arzu_infori.e.d., prof. Hüseynova Arzu Doğru qızı

21 iyul 1966-cı ildə Bakıda anadan olmuşdur.

Bakı şəhərində 80 saylı orta məktəbdə oxumuş (1973-1983), M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Aka­demiyası) İstehsal pro­­seslərinin avtomatlaş­dırıl­ması fakültəsində tətbiqi riyaziyyat ixtisası üzrə (1983-1988) təhsil almış­dır.

1988-2005-ci illərdə müx­tə­lif təşkilatlarda proqramçı və digər aparıcı vəzifələrdə çalışıb.

2005-ci ildən 2014-cü ilin aprel ayına kimi AMEA Elmi innovasiyalar Mərkə­zinin (EİM) direktorunun I müavini vəzifəsində işləmişdir. 2014-2016 cı  illərdə  AR İqtisadiyyat nazirliyinin İqtisadi İslahatlar ETİ-da İnnovasiya inkişafı şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

27 iyun 2007-ci ildə “Elmi prob­lem­lərin araşdırılmasının informa­siya təminatı siste­mi” mövzusunda namizəd­lik dissertasiyasını müdafiə edərək, AR Prezi­denti yanında Ali Attestasiya Komis­siyasının qərarı ilə iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

5 oktyabr 2010-cu ildə iqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsul­ları ixtisası üzrə dosent adı verilmişdir.

2016-ci ildə “Azərbaycanda innovasiya potensialının ida­rə edilməsi mexaniz­mi­nin təkmilləş­dirilməsi” mövzusunda elmlər doktoru dissertasiyasını müdafiə etmiş,  AR Prezi­denti yanında Ali Attestasiya Komis­siyasının qərarı ilə 25 noyabrın 2016-cı il tarixində iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.

2009-2014-cü illərdə “Azər­bay­can Respub­likasında qa­­baq­cıl texnologiya və in­novasiya məlumat baza­sı­nın yaradıl­ması və milli in­novsiya sisteminin hazır­lan­ması” proqramının rəh­bəri, 2014-cü ildə “Azərbaycanın iqtisadi inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edən texnoloji innovasiya məqsədli Texnopark və Kənd Təsərrüfatı Texnoparkının (AQROPARK) qurulması” büdcə layihəsində böyük ekspert, 2015-ci ildə “Azərbaycanda innovasiya aktivliyinin qiymətləndirilməsi və innovasiya fəaliyyətinin səmərəsinin artırılması üçün təklif və tövsiyyələrin hazırlanması” büdcə layihəsinin rəhbəri olub.

 

*

9 kitabın və 90-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. On­lardan böyük hissəsi xaricdə nü­fuzlu jurnal­larda və konf­rans materiallarında çap olun­muşdur. 3 müəlliflik şəhadətnaməsi var.

Moskva, Kiyev, Xmelinsk, Minsk, Daşkənd, Almatı, Samarada keçirilən bey­nəl­xalq səviyyəli konfrans və seminarlarda məruzə­lər­lə çıxış etmiş, tədbirin ple­nar iclasına sədr seçil­miş­dir.

1989-cu ildən pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Azər­baycan Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnsti­tutunda, Bakı “Atatürk” fakül­təsin­də, Qərb Universitetində, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində, Milli Aviasiya Akademiyasında dərs demiş­dir.

Beynəlxalq təşkilat­ların qrant­larına layiq gö­rül­müşdür: Kanada cəmiy­yəti, Əfqanlarla “Kompüter bilikləri” kursu, lektor; “İq­fotek” informasiya və tele­ko­munikasiya texnologiya­larının inki­şafı ictimai bir­liyi, Nazirliklərin kadr işçi­lərinə “İnformasiya texno­lo­giyaları ilə tanışlıq” kur­su, “MS EXCEL elektron cədvəli – işgüzar adamlar üçün”, IATP Məsafəli Təh­sil Akademiyası; ABŞ höku­məti tərəfindən maliy­yələşən Bey­nəl­xalq Tədqi­qatlar və Mübadilələr şura­sının (İREX) distant təhsil üzrə məs­ləhətçi adına layiq görülmüşdür.

Hazırda UNEC-in “Rəqəmsal İqtisadiyyat və İKT” kafedrasının professorudur.

Ailəlidir, bir övladı var.

arzu_infor239_n tarana_arzu_infor418702_narzuuu834353521_n

 

dos. A.Hüseynova UNEC NEWS-da

“Thomson Reuters”in nümayəndəsi İqtisadiyyat fakültəsində (08.02.2017)
UNEC-də “Strateji Yol Xəritəsi” müzakirə edilib
  (27.01.2017)

WordPress SEO - www.mersindugun.com - escort eskisehir - betasus güncel giriş -
betist güncel giriş
-

casinoslot güncel giriş

- sekabet güncel giriş -
dumanbet güncel giriş
- holiganbet yeni giriş -

timebet yeni giriş

-
casinomaxi.click
- klasbahis yeni giriş - Sağlık Personeli