SAHIBKARLIQ HÜQUQUNUN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİNİN PREDMETİ  METODU VƏ SİSTEMİ
İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR SİSTEMİNDƏ HÜQUQ
İNVESTİSİYANIN MAHİYYƏTİ VƏ ONUN HÜQUQİ TƏSBİTİ
BEYNƏLXALQ ÜMUMİ HÜQUQ ANLAYIŞI, TƏNZİMETMƏ PREDMETİ
GÖMRÜK HÜQUQU
İDARƏETMƏNİN, DÖVLƏT İDARƏETMƏSİNİN VƏ İCRA HAKİMİYYƏTİNİN ANLAYIŞI, MƏZMUNU VƏ PRİNSİPLƏRİ
MÜLKİ HÜQUQ VƏ XÜSUSİ HÜQUQ
TƏBİƏTDƏN İSTİFADƏNİN HÜQUQİ ƏSASLARI
ƏMƏK HÜQUQUNUN PREDMETI, METODU VƏ SISTEMI
ƏMƏK HÜQUQUNUN MƏNBƏLƏRİ
ƏMƏK HÜQUQUNUN FUNKSİYALARI VƏ PRİNSİPLƏRİ
ƏMƏK HÜQUQUNUN SUBYEKTLƏRİ
ƏMƏK SAHƏSİNDƏ HÜQUQ MÜNASİBƏTLƏRİ
KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞLƏR
MƏŞĞULLUĞUN İŞƏDÜZƏLTMƏNİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ
ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ
İSTİRAHƏT VAXTI
İSTİRAHƏT VAXTI
ƏMƏK HAQQI
ƏMƏK VƏ İCRA İNTİZAMI
İŞƏGÖTÜRƏNİN VƏ İŞÇİNİN QARŞILIQLI MADDİ MƏSULİYYƏTİ
ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ
ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ПРАВОВАЯ ОТРАСЛЬ
ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО
ИНВЕСТИЦИИ И ЕГО ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
БАНКОВСКОЕ ПРАВО
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
СДЕЛКИ
СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ
ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ)
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СТРАХОВОГО ПРАВА
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

 


HÜQUQUN ƏSAS ANLAYIŞI VƏ KATEQORİYALARI
BEYNƏLXALQ  HÜQUQ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
КОНСТИТУЦИЯ АР И ОСНОВЫ ПРАВА
HÜQUQ SİSTEMİNİN KONSTİTUSİYA ƏSASLARI
BEYNƏLXALQ  İQTİSADİ  HÜQUQ
İHT
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
BEYNƏLXALQ  XÜSUSİ  HÜQUQ

4738 2