valiyeva_nailap.e.d., prof. Vəliyeva Nailə Tofiq qızı

21 fevral 1960-cı ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub.

1977-ci ildə Sumqayıt şəhəri 12 saylı orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirib.

Məktəbi bitirdikdən sonra M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutuna (indiki Bakı Slavyan Universiteti ) daxil olub, 1982-ci ildə institutu bitirib.

1986-ci ildə   M. F. Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutunun aspiranturasına daxil olub, 1986-cı ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1996-cı ildən pedaqoji elmlər namizədi , 2008-ci ildən pedaqoji elmlər doktoru adını Ali Atestasiya Komissiyası  tərəfindən alıb.
1984-cü ildən  2001-ci ilədək M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedoqoji Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutunгт “Rus dili” kafedrasında saat hesabı müəllim, laborant, baş laborant, müəllim, dosent  vəzifələrində çalışıb.

2001-ci ildən 2006-cı ilədək Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Rus dili” kafedra müdiri vəzifəsində çalışıb.
2006-cı ildən həmin kafedrada dosent, 2013-cü ildən professor əvəzi  olaraq çalışır.
60-a yaxın elmi-metodiki əsərlərin müəllifidir.
Ailəlidir, iki övladı var.

*

2010-2013-cü illərdə nəşr olunmuş əsərlər

*
– Русcкий язык для экономистов    – Tədris materialları. Bakı,   AzDİU,  2011,   160 s.
-Методический аспект использования тестирования в вузах в связи с обучением русскому языку студентов-экономистов – Məqalə. Elmi xəbərlər,  2011,   s. 141-149
– Обучение студентов-экономистов языку профессионального общения с использовании инновационных педагогических технологий. – Məqalə. “Pedoqji Universitetin xəbərləri” jurnalı, 2013,  № 1,   s. 138-142
– Интерактивное обучение студентов-экономистов азербайджанских групп профессиональной русской речи. – Məqalə. ADU, “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri”Beynəlxalq Elmi Konfrans Materialları ,  Bakı ,   2013,  s. 124-137

 

Роль русского языка в профессиональной подготовке студентов-экономистов (Международный научно-аналитический журнал “Диалог” )
Методические рекомендации по применению кейс-технологии в процессе обучения русскому языку
Дипломатический русский язык

Деловой русский язык