Məhərrəmov İlkin Şaməmməd. “Nəqliyyat sferasında hesablaşmaların uçotunun təşkili metodikası

Məlikli Fərhad Asəf. “Turizmin inkişafi etdirilməsində investisiya qoyuluşlarinin uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məlikov Şəhriyar Natiq. “Müasir şəraitdə maliyyə menecmentinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məmmədli Aynur Həsən. “Qlobal maliyyə böhranından alınacaq dərslər:təhlil və qiymətləndirmə”

Məmmədli Elvin Etibar. “Vergi ödənişlərinin optimallaşdirilmasi istiqamətləri”

Məmmədli Orxan Ədalət. “Azərbaycan Respublikasinda kənd təsərrüfati sahəsində meydana gələn iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məmmədli Orxan Yusif. “Государственный механизм повышения конкурентоспособности национальной экономики и проблемы его совершенствования”

Məmmədli Rəşadət Tahir. “Keyfiyyətin idarə edilməsi sistemində ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası”

Məmmədli Tamerlan Əsgərxan. “Aqrar sənaye kompleksində idarəetmə uçotu və təhlilin təşkilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məmmədov Ağa Yaqub Əbülfəz. “İqtisadi təhlükəsizlik və onun təmin olunması”

Məmmədov Altun Mair. “İstehsal müəssisəərində qeyri maddi aktivlərin uçotu”

Məmmədov İsmayıl Eldar. “Maliyyə sabitliyi siyasəti: Beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan modeli”

Məmmədov Mahmud Əkbər. “İdarəetmə uçotunun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətləri”

Məmmədov Nikbin Azər. “Cовершенствование методики аудиторской проверки учета затрат в системе управления себестоимостью”

Məmmədov Səbuhi Bilal. “Kommersiya strukturlarında mal ehtiyatlarınının uçotu, təhlili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məmmədov Sübhan Lətif. “Bələdiyyələrin maliyyə təminatının təkmilləşdirilməsi”

Məmmədova Bəyim Qasım. “Süd və süd məhsullarının təhlükəsizliyində müasir tendensiyalar və onların istehsalının tənzimlənməsində beynəlxalq və milli standartlar”

Məmmədova Turan Şahin. “Əmək bazarının tələbləri və əmək fəaliyyətinin motivasiyası”

Məmmədxanlı Rüfət Əhliman. “Abşeron yarımadasının neft-qazçıxarma idarələrinin mədən ərazilərinin ekocoğrafi problemləri və iqtisadi qiymətləndirilməsi”

Məmmədzadə Elvin Rasim. “Sənaye müəssisələrinin auditində maliyyə təhlilindən istifadənin metodiki məsələləri”

Məmmədzadə Samirə Nəsib. “Azərbaycan Respublikasinda davamli enerji siyasəti”

Manafov Aydın Məzahir. “Fond birjalarının fəaliyyətinin prioritet istiqamətləri”

Mirzəliyeva Ülviyyə. “Vergi nəzarəti sahəsində vergi orqanlarinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi”

Muradov Rəşad Rauf. “Qeyri-maddi aktivlərin uçotu və auditinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Muradov Murad Oktay. “Bank fəaliyyətində sabitlik siyasətinin məqsəd və alətləri”

Muradova Xanım Elşən. “Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi metodlari”

Musayev Nüsrət Əşrəf. “Müasir dövrdə kommersiya fəaliyyətinin inkişaf tendensiyalarinda qabaqcil texnologiyanin yeri və rolu”

Müslümova Könül Elman. “Bioaktivləşdirilmiş paxla əsaslı çalınmış peçenye texnologiyasının işlənməsi və istehsalında HACCP sisteminin tətbiqi perspektivləri”

Mustafa Sabir Vüqar. “Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin dövlət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsinin prioritetləri”

Mustafayev Ramil Pirşah. “Yabanı bitkilərdən ekoloji təmiz təbii boyaq maddələri istehsali texnologiyasinin mümkünlüyünün araşdırılması”

Müzəffərli Fidan Xalid. “Turizmin maliyyə planlaşmasi”

Nemətzadə Nicat. “Проблемы регулирования использования экспортного потенциала Азербайджана”

Paşayeva Nərgiz. “Метрологическое обеспечение испытаний изделий легкой промышленности”

Qaraşov Tural. “Azərbaycan Respublikasinda nəqliyyat sisteminin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinin hüquqi təminati məsələləri”

Qarayev Zaur Azər. “Kreditlərin geri qaytarılmasının təminat problemləri”

Qarayeva Nilufər İskəndər. “Rabitə təşkilatlarında xərclərin və gəlirlərin uçotunun metodoloji məsələləri”

Qasımov Məmmədhəsən Oktay “Azərbaycanda müşahidə olunmayan iqtisadiyyatın statistik tədqiqi məsələləri”

Qasımov Nəriman. “Государственный механизм перехода к модели инновационного развития и проблемы его совершенствования”

Qasımova Aybəniz Akif. “Ermənistanin silahlı təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın məruz qaldığı itki və tələfatların qiymətləndirilməsi (1988-1994-cü illər)”

Qasımova Leyli Mirqasım. “İqtisadi subyektlərin nəzarət-təftiş sistemi və onun metodoloji prinsipləri”

Qəhrəmanov Orxan Əhməd. ““Daşınmaz əmlaka investisiyaların uçotu və auditi”

Qəmbərov Elvin. “Qloballaşma şəraitində kommersiya fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri”

Qəribova Xəyalə Adıgözəl. “Bioaktivləşdirilmiş tərəvəz paxlası əsasında yeni çeşiddə qənnadı kremi texnologiyasının işlənməsi və tədqiqi”

Qüdrətli Türkan Mətləb. “Müasir dövrdə ölkənin sosial-iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin hüquqi aspektləri”

Quliyev Pərviz Vaqif. “İstehsal sferasinin material resurslari ilə təminatinin təşkilati-iqtisadi mexanizmi”

Quliyev Əlizamin. “Dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya şəraitində dövlətin xarici iqtisadi siyasətinin hüquqi təminati məsələləri”

Quliyev İlqar. “Pоль государства в регулировании международных экономических отношений в условиях глобализации”

Quliyev Samir Mirbağır. “Yüksək molekullu məhsullar istehsalı zamanı ətraf mühitin mühafizəsi və dəyən iqtisadi zərərin hesablanması”

Quliyev Samir_Mayis. “Maliyyə menecmentinin əsas alətləri və onlarin təkmilləşdirilməsi”

Quliyev Sərvər Eldəniz. “Bələdiyyə maliyyəsinin formalaşması və idarə olunması problemləri”

Quliyeva Leyla Elçin. “Beynəlxalq qiymətli kağızlar bazarının inkişaf perspektivləri”

Quliyeva Vəfa Çingiz. “Qənnadı sənayesində işlədilmək məqsədi ilə yabanı halda yetişən yemişan meyvələrindən təbii boyaq maddəsinin alınması və texnoloji tədqiqi”

Qurbanlı Mirhüseyn Əzizağa. “Kənd təsərrüfatinin maliyyələşdirilməsi və onun auditinin aparilmasi istiqamətləri”

Qurbanov Pərviz Bəxtiyar. “Ticarət təşkilatlarinda səmərəliliyin təhlili metodikasi və onun təkmilləşdirilməsi”

Ramazanov Ünal Neymət. “Xarici ticarətdə qiymətlərin əmələ gəlməsi və tənzimlənməsi”

Rəhimli Həsən Hüseyn. “Kommersiya fəaliyyətində marketinqdən istifadənin müasir problemləri”

Rəhimli Nicat Sabir. “Turizm sferasında uzunmüddətli aktivlərin uçotu və auditi”

Rəsulova Gülsənəm Rəsul. “Dekorativ-tətbiqi incəsənət sahələrində tətbiq olunan ornamentlərin analizi”

Rüstəmova Lamiyə Sahib. “Keyfiyyət menecmenti sistemlərinin sertifikatlaşdirilmasinin tədqiqi”

Rüstəmova Yaqubə İlqar. “Türkiye Rusya ilişkileri ekseninde Suriye krizi”

Rzayeva Çimnaz Talətdin. “Kredit bazarı və onun iqtisadi inkişafda rolu” 

Sadıqov Orxan Təşəkkül. “Valyuta əməliyyatlarının uçotunun təkmilləşdirilməsi”

Salahlı Fariz Fanis. “Qloballaşma şəraitində dövlətin antiinhisar siyasətinin təkmilləşdirilməsinin prioritetləri”

Səfərov Elmir. “Pərakəndə ticarət müəssisələrində mal və taraların uçotunun Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun təkmilləşdirilməsi”

Şəfiyev Fərid. “İstehsal müəssisələrində kommersiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Səlimli Orxan Sarvan. “Müasir şəraitdə iqtisadiyyatın infrastruktur kompleksləri və onların fəaliyyətinin hüquqi təminatı”

Səmədova Çinarə Yusif. “Sənaye müəssisələrində innovasiya siyasətinin idarə edilməsinin marketinq əsasları”

Səmədova Rəqibə. “Azərbaycanın davamlı inkişafında vergi siyasətinin rolu”

Səmədzadə Billur. ““Bank sisteminin inkişafının yeni təzahürləri və meylləri”

Səmədzadə Vüsal Soltan. “Milli Mühasibat Standartları əsasında idxal və ixrac əməliyyatlarının uçotunun təşkili metodikası”

Şərifov Murad. “Regional aqrar sənaye kompleksində marketinq informasiya sisteminin inkişaf strategiyası”

Seyidəliyeva Mədinə Seyidəli. “Təhsil sferasında idarəetmə uçotunun formalaĢması və inkiĢafının əsas istiqamətləri”

Seyidov Mirfazil Yaşar. “Daxili bazarın qorunmasında gömrük xidmətinin rolu”

Seyidova Esmira İlqar. “İşlənmiş rezin məmulatlarının təkrar emali zamanı ətraf mühitin mühafizəsi tədbirləri və iqtisadi səmərəliliyi”

Şeyixov Şeyix Seyfullah. “Auditdə iqtisadi təhlilin rolu və inkişaf istiqamətləri”

Şirəliyev Kənan. “Проблемы правового регулирования сферы социального обслуживания в Азербайджане”

Şirəliyeva Aytən Qorxmaz. “Mehmanxana biznesində investisiya layihələrinin strateji təhlili və qiymətləndirilməsi”

Şirinli Minaxanım Müzəffər. “Yerli xurma püresinin zənginləşdirici kimi emulsiyadan istifadə etməklə yeni növ çörək-bulka məmulatları istehsalı texnologiyasının işlənməsi “

Şirinova Günay Nəriman. “Bank sektorunda Bazel III standartlarının tətbiqi problemləri”

Şıxəlizadə Nərmin Bərxudar. “Əhalinin həyat keyfiyyəti və onun yaxşılaşdırılması yolları”

Sofuyev Toğrul Bəhruz. “İnflyasiya və ona qarşı mərkəzi bankın mübarizə tədbirləri”

Süleymanlı Kənan Rasim. “Nəqliyyat təşkilatlarında gəlirlərin və xərclərin metodikası, onun təkmilləşdirilməsi”

Tağıyeva Əsmər. “Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Tahirli Rübabə Şövqi. “Korporativ qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi problemləri”

Usubova Aysel Azər. “Maliyyə risklərinin idarə olunmasi”

Vəliyev Şahnur Xəqani. “Qeyri-neft sektorunda davamlı inkişafın təmin edilməsinin dövlət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi prioritetləri”

Xəlilli Aysel. “Azərbaycan Respublikasinin gömrük siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi”

Aynurə Nadir. “Sosial infrastrukturun inkişafinin regional aspektləri və onun reallaşdirilmasinin hüquqi təminati məsələləri”

Validə İlham. “Tərkibində poliuretan saplar olan parçaların ölçü dəyişmələrinin tədqiqi”

Yunisli Əsmər Nəbi. “Ətraf mühitdən istifadənin əsas istiqamətləri, sosial-iqtisadi və ekoloji problemləri”

Zalova Nurlana. “Проблемы анализа дивидендной политики в коммерческих организациях”

Zeynallı Məhəmməd İlham. “Biznes fəaliyyətinin malıyyələşdirilməsi problemləri”

Zeynalova Günel Füzuli. “Soğuk savaş sonrası ABD-Rusya ilişkiler (1991-2016) Konusunda”

 

974 1