“Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri” jurnalı

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə 12 oktyabr 2012-ci ildə müraciəti əsasında “Azərbaycan Dövlət İqti­sad Universitetinin Elmi Xəbərləri” jurnalı 16 noyabr 2012-ci ildə Mətbu nəşr­lə­rin reyestrinə daxil edilmişdir.

“Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri jurnalının məqsədi iqtisad və digər sosial elmlərin (tarix, beynəlxalq münasibətlər, fəlsəfə, sosiolo­gi­ya və s.) müasir və ümumkonseptual problemlərini optimal nəzəri və praktiki uzlaşmada elmi-metodoloji cəhətdən ifadə edən orijinal məqalələrin dərcinə üs­tün­lük verməkdən ibarətdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası – dis­­sertasiya­la­rın əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlər qar­­şısın­da yeni tələblər qoymuşdur. Həmin tələblərə uyğun olaraq Azərbaycan Döv­­lət İqtisad Universiteti “Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xə­­bər­ləri” jurnalı üçün 2012-ci ilin yanvar ayında “ISSN 2306-8426” Bey­nəl­­xalq Standart Seriya Nömrəsi alınmışdır.

Bu jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunmasını tövsiyə  etdiyi dövri elmi nəşrlər siyahısındadır .

Qeyd edək ki, “Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərlərijurnalı 2013-ci ildən azərbaycan, ingilis və r us dillərində çap edilir. Jurnal ildə 4 (dörd) dəfə çap ediləcəkdir.

 “İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika” jurnalı

“İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika” jurnalı Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer­si­teti­­nin təsisçiliyi ilə 1994-cü ildən nəşr olunur. Jurnal yarandığı gündən redaktoru Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof. T.C.Vəliyev olmuşdur. Hazırda jurnala universitetin rektoru prof. Ə.Muradov rəhbərlik edir.

Yarımillik nəzəri və elmi-praktik səciyyəli jurnal bu aspektdə respublikada nəşr olunan yeganə jurnaldır. Son dövrlərdə jurnalın müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılması istiqamətində sistemli dəyişikliklər həyata keçirilməkdədir.

Jurnalın səhifələrində iqtisad elminin ən müxtəlif sahələrini əhatə edən, nəzəri və praktik əhəmiyyətə malik, müasir dövrün gerçəkliyini elmi cəhətdən əks et­di­­­rən sanballı məqalələr nəşr olunur. Jurnalda universitetin qabaqcıl və təcrübəli professor-müəllimlərindən Ə.Muradovun, T.Quliyevin, T.Hüseynovun, Q.Manafovun, S.Səbzəliyevin, M.Əhmədovun, Ə.Babayevin, habelə bir çox başqalarının sanballı elmi məqalə­ləri çap edilir. Jurnalda eyni zamanda gənc tədqiqatçıların elmi araşdırmalarına da ayrıca yer verilir. Artıq jurnalın beynəlxalq səviyyədə tanınması yönümündə konkret nəticələr əldə olunmuşdur. Beynəlxalq seriya nömrəsi (ISSN 2220-8739) almaqla yanaşı jurnalın strukturunun və dərc edilən məqalələrin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması prosesi başa çatmışdı. “İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika” jurnalı 2012-ci ildən ingilis dilində çap edilir.  “İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika” jurnalı EBSCO Databases və Journal of Economic Literature in American Economic Association Publications kimi tanınmış indekslərdə qeydiyyatdadır.  Bu jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunmasını tövsiyə  etdiyi dövri elmi nəşrlər siyahısındadır.

WordPress SEO - escort eskisehir - Sağlık Personeli - eskort -
Zero Waste Shop