SABAH_2019_Mühasibat uçotu və audit_Buraxılış işləri

 

Sevinj Abbasova – THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDITS IN THE PROFESSIONAL WORKPLACE
Araz Abdullayev – The Analysis of challanges of credit risk management in banking industry: Special case of Azerbaijan
Nurtaj Adilli – TAXES SYSTEM AND THE WAYS OF ITS IMPROVEMENT
Aziz Aghaev – The Analysis of Impact of Implementation of IFRS Standards in Azerbaijan on Tax System
Sevinj Aghayeva – Evaluation of Auditors’ roles in Fraud Detection and Investigation
Babayeva Aygün – Kommersiya təşkilatlarında pul vəsaitləri üzrə əməliyyatların uçotu və onun təkmilləşdirilməsi
Ulkar Baghirova – Inventory in Accounting and Reporting: Problems and Perspectives
Cəbrayılov Rəvan – Kommersiya təşkilatlarında qısamüddətli aktivlərin uçotu və onun təkmilləşdirilməsi
AYTAJ AHMADZADA – CVP ANALYSIS AS A MANAGEMENT TOOL FOR RODUCTION COMPANIES
Əliyev Ayxan – Otel biznesində idarəetmə uçotunun təşkili və onun təkmilləşdirilməsi
Farid Aliyev – Implementation of IFRS in financial and tax accounting
Ismayil Alizada – The Problems in development of accounting of an entity’s investment expenses
MAHAMMAD ALIZADA – ACCOUNTING AND VALUATION PROBLEMS OF COMPANIES AND ITS DEVELOPMENT PERSPECTIVES
Əlizadə Süleyman İlham – “Komersiya müəssələri tərəfindən  borc almanının maya dəyərinin və valyuta kurs fərqlərinin İAS, İFRS və vergi məcəlləsinə görə uyğunlaşdırılması”l
Nigar Eminova Metin – Convergence of accounting standards between EU and US. Practical issues and future prospects
Shahin Asgarov -THE ROLE AND IMPORTANCE OF IMPROVED AUDIT QUALITY IN PREVENTING FINANCIAL CRISIS
Emin Hüseynzadə – KOMMERSİYA BANKLARINDA DAXİLİ AUDİTİN TƏŞKİLİ 
Firuza Mammadova – What are the constraints to the development of a fully-fledged microfinance market in Azerbaijan
Minaya Mammadzada – THE ANALYSIS OF THE ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES:THE CASE OF AZERBAIJAN
Nurlana Muradova – Job order costing in service companies: problems and perspectives
Mürsəlov Altun İlqar – Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartları və Amerikada Ümumi qəbul edilmiş mühasibat prinsipləri (GAAP) əsasında şirkətlərin satın alınması və birləşdirilməsi problemləri
Aytaj Mursalova – PP&E IN ACCOUNTING AND REPORTING: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
Fatima Mustafayeva – The effects of corporate governance and organizational environment on accounting system and reporting quality
Yusif Gurbanzadeh – Banking competition,venture capitalists and their influence on entrepreneurial activity
GULBAS SADIGOVA – PROCESS COSTING IN MANUFACTURING COMPANY: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
Rovshan  Safarov – The role of the application of the International Financial Reporting Standards for the perfection of accounting of liabilities
Yegana Samadova – Riskiness of   CEO  investments and  Tenure
Seyidov Mirhüseyn Qasım – “Özəl və dövlət müəssisələrində mühasibat standartları əsasında konselda olunmuş hesabatların hazırlanması”
Shirinova Gunay – Impact of Taxation policy on SME
Shirinova Nigar – Identification of the degree of risk using financial statements
Aytac Suleymanova – Ultimate expression of performance measurement: Impact reporting of Non-for profit organizations
Ramal Verdiyev – The Profitability of Net Working Capital in company wealth: Special case for companies in Azerbaijan
Yaqublu Tamara – Cooperation between Customs and Tax Administrations: In case of Azerbaijan
Solmaz Yusifli – The improvement and methodology of the conduct of internal audit
Yusifov Elmir Nizaməddin – Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına görə amortizasiya olunan torpaq, tikili və avadanlıqların vergi uçotunda əks olunması.
Elchin Zakaryayev Rafiq – Problems of accounting of transactions with securities in enterprises and application of IFRS(International  Financial  Reporting  Standards)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

528 3