DSC_3664i.e.d., prof. Mustafayeva Nazilə Mustafa qızı

1950-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1967-1971-ci Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Xalq Təsərrüfatının Planlaşdırılması” ixtisasına daxil olub, bitirib.

1973-cü ildən AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda əvvəlcə kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi,  şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb.

1983-cü ildə “İttifaq respublikası şəraitində milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü təkmilləşdirilməsi problemləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

*

2009-cu ildə “Azərbaycan Respublikasında makroiqtisadi proporsiyaların və iqtisadi artımın balanslaşdırılması problemləri” mövzusunda “İqtisadi nəzəriyyə” ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.

2010-cu ildə AAK-nın qərarı ilə iqtisad elmləri  doktoru dərəcəsini almışam (29/01/2010 . Protokol №02-R ).

2009-cu il “İqtisadi nəzəriyyə” tədris işi ilə məşğul olub, həmin kafedranın professoru.

 2017-ci il “Rus İqtisad Məkəbində” tədris işi ilə məşğul olub, həmin kafedranın professoru.

120-dən çox dərc edilmiş elmi tədqiqat işlərinin müəllifidir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI