Abasova Gülnar Vaqif. “Azərbaycan Respublikasında büdcə prosesinin təşkili və təkmilləşdirilməsi prosesində maliyyə nəzarətinin rolunun artırılması” 

Abbaszadə Çinarə Mahir. “Vergi yükünün vergidən yayınma səviyyəsinə təsirinin tədqiqi”

Abdullayev Abdulla Oruc.“Regionların inkişafının tənzimlənməsində vergi siyasətinin rolu” 

Abdullayev Nurlan Əfqan. “Sığorta işinin dövlət tənzimlənməsində milli sığorta bazarının qorunması problemləri”

Ağayev Rəşad Rəsul. “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə nəzarəti və auditin metodoloji problemləri”

Allahquluzadə Təbriz Ayaz.  “Sənaye müəssisəsində innovasiya yönümlü texnologiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması”

Allahverdiyev Orxan Yaşar. “Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi istiqamətləri”

Allahverdiyeva  Lalə  Rəfail. “Davamlı  iqtisadi  inkişaf  şəraitində  sığorta sistemində  pul resurslarının formalaşması və istifadəsi” 

АхундовaЛяман Акиф. “Социальные аспекты управления персоналом в организации”

Bağirli Leyla Azad. “Büdcələrarası tənzimləmə mexanizimlərində vergilərin rolunun yüksəldilməsi istiqamətləri” 

Bayramov Ceyhun Qurban. “Azərbaycanda sığorta təşkilatlarının maliyyəsinin formalaşması” 

Beydullayeva Fidan Ramiz. “Qeyri-dövlət maliyyə nəzarətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi problemləri” 

Биннатзаде Ляман  Интигам. “Повышение  роли финансового контроля и аудита в условиях рыночных преобразований”

Cəfərov Ramil Adil. “Azərbaycanda dövlət maliyyə nəzarəti və onun təkmilləşdirilməsi” 

Cəfərova Nərgiz Calal. «Ərazilərdə sosial iqtisadi layihələrin reallaşdırılması məsələləri»

Dadaşov Xalid İbadət. “Maliyyə risklərinin idarə edilməsində siğorta işinin formalaşması xüsusiyyətləri” 

Nuranə Behbudova Abdulla. “Heyətin adaptasiyasının idarə etmə mexanizmi”

Əhmədzadə Aydın Abbas. “Dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri” 

Əkbərli Seyidağa Zülfüqar. “Müəssisədə  iş  vaxtının  idarə  edilməsi” 

Eldarlı Eldar Azər.”Bazar münasibətlərinin inkişafı şəraitində maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” 

Əlili Eynar Elməddin. “Regionların sənaye potensialının gücləndirilməsi istiqamətləri”

 Əlizadə Əli Aydın. “Vergilər üzrə daxilolmaların təhlili və onların    proqnozlaşdırılması”

Əlizadə Elşən Rauf. “Dövlət büdcəsinin xərcləri və onların istifadəsinin  səmərəliliyinin artırılması yolları”

Əsgərov Elməddin Firudin. “Azərbaycanda maşınqayırma sənayesinin yenidən qurulması və inkişaf prespektivləri” 

Eyvazova Firuzə. “Müasir dövrdə əmək bazarı və məşğulluğun qarşılıqlı əlaqəsi” 

Əzimzadə Tural Fərahim. “Sənaye müəssisələrində keyfiyyətin idarə edilməsi”

Gülməmmədov Elçin Nizami. “Vergi yükünün müəyyən edilməsi üsulları və onların təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” 

Hacıyev Mahmud Rüstəm.“Azərbaycanda sənaye-texnologiya parklarının yaradılması və inkişafı” 

Həsənov Oktay. “Vəzifəyə gətirmə və rəhbərlik məsələləri”                           

Гасанова Эльвина Эльчин. “Конкурентоспособность в стратегическом менеджменте и особенности конкурентного преимущества”

Həsənova Fizzə Həsən. “Xüsusi vergi rejimli müəssisələrin vergitutma mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Hüseynzadə Cavid Rəhim. “Müasir şəraitdə siğorta biznesi və onun sosial-iqtisadi inkişafda rolunun artırılması”

Hüseynzadə Ceyhun.  “Əmək potensialının artırılması şərtləri və amilləri” 

İbrahimzadə Aytən Çingiz. “Rəqabət mübarizəsi şəraitində sənaye müəssisəsinin planlaşdırılması istiqamətləri”

İmanquliyev Rövşən Fərhad. “Müəssisədə şəxslərarası münasibətlərin idarə edilməsi”

İsgəndərli Fəridə Ədalət. “Kiçik biznesdə menecmentin xüsusiyyətləri”

İsmayılov Orxan Oqtay. “Müəssisənin likvidliyi üzərində maliyyə nəzarətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi”

Ismayilov Sənan Səttar. “Bələdiyyədə mülkiyyətinin formalaşması istiqamətləri”

İsmayılov Vüqar Həsən. “Milli sığorta bazarı və onun səmərəliliyinin artırılması problemləri”

İsmayılov Xəyal Şəfaqət. “Müəssisənin mənfəətinin artırılması məqsədi ilə daxili maliyyə nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi”

Керимзаде Азер Натиг. “Основные направления международных соглашений об избежании двойного налогообложения”

 Məmmədov Orxan Məhəmməd. “Sığorta portfelı və onun etıbarlıq dərəcəsının artırılması yolları”

 Məmmədova Rəfiqə Əşrəf. “Mənzil tikintisi fəaliyyətinin vergitutma  xüsusiyyətləri”   

Мурадова Нигяр Алекбер. “Современные проблемы финансового контроля и аудита в    Азербайджане”

Mustafazadə Tural Ramiz. “Əməyin təşkilinin erqonomik problemləri”

Nəsrullayev Pərviz Nemət. “Müasir şəraitdə sosial-iqtisadi inkişafda dövlət büdcəsinin rolunun artırılmasında maliyyə nəzarətinin əhəmiyyəti”

Nurməmmədli Səbrin Aydın. “Bələdiyyələşmənin müasir problemləri” 

Piriyev Sənan Məhəmməd. “Müəssisənin maliyyə nəzarəti sistemində qeyri-dövlət nəzarətinin rolunun artırılması istiqamətləri” 

Rzivanlı İdris Rəhman. “Sığorta fəaliyyətinin müasir vəziyyəti və onun təkminləşdirilməsi yolları” 

Şəfizadə Arif Tahir. “Əmlak  sığortasının təşkili prinsipləri və  təkmilləşdirilməsi”

Şərifova Aytən Adil. “Qloballaşan dünya və dövlət”

Şeyixova Aytac Musa. “Haqsız rəqabətin aradan qaldırılması yolları”

Şirinov Rüfət Zaur. “Maliyyə-kredit təşkilatlarında  vergi və audit  fəaliyyətinin  təşkili problemləri”

Tağıyev Qasımbala Məmmədağa. “Azərbaycanda maliyyə nəzarəti və auditin inkişafının müasir problemləri və onun səmərəliliyinin artırılması yolları”

Tağıyeva Nigar Sübhi. “Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə inzibati məsuliyyət tədbirləri sisteminin hüquqi tənzimlənməsi”  

Xalıqov Kamran Fərəc  “Kommersiya müəssisələrində vergi auditinin tətbiqi problemləri” 

Xəlilli Gülşən Şakir. “Təşkilatda ünsiyyətin forma və üsullarının təhlili məsələləri”

Yaqubov Babək Kamal. “Səhiyyə   xərclərinin  səmərəliyinin  artırılması   məqsədilə büdcə    nəzarəti  sisteminin  təkminləşdirilməsi”

 

 

 

 

 

 

 

383 1