qiymətləndirilməsi metodikası dos.N.M.İsmayılov
5. Səfərova Lamiyyə Nazim Milli mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi şəraitində maliyyə nəticələrinin təhlili problemləri dos.Cəfərli H.A.
6. Kosayev Vüsal Dilman Milli mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi şəraitində məhsulun (iş və xidmətlərin) maya dəyərinin təhlili problemləri dos.Q.İ.Bayramov
7. Cəfərov İlqar Eyub Bazar şəraitində uzunmüddətli investisiyaların uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi problemləri dos. Abbasov Q.Ə.
8. Səmədova Gülnar Məhəddin Daxili auditin müəssisənin idarəedilməsində rolu dos. Rüstəmov R.P.                         
İxtisaslaşma: İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit   qrup  2428
1. Quliyev Camal Elmir Kommersiya strukturlarında daxili auditin təşkili və aparılmasının metodiki problemləri dos. C.C.Zərbəliyev
2. Xambatov Nicat Qurban Kommersiya təşkilatlarının xarici iqtisadi fəaliyyətində valyuta əməliyyatlarının uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos. C.B.Namazova
3. Nəbiyeva Günəş İlham Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi prof. S.M.Səbzəliyev
4. Tağızadə Kənan Şahin Debitor və kreditorlarla hesablaşmalarının uçotunun təşkili metodikası dos. V.C.Əliyev
5. Əlizadə Təhminə Qalib İnfyasiya və onun təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə təsirinin təhlili problemləri dos. H.A.Cəfərli
6. Mahmudlu Türkay Rəşadət Uzunmüddətli və qısamüddətli öhdəliklərin ucotu və təhlili prof. S.M.Səbzəliyev
İxtisaslaşma: İqtisadi informasiya sistemləri  qrup  2553
1. İbadullayev Yunis Faiq Использование современных информационных систем в управления бизнесом i.e.n.dos. E.H.Hüseynov
  İxtisaslaşma: İdarəetmənin informasiya texnologiyası  qrup  2574
1. Ağalarova Şəlalə Şahin Sinergetik iqtisadiyyatın inkişafına təsir edən amillər və onun inkişaf perspektivləri dos. T.Ə.Əliyeva
  İxtisaslaşma: İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı  qrup  2576
1. Atakişizadə Rəşad Vahid İnformasiya iqtisadiyyatının inkişafında qeyri-səlis informasiya texnologiyalarının əsas xüsusiyyətləri prof.R.A.Quliyev
İxtisaslaşma: İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı  qrup  2575
1. Qocayev Məhyəddin Şahid Информационные технологии и структурный кризис в мировой экономике prof. Ə.K.Kərimov
İxtisaslaşma: Bank işi  qrup  2602
1. Məmmədzadə Aliyə Vilayət Müasir şəraitdə bankların maliyyə sabitliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi i.e.d. prof. M.M.Bağırov
2. Səlimzadə Nərgiz Məmmədsəlim Bank sektorunun sabitliyinin təmin edilməsində dövlət tənzimlənməsinin rolu dos. Q.İ.Əliyev
3. Xəlilova Aygün Eltun Kommersiya banklarının investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi i.e.n. F.Ş.Kaşıyeva
4. Məmmədov Nicat Fariz Bankın kredit siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri f.d. M.A.Abbasbəyli
5. Adığözəlov Əbdülrəhman Ağəli Kommersiya banklarının etibarlılığı və onun qiymətləndirilməsinin reytinq sistemi dos. R.M.Rzayev
  İxtisaslaşma: Bank işi  qrup  2603
1. Əliyeva Səmra Məmməd Kommersiya banklarının depozit siyasəti f.d. M.A.Abbasbəyli
2. Mahmudov Əliheydər Eldar Bankların investisiya fəaliyyətinin problemləri i.e.n. G.Ş.Ağabəyova
3. Musayev Nicat Saleh Banklarda korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi M.Abbasbəyli
 İxtisaslaşma: Maliyyə menecmenti  qrup  2625
1. Yunusova Fəridə Eldar Расходы государственного бюджета и совершенствования системы их финансирование dos.N.S.Tağıyeva
İxtisaslaşma: Maliyyə nəzarəti və audit qrup  2638
1. Mahmudov Elçin Məsud AR xarici dövlət borcu və onun idarə olunması problemləri dos. N.S.Tağıyeva
2. Əlicabarov Kamil İsmayıl Müasir dövrdə müəssisələrin maliyyə təminatı sistemi və onun təkmilləşdirilməsi prof. M.M.Sadıqov
3. Quliyev Elvin Gündüz Müasir dövrdə Azərbaycanda maliyyə bazarı və onun inkişaf istiqamətləri prof. S.M.Məmmədov
4. Abbasov Emin Qurban Müasir şəraitdə müəssisənin maliyyə resurslarının formalaşması problemləri dos. S.A.Abbasov
5. Novruzov Azər Həşim Bələdiyyələrin maliyyəsinin formalaşması problemləri və inkişaf istiqamətləri dos.B. Ş.Qurbanov
6. Zeynallı Məhəmməd İlham Biznes fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi problemləri dos. S.A Abbasov
İxtisaslaşma: Maliyyə nəzarəti və audit qrup  2633
1. Babaxanlı Aytən Mehman Пути повышения уровня оптимальности бюджетных расходов АР prof. A.M.Kərimov
2. Manafov Namiq Samir Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии регионов Азербайджанской Республики dos. R.N.Quşxani
İxtisaslaşma:Sığorta işinin təşkili  qrup  2672
1. Zalov Fərid Cavanşir Kənd təsərrüfatı sığortasının təkmilləşdirilməsi və inkişafının stimullaşdırılması istiqamətləri prof.N.N.Xudiyev
 İxtisaslaşma:  İqtisadi nəzəriyyə  qrup 2752
1. Mirzəyev Coşqun Salavatulla Milli iqtisadiyyatın sosial təhlükəsizliyinin təmin olunmasının problemləri prof. M.X.Meybullayev
2. Abdullayeva Ayna Ramiz Milli iqtisadiyyatda iqtisadi artımla maliyyə sisteminin qarşılıqlı əlaqəsinin  təmin olunmasının  nəzəri-metodoloji əsasları dos. N.O.Eminov
3. Rüstəmova Günay Nofəl Qlobal maliyyə iqtisadi böhranı və dünya ölkələrinin qeyri-bərabər inkişafının əsas istiqamətləri prof. F.F.Mustafayev
4. Əhmədli Əhməd Xanlar Müasir dövrdə innovasiyalı sahibkarlığın formalaşması xüsusiyyətləri dos. D.Z.Əliyeva
5. Şirinov Tağı Xanverdi İqtisadi artımın və geniş təkrar istehsalın investisiya problemləri Prof. Ə.P.Babayev
İxtisaslaşma:  Makroiqtisadi statistika  qrup 2766
1. Mədətov Ramin Müsahib Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun cari vəziyyətinin statistik tədqiqi i.ü.f.d. İ.Q.Hüseynli
İxtisaslaşma:  Milli Hesablar Sistemi qrup 2772
1. Nağızadə İlahə Aydın Azərbaycan Respublikasında  Regional ümumi daxili məhsulun hesablanmasının metodoloji məsələləri prof. S.M.Yaqubov
İxtisaslaşma:  Makroiqtisadi statistika  qrup 2765
1. Əsədullayev Niyazi Ədalət Azərbaycan Respublikasının Dövlət büdcəsinin statistik tədqiqi i.ü.f.d. V.E.Teymurova
  İxtisaslaşma:  Qiymətləndirmə  qrup 2812
1. Qasımov Elcan Sakit Maliyyə investisiyalarının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi b/m İ.Q.Quliyev
2. Qasımov Firdovsi Rəfayıl Daxili bazarın qorunmasında qiymət amilindən istifadə mexanizmi dos. Q.S.Bayramov
3. Abbasova Könül Mahir Xarici ticarətdə qiymətlərin əmələ gəlməsi və tənzimlənməsi dos. B.C.Sadıqov
4. Qəhrəmanova Aysel Şaiq Təbii inhisar subyektlərində qiymətin əmələ gəlməsi prof. X.H.Kazımlı
İxtisaslaşma:  Kommersiya fəaliyyəti  qrup 2914
1. Bağırlı Aydan Kamran Azərbaycanda turizmin inkişafında kommersiya münasibətlərinin formalaşmasının problemləri dos. E.İ.İbişov
2. Kərimli Rüxsarə Namizəd Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında informasiya texnologiyalarının rolu dos. İ.H.Vəliyeva
3. Əbilzadə Anar Şahin Risk-menecment və kommersiya fəaliyyətində risklərinin idarə edilməsinin əsas istiqamətləri dos. T.C.Məmmədov
  İxtisaslaşma:  Kommersiya fəaliyyəti  qrup 2915
1. Sadıqzadə Mehin Yaşar Пути повышения эффективности управленческих решений на потребительском рынке dos. E.Y.Məmmədov
İxtisaslaşma:  Birja fəaliyyəti  qrup 2916
1. Məmmədzadə Nurlan Məhəmmədnəbi Xidmət müəssisələrində rəqabətliliyin xüsusiyyətləri və inkişaf perspektivləri i.e.n. dos. A.Ş.Hüseynov
İxtisaslaşma:  Birja fəaliyyəti  qrup 2917
1. Babayev Məmməd Elçin Роль коммерческо-посреднической деятельности в организации оптовой и розничной продаж товаров dos. B.N.Manafov
İxtisaslaşma:  Dizayn və texniki estetika qrup 869mrq
1. Əliyeva Nabihə Zahid Художественнные и технические особенности орнаментальных ковров Азербайджана в Х1Х веке dos. Qasımova Elfanə Nəsimi
İxtisaslaşma:  İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası qrup 409mq
1. Abuşova Aydan Camal Heyvanat mənşəli liflərdən alınan parçaların bəzi istehlak xassələrinin ekspertizası dos. M.A.Babayev
2. Əliyev Samir Azər Trikotaj dəyişəklərin bəzi istehlak xassələrinin ekspertizası prof. Ə.P.Həsənov
3. Xəlilzadə Azər İmran Qeyri-ərzaq mallarının keyfiyyətinin saxlanmasına kömək edən amillər dos.S.İ.Abdullayeva
İxtisaslaşma:  İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası qrup 409mrq
1. Ələsgərov Əvəz Nəxmət Товароведная  характеристика ассортимента современной телеприемной аппаратуры поступающий в торговую сеть «Магнит» dos. S.İ.Abdullayeva
İxtisaslaşma:  Ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi  qrup 459mq
1. Bağırov Söhrab Səməd Xəstəlik və zərərvericilərin narın istehlak xassələrinə təsiri və keyfiyyətinin ekspertizası dos. M. A.Əhmədov
2. Babayeva Ülkər Şəmsəddin Azərbaycan üzümündən alınan yeyinti məhsullarının çeşidi və keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası prof. T.e.n. Ə.İ.Əhmədov
İxtisaslaşma:  Ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi qrup 459mrq
1. Həsənova Fəridə İlham Влияние болезней, вредителей на потребительские свойства цитрусовых плодов и экспертиза качества dos. A.Ə.Hüseynov
İxtisaslaşma:  İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili  qrup 709M1q
1. Əliyeva Adilə Elxan Yeni çeşiddə peçenye və zefir məmulatlarının texnologiyasında nişasta və zülal tərkibli yabanı bitki xammalından  istifadə etməklə işlənib hazırlanması b/m. A.A.Qurbanova
İxtisaslaşma:  Qida təhlükəsizliyi  qrup 709M4q
1. Aslanova Gülər Vüqar Bitki xammalı əlavə edilməklə yarımhislənmiş kolbasa məmulatları texnologiyasının işlənməsi və buraxılan məhsulun keyfiyyətinin təhlükəsizliyinin yüksəldilməsinin araşdırılması dos. N.K.Rəhimov
2. Calalov Azər Aydın Xurma meyvəsindən müxtəlif çeşiddə qida məhsulları istehsalı texnologiyasının tədqiqi dos. E.M.Omarova
İxtisaslaşma:  Tikiş məmulatlarının texnologiyası  qrup 809Mq
1. Həmidova Süsən Akif Tikiş məmulatlarının texniki səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodlarının analizi prof. O.Ş.Şamxalov
İxtisaslaşma:  Təbii liflər istehsalı texnologiyası və avadanlıqları  qrup 859Mq
1. Əsgərova Nərmin Elman Linttəmizləyici maşınların qidalandırıcı orqanlarının  sürət rejiminin tədqiqi prof. V.N.Hüseynov
İxtisaslaşma:  Standartlaşdırma və sertifikasiya  qrup 909Mq
1. İbadov İbad Əvəz Geyimlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsində metroloji təminatın rolunun təsdiqi t.e.n. İ.M.Seydəliyev
2. Həsənova Vüsalə Rüfət Bəzi ərzaq məhsullarının ekoloji təhlükəsizlik göstəricilərinin tədqiqi dos. N.K.Rəhimov
İxtisaslaşma:  Standartlaşdırma və sertifikasiya  qrup 909Mrq
1. Aslanzadə Fərid İlham Исследование и разработка предложений по совершенствованию системы сертификации dos. M.N.Hacızalov
İxtisaslaşma:  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər qrup 2864
1. Süleymanlı Hikmət Fikrət İnternet iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətləri və ölkə iqtisadiyyatına  təsiri prof. Ə.İ.Bayramov
2. Təhməzov Əmrah Hüseynəli Avropa İttifaqının “qonşuluq siyasəti” çərçivəsində Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası məsələləri dos. H.A.İsrafilov
3. Alxasov Əfqan Pənah Müasir dünya iqtisadiyyatında transmilliləşmə proseslərinin regional inteqrasiyaya təsiri məsələləri dos. M.A.İbrahimov
4. Cabbarov Ayaz Rafiq Qeyri-neft sektorunun inkişafına neft strategiyasının təsiri məsələləri dos. G.T.Əliyeva
5. Əli-zadə Mirkamal Qabil Azərbaycanın qeri-neft sektoruna investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması yolları prof.Ş.H.Hacıyev
6. Cəfərli Cəfər Zəfər Azərbaycanın iqtisadi inteqrasiya siyasətində enerji və tranzit potensialı determinantları prof. R.T. Həsənov
7. Mehdiyev Elvin Ağarəzi Azərbaycanın islam ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri Dos.F.Ə.Rəhimli
8. Zeynalov Əli Zaman Marketinq kommunikasiyası vasitələrinin xarici iqtisadi fəaliyyətdə tətbiqi təcrübəsi dos. S.S.Əmirov
İxtisaslaşma:  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər qrup 2865
1. İsmayılov Emin Əli Глобализация мировой экономики и реформа в международных финансовых институтах (МВФ и ВБ) dos. M.R.Cəmilov
2. Mürvətli Rüstəm Eldar Проблемы развития и совершенствования экономической дипломатии а Азербайджане dos. M.R.Cəmilov
İxtisaslaşma:  Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri qrup 2872
1. Nəsrullayeva Şəfəq Nemət İxrac-istehsal zonalarının fəaliyyət prinsipləri və xüsusiyyətləri prof.İ.A.Kərimli
2. Abbaszadə Fariz Nazim Şimal-Cənub İqtisadi əlaqələrində Azərbaycanın yeri və rolu dos. M.Q.Məmmədov
3. Hüseynov Baba Gülağa Müasir dünya iqtisadiyyatında enerji problemi və Azərbaycanın enerji strategiyası dos. F.Ə.Rəhimli
4. Həmidova Mədinə Bəhruz Azərbaycanın Xəzər və Mərkəzi Asiya regionu dövlətləri ilə əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı dos. M.Y.Quliyev
İxtisaslaşma:  Xarici  iqtisadi  fəaliyyət qrup 2880
1. Türkan Vüsət Dünya təsərrüfat əlaqələrinin qloballaşması şəraitində Azərbaycanın rəqabət strategiyası dos. G.T.Əliyeva
2. Məmmədov Elvin Məhəbbət Milli iqtisadiyyatın inkişafında innovasiya siyasətinin rolu və əhəmiyyəti dos. H.A.İsrafilov
İxtisaslaşma:  Vergi və vergiqoyma  qrup 2662
1. Həşimli Nigar Kamran Regional inkişaf və vergi siyasəti dos.İ.M.Rzayev
2. Əliyev İlqar Sahib Büdcə vergi siyasətinin formalaşması problemləri f.e.d.Z.Ş.Paşayev
3. Yusifova  Ulduz Zülal Vergi ödənişlərinin optimallaşdırılması istiqamətləri f.e.d.Z.Ş.Paşayev
4. Əhmədli Cavid Ziyadxan Bankların vergiyə cəlb edilməsi və onun təkmilləşdirilməsi yolları i.e.n. T.Ə.Sadıqov
5. Hadıyev Xəzər Rasim Makroiqtisadi tarazlığın təmin olunmasında büdcə-vergi siyasətinin rolu i.e.n.,dos.R.A.Salayev
İxtisaslaşma:   Vergi və vergiqoyma  qrup 2663
1. Hüseynov Zaur Valentin Современная налоговая система Азербайджана и основные направления налоговой политики i.e.n. A.Ə.Qubadova
İxtisaslaşma:   Bələdiyyə menecmenti  2120
1. Tağıyeva İlqanə İbrahim Regionda sahibkarlı ğın inkişafı strategiyası prof.H.S.Həsənov
İxtisaslaşma:   Beynəlxalq münasibətlər  BM-10q
1. Məmmədov Türyan Rəfael ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasətində Azərbaycanın yeri və rolu Dos. R.M.Qurbanov
ƏYANİ
İxtisaslaşma: “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” Qrup 86
1. Əkbərova Gülay Firdovsi Korporativ münasibətlərin təşkilinin müasir problemləri i.ü.f.d.,b/m.A.T.Hüseynli
İxtisaslaşma: “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” Qrup 88
1. Hüseynov Əkbər Səttar Biznesdə kontrolinq sisteminin təşkili və strateji istiqamətləri i.ü.f.d.,dos.H.İ.Həmidov
İxtisaslaşma:“Biznes inzibatçılığı” Qrup 92
1. Mansurov İnqilab Asif Biznes fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin aktual məsələləri i.e.d., prof.R.Ş. Muradov
İxtisaslaşma: “Maliyyə bazarı” Qrup 614
1. Qocayev Xəyal Lətif Səhm bazarının təşəkkülü və müasir inkişaf meylləri i.e.n.N.Ə.Məmmədova
İxtisaslaşma: “Gömrük işi” Qrup 881
1. Abdiyev Yaqub Yunus Направление усовершенствования регулирование использования экспортного потенциала в Азербайджане i.e.n.X.N.Bayramova
İxtisaslaşma: “Gömrük ekspertizası” Qrup 893
1. Kərimli Xədicə Dadaş Основные направления реформирования таможенно-тарифного регулирования dos.G.F.Əliyeva
İxtisaslaşma “Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya (türk proqramı)” Qrup BM-12T
1 Mikayılbəyli Nailə İsrafil Rusya’nın Dış Politikasında İslam Dünyası –Rusya-İslam İşbirliği Örgütü Arasında İlişkiler Dr. Cəfərov Nazim Kamil oğlu
2 Nəbiyeva Səbuhə Xalis ABD’nin BOP Projesi ve Projenin Arap Baharı Ekseninde Değerlendirilmesi Dr. Məmmədli Elşən Xalid oğlu
3 Böke Eflatun Cem Mehmet Rasim AB – Türkiye İlişkilerinde Enerji Faktörü Dos. Bayramlı Qadir Nəzir oğlu
4 Şahbazova İlahə İsa Uluslararası Hukuk Açısından Rusya’nın Gürcistan Müdahelesi Dr. Məmmədli Elşən Xalid oğlu
İxtisas: “İqtisadi kibernetika”
1 Bayramova Günay Xanlar qızı “Кredit təşkilatlarinin maliyyə əməliyyatlarinin optimallaşdirilmasi modelləri” prof.Ş.M.Sadıqov
İxtisas: “ Biznesin təşkili və idarə edilməsi”
1 Məmmədova Gülay Firdovsi qizi “Korporativ münasibətlərin təşkilinin müasir problemləri”  i.ü.f.d.,b/m.A.T.Hüseynli
1 Rüstəmov Tural Vahid oğlu Dünya iqtisadiyyatının strukturu və onun formalaşması amilləri  i.e.d., dos. H.A.srafilov
12140 3