.                                 İMTAHAN TESTLƏRİ – 4-cu kurs Y4 semestri fənləri

Kafedra Kod Fənnin adı Az Rus
1 Beynəlxalq münasibətlər 0530 Müasir inteqrasiya prosesləri  az  rus
2 Bey. iqtisadi münasibətlər 0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər az rus
3 Beynəlxalq iqtisadiyyat 0719 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya  az  rus
4 Biznesin idarə edilməsi 0807 Biznes təhlükəsizliyi az rus
5 0821 Biznesin strateji idarə edilməsi az rus
6 Dizayn 0933  Geyimin konstruks.edilm-2.  az
1114  Әt vә balıq mәhsullarının әmtәәşünaslığı vә ekspertizası az rus
Ətraf mühitin mühafizəsi
və iqtisadiyyatı
1228 Tətbiqi ekologiya az rus
1236 Ekologiya  az rus
7 1240 Qara və əlvan metallurgiya sənayesinin ekologiyası az
1245 Nəqliyyat vasitələrinin ekoloji problemləri və onların
həllinin əsas istiqamətləri
 az  rus
İnformasiya iqtisadiyyatı
və texnologiyaları
1511 İntellektual sistemlər  az  rus
8 1521 Yeni informasiya texnologiyaları  az  rus
1523 Informasiya texnologiyaları və sistemləri-2  az  rus
9 İnformatika 1607 İnternet texnologiyaları  az
10 İqtisadi hüquq 1719 Beynəlxalq iqtisadi hüquq  az  rus
11 Mühasibat uçotu və audit 2007 Audit (istehsal sahələri üzrə) az rus
2606 Nəzarət və təftiş  az  rus
12 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2102 Dövlətin iqtisadi siyasəti  az  rus
13 Maliyyə və maliyyə institutları 2205 Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat  az  rus
14 Marketinq 2302 Bazar infrastrukturu az rus
2308 Ehtiyatların idarə edilməsi az rus
Menecment 2401 Antiböhranlı idarəetmə az rus
15 2412 İdarəetmə qərarları  az  rus
2415 Korporotiv idarəetmə  az  rus
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2524 Elmi texniki tərəqqinin iqtisadiyyatı az rus
16 2528 Sənayenin qeyri-neft sahələrinin inkişafı az rus
İstehlak mallarının ekspertizası 2802 İstehlak mallarının kodlaşdırılması(ərzaq) az rus
17 2802  İstehlak mallarının kodlaşdırılması(q-ərzaq) az rus
2819 Elektrik və mədəni mallar əmtəəşünaslığı və ekpertizası  az  rus
Qida məhsullarının
texnologiyası
2955 İaşə müəss.xidmətinin təşkili  az
18 2956 İaşə müəssisələrinin texnol.layih.  az
2961 Qida konsentratlarının texnol. az rus
2962 ÇMUQM və QK sən.müəss.texnoloji layihəl.  az  rus
19 Qiymət və qiymətləndirmə 3002 Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi  rus
20 Standartlaşdırma və
sertifikasiya
3441 Tətbiqi metrologiya – 2 az  rus 
3443 Yüngül sənaye məhsullarının standartlaşdırılması
və sertifikatlaşdırılması
 az rus 
Statistika 3505 Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası  az
21 3506 Ətraf mühitin qorunması statistikası  az
3509 Milli Hesablar Sistemi  az  
Texnloji maşınlar və
sahə avadanlıqları
3418 Sahə maşınlarının layihələndirilməsi  az  
3457 Pam.ilk.emalının müəss.layihəl. az  
22 3666 Texnoloji maşınlar  az  rus
3685 TYS və MX maşınlarının təmiri və təmir sexlərinin layihə-si  az  rus
Ticarət və gömrük işinin təşkili 0731 Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri az   rus
23 3701 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları  az  rus
3732 Münaqişələr xidməti  az  rus
9429 1