2014/2015-ci  tədris ilində  əyani və qiyabi  şöbədə təhsil alan

 tələbələrin buraxılış işlərinin mövzularının elektron versiyaları

N Tələbənin s.a.a. Buraxılış işlərinin mövzuları Elmi rəhbər
İxtisas:“Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi”              Qrup 318
1 Nurizadə Elin Taleh Yüngül sənaye məhsulunun keyfiyyətinin idarə edilməsinin nəzəri-metodoloji müddəalarının təhlili  dos.Aslanov Z.Y
2 Mirzəliyev Zaur Natiq Respublikada istehsal bazarına daxil olan toxuculuq mallarının keyfiyyətinə təsir edən amillərin təhlili dos.Aslanov Z.Y.
3 Mahmudov Turab Qardaşəli Sistemli yanaşma əsasında yüngül sənaye məhsulunun keyfiyyət sistemlərinin layihələndirilməsi metodları  dos.Aslanov. Z.Y
4 Tapdıqov Orxan Telman Qanunverici metrologiyanın əsas prinsiplərinin təhlili  dos.Aslanov. Z.Y
5 Hüseynov Süleyman Hüseyn İpliyin OPEN-enbi sistemi ilə istehsali zamanı onun keyfiyyətinə nəzarət  prof. Nuriyev M.N.
6 Abbasova Esmira Oktay Parça toxunması zamanı toxucu dəzgahın yükləmə sxeminin keyfiyyətinə nəzarət   prof. Nuriyev M.N.
7 Cavadova Gültən Mübariz Parçanın pikonol toxucu dəzgahında istehsal zamanı onun keyfiyyətinə nəzarət prof. Nuriyev M.N.
8 Hüseynli Ötkəm Musabala Sapın qablaşdırılması zamanı onun keyfiyyərtinə nəzarət  prof. Nuriyev M.N.
9 Nəsirli Əmir  Hikmət Parçaların dartılma relaksasiya xassələrinə müxtəlif amillərin amillərin təsirinin tədqiqi prof.Şamxalov O.Ş.
10 Heydərova   Günel  Tağı Parçaların quruluşu və xassələrinə təsir edən amillərin tədqiqi prof.Şamxalov O.Ş.
11 Dadaşbəyli    Nurlan Asif Yungul sənaye məhsulunun keyfiyyətinin idarə edilməsinin əsas istiqamətləri  prof.Şamxalov O.Ş.
12 Rüstəmova Lamiyə Sahib Sertifikatlaşdırma üzrə sınaq laboratori-yalarının slahiyyətliliyinə tələblərin təhlili  prof.Şamxalov O.Ş.
13 İmanova Ləman Bəhram Azərbaycan Respublikasinda uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə orqanların akkreditləşdirilməsi sahəsində fəaliyyətin təhlili dos. Seydəliyev İ.M.
14 Əlizadə Nərmin Məhəmmədiyə Məhsulun istehsal keyfiyyətinə nəzarət sistemlərinin təşkilində İSO 9000 seriyalı standartların rolu  b/m Dadaşova K.S.
15 Osmanova Rüfanə İlqar Yungul sənaye müəssisələrində məhsulun keyfiyyətinin yuksəldilməsinin məqsəd və vəzifələrinin təhlili   b/m Dadaşova K.S.
17 Əhmədova Şəfiqə Ulduz İstilik və isti-nəm emalının parçaların oturmasına təsirinin tədqiqi b/m Rəcəbov İ.S.
18 Məmmədli Rəşadət Tahir Yungul sənaye məhsulunun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və optimallaşdırılması b/m İmanova G.M.
             Qrup 315
1 Məlikova Dinarə  Zeynal Анализ современных систем менеджмента качества продукции и их перспективы  dos.Aslanov. Z.Y
2 Poladova Gülzarə Firuz Контроль качества продукции в отделочном процессе    prof. Nuriyev M.N.
3 Cəmilli Sumayə Əliağa Принципы метрологического обеспечения изделий швейной промышленности    dos.Əfəndiyev E.M.
4 Məlikzadə Günel Azər Анализ работ по стандартизации в сфере экологической безопасности   dos.Əfəndiyev E.M.
5 Tağızadə Fuad Ayaz Анализ аспектов стандартизации в банковской и страховой сфере  dos.Əfəndiyev E.M.
6 Yusifova Şahanə Nizam Анализ качества рыночных отношений с учетом обеспечения требований потребителя  dos. HacızalovM.N.
7 Hüseynli Tural Azər Анализ состояния метрологического обеспечения предприятий и его влияние на качество выпускаемой продукции  dos. HacızalovM.N.
8 Abdullayeva Vəsilə Mətləb Основные принципы и методы всеобщего руководство качеством продукции на предприятиях европейских государств   dos. HacızalovM.N.
9 Səfərova Rəna Faiq Элементы систем менеджмента качества и их применение в условиях рынка dos. Hacızalov .N.
10 Əhədov Altay Əfrət Анализ организационно – методической базы сертификации потребительских товаров dos. Seydəliyevİ.M.
11 Şeydayeva Zərifə Şeyda Анализ статистических методов контроля качества продукции     dos. Seydəliyevİ.M.
12 Cəfərova Aytən Əsgər Анализ экспертных методов управления качеством  dos. Seydəliyevİ.M.
13 Məmmədov Firuz Səfər Анализ правил обеспечения качества испытаний в испытательных лабораториях   b/m Dadaşova K.S.
14 Nurmətova Pərvanə Xanlar Исследование систем управления метрологического обеспечения на предприятиях   b/m Dadaşova K.S.
15 Kazımova Aygül İlham Исследование возможности совершенствования системы стандартизации в республике  b/m İmanova G.M.
16 Rəşidli Elnura Emin

Исследование путей внедрения системы менеджмента качества на предприятиях Азербайджана на основе международных стандартов  

 Musayeva T.T.
17 Ələkbərova Fidan Alay

Контроль качества технологических процессов меланжевого прядения  

b/m Rəcəbov İ.S.
             Qrup 2324
1 Qəhrəmanova Fəridə Nodari Xəzdən olan məmulatların istehlak xassələrinin qiymətləndirilməsi metodları    prof. Nuriyev M.N.
2 Cəfərova Samirə Səftər İstehlak bazarına daxil olan yarımyun donluq parçaların keyfiyyətinin standartlara uyğunluğunun təhlili   prof.Şamxalov O.Ş.
3 Musayeva Lalə Mehman Malların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi (bir mal qrupunun timsalında) prof.Şamxalov O.Ş.
4 Ələsgərzadə Aynurə Möhübbət Süni gön materiallarının bəzi xassələrinin standartlar üzrə təhlili   prof.Şamxalov O.Ş.
5 İsmayılov Xalid Azər Təbii gönlərin bəzi xassələrinin standart normalarla müqayisəli təhlili   dos.Əfəndiyev E.M.
6 Həsənov Azər Qorxmaz Yun parçaların keyfiyyət göstərici-lərinin qiymətləndirilməsi   dos.Əfəndiyev E.M.
7 İsgəndərov Sərxan Sudeyif  Qadın geyimlərinin keyfiyyət göstəricilərinin təhlili   dos.Hacızalov M.N.
8 Əliyeva Aysel Azad Məhsulların keyfiyyətinin idarə edilməsinin nəzəri müddəalarının təhlili  dos.Seydəliyev İ.M.
9 Nəbiyeva Gülnarə Şəmistan Keyfiyyətin idarəedilməsi sistemində ölçmə vasitələrinin ilkin yoxlanması vəziyyətinin təhlili dos.Abbasova G.N.
10 Sadıqova Xuraman Rəhman İstehsalatda ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası dos.Abbasova G.N.
11 Həsənova Mələk Şamxal Təbii gön yarımfabrikatlarının kimyəvi tərkibinin standart normalarına uyğunluğunun təhlili dos.Abbasova G.N.
12 İsmayılova Aytən Abbas Malların keyfiyyətinin yüksəldilməsində və idarə olunmasında standartların rolu   dos.Mirzəyev G.S.
13 Paşayeva Səbinə Sabir Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin optimallaşdırılması kriterlərinin təhlili    dos.Şıxseyidov A.Ş.
14 Rəhimov Azər Məmmədhüseyn Sertifikatlaşdırmanın normativ-metodiki təminatının təhlili dos.Şıxseyidov A.Ş.
15 Abbasova Süriyyəxanım Naib Keyfiyyətin qiymətləndirilməsində ekspertlərin fəaliyyətinin kəmiyyət və keyfiyyətcə təhlili   dos.Hüseynov A.Ə.
16 Səlimova Hüsniyyə Şöhrət İstehlak mallarının keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin metodoloji müddəalarının təhlili dos.Hüseynov A.Ə.
17 Fətəliyeva Sevin İlyas İpliklərin boyaq-bəzək istehsalında emal zamanı keyfiyyətinə nəzarət b/m Rəcəbov İ.S.
18 Qardaşov Nizami Ağaməmməd Yun liflərdən ipliyin istehsalı prosesinin keyfiyyətinə nəzarət b/m Rəcəbov İ.S.
19 Şükürova Şəlalə Heydər Əyiricilik istehsalında keyfiyyətin yüksəldilməsi məqsədi ilə istehsalın metroloji təminatı   b/m Rəcəbov İ.S.
20 Cəfərli Aytən Abbas

“Malların keyfiyyətinin yüksəldilməsində və idarə olunmasında standartların rolu”  

 dos. G.S.Mirzəyev
İxtisas: «Maliyyə» İxtisaslaşma: «Maliyyə və kredit» 
1 Abdullayeva Aysel İlqar İslam Bank Modeli inkişafında yeni meyllər  i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
2 Hüseynova Ayan Samir Регулирование рисков в банковской деятельности i.e.d. Bağırov M.M.
3 Qafarlı Toğrul Şamil Конкурентная среда и развитие конкуренции в банковском секторе в современных условиях dos.i.e.n. Babayev A.A.
4 Təhməzova Çinarə İqbal Bank sferasında rəqabətin xüsusiyyətləri   dos. Z.H.İbrahimov
5 Gürşadoğlu Asif Gürşad İnvestisiya bankları: mahiyyəti, rolu və inkişaf perspektivləri prof. R.M. Rzayev
6 Sadıqov Kənan Nazim Sistemli bank böhranı, mahiyyəti, səbəb və nəticələr  prof. Z.F Məmmədov
 Qrup 310
1 Əliyev Mehman İmamverdi  Xəz yarımfabrikatlarının əmtəəlik xassələrinin ekspertizası dos. X.M.Abbasova
2 Cabbarova Afərim Vaqif qızı İstehlak bazarına daxil olan mebellərin növü, təsnifatı və keyfiyyətinə verilən istehlak tələblərinin ekspertizası b/m Məmmədov Azər İsmayıl oğlu
3  Ələkbərov Yusif  Babək Xammalın məişət şüşə qablarının keyfiyyətinə təsiri və ekspertizası prof. Ə.P.Həsənov
4  Məmmədli Humay Mübariz Mədəni-məişət malının estetik xassələri və onların   ekspertizası  prof.Ə.R.Həsənov
5 Sadıqova Fatmaxanım Nair qızı Kağız-kartondan olan malların keyfiyyətinin ekspertizası b/m.Ü.V.Neymətova
6 Səlimli Tamerlan Altay Ticarətə daxil olan polimer döşəmə materiallarının çeşidinin və keyfiyyətinin təhlili t.e.n., dos. T.R.Osmanov
7  Abbasquliyeva Aynur Nizam Mineral yapışdırıcı materialların ekspertizasının keçirilmə qaydaları  dos. X.M.Abbasova
8 Babayeva Ülkər Təyyar Ağac xammalı və yarımfabrikatlarının çeşidi və   keyfiyyətinin ekspertizası        b/m Q.Z.Cabbarova
9 Əfəndiyeva Nərmin Zamit Neftin emalından alınan yanacaq materiallarının keyfiyyətinin ekspertizası üsulları t.e.n., dos. T.R.Osmanov
10  Əkbərov Elman Loğman Şüşə məmulatların bəzəndirilmə növlərinin keyfiyyətinin  ekspertizası prof. Ə.P.Həsənov
11 Əliyev Ozal Asim Yarımkeçiricilərin çeşidi və keyfiyyət ekspretizası prof. Ə.P.Həsənov
12  Əsgərzadə Vüsalə Yaşar Respublika bazarına daxil olan  tikili    malların  istehlak   xassələri  keyfiyyətinin  ekspertizası b/m.M.S.Zeynalova
13  Hacıyeva Aysel Səyyaf qızı Məktəblilər üçün yazı-dəftərxana ləvazimatlarının    istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası b/m Q.Z.Cabbarova
14 Hüseynova (Musayeva) Günel Xudaverdi Məktəblilər üçün yazı-dəftərxana ləvazimatlarının    istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası b/m Cəfərova A.M.
15  Məmmədli Qalib Səbuhi Iplik və saplarının növlərinin qadın üst trikotaj mallarının keçiricilik xassələrinə təsirinin ekspertizası dos. X.M.Abbasova
16  Məmmədli Vüsalə Faiq Rezin ayaqqabıların çeşid və keyfiyyətinin ekspertizası dos.Z.H.Nəsirova
17  Məmmədova Nigar Boqdan  Azərbaycanda istehsal olunan şüşə-büllur məmulatlarının keyfiyyət göstəriciləri və onların ekspertizası Dos.N.F.Alverdiyeva
18 Məmmədzadə Nərmin Komvol yun parçaların keyfiyyətinin ekspertizası b/m Cəfərova A.M.
19 Quluzadə Sonarə Məqsəd Polimerləşmə üsulu ilə istehsal olunan qətranlardan alınan məmulatların sanitar gigiyenik xassələrinin ekspertizası t.e.n., dos. T.R.Osmanov
20  Rəsulova Ülkər Cavid Süfrə dəstlərinin çeşidi və keyfiyyət ekspertizası prof. Ə.P.Həsənov
21  Zaidov Nahid Hafiz İnşaatda tətbiq olunan şüşə materiallarının çeşidi və keyfiyyətinin ekspertizası  t.e.n., dos. T.R.Osmanov
Qrup 311
 1 Амиров Вели Рашад  Определение пороков выдувных  стеклоизделий  при экспертизе качества бытовых  стеклянных товаров ст.пр. Аскерова Халида Исмаил
 2 Novruzova Nəzrin Yaşar Характеристика  ассортимента и экспертиза   пылесосов, поступающих на рынок Азербайджана b/m S.M.Abbasova
 3  Xanlarov Sabir Zaur Конструирование деталей обуви и влияние ее на потребительные свойства кожаной обуви  д. ф. Джафарова Е.Н.
4 Гусейнова Нармин Эльшан Изучение механических свойств материалов для   одежды ст.преп.д.ф.т.н. Э.Н.Джафарова
5  Мамедов Гусейн Эльчин оглы Проблемы фальсификации бытовых химических товаров ст/пр. Манафова Ш.Ш.
6  Ригер Лолита Романовна Экспертиза износостойкость  шерстяных тканей для   одежды            ст.пр.Манафова Ш.Ш.
7  Фидан Гейдарова Экспертиза потребительских свойств обуви с верхом из искусственных материалов  доц. Э.А.Самедов
8 Ахундзаде Тогрул Сахиб Экспертиза качества синтетических моющих средств доц. Самедов Э.А.
9  Алескерова Тахира Азер Товароведная оценка качества плечевых швейных изделий доц. Э.А.Самедов
10  Алиева Кенуль Эльхан Значение системы штрихового кодирования товаров в товарной экспертизе преп.к.э.н.Мамедова Н.О.
11  Гаджиева Вусала Маил Экспертиза потребительских свойств лубяных  волокон  доц. З.М.Нагиев
 12  Гасанзаде Абдулла Ильгар  Экспертиза качества женской модельной обуви доц. С.И.Абдуллаева
 13  Мехтиева Дилавар Эльман Товароведная характеристика и ассортимент  туалетного мыла доц. С.И.Абдуллаева
14 Муталибова Саадат Махмуд Мода как фактор формирующий качество одежды доц.т.э.н.С.И.Абдуллаева
15  Эльнур Тагиев Нуру Оценка качества и экспертиза полиэтиленовых изделий доц. Э.А.Самедов
Qrup 312
1  Məhərrəmli Aysel Asif Тoxuculuq liflərinin mexaniki xassələri və  keyfiyyətinin ekspertizası b/m Ü.V.Neymətova
2  Məmmədova İlahə Novruz Respublika bazarına daxil olan tikili malların istehlak xassələri və keyfiyyət  ekspertizası  Dos.X.M.Abbasova
3  Mirəlizadə Elsevər İbadət İnşaatda istifadə olunan döşəmə təyinatlı materialların keyfiyyətinin ekspertizası b/m.Ü.V.Neymətova
4  Yaqublu Adil Nurəddin Xammalın idman trikotaj mallarının keyfiyyətinə təsiri və ekspertizası b/m X.İ.Əsgərova
 5   Kərimli Elşən İldırım  Qadınlar üçün qış paltolarının keyfiyyətinin ekspertizası  b/m İ.F.Allahverdiyeva
6 İsmayılov Vüqar Mahir Respublikanın istehlak bazarına daxil olan ağac konstruksiyalı materialların istehlak xassələri və ekspertizası  dos.M.A.Babayev
 7  Əhmədova Aysel Elxan qızı Müasir materialların mətbəx mebellərinin keyfiyyətinin formalaşmasına  təsirinin ekspertizası dos.O.Ə.Məmmədov
 8  Məmmədov Kamal Qalib  Təsərrüfat və əl-üz sabunlarının keyfiyyətinin ekspertizası  b/m. V.H.Musayeva
9 Məlikova Zərnişan Musa Toxuculuq liflərinin fiziki xassələrinin ekspertizası b/m X.İ.Əsgərova
10  Məmmədov Şaiq Əjdər Zərgər” səhmdar cəmiyyətində istehsal olunan zərgərlik məmulatlarının ekspertizası  b.m  Ü.V.Neymətova
11  Zeynalova Rəfiqə Füzuli Geyim məmulatlarının keyfiyyətinin formalaşmasında modelləşdirmənin rolu t.e.n., dos.Osmanov T.R.
12  Cəbrayılzadə Aytəkin Dadaş  Ayaqqabının altı üçün olan süni gönlərinin keyfiyyətinin laboratoriya üsulu ilə ekspertizası b/m X.I.Əsgərova
13  Əzizov Ceyhun Fail Respublikada istehsal olunan mineral yapışdırıcı materialların çeşidinin və keyfiyyətinin təhlili  b/m. V.H.Musayeva
14  Məmmədli  Natəvan Mikayıl  Trikotaj  dəyişək məmulatlarının  istehlak xassələrini formalaşdıran amillər və keyfiyyətinin ekspertizası    Dos.X.M.Abbasova
15  Məmmədova Fidan Nazim  Sellüloza əsaslı liflərdən olan parçaların  istehlak xassələrinin ekspertizası  dos. N.F.Alverdiyeva
16  Nəbi-zadə Çiçək Ramin  Zülal əsaslı liflərdən olan parçaların  istehlak xassələrinin ekspertizası  b/m Ü.V.Neymətova
17  Nəhmədova Günay İlham  Metaldan olan məişət məlumatlarrını keyfiyyətinin ekspertizası  dos. Səidov R.Ə.
18  Piriyev Əli Natiq Ticarətə daxil olan tikili malların keyfiyyətinin əmtəəşünaslıq ekspertizası üsulları  b/m. V.H.Musayeva
 19  Quliyev Vüqar Ramiz  Əlcək və şərf məmulatlarının keyfiyyətinin ekspertizası b/m İ.F.Allahverdiyeva
20 Sədirzadə Orxan Varis Parçaların istehlak xassələrinin formalaşmasında  əriş saplarının rolu b/m Ü.V.Neymətova
 21  Yusifli Zinyət Məclum qızı Metal-təsərrüfat mallarının təsnifatı, çeşidi və keyfiyyətini formalaşdıran amillər   b/m Məmmədov Azər İsmayıl oğlu
Qrup 314
1  Məmmədov Röyal Füzuli  İplik və saplarin fiziki-mexaniki xassələrinin  ekspertizası dos. M.A.Babayev
 2  Yusubov Qismət Rza  Emal və yağlı boyaqların istehlak xassələrinə xammalın təsiri və ekspertizası  dos M.A.Babayev
 3  Ələkbərova Kifayət Sənan  Texniki təyinatlı pambıq parçaların istehlak xassələrinin təhlili dos. Səidov R.Ə.
 4  Hacıyev Elxan Tofiq Plastik kütlədən olan məişət təyinatlı məmulatların keyfiyyətinin ekspertizası dos. Səidov R.Ə.
 5  Mahmudlu Pərvanə İlham  Üzü təbii göndən olan qadın ayaqqabılarının keyfiyyətinin ekspertizası    b/m Allahverdiyeva İ.F.
6 Davudov  Afiyəddin  Rəfail Yeniyetmələr  üçün  olan  üst  geyimlərin istehlak  xassələri  və  keyfiyyətinin  ekspertizası B/m M.S. Zeynalova
 7 Əlili Asiman Muxtar  Üzvi və qeyri-üzvü liflərdən olan parçaların çeşid və keyfiyyətinin eksperizası dos.Z.H.Nəsirova
8 Mərdiyev Xaqani Əyyub Uşaq oyuncaqlarının sanitar-gigiyenik xassələrinin ekspertizası b/m. Q.Z.Cabbarova
9  Musazadə Sənan Əjdər Atmosfer təsirlərinin pambıq parçaların istehlak xassələrinə təsiri və ekspertizası  dos.M.A.Babayev
10 Azayev İsmayıl Rövşən  Göndən olan çantaların istehlak  xassələrinin  təhlili və  keyfiyyət ekpertizası b/m.Ş.Ş.Manafova
 11  İskəndərova Səbinə Eldar   Dəqişək pambıq parçaların çeşidi və keyfiyyətinin ekspertizası   dos.Z.H.Nəsirova
12  Hüseynov Nicat Qabil Yapışqanların istehlak xassələrinin qiymətləndirrilməsi dos. Səidov R.Ə.
13 Qarayev Nicat Allahverdi İstehlak bazarına daxil olan məişət təyinatlı rezin ayaqqabıların ekspertizası b/m. Cəfərova A.M.
14 Tağızadə Günay Ağaəli qızı Dam örtükləri üçün istifadə olunan keramik materiallarının keyfiyyətinin ekspertizası b/m Allahverdiyeva İ.F.
15 Məmmədova İlahə Sayad İstehlak bazarına daxil olan qadın xəz geyimlərinin keyfiyyətinin ekspertizası    b/m Allahverdiyeva İ.F.
16  Kərimli Röyalə Saleh qızı  Süni xəzdən olan malların təsnifatı, çeşidi, istehlak  xassələri və ekspertizası b/m.M.S.Zeynalova
17  Murtuzov Asif Balakişi Xammal və materiallarının musiqi alətlərinin keyfiyyətinə təsirinin eksperizası  dos.Z.H.Nəsirova
18 Pənahova Nuranə Tofiq Bərk mebellərin keyfiyyət göstəricilərinin təhlili dos. Səidov R.Ə.
19 Quliyev Tofiq Rafiq Müxtəlif idman növləri üçün olan avadanlıqların ekspertizası b/m. Cəfərova A.M.
20 Quluyev Nofəl İlham Mebel təyinatlı kətan parçaların keyfiyyətinin ekspertizası dos. Səidov R.Ə.
21  Xəlilova Günel Kamal Əmtəələrin estetik xassələrinin formalaşdırılmasında dizaynın rolu  dos.H.F.Alverdiyeva
Qrup 320
 1  Ramazanzadə Kamal Qəzənfər  İstehlak bazarına daxil olan ətriyyaat-kosmetika mallarının istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası     prof.Ə.P.Həsənov
Qrup 321
 1  Асланов Рауф Алигусейн оглы  Ассортимент и экспертиза качества посудомоечных машин, поступающих в розничную торговлю Азербайджана  доц. Т.Р.Османов
2 İsayev Elçin Bayram Методы экспертной оценки эстетических свойств одежды ст.пр.Алиева З.Х.
 Qrup 2321
 1  Мамедзаде Хаджар Азер Способы формирования верха кожаной обуви и влияние их на качество   доц. Гасанов Н.Н.
2 Ахмедова Тамилла Арзу Изучение механических свойств материалов для одежды  д.ф.Джафарова Е.Н.
 3  Гусейнова Гюнель Вагиф Формирование потребительских свойств кожаной обуви в процессе производства  ст.пр.Аббасова С.М.
 4 Искендерова Айсел Теймур  Характеристика ассортимента хозяйственной посуды из сплавов стали  доц.С.И.Абдуллаева
 5 Мамедова Айтен Ильгар Роль экспертизы в управлении качеством и безопасности потребительских товаров  доц. С.И.Абдуллаева
 6  Пашаева Мина Галиб Экспертиза потребительских свойств спортивных товаров для лёгкой и тяжелой атлетики  пр.к.э.н.Мамедова И.О.
 7  Казиахмедова Заира Казиахмедовна Ассортимент и оценка качества мягкой мебели  поступающие в торговлю  доц. Гасанов Н.Н.
 8  Кулиева Нигяр Рафаил Проблемы фальсификации полимерных товаров и особенности ее установления  доц.О.А.Мамедов
9  Расулова Гюльнара Тельман Экспертиза качества древесных строительных материалов   доц. Нагиев З.М.
10  Сафарлы  Вафа  Эльчин кызы  Сравнительная характеристика и экспертиза качества  фотографических товаров  ст.пр.Джафарова А.М.
11 Керимова Илаха Расим  кызы Проблемы фальсификации и идентификации  тканей к.х.н.доц.О.А.Мамедов
12  Королева Юлия Сергеевна Отделка кожаной обуви и влияние ее на потребительные свойства  доц. Гасанов Н.Н.
13  Мамедова Нигяр Хошбахт кызы Товароведная характеристика обуви из  искусственных материалов  пед.и.е.н.Мамедова Н.О.
14  Сафаров Владимир Артурович Износостойкость подошвенных кож и влияние ее на эксплуатационные свойства обуви д.ф. Джафарова Е.Н.
15  Лютфалиева Фатма Чингиз кызы Экспертиза потребительских свойств и качества  бытовых химических товаров ст.пр.Мамедов А.И.
 16  Мехтиева Гюнель Натиг кызы  Факторы способствующие сохранению качества мужских костюмов ст.пр.Зейналова М.С.
17  Мингалиев Фуат Наилевич оглы Формирование ассортимента  и экспертиза качества бытовых химических товаров ст.пр.Алиева З.Н.
18  Ейлазова Мехрибан Вагиф Проблемы фальсификации керамических изделий и    особенности ее установления  к.э.н.пред. Н.О.Мамедова
19  Исазаде  Арзу  Фазиль  гызы  Изучение факторов, влияющих на качество  облицовочных и отделочных плит  ст.пр. С.М.Аббасова
 Qrup 2322
1  Əhmədova Aysel Afət qızı  Polimer materiallarından olan plastik kütlə məmulatlarının xammaterialına görə ekspertizası  dos. Z.H.Nəsirova
 2 Hüseynova Mahnurə Ağabəy  Gön ayaqqabıların kəmiyyət və keyfiyyətcə ekspertizası dos. Nağıyev Z.M.
3 Şahmarlı  Məleykə Vidadi Simli musiqi аalətlərinin  keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası  dos. R.Ə.Səidov
4  Əfəndiyeva Elnurə Bahadur qızı  Video-maqnitafonların və video-kameraların parametrlər     keyfiyyətinin ekspertizası  Dos. Abdullayeva Svetlana İdris qızı
5  Şixəliyeva Aygül Teyyub Üst geyimlər üçün istifadə olunan süni gön materiallarının keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi  dos. Həsənov N.N.
 6  Suleymanova Sevinc Rizvan Texnoloji proseslərin qadın yüngül donların istehlak xassələrinə təsiri və ekspertizası  dos. M.A.Babayev
 7  Əlləzov Adil Fəxrəddin  Müasir fotoqrafiya mallarının keyfiyyətinin ekspertizası  dos. N.N.Həsənov
 8  Sultanov Asif Yusif Gön xammalının kimyəvi tərkibinin təhlili  dos. Nağıyev Z.M.
 9  Manafov Ziya Kamal  Milli xalça məmulatlarının keyfiyyətinin ekspertizası dos. Həsənov N.N.
10  Səmədova  Kəmalə Müseyib Azərxalça istehsal birliyində  istehsal olunan xalçaların müqayisəli ekspertizası dos.M.A.Babayev
11  Rəhimli Aygün İldırım  Məişət sərinkeşlərinin çeşidi və keyfiyyəti  dos. Nağıyev Z.M.
 12  Ağayev Elvin Zakir  Texnoloji prrosslərin pambıq parşaların keyfiyyətinə təsiri  dos. Səidov R.Ə.
13 Baxşəliyev Elxan Müşfiq Ayaqqabıların üz detalları üçün olan sintetik gönlərin keyfiyyətinin ekspertizası dos. O.Ə.Məmmədov
14 Əhlimanzadə Həmid Namiq Xammal, material və texnoloji proseslərin büllur məmulatlarının keyfiyyətinə təsirinin ekspertizası dos. N.N.Həsənov
15  İbrahimov Vüqar Ağaddin Ticarətə daxil olan yeməkxana təyinatlı keramika məmulatlarının istehlak xassələrinin ekspertizası  dos. Həsənov N.N.
16 Гейдаров Орхан Вахид Влияние пороков древесины на качество готовой продукции Аскерова Халида Исмаил

 «Əmtəəşünaslıq»

1 Р.Р.Абдурахманов Экспертиза качества кожаной галантереи доц. Э.А.Самедов
2 Дадашов Рамазан Гедирович Экспертиза качества кожаной обуви ст.преп.Аббасова С.М.
3 Məmmədova Fatma Vəli Məişət mebellərinin keyfiyyət göstəricilərinin təhlili dos. Nağıyev Z.M.
4 Salmanlı Səbinə İlya Qeyri-ərzaq mallarının təhlükəsizlik ekspertizası dos. M.A.Babayev
Abdullayeva Ramilə Fəxrəddin ABŞ-da keyfiyyətin idarə edilməsinin formalaşdırılmasının təhlili b/m İmanbova M.A.
Əliyev Vüsal Sevdimalı Məmulatların texniki səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodlarının təhlili dos.E.B.İsgəndərov
Zülalova Zöhrə Экспертные методы определения качества школьно-письменных товаров, поступающих на рынок Азербайджана b/m. Əskərova X.
Əsədova Nərmin Качество и конкурентоспособность в условиях рыночной экономики i.e.n. Məmmədova N.

 

7167 1