riyaz_sevda_fotof.-r.e.n., dos. Babaxanova Sevda Şahin qızı

1949-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1956-ci ildə 8 N-li orta məktəbə daxil olub,
1966-ci ildə Bakı şəhərinin 20 N-li orta məktəbi bitirib.

1966-ci ildə orta təhsili başa vurduqdan sonra, Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat fakultəsinə daxil olub.
1971-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İinstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitenin) “Riyaziyyat” kafedrasına assistent təyin edilib.

 

*
1982-ci ildə “İnteqral sərhəd şərtli bir ölçülü öz-özünə qoşma olmayan differensial operatorun spektral  təhlili” mövzusunda namizədlik dissertasiyanı müdafiə edib. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədidr.

Hazırda “Riyaziyyat və statistika” kafedrasının dosentidir.

2011-ci ildə Moskva şəhərində ümumdünya elmi-praktik konfransı ilə əlaqədər nəşr olunan ”Müasir elmin inkişafının nəzəri və praktik aspektləri” jurnalında iki məqaləsi dərc olunub. Elmi konfranslarda 12 elmi məqaləsi işıq üzü görüb və 2 metodik göstərişin həmmüəllifi olub.