Abdiyev Taleh Elçin. “Beynəlxalq enerji daşiyicilari bazari və Azərbaycanin mövqeyi

Ağabalayeva Edilya Rauf. “Kompüter şəbəkələrinin Azərbaycan iqtisadiyyatında yeri və rolu”

Allahverdiyev İsmayıl Xanoğlan. “Beynəlxalq ticarətin nəzəri-konseptual əsasları və müasir təcrübə”

Allahverdiyev Uğur Şahin. “İnvestisiya portfelinin menecmenti və strategiyası”

Babayev Elçin Əşrəf. “Parça ornamentlərinin müasir üsulda bədii layihələndirilməsinin tədqiqi”

Babayev Elman Ələsgər. “ Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri,onlardan istifadənin ekoloji-iqtisadi nəticələri”

Babayev Qasım Baloğlan. “Turizm sahəsində kreditlərdən və digər borc vəsaitlərindən istifadənin uçotu və təhlili” 

Baxış Leyla Habil. “Kompüter şəbəkələri:təhlükə, sıradançıxma və cəmiyyət” 

Cəfərli Diləfruz Yaşar. “Elektron biznesdə müasir informasiya sistemlərindən istifadənin rolu”

Əkbərova Sənubər Nicat. “Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun təbii resurs potensialının ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi” 

Nigar Əlişzadə Ziyəddin.“Müasir informasiya sistemlərinin fəaliyyəti və inkişaf etdirilməsi xərclərinin qiymətləndirilməsi”

Əliyeva Fidan Bəhram. “İnformasiya Texnologiyaları (İT)-nin iqtisadi idarəetmədə istifadəsinin səmərəliliyi” 

Əmirov Ramil Əli. “Azərbaycandan avropa bazarlarina qaz ixracatinin  istiqamətləri və  perspektivləri

Hacıyeva Zeynəb Azər.“Valyutaların mübadilə kursunun proqnozlaşdırılması istiqamətləri”

Həsənli Azər Rasim. “Yeni beynəlxalq valyuta tənzimlənməsi sisteminin formalaşması problemləri nə perspektivləri”

Həsənov Amin Müşviq. “Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olma kontekstində ixracın stimullaşdırılması problemləri” 

Həsənov Müslüm Arif.  “Dünya investisiya proseslərinin müasir xüsusiyyətləri”

Həsənov Vüsal Mehdi.“Makroiqtisadi tarazlığın təminatında valyuta siyasətinin rolu və əhəmiyyəti ”

Гусейнов Гасансадиг Эльчин.  “Разработка на основе принципов ХАССП типовой схемы обеспечения безопасности пищевой продукции”

İbrahimov Elvin Şamil .“Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafında xarici iqtisadi amilin yeri və rolu”

İsaqova Nərmin İlqar. “Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatı” mövzusunda

Pərvanə İsmayıllı Rahim. “Müəssisələrdə idarəetmənin keyfiyyətinin artırılmasında qərar qəbuletmə sistemlərinin rolu və yeri”

İsmayıllı Rafiz Sədi. “Beynəlxalq iqtisadiyyatda valyuta bazarı və əsas valyuta əməliyyatları”

İsmayılova Nuray Vilayət. “Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun ixrac potensialının artırılmasında beynəlxalq kreditlərdən istifadənin imkanları”

İsrəfilzadə Məhəmməd Rasim. “Müasir şəraitdə birjalarda kommersiya fəaliyyətinin təşkilinin və idarəedilməsinin  təkmilləşdirilməsi yolları”

Kamalzadə Təbriz Fehruz. “Neft strategiyası və xarici investisiyaların milli inkişaf strategiyasında rolu” 

Kərimli Şəhriyar Azad. “Azərbaycan investisiya ixrac edən ölkə kimi: reallıqlar və perspektivlər”

Kərimov Emin Mahir. “İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin və iqtisadi inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılmasının hüquqi təminatı məsələləri”

Mehdiyev Orxan Muxtar. “Beynəlxalq valyuta siyasəti: Dünya təcrübəsi və Azərbaycan”

Məmizadə Pərvin Abdulla. “Müasir informasiya sistemləri və elektron biznes”

Məmmədov Elvin Elman. “Azərbaycanın beynəlxalq turizm bazarının inkişafı”

Мусаева Шукюфа Нусрат. “Моделирование валютных режимов”

Nəcəfzadə Ramin Nəsir. “Beynəlxalq bank tənzimlənməsi və nəzarətin təşkili və modeli” 

Novruzlu Aytac Bahəddin. “ Ekspert sistemləri üçün  bilik bazasının hazırlanması”

Novruzov Rəşad Muradxan.  “Neftin dünya bazar qiymətləri və ona təsir edən amillər sistemi: mövcud vəziyyət və perspektivlər”

Paşayeva Vəfa Sabir. “Azərbaycanin xarici ticarət siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” 

Qayibli Sevinc Cavanşir. “Sosial iqtisadi inkişafda internetin yeri və səmərəsi”

Quliyeva Güler Şahin. “Topdan və pərakəndə ticarət sferasında istehlakçı davranışının  idarə edilməsi” 

Кулизаде Шахрам Шахрияр. “Электронный бизнес как отрасль экономики”

Ramazanlı İlkin Pərviz. “Qlobal çoxtərəfli tənzimləmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi zərurəti və istiqamətləri”

Ramazanov Elvin Elçin. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsində rəqabət siyasəti

Rəhimli Fəhmin Nemət. “Təsbit olunmuş valyuta kurslarından istifadə  şəraitində makroiqtisadi siyasət”

Rzayeva Şəbnəm Seyfətdin.“Beynəlxalq bazarlarda ticarət dövriyyəsinin valyuta tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri”

Şəfahətzadə Fuad Əşrəf. “Beynəlxalq kooperativ hərəkatı və onun inkişaf xüsusiyyətləri” 

Salehova Səadət Famil. “Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşmasının konseptual aspektləri”

Telman Azər Şükürlü. Maliyyə bazarlarının qloballaşması və transmilli banklar

Сулейманов Талят Сулейман. «Направление развития взаимных экономических связей Азербайджана с Прикаспийскими странами»

Тагиева  Самия. Современные методы формирования состава управленческих кадров»

Tahirzadə Əsmər Qüdrət. “İnformasiya sistemlərində etibarlılıq və səmərəliliyin təhlili”

Telmanzadə Aygün Rövşən. “Dünya maliyyə resursları və onların yenidən bölüşdürülməsi mexanizmi”

Raya Veyisova Kamran. “ Beynəlxalq maliyyə kredit sisteminin müasir xüsusiyyətləri”

Халафов Мушвиг Адалат. «Анализ новых тенденций в экономике, основанный  на аппарате  нечеткой логики»

Yusifov Şahin Azər. “Azərbaycanın ıqtısadı potensialı geoiqtisadi müstəvidə”

Zeynalova Əzizə Amil. Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatının formalaşma və struktur transformasiyası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325 1