Qiyabi təhsil alan (akademik borcların ləğvi) I, II, III və IV kurs tələbələrinin imtahan sessiyasının  TESTLƏRİ

 Qiyabi təhsil alan (akademik borcların ləğvi) I kurs tələbələrinin (I semestr) imtahan testləri
 *

1924 İqtisadiyyat (az) (I qrup üzrə ali məktəbə daxil olanlar üçün)
1924 İqtisadiyyat (rus) (I qrup üzrə ali məktəbə daxil olanlar üçün)

1929 İqtisadiyyata giriş (az) (II qrup üzrə ali məktəbə daxil olanlar üçün)
1929 İqtisadiyyata giriş (rus) (II qrup üzrə ali məktəbə daxil olanlar üçün)

3901 Xarici dil (ingilis dili)
Xarici dil (rus dili)
Xarici dil (fransız dili)

3617 Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (az)

1401 Mülki müdafiə (az)
1401 Mülki müdafiə (rus)

3114 Xətti cəbr və riyazi analiz (az) (II qrup üzrə ali məktəbə daxil olanlar üçün)
3114 Xətti cəbr və riyazi analiz (rus) (II qrup üzrə ali məktəbə daxil olanlar üçün)

3105 Riyaziyyat – 1 (az) (I və IV qrup üzrə ali məktəbə daxil olanlar üçün)
3105 Riyaziyyat – 1 (rus) (I və IV qrup üzrə ali məktəbə daxil olanlar üçün)

1301 Fizika-1 (az)
1301 Fizika-1 (rus)
1324 Fizika (az)
1326 Fizika–1 (az)
1326 Fizika–1 (rus)

0206 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (az)
0206 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (rus)

1604 İnformatika (az)
1604 İnformatika (rus)

ARK və hüququn əsasları (az)
ARK və hüququn əsasları (rus)

 

Qiyabi təhsil alan (akademik borcların ləğvi) I kurs tələbələrinin II semestr imtahan testləri
Şifrə Fənn bölmə bölmə
1904 Mikroiqtisadiyyat azərb. rus
0301 Azərbaycan tarixi azərb. rus
3902 Xarici dil-2 ing  
2702 Fəlsəfə azərb. rus
1325 Kimya azərb.  
2701 Politologiya azərb. rus
3902 Xarici dil-2 (fransız) fransız  
3204 Xarici dil-2 (rus) rus  
0302 Azərbaycan tarixi azərb. rus
3926 Xarici dil-2 ing  
1313 kimya-1 azərb. rus
1924 İqtisadiyyat azərb. rus
1326 Fizika-1 azərb.  
1334 Fizika-1 azərb.  
1605 İnformatika azərb. rus
1401 Mülki müdafiə azərb. rus
1304 Fizika-2 azərb. rus

 

 

  Qiyabi təhsil alan (akademik borcların ləğvi) II, III və IV kurs tələbələrinin imtahan testləri    
Şifrə Fənlər bölmə bölmə
0104 ASK-nın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi azərb. rus
0106 ASK-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi azərb. rus
0116 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi azərb. rus
0118 Aqrar-sənaye müəs-in infrastrukturunun iqtisadiyyatı və təşkili azərb. rus
0123 Aqrar sferada sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadiyyatı azərb. rus
0401 Bank işi  azərb. rus
0408 Pul və banklar  azərb. rus
0410 Qiymətli kagızlar azərb. rus
0415 Bank işi azərb. rus
0416 Maliyyə pul tədavulu  və kredit azərb. rus
0508 Beynəlxalq münasibətlər azərb. rus
0538 İqtisadi diplomatiya azərb. rus
0607 Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri azərb.  
0608 Gömrük ekspertizası azərb.  
0611 Gömrük işi azərb. rus
0613 Gömrük rüsumları və vergiləri azərb.  
0617 Beyn.ticar.gömrük-tarif tənzimlənməsi azərb.  
0618 Beyn.ticarət təşkili və texnologiyaları azərb.  
0701 Dünya iqtisadiyyatı azərb. rus
0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər azərb. rus
0703 Dünya iqtisadiyyatı azərb. rus
0704 Beynəlxalq bazar və birjalar azərb. rus
0705 BİM-1 azərb. rus
0706 BİM-2 azərb. rus
0712 Ölkəşünaslığın əsasları azərb. rus
0713 Trans Milli Korporasiya azərb. rus
0715 Xarici iqtisadi siyasət azərb. rus
0722 Dünya ölkələrin iqt.ink.modelləri azərb. rus
0723 Beynəlxalq investisiyalar azərb. rus
0724 XİF-in tənzimlənməsi azərb. rus
0730 ÜTT və b/x ticarət siyasəti azərb.  
0733 Az.resp.XİƏ azərb. -
0801 Biznesin əsasları azərb. rus
0803 Biznes əlaqələri azərb. rus
0805 Biznesin etikası azərb. rus
0808 Biznesin təşkili və idarə edilməsi-1 azərb. rus
0811 İnnovasiya biznesi (istiqamət) azərb. rus
0815 Maliyyə biznesi (istiqamət) azərb. rus
0817 Biznesin əsasları azərb. rus
0926 Dizayn reklamı azərb. rus
1007 İnsan resurslarının idarə edilməsi azərb. rus
1008 İnsan resurslarının idarə edilməsi azərb. rus
1009 İnsan resurslarının i/e azərb. rus
1015 Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası azərb. rus
1102 Ərzaq  mallarinin ekspertizasinin  nəzəri əsaslari azərb.  
1105 Ərzaq  mallarinin  umumi  texnologiyasi azərb.  
1109 Yeyinti məhsullarının soyuduculuq texnologiyası azərb.  
1111 Taxıl un və qənnadi mallarının əmtəəşunaslıgı və ekspertizası azərb. -
1112 Meyvə tərəvəz və tamlı mallar əmtəəşunaslıgı və ekspertizası azərb. -
1115 Yeyinti   xammalinin  əmtəəşunasligi   və anatomiyasi azərb.  
1116 ƏMƏ və ekspertiza azərb. rus
1202 Azərbaycanın ekoloji vəziyyəti və problemləri azərb.  
1203 Əhali və sosial ekologiya azərb.  
1204 Ekologiya azərb. rus
1205 Ekologiya və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi azərb.  
1206 Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları azərb.  
1207 Ekoloji menecmentin əsasları azərb.  
1209 Ekoloji standartlaşma və sertifikasiya azərb. rus
1210 Enerji istehsalı və ətraf mühit azərb.  
1213 Geomorfologiyanın əsasları azərb.  
1215 Landşaftşünaslıq azərb. rus
1217 Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi azərb. rus
1218 Meteorologiya və iqlimşünaslıq azərb. rus
1220 Radioaktiv çirklənmə onlar ölçülməsi azərb. rus
1225 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı azərb. rus
1226 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proq.-ma T.İ.İ. və proqnoz-sı azərb.  
1230 Torpaqşünaslığın əsasları azərb. rus
1231 Ümumi ekologiya azərb. rus
1232 Ümumi yerşünaslıq azərb.  
1236 Ekologiya azərb.  
1234 Təbiət və cəmiyyət azərb.
1237 Ekologiyanin  əsaslari azərb. rus
1241 Neft-qazçıxarma sənayesinin ekol. prob-ri və onların həll. əsas ist-ri azərb.  
1243 Bərk tullantıların mənbələri və onlardan təkrar istifadənin ekoloji aspektlərBərk məişət tullantı. məhsul.və onların tək. azərb.  
1247 Azərbaycanın təbii ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə olunması azərb. rus
1248 Azərbaycanın xüsusi qorunan əraziləri azərb. rus
1249 Materialşünaslığın əsasları azərb.  
1252 Ekoloji biznesin əsasları azərb.  
1302 Fizika  2 azərb. rus
1304 Fizika-2 azərb. rus
1305 Mikroelektronika və mikroprosessor sistemləri azərb. rus
1311 Elektrotexnika azərb. rus
1314 Kimya  2 azərb. rus
1320 Polimer kimyası azərb.  
1322 Texniki biokimya azərb.  
1324 Fiizika azərb.  
1327 Fizika  2 azərb. rus
1329 Kimya  2 azərb. rus
1332 Elektrotexnika azərb. rus
1335 Fizika  2 azərb. rus
1401 Mülki müdafiə azərb. rus
1501 Bilik iqtisadiyyatı azərb. rus
1504 Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılması azərb. rus
1505 Mikroprossesor texnikası azərb. -
1506 İnformasiya iqtisadiyyatı azərb. rus
1507 İnform.iqt-tı azərb. rus
1509 İnformasiya .sistemlərinin .riyazi elementləri. azərb. rus
1515 Korporativ infornasiya.sistemləri azərb. rus
1518 Qərar qəbul etmənin üsul və vasitələri İT azərb. -
1519 Rəqəmsal iqtisadiyyat azərb. rus
1522 İnformasiya.texnologiyaları və sitemləri-1 azərb. rus
1601 Alqoritmləşdirilmənın əsasları azərb. rus
1602 İnformasiya.sistemlərində.təhlükəsizliyin .təmini azərb. rus
1603 İnformasiyanın işlənməsinin kodlaşdırılması sistemi azərb. rus
1606 Informatika və geoinformatika azərb. rus
1609 Komp.qrafikası .və multimediya. azərb. rus
1610 Kompüter və hesablama sistemləri.arxitekturası. azərb.  
1611 Kompüter.və informasiya.şəbəkələri azərb. rus
1613 Müəssisənin avtomatlaşdırılmış.informasiya .sistemi azərb. rus
1615 Mütəxəssisin .avtomatlaşdırılmış. iş yeri. azərb. rus
1616 Sistem .proqram .təminatı.və əməliyyat sistemləri azərb. rus
1617 Tətbiqi program paketləri azərb. rus
1624 Verilənlərin və biliklərin strukturu, və modelləri-1 azərb. rus
1625 Verənlərin və biliklərin strukturu, və modelləri-2 azərb. rus
1632 Kompüter.texnologiyaları.və proqramlaşdırma-1 azərb. rus
1633 Kompüter, texnologiyaları və proqramlaşdırma-2 azərb. rus
1706 Iqtisadi hüquq azərb. rus
1711 Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları azərb. rus
1713 AR Konstitusiyası və hüququn əsasları azərb. rus
1718 Əmək hüququ azərb. rus
1722 Beynəlxalq hüquq azərb. rus
1801 Ekonometrika azərb. rus
1801 Ekonometrika (ardı) azərb. rus
1803 İqtisadi kibernetika azərb. rus
1803 İqtisadi kibernetika (ardı) azərb. rus
1807 Ekonometrika azərb. rus
1807 Ekonometrika (ardı) azərb. rus
1901 Makroiqtisadiyyat azərb. rus
1904 Mikroiqtisadiyyat azərb. rus
1907 İqtisadi təlimlər tarixi azərb. rus
1923 Sahibkarlığın əsasları azərb.  
1924 İqtisadiyyat azərb. rus
1927 Makroiqtisadiyyatı azərb. rus
2001 İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi azərb. rus
2002 Maliyyə (iqtisadi) təhlili azərb. rus
2004 İdarəetmə təhlili azərb. rus
2013 Iqtisadi təhlil və audit azərb. rus
2019 XİF-in təhlili azərb. rus
2101 Dövlətin investisiya – innovasiya siyasəti azərb. rus
2106 Makroiqtisadi təhlil əsasları azərb. rus
2107 Milli iqtisadiyyat azərb. rus
2108 Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi azərb. rus
2112 Strateji planlaşdırma vә proqnozlaşdırma azərb. rus
2113 İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları azərb. rus
2114 Iqtisadiyyatın tənzimlənməsi azərb. rus
2117 Makroiqtisadi tənzimlənmə azərb. rus
2207 Maliyyə azərb. rus
2210 Maliyyə nəzarəti və audit azərb. rus
2211 Maliyyə nəzəriyyəsi azərb. rus
2213 Müəssisələrin maliyyəsi azərb. rus
2214 Sığorta işinin təşkili azərb. rus
2218 XÖM və BMM azərb. rus
2219 Maliyyə azərb. rus
2301 Aqromarketinq azərb.  
2308 Ehtiyatların idarə edilməsi azərb.  
2312 Logistika azərb. rus
2313 Marketinq azərb. rus
2321 Sənaye marketinqi azərb.  
2322 Strateji marketinq azərb.  
2333 Markeninq azərb. rus
2401 Antiböhranlı i/e azərb. rus
2407 Dövlətvə bələdiyyə i/e azərb. rus
2409 Firmadaxili i/e azərb. rus
2411 İdarəetmə nəzəriyyəsi azərb. rus
2414 İstehsal menecmentı azərb. rus
2415 Korporativ i/e azərb. rus
2416 Kreativ menecmenti azərb. rus
2418 Menecment azərb. rus
2501 Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı azərb. rus
2512 Sahə iqtisadiyyatı azərb.  
2515 Muəssisə iqtisadiyyatı  və menecment azərb. rus
2516 Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı azərb. rus
2517 Neft sənay.iqtisadi.və i/ed. azərb. rus
2520 Yeyinti sәnayesinin iqtisadiyyatı azərb. rus
2521 İstehsalın təşkili azərb. rus
2526 Firmanın inkişaf strategiyası azərb. rus
2601 Mühasibat ucotunun nəzəriyyəsi azərb. rus
2602 Maliyyə (mühasibat) uçotu azərb. rus
2603 İdarəetmə ucotu azərb. rus
2605 Auditin əsasları azərb. rus
2608 Mühasibat uçotu azərb. rus
2609 Mühasibat ucotu (istehsal sahələrə üzrə) azərb. rus
2613 Xarici iqtisadi fəaliyyətin ucotu azərb. rus
2615 Mühasibat uçotu və audit azərb. rus
2618 Mühasibat ucotu və audit azərb. rus
2619 Mühasibat (maliyyə) ucotu azərb. rus
2620 Muhasibat  ucotu və audit azərb. rus
2702 Fəlsəfə azərb. rus
2703 Sosiologiya azərb. rus
2804 Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaıdırılması (ərzaq) azərb. rus
2804 Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırılması (q/ərzaq) azərb. rus
2807 Neft və neft məhsullarinin əmtəəşunasliqi  və ekspertizasi azərb. rus
2808 Plastik kütlə və kim. rəngsazlıq mallarının əmtəəşünaslığı və eks-sı azərb. rus
2809 Qeyri ərzaq  mallarının  əmtəəşunaslıgı  və ekspertizası azərb. rus
2811 Qeyri  ərzaq  mallarinin   ekspertizasinin   nəzəri əsaslari azərb. rus
2813 Qeyri  ərzaq  mallarinin  umumi texnologiyasi azərb. rus
2818 Silikat metal təsər. agac mebel və inşaat  mal. əmtəəş. və eks-ası azərb. rus
2819 Elektrik və mədəni  mallar əmtəəşunasligı və ekspertizası azərb. rus
2820 Materiallarin əmtəəşunasliqi  və  ekspertizasi azərb. rus
2821 Qeyri  ərzaq  mallarının  ekspert  qiymətləndirilməsi azərb. rus
2826 Ekspertizanın əsasları azərb. rus
2827 QƏMƏ və ekspertiza azərb. rus
2902 Biotexnologiyanın əsasları azərb.  
2904 Sahə müəssisələrinin (şərabçılıq) avadanlıqları azərb.  
2908 Sahə müəssisələrində ( ət və balıq sənayesi) istehsalın təşkili azərb.
2948 Sahə müəssələrində (şərabçılıq) istehsalın təşkili azərb.  
2921 Mikrobioloqiya. Sanitariya və gigiyena azərb. rus
2925 Qida fiziologiyası azərb. rus
2928 Qida məhsulları texnologiyalarının proses və aparatları azərb.  
2929 Qida məhsulları üm.tex-sı-1 azərb.  
2986 Üzümçülüyün ampeloqrafiya ilə əsasları azərb.  
2987 Şərabçılıq və qıcqırma məh. isteh. texnologiyasının nəzəri əsasları azərb.  
2992 Mikrobioloqiya. Sanitariya və gigiyena azərb.  
3006 İntelllektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsi azərb. rus
3009 Istehsal və tədavül xərcləri azərb. rus
3013 Qiymətin əmələ gəlməsi azərb. rus
3016 Qiymətləndirmənin əsasları azərb. rus
3020 İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi azərb. rus
3021 Qiymət və qiymətləndirmə azərb. rus
3025 Iqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi azərb. rus
3101 Riyaziyyat-1 azərb. rus
3102 Riyaziyyat-2 azərb. rus
3104 Ali  riyaziyyat  2 azərb. rus
3106 Riyaziyyat-2 azərb. rus
3107 Riyaziyyat-3 azərb. rus
3109 Riyaziyyat – 2 azərb. rus
3310 Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi azərb. rus
3328 Əhaliyə pullu xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi azərb. -
3402 Elektrik  ölçmələri azərb. rus
3407 Kvalimetriya  və keyfiyyətin  idarə edilməsi azərb. -
3409 Metrologiyanın əsasları azərb. rus
3411 Ölçmələrin  avtomatlaşdırılması azərb. rus
3415 Pambıq zavodlarının ventilyasiyası və pnevmatik.nəqliyyat.qur. azərb.  
3417 Qarşılıqlı əvəzolunmanın  əsasları azərb. -
3420 Sertifikatlaşdırmanın  əsasları azərb. -
3421 Sınaq  və  sınaq  avadanlıqları azərb. rus
3424 Standartlaşdırma  və sertifikasiya azərb. rus
3425 Standartlaşdırılması əsasları azərb. rus
3427 Tətbiqi   metrologiya  1 azərb.  
3429 Texnoioji  ölçmələr   1 azərb. rus
3430 Texnoloj  ölçmələr  2 azərb.  
3431 Toxuculuq Materiallarının Texnologiyası azərb.  
3433 Xətti bucaq  və mexaniki   ölçmələr azərb. rus
3436 Metrologiya,standartlaşma və sertifikasiya azərb. rus
3442 Yeyinti sәnaye mәh-ın standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılması azərb.
3443 Yüngül sənaye məhsul.standart və sertifikasiyası azərb. rus
3445 İstehsal.proseslərin.kompleks.mexanikləşdirilməsi azərb.  
3454 Pambığın İlkin Emalı  texnologiyası-1 azərb.  
3455 PİE texnol-2 azərb.  
3458 Materialşünaslıq azərb.  
3463 Maşınqayırma sənayesi məhsul.keyfiyyətin. idarə edilməsi azərb.  
3501 Statistika azərb. rus
3502 Çoxölçülü statistika üsulları azərb.  
3503 Əhali statistikası azərb.  
3505 Əmtəə və xidmət bazarı statistikası azərb.  
3507 Ev təsərrüfatının büdcəsi statistikası azərb.  
3508 Maliyyə və bank statistikası azərb.  
3514 Sosial iqtisadi statistika azərb. rus
3515 Sosial statistika azərb.  
3520 Statistikanın tarixi azərb.  
3522 Statistika azərb. rus
3523 Statistika azərb.  
3526 Statistikanın nəzəriyyəsi azərb. rus
3527 Statistikanın nəzariyyəsi (Statistika ixtisası) azərb. rus
3604 Ekologiya əsasları və əməyin .mühafizəsi azərb. rus
3606 Həyat fəalliyyətinin təhlukəsizliyi azərb. -
3611 İstilik və soyuduculuq texnikası azərb. rus
3617 Mühəndis grafikası azərb. rus
3628 Tətbiqi  mexanika azərb. rus
3629 Texniki biliklərin əsaslari azərb. rus
3630 Texnoloji avadanlıq azərb.  
3635 ALS texnoloji.proseslərin.idarə .ed. azərb.  
3639 Tədavul sferasi  muəssisələrinin avadanliqlari azərb. rus
3640 Sənaye tikintisinin əsasları və sanitariya texnikası azərb. -
3642 Əməyin mühafizəsi azərb. rus
3643 İstilik texnikası azərb. rus
3646 Mühəndis qrafikası azərb.  rus
3647 Avtomatik  idarəetmənin əsasları azərb. rus
3648 Tətbiqi mexanika azərb.  
3650 Tikinti.işlərin.əsasları və sah.texn. azərb. -
3701 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları azərb. rus
3702 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları azərb. rus
3709 Kommersiya müəssisələrinin layihələşdirilməsi və texnologiyası azərb. rus
3710 Reklam (biznes) azərb. rus
3710 Reklam (kommersiya) azərb. rus
3713 Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı və təşkili azərb. rus
3715 Xidmət sahələrinin kommersiyası azərb. rus
3716 Kommersiya işi azərb. rus
3722 Kommersiya fəaliyyətinin tədqiqi və proqnozlaşdırılması azərb. rus
3725 Elektron kommersiya azərb. rus
3732 Münaqişələr xidməti azərb. rus
3734 Kommersiya fəaliyyətiinin təşkili azərb. rus
3736 Tədavul sferasi  muəssisələrinin   (ticarətin)  iqtisadiyyati azərb. rus
3801 Vergi və vergitutma azərb. rus
3804 Vergi sistemi azərb. rus
3901 Xarici dil-1 ing fran
3902 Xarici dil-2 ing  
3902 2 kurs fran  
3902 3 kurs fran  
3918 II xarici dil-1(fransız) fran  
3919 II xarici dil-2(fransız) fran  
3926 Xarici  dil  2 ing  
16488 1