xadica14950300618346132_o

к.ист.н., ст.преп. Аббаслы Хадиджа Исмаил гызы

Родилась 6 июня 1973 года в селе Отузикилер Бардинского района.

В 1980-1990 годах училась в средней школе.

В 1990 году поступила на Исторический факультет по специальности социологии Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет).

В 1995 году окончила указанный университет.

В 1996 году работала на кафедре «Политическая история» Азербайджанского государственного экономического университета на должности старшего лаборанта.

В 2001 году по конкурсу была избрана на должность преподавателя кафедры.

В 2004 году была избрана на должность старшего преподавателя кафедры «Международные отношения.

С 2011 года работала на кафедре «История Азербайджана» Азербайджанского государственного экономического университета на должности старшего преподавателя.

С 2003 года была диссертанткой Института истории AMEA имени А.А.Бакиханова. В течение этого периода завершила диссертационную работу на тему «Провинция Гянджи-Карабаха в I половине XVIII века».

В 2015 году защитив кандидатскую диссертацию, получила ученую степень кандидата исторических наук.

В настоящее время является доцентом кафедры «Гуманитарные дисциплины».

Замужем, имеет двоих детей.

DSC_8431

НАУЧНЫЕ  ТРУДЫ

  1. Məmmədova X.İ. Müstəqil Azərbaycanın mədəni quruculuq və təhsil sahəsində ilk addımları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universiteti 2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universitetinin büdcə təyinatlı Elmi  tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi praktiki Konfransının tezisləri. Bakı, İqtisadi Universiteti, 2003, s.146.
  2. Abbaslı X.İ. Ərdəbil Xanlığı (Tarixi oçerk). Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2005, s. 3-64.
  3. Abbaslı X.İ. Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyinin sərhədləri haqqında (XVIII əsrin I yarısı). «Tarix və onun problemləri» jurnalı, №3, Bakı, 2005, 05 ç.v. s.18-23.
  4. Abbaslı X.İ. XVIII əsrin birinci yarısında Gəncə-QArabağ bəylərbəyiliyinin əhalisi Azərb. Dövlət Pedaqoji Universiteti. Xəbərlər. Siyasi elmlər seriyası. №4, 2006, 0.6 ç.v., s.629-635.
  5. Abbaslı X.İ. Gəncə şəhəri XVIII əsrin birinci yarısında ADPU. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №3, Bakı, 2007, 04, ç.v., s.101-106.
  6. Abbaslı X.İ Osmanlı Türkiyəsinin Gence-Karabaq eyaletinde vergi politikası (1725-1735). Turan Strateji Araşdırmalar Merkezi, Uluslararası Bilimler Hakemli Dergi, yıl:1, sayı 2, ilk Ballar Konya / Türkiye 2009, 0,6 ç.v., sayı 163-169.
  7. Abbaslı X.İ. Християанськие населенная Гянджинсько – Гарабагьского беглярбекства в первий половини XVIII с.т. Нацiоналбный педагогичный Унiверситет iменi М.П.Драгоманова Украiнська  Академiя Наук Гiлея Науковий вiсник Випуск 74 (№7) Кuiв-2013, 0,6 ç.v., стр. 95-97.
  8. Abbaslı X.İ. XVIII əsrin birinci yarısında Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyində kənd təsərrüfatı. ADPU. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №6, Bakı, 2009, 0,6 ç.v., s.91-96.
  9. Abbaslı X.İ. Карабах в годы правления Надир Шаха Афшара (1736-1747 гг.). Министерство образования и науки рф Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  профессионального образования «Дагестанский государственный педагогический университет». ИНТЕГРАЦИЯ НАРОДОВ КАВКАЗА И РОССИИ Международной  Научно-практической конференции. К 200-летию Гюлистанкого договора 1813 г. г. Махачкала, 15 мая 2013 г. 0,6 ч.в., стр. 37-42.
  10. Abbaslı X.İ. Qarabağ XVIII əsrin birinci yarısı Osmanlı Səfəvi müharibələri dövründə Azərb. Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Azərbaycan Tarix Qurumu XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri Beynəlxalq elmi konfransının I Bölməsində çıxış edib. Bakı şəhəri 6-7 dekabr 2013.