nazar_nazilai.e.d., prof. Mustafayeva Nazilə Mustafa qızı

1950-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

Orta məktəbi bitirdikdən sonra D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki UNEC) Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və planlaşdırılması fakültəsinə qəbul olunub.
1971-ci ildə həmin institutu bitirərək Xalq təsərrüfatının planlaşdırılması ixtisasına yiyələnib.

1973-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutuna kiçik elmi işçi vəzifəsinə qəbul olub.

1983-cü ildə “Müttəfik respublika şəraitində mili gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsünün təkmilləşdirilməsi problemləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

 

*

1989-cu ildə AEA İqtisadiyyat İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsinə keçirilib.

27 may 2009-cu ildə “Azərbaycan Respublikasında makroiqtisadi proporsiyaların və iqtisadi artımın problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.
İqtisad elmləri doktorudur.

120 elmi məqalənin müəllifidir.

Hazırda UNEC-in “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının professorudur.

Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI