2363 1

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində
ED 2.10 Dissertasiya şurası 

Dissertasiya şurası 53 «İqtisad elmləri» elm sahəsinin 5301.01 «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi», 5307.01 «İqtisadi nəzəriyyə», 5308.01 «Ümumi iqtisadiyyat» və 5312.01 «Sahə iqtisadiyyatı» ixtisasları üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru elmi dərəcələri almaq üçün dissertasiya işlərinin müdafiəsini təşkil edir.

Fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının  tərkibində fəal elmi və elmi-pedaqoji iş aparan 24 nəfər yüksək ixtisaslı mütəxəssislər təmsil  olunurlar.

Dissertasiya şurasının sədri:
UNEC Rektoru, i.e.d., prof. Ədalət Muradov

Sədr müavinləri:
 UNEC-in kafedra müdiri,  i.e.d., prof. Arif Şəkərəliyev,
UNEC-in kafedra müdiri,  i.e.d., prof. Əlican Babayev

Elmi katib:
UNEC-in “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının dosenti, i.f.d. Zöhrab İbrahimov

*

Dissertasiya müdafiə edən   iddiaçının adı, atasının adı və soyadı

Dissertasiya işi mövzusunun elmi rəhbəri (elmi məsləhətçisi)

Dissertasiya işinin avtoteferatı

Avtoreferata daxil olan rəylər