Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinin 2018-ci ildə müdafiə etmiş magistrlarının dissertasiya işləri

Anar Elizade Rasim . “Otomobil sektöründe rekabet analizi, porterin 5 güc modeli kapsamında değerlendirilmesi”

Aysel Hüsüzadə Əkbər. “Ədalət və İnkişaf partiyası dövründə Türkiyənin İran siyasəti”

Aytən Bağırova Əhliman. “Marka şehir oluşturma süreci, guba örneği”

Cəbrayılov Malik Namiq. “Yeni yaranan markaların fason üretim faaliyetleri: Azerbaycan konfeksiyon sektöründe bir uygulama”

Ceyhun Gülağa oğlu Süleymanov. “Soyuq müharibədən sonra Kipr məsələsi”

Eda Bahar Şahin. “Kriz dönemlerinde işletmelerde uygulanan finansal stratejiler”

Əminə Kərimova. “Kriz dönemlerinde işletmelerin uyguladıkları pazarlama stratejileri: Azerbaycan örneği

Əsədova Firuzə Qalib. “Azerbaycan bankalarında kredi riski ve analiz modellerin uygulanması”

Ferhadov Elşad Bextiyar. “Turizm söktörünün döviz girdisinin artırıcı etkisi. Azerbaycan uygulamasi.”

Ferid Abdulhüseynli İmamverdi. “Azerbaycan’da kültür turizmi: Gebele ve Şeki örneğinde”

Fidan Ağakişiyeva Firdovsi. “Rusiya – Ukrayna əlaqələrində Krım problemi”

Gülay Yusifli qızı Yusifli. “Terrorizmin Müasir Dünya Düzəninə təsiri”

Gurbanova Remziyye Zulfugar. “Azerbaycan’da  sağlık turizmi  işletmelerinin tercihine  etki  eden  faktörler: Naftalan örneği

Gurbanova Şemsiyye Zulfugar. “Kış turizm potansiyeli ve gelişim olanakları

Həsənova Rəna Xəqani.  “Sağlık sektöründe halkla ilişkiler uygulamaları: özel sağlık kuruluşları üzerine araştırma”

İbrahim Çiçek Cavit. “İçeri şehir turizm destinasyonu ve kültür faaliyetleri” 

İlhamə Sultan qızı Qasımzadə. “Brexit: Səbəblər, Proses və Təsirlər”

Kamran Əliyev Vaqif. Soğuk savaş sonrası NATO’nun genişleme stratejisi 

Meherremli Elçin Mehemmedeli. “Gencenin turizm potansiyeli ve analizi”

Nebizade  Aynur İmran.  Kongre turizminin Azerbaycandakı mevcut durumu ve gelişme potansiyeli: Bakü örneği

Nicat Rəfael oğlu Əkbərov. “Beynəxalq münasibətlərdə Suriya böhranı”

Nigar Mirzayeva Bahruz. “Azerbaycanda e-pazarlamanın önemi, internet üzerinden pazarlama yöntemleri ” 

Nigar Ramiz qızı Qəmbərova. “Beynəlxalq münasibətlər sistemində Qara dəniz hövzəsi”

Novruzov Anar Ehtibar. “Kərkük tarixi və muasir geosiyasi vəziyyəti”

Nuray Firdovsi qızı Rüstəmli. “Soyuq Müharibədən sonra Azərbaycan – NATO münasibətləri” 

Nusal Semra Alaşraf. Turizm destinasyonlarında sürdürülebilir turizmin sürdürülebilir rekabet açısından değerlendirilmesi: Almanya örneği

Oğuzhan Karayığıt. “Azerbaycan  devlet  iktısat  ünıversıtesı yönetıcılerının  lıderlık  davranışları”

Orucova Sefeq Fariz. Turizmin bölgesel kalkınmaya etkileri, yerel halkın katılımı ile ilgili sorunlar: Azerbaycan örneği 

Primova Sona Ələddin. “Ikyde istatistiksel analiz teknikleri ve bir uygulama örneği”

Quluzade Nermine İlqar. “Azerbaycan’da turizm potansiyelinin değerlendirilmesi- Berde kenti örneği”

Rehimli Etimad Münasib.Üretim işletmelerinde bütçeleme faaliyetleri  ve bir uygulama

Rehimli Perviz Rehim. “Perkakendecilik sektöründe teknolojik yenilikler Bakü’deki işletmeler örneğinde”

Rəşad Salahov Məclun. Soğuk savaş sonrası ABD’nin uluslararası terörle mücadele stratejisi

Səbinə Əliyeva Rəfail. “Uluslararası fınansal raporlama standartlarının mali tablo analizine etkisi ”

Şirin Aygün Nəriman. “Performans ölçümü yaklaşımı, yönetimi ve onun istatiksel analizi”

Süleymanova Fatime Sefer.  Turizm işletmelerinde sürdürülebilir bölgesel kalkınma bağlamında uygulanan pazarlama stratejileri

Süleymanzade Nilufer Namiq.“Marka ve tüketim tarzları: Azerbaycan`da sektörel bir araştırma”

Tural Memmedov Köçeri. Avrupa birliği turizm politikası ve Azerbaycan’a uygulanabilirliği

Umut Şahin. İşletmelerde finansal planlama ve fon yönetimi

Vasif Alıyev Zireddin. “Şirketlerin halka arzı ve halka arzda kullanılan   yöntemler  Azerbaycan  uygulaması”

Vüqar Hüseynli Rövşən. Heyətin idarə edilməsi strategiyasının reallaşdırılması xüsusiyyətləri və istiqamətləri

İsayeva Nailə Azər. Aviaşirkətlərdə xərclərin təsnifatı və uçotunun təkmilləşdirilməsi

Məmmədov Fərid Səlim. Azərbaycan dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində: müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri

Qasımlı Murad Bəxtiyar. Dayanıqlı inkişaf şəraitində sənaye müəssisələrinin gəlir və xərclərinin proqnozlaşdırılması və onun təkmilləşdirilməsi

Rövşən Elşən. Dövriyyə aktivlərinin uçotu və təhlili problemləri

Adıgözəlov İsrayıl İbrahim. “Beynəlxalq valyuta-maliyyə sisteminin təşəkkülü və inkişaf mərhələləri”

Aynur İsmayılova İslam. “Dünya maliyyə bazarı və qlobal maliyyə mexanizminin formalaşdırılması problemləri”

Əliyeva Aysel Mürşüd. “Beynəlxalq və milli valyuta sistemlərinin qarşılıqlı əlaqələrin təkmilləşdirilməsi” 

Babazadə Cavanşir Güloğlan.   “Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun ixrac potensialının gücləndirilməsi problemləri”

Bəşirov Sabir İlham. “Yeni iqtisadi şəraitdə Azərbaycanın Beynəlxalq rəqabət qabiliyyətliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri”

Cəlilov  Cəlil  Heybət.   “Azərbaycanın tranzit potensialı və beynəlxalq tranzit mövqeyinin qiymətləndirilməsi”

Cəlilzadə Türkan Əli.“Müasir dövrdə Azərbaycan-Türkiyə ticarət-iqtisadi əlaqələrinin   vəziyyəti və inkişafı istiqamətləri”

Əfəndiyev Ülvi Baləfəndi. “Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasətinin geoiqtisadi aspektləri”

Əliyeva Brilyant. Dissertasiya mövzusu

İskəndərova Səbinə Elşad. “Birbaşa xarici investisiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına təsiri”

İslamzadə Vüqar İlqar. “Dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində xarici iqtisadi əlaqələrin rolu və vəzifələri” 

 İsmayılova Ayşən Mayıl. “Tədiyyə balansı və onun tənzimlənməsi problemləri”

Kərimli Könül Elçin. “Dünya iqtisadiyyatının kreditləşmə mexanizmi və idarə edilməsi”

Məmmədova Sara Sənan. “Qloballaşma şəraitində beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının fəaliyyət mexanizmləri”

Məmmədov Aydın Tərlan.“Beynəlxalq enerji daşıyıcları bazarı və onun Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri”

Məmmədov Sənan. Dissertasiya mövzusu

Muxtarlı Yusif  Qəhrəman. “Beynəlxalq əmək bölgüsünün inkişafının müasir xüsusiyyətləri”

Nəzərova Şəhla Faiq.    “Azərbaycanın ixrac potensialının genişləndirilməsi və strukturunun təkmilləşdirilməsi yolları”

Nübar Binnətova Nazim. “Azərbaycanda beynəlxalq valyuta fondunun fəaliyyəti və iqtisadi islahatlar”

Qasımlı Rövşən Salman. “Azərbaycan Respublikasının tədiyə balansının formalaşması və makroiqtisadi problemlərdə istifadə qaydaları”

Ramin Məmmədzadə Rizvan. “Dünya Bankının layihələri və maliyyə resurslarının idarə olunması”

Rzayeva Türkan Mübariz. “Beynəlxalq kredit təşkilatları və qlobal malıyyə institutları ”

Səlimov Elvin Kamran. « İEOÖ-in iqtisadiyyatında BVF-nun proqramları»

Vəliyev Mətləb Xəyyam. Azərbaycanın GUAM  ölkələri ilə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələri və onun inkişaf perspektivləri

Xudayarov Ülvi Əli. “İnkişaf Etmiş Ölkələrin iqtisadiyyatında BVF-nun proqramları” 

Yusubov Ələsgər Həmid.“Beynəlxalq valyuta bazarları , qiymətlər və valyuta məzənnələri”

Zahidov Ayxan Namiq. “Azərbaycan Respublıkasının tədiyyə balansı və onun tənzimlənməsi problemləri”

 Zeynalov Ehram Sənan. « Azərbaycanın Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə qarşılıqlı münasibətləri »

Джафарова Закия  Вагиф. “Продовольственная безопасность и её решение в Азербайджане”

Abdullayeva Nərgiz Adil. “İplik və sapların xassələrinin parçaların keyfiyyətinə təsirinin tədqiqi”

Abdullayeva Sevinc Nəriman. “Xammalın iplik və sapların fiziki-mexaniki xassələrinə təsirinin tədqiqi”

Абдуллаева Ульвия Дильгам.  «Место и роль информационных систем в управлении компанией»

Abdullazadə Nərmin Etibar. «Uşaq qidası üçün ət məhsulllarının təhlükəsizliyini və keyfiyyətini formalaşdıran və təmin edən amillərin tədqiqi və qiymətləndirilməsi »

Ağayev Üzeyir Cəbrayıl. “Yarma və yarma məhsullarının istehlak xassələri və təhlükəsizlilik göstəricilərinin ekspertizası”

Ağayeva Səadət Ələddin. “Hazır məhsul və onun reallaşdırılmasının uçotu üçün verilənlər bazasının MS Accesdə layihələndirilməsi”        

Ağayeva Ülkər Feyruz. “İnnovasiya fəaliyyətinin monitorinq siyasətinin formalaşma mexanizminin tədqiqi”

Alıyeva Aynur Siyasət. “Suların kimyəvi və istilik çirklənmələrinin ekoloji nəticələri, görülən tədbirlər”

Allahverdiyev Anar Allahverdi. “Azərbaycanda yetişdirilən buğda sortlarından alınan undan hazırlanan çörək-bulka məhsullarının istehsalına texno-kimyəvi nəzarətin tədqiqi” 

Aşirov Səxavət Vüqar. “Sahibkarlıq fəaliyyətinin xarici iqtisadi əlaqələrdə yeri və rolu”

Асланов Камран. “Построение интеллектуальных интегрированных систем информационной безопасности в открытых корпоративных сетях”

Babayev Cəbrayıl Əli. “İnvestisiyaların dövlət tənzimlənməsi mexanizmində vergilərin rolu və onun optimallaşdırılması istiqamətləri”

Babayev Mirelmin Niyaz. ”Həll olmuş qida lifləri ilə zənginləşdirilmiş zefirin istehsal texnologiyasının islənməsi” 

Balakişıyeva Səidə Alim. “Süd məhsulları əsasında kulinariya məmulatları texnologiyasının işlənıb hazırlanması”

Bağırova Narınc Salman. “Dizaynın ümummədəni və milli fenomen konsepsiyasının analizi”

Baxçalıyeva Aidə Razin. Pabığın ilkin emal müəssisələrində təkrar emal prosesinin analizi

Bəylərzadə Afət Abdin. “İstehlak bazarına daxil olan emal edilmiş balıq məhsullarının (hısə verilmiş, qaxac edilmiş və duza qoyulmuş) istehlak xassələri və təhlükəsizlilik göstəricilərinin ekspertizası”

Cabbarlı Tural Əliqismət. “Vergi  potensialının müəyyən edilməsinin nəzəri metedoloji məsələləri”

Cabbarova Aytən Arzu. “İpliyin mexaniki və pnevmomexaniki üsullarla formalaşması prosesinin metroloji təminatının tədqiqi”

Cabbarova Aytən Natiq. “Təhlükəsiz süd və süd məhsullarının   istehsalı və hazır məhsulun keyfiyyətinin tədqiqi”

Cavadov Elnur. İnternet-marketinqin Azərbaycanın istehlak bazarında xüsusiyyətləri və inkişaf perspektivlərinin analizi

Cəfərov Mirzə. Dissertasiya mövzusu

Cəmilli Cəmil Cavad. «Polimer əsaslı inşaat materiallarının təhlükəsizlik göstəricilərinin tədqiqi» 

Dəmirli Şahlar. Dissertasiya mövzusu

Əhmədli Cavid Yasar. ”Azərbaycan üzümündən alınan  qidalı yeyinti məhsullarının istehlak xassələri və keyfiyyət  göstəricilərinin tədqiqi”

Ayxan Ahmedov  Ramiz. “Azerbaycan’daki işletmelerde insan kaynakları yönetimi uygulamaları: sorunlar ve çözümlemeleri”

Ələkbərzadə Aygül Mirzə. “Üzüm cecəsinin biokonversiya yolu ilə emalı və qida istehsalında keyfiyyət göstəricilərinin təhlükəsizlik meyarının tədqiqi”

Ələsgərzadə Elnur Tahir. «Xammalın şüşə məmulatlarının fiziki-kimyəvi xassələrinə təsirinin ekspertizası”

Əliyev Çingiz Əlibala. Toxucu maşınlarında parça əmələ gətirici mexanizmlərin  konstruksiyalarının təkmilləşdirilməsi yolları

Əliyev Əli Cavanşir. “Исследование особенностей дизайна в художественной композиции ковров тебризской школы” 

Əliyev Elxan İlham. “Vençur sahibkarlığının formalaşmasının iqtisadi inkişafa təsiri”

Алиев Кямран Эльшад. По теме: “Методы и средства моделирования слабоструктурированных информационных процессов” 

Əliyev Rəşad Zakir. “Biznesdə münaqişəli məsələlərin həlli” 

Əliyeva Aytən Xanqulu. “”Azərxalça” İstehsal Birliyində istehsal olunan xalçaların bədii-estetik göstəricilərinin tədqiqi” 

Əliyeva Lalə Rauf. “Biznesin səmərəliliyinin artırılmasında insan resurslarının idarə edilməsinin strateji rolu”

Əlizadə Həqiqət Seyfali. “Dünya iqtisadiyyatında böhran :qlobal və dayanıqlı inkişaf ”

Əzizli Leyla Əliş.  “Mahud parçaların keyfiyyətinə təsir edən amillərin tədqiqi”

Hacıyeva Gülər Namiq. «Texnoloji proseslərin kişi kostyumlarının istehlak xassələrinin formalaşdırılmasına təsirinin tədqiqi»

Hacıyeva Rahimə Cəfər. “Xəzərin Abşeron körfəzində ovlanan krevetlərin (Palaemon elegans) əmtəəlik göstəricilərinin tədqiqi və keyfiyyətinin ekspertizası”

 Həsənov Şəhriyar Rüstəm. “DTS və onun insan həyatındakı estetik rolunun analizi”

Həzili Arzu İlham. «Azərsun Holdinq” Şirkətlər qrupunun müəssisələrində istehsal edilən qurumayan bitki yağlarının istehlak xassələri və keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası»

Hüseynli Nərmin Fəzail.   “Azərbaycanda yetişdirilən kartof sortlarının istehlak xassələri və pestisidlərlə çirklənmə dərəcəsinin tədqiqi” 

Hüseynli Sadiq İxlas. “Əhalinin gəlir və istehlakının tədqiqi problemləri”

Hüseynov Dəryanur Rəsul. “Elektron xidmətlərin tətbiqinin planlaşdirilmasi və qiymətləndirilməsi meyarlari” 

Hüseynov Ruslan Paşa. “Xəzər dənizinin antropogen çirklənməsinin ekoloji nəticələri və onun sosial – iqtisadi qiymətləndirilməsi”

Гусейнзаде Кенул Фуад.  Анализ методов подготовки продукции пищевой промышленности к сертификации

Kamran Eyvaz оğlu İbrahimov. Təbii ehtiyatlardan istifadənin texniki-iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilməsi

İlyasova Xanım Məmmədrza. Toxucu maşınlarının əsas yük daşıyıcı hissələrinin hazırlanması üçün konstruksiya materiallarının seçilməsinin analizi 

Isgəndərli Şahin Şakərim. Plastik(xəmirşəkilli) və maye qida məhsullarını qarışdırmaq üçün maşınların konstruksiyasının analizi

Isgəndərov Nail Aqşin. “İstehlak bazarına daxil olan quş ətinin istehlak xassələri və təhlükəsizlilik göstəricilərinin tədqiqi”

Islamova Tünzalə Mehman. “İnstrumental proqramlaşdırma sıstemlərının yaradılması texnologıyasının bəzı problemlərı”

İsmayılbəyli Nuranə Fariz. «Lak-boyaq materiallarının istehsalında istifadə olunan xam materialların hazır məmulatların istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası»

İsmayılova Fəridə Arzu. “Qida istehsalında tətbiq edilən yağların təhlükəsizliyi və keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi”

Kərimli Teymur. Dissertasiya mövzusu

Kərimov Teymur Mayis. “Yun və yarımyun parçaların keyfiyyətinə təsir edən amillərin tədqiqi”

Махмудлу Гюнель Шахин. «Экспертиза качества и товарных показателей раков, вылавливаемых из водохранилищ Азербайджана»

Мамедов Шахрияр Камбиз. «Экспертиза качества товаров из пластмасс строительного назначения» 

Məcmunlu Ümidə. Dissertasiya mövzusu

Mehdiyev Fərid İlqar. “İnşaat təyinatlı şüşə məmulatlarının istehlak xassələrinin tədqiqi və keyfiyyətinin ekspertizası”

Məlikova İranə Fikrət.  “Funksional təyinatlı inulin tərkibli biskvitlərin elmi əsaslandırılmış istehsal texnologiyasının işlənməsi”

Məmmədli Vüqar Ədalət. “İstehlak bazarına daxil olan ət konservlərinin istehlak xassələri və təhlükəsizlilik göstəricilərinin ekspertizası”

Məmmədov Mehtı Muxtar. «Kükürd anhidridindən istifadə etməklə konyak şərab materialı istehsalı texnologiyasının tədqiqi»

Məmmədov Qoşqar Hamlet. « E-bank xidmətlərinin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri»

Məmmədov Rüfət İsmixan. “Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə iqtisadi əlaqələrinin  vəziyyəti və səmərələşdirilməsi yolları”

Мамедова Эльмира Махир. «Исследование Data Mining – технологий, основанных на кластерном анализе»

Məmmədova Fidan Nazim. «Modelləşdirmə və quraşdırma əməliyyatlarının uşaq geyimlərinin istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası»

Məmmədova Nazan Novruz. İqtisadiyyatda intellektual informasiya sistemlərinin tətbiqinin yeni üsul və vasitələrinin tədqiqi

Мамедзаде Агиль Камиль. «Создание и управление виртуальными сетями»

Məsimova Arzu Heydər. Cəmiyyət-təbiət münasibətlərinin müasir strategiyası və təbii mühitin mühafizəsinin ekoloji-hüquqi aspektləri

Mevliyev Elçin Kamil. “Müasir informasiya sistemlərinin fəaliyyəti və inkişaf etdirilməsi xərclərinin qiymətləndirilməsi”

Mirzəyev Mehdi Eldar. «Kolloid sistemin stabilləşməsi yolu ilə likyor-araq məhsullarının keyfiyyətinin təmini üsullarının işlənməsi» 

Musayev Elnur Zahid. “Kostyumun formasında vizual qavranma qanunauyğunluqlarının analizi”

Mustafayev Adil. Dissertasiya mövzuları.

Мустафаев Гашам Азер. «Исследование потребительских свойств и показатели качества тыквы, выращиваемой  на территории Азербайджана»

Mustafazadə Fəda Abduləli. “Müəsisələrdə satışın təşkilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Nəbiyev Çoşqun.  Dissertasiya mövzusu

Набиева Нармин Камран. «Экспертиза и обеспечение безопасности различных товаров технического назначение»

Nəcəfova Təranə Aydın. “Qulancardan istifadə etməklə yeni çeşiddə qida məhsulları istehsalı texnologiyasının işlənməsi”  

Nemətli Nemət Vüqar. “ İnformasiya-axtarış sistemlərinin arxitekturasının tədqiqi ”  

Nəzərova  Fatimə  Xudaverdi.  “Aran  iqtisadi  rayonunun  təbii  su  hövzələrinin  müasir     vəziyyətinin ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi”     

Novruzlu Sarvan Tahir. “Azərbaycanda istehsal olunan zənginləşdirilmiş çörək-kökə məmulatının istehlak xassələri və  keyfiyyətinin ekspertizası”

Нуриев Камран Аббасали. «Экспертиза моделирования и конструирования меховых изделий»

Nuruzadə Səbinə Canoğlan. “Geyimin bədii layihələndirilməsində yaradıcılıq prosesinin əsas mərhələlərinin tədqiqi ”

Оруджева Нурана Магомед.«Экспертиза износостойкости текстильных материалов для верхней одежды»

Osmanlı Nəzrin Qardaş. “Nar meyvələrinin ikinci dərəcəli emal məhsullarından zülal pastasının istehsalı texnologiyası və bir sıra təhlükəsizlik göstəricilərinin işlənməsi”

Paşayev Fuad İlham. “İqtisadiyyatın real sektorunun inkişafında bank sisteminin rolu və onun yüksəldilməsi yolları”

Paşayeva Lalə Rauf. “Yüngül sənaye məhsullarının keyfiyyətinin statistik metodlarla idarə edilməsinin tədqiqi” 

Paşayeva Lalə Osman. “Azərbaycan iqtisadiyyatının idarə edilməsində şəbəkələrin yeri və rolu”

Qasımova Fidan İlham. “Distant təhsilə və elmi tədqiqatlara  yönəldilmiş informasiya sistemlərində  istifadə olunan  kommunikasiya metodlarının təhlili ”

Qənbərli Rəna Əli. “Xammalın məişət çini məmulatlarının istehlak xassələrinə təsirinin tədqiqi” 

Кулиева Айтадж Джаваншир. “Разработка технологии производства продуктов лечебно-профилактического назначения на мясной основе” 

Гулиева Нармин Физули. «Исследование пороков гребенной и кардной пряжи, влияющих на качество готовой продукции»

Quliyeva Ülkər  Natiq. Pambığın şaxtadan verilməsi  zamanı  xətti-axın texnoloji proseslərin  idarə edilməsinin tədqidi

Ruslan Maarif oğlu Ramazanov.  Bakı polad şirkətində ətraf mühitə atılan zərərli tullantıların azaldılması tədbirlərinin ekoloji qiymətləndirilməsi

Rəcəbli Ülviyyə Səyyaf. “Dizaynda estetik faktor – bədii zövqün əsas amili kimi”

Рагимзаде Рагим Рафаил.  «Направления и задачи усиления геоэкономической позиции Азербайджанской Республики»

Rəsulova Ülkər Cavid. “Kişi model ayaqqabılarının istehsalında istifadə edilən xam materialların hazır məmulatların istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası” 

Sadıqova Türkanə Elxan.“Müxtəlif istehsalçılardan kəmşirin şərabların istehsal texnologiyasının işlənməsi və keyfiyyət göstəricilərinin analizi”

Salehova Gülnar Həmid. “Virtual müəssisənin fəaliyyətinin planlaşdırılması və qiymətləndirilməsinin tətqiqi”

Salmanlı Elmir Mustafa.”Ticarət sistemində mal və mal dövriyyəsinin uçotu üçün verilənlər bazasının MS ACCESS – də layihələndirilməsi”

Savalanlı Yamin Novruz. “İstehlak bazarına daxil olan ətriyyat-kosmetika mallarının təhlükəsizlik göstəricilərinin ekspertizası”

Səfərov Həmid Elçin. «Məişətdə istifadə edilən polimer qablaşdırıcı materialların istehlak mallarının keyfiyyətinə təsirinin tədqiqi»

Şükürlü Azər Şakir. “Məişət şüşə qablarının funksional erqonomik və estetik göstəricilərinin tədqiqi”

Süleymanzadə Ayşən Qəzənfər. “Süfrə şərablarının istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətinə təsir göstərən amillərin öyrənilməsi”

Tağızadə Lalə  Rəhman. “Kostyumun obrazlı ifadəliyini formalaşdıran estetik faktorların tətbiqi”

Tağıyeva Gülnar Telman. “Müasir Azərbaycanda gənclər üçün dəbin proqnostik təhlili”

Халилов Рамиль Айдын. «Организационное поведение в коммерческих предприятиях в современных условиях»

Xəlilova Günel Kamal. “Zərgər Səhmdar Cəmiyyətində istehsal olunan bəzək əşyalarının estetik göstəricilərinin ekspertizası”

Халилова Айлин Ровшановна. Анализ метрологических характеристик средств измерения в текстильной промышленности

Xəlilova Gülcahan Zəka. Valikli cinləmədə texnoloji prosesin analizi

Yaqublu Adil Nurəddin. «İstehsal texnologiyasının yumşaq mebellərin istehlak xassələrinə təsirinin ekspert qiymətləndirilməsi»

Zalova Günəş Rafəddin. “Mingəçevir su hövzəsindən ovlanan qızılbalıqkimilər fəsiləsinə daxil olan balıqların keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin tədqiqi”

Zeynallı Salman İkram. “Biznesin reqional inkişaf aspektləri”

Абдуллаев Рустам Ибрагим. “Глобализация финансовых ресурсов в мире”

Азизли Нигяр Эльшан.«Управление рисками и методика их анализа в сфере услуг»

Алескеров Мураз Вугар. «Международный финансовый рынок и его развитие»

Алиев Назим Расим.   «Особенности регулирования финансового капитала в Азербайджанской Республике»

Ахмедова Лейла Рафаэль. Особенности и направления рынка ценных бумаг в Азербайджанской Республике

Велиев  Самир  Фазиль. «Аспекты глобализации мировой экономики и деятельности мировых финансовых организаций»

Гумбатова Лейла Иман.  «Анализ финансовых результатов в сфере услуг и его совершенствование»

Джафарли Зенфира Фирдовси.  “Усовершенствование методики учета и аудита формирования и употребления финансовых итогов в области туризма”

Казымов Эльчин Асиф.  «Проблемы влияния туризма на региональную экономику»

Мамедзаде Эльнара Вагиф. «Управленческий учет и анализ в системе управления производственными затратами  коммерческих организаций» 

Марданов Эмиль Эхтирам. «Совершенствование учета и анализа источников формирования капитала на предприятиях гостиничного бизнеса» 

Шукурзаде Мурад Зафир. «Совершенствование учета и анализа внешнеэкономической деятельности предприятий»

Lalə Verdiyeva. Dissertasiya mövzusu_

Abbasov Tural Asif. “Free economic zones: International practice and Azerbaijani model”

Abdullayev Elvın Elçin. “Azerbaijan`s bank market: condition, acute problems and perspectives of growth”

Alıhuseynova Asmar Fırudın.“Working capital management and profitability of small and medium enterprises”

Aliyeva Parvin Yafas. “Cooperation of Azerbaijan with European Union in the sphere of energy”

Asgarov Rauf Rafiq. “The impact of corporate risk management on the performance of firms”

 Aslanova Gulnar Ramız. “Key problems of bank lıquıdıty ın Azerbaıjan and cıs countrıes”

Əfəndiyeva Şəbnəm. The perspectives of foreign economic relations of Azerbaijan with EU

Elnara Baqizada. “Bank competition and a financial stability”

Gasimaliyeva Mehpara Mehdi. “Determination of banks’ total risk before and after  the financial crisis”

Hajiyev Bashir Asim. Foreign economic factors of Azerbaijan’s long-term sustainable development: energy prices and global crisis perspectives

Heydarov Gunduz Agil. “Post oil era for Azerbaijan’s economy, approaches on new economic strategy”

Huseynzadeh Sabına Mehman. “Hedging and non-hedging methods of managing financial and currency risks”

Ismayılov Elkhan Rafıg.“The impact of credit rating agencies to 2007 – 2009 financial crises”

Ismayılov Farıd Mahammad. “Evolution of credit risk management on invetment banking”

İsrafil. Evaluation of brexit`s potential impact on eu economy abstract

Jabıeva  Naıla  Aghakarım.“Economıc prospects of Islamıc bankıng ın the Republıc of  Azerbaıjan”

Kamalzade Khalıd Maharram.  “Structure of capital and its impact on the firm’s value and investment”

Kazimov Mir Khalig Ilham. “The role of WTO in the regulation of international market of services”

Khaligzade Aytan Vagif. “Do  mergers and acquisitions create shareholder value?”  Evidence from High Technology Sector in the US

Məcid. Problems of post-crisis development of the Azerbaijan banking cards market and the national payment system

Qasımzada Huseyn Samad.“Shadow banking and financial crisis”

Quliyev Murad Neriman. “Geoeconomic aspects of usage of oil and gas resources of Azerbaijan”

Sahna Babayeva. Dissertasiya mövzusu

Balayev Elşən Səlim. “Müasir şəraitdə kommersiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi problemləri”

Cabbarova Günay Arif.“Kommersiya təşkilatının biznes-proseslərinin idarə edilməsi sisteminin işlənilməsi yolları”

Dadaşoğlu Cahid Dadaş. “Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələrində kreditləşmə və ödəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi”

Əsgərli Aytən Ağabala. “Kommersiya müəssisələrində innovasiya siyasətinin formalaşdırılmasının sosial iqtisadi akseptləri” 

Əzimov Eyvaz Vəfadar. “Azərbaycanda gömrük rejimləri və onların təkmilləşdirilməsi”

İsmayılov Fuad Nazim. “Azərbaycanın iqtisadi inkişafı irosesində izad iqtisadi zonaların rolu”

Kazımov Musa Eyvaz. “İstehsal müəssisələrində satış strategiyasının təşkilinin təkmilləşdirilməsi” 

Məmmədov Fazil Əmirağa. “Kommersiya müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin  qiymətləndirilməsi”

Məmmədova Aytəkin Şəmistan. “Pərakəndə ticarət sahəsində rəqabət strategiyalarının müqayisəli qiymətləndirilmsəi”

Məmmədrəhimova Ülviyyə Mahir. “Kommersiya fəaliyyətində informasiya texnologiyalarının tətbiqinin strateji istiqamətləri”

 Mirizadə Ağamir Bağır.  “Kommersiya müəssisələrində insan resurslarının idarə olunmasının təkmilləşməsi”

Muxtarova Rəfiqə Faiq.“Azərbaycan Respublikasında Nəqliyyat xidmətləri bazarının formalaşması və inkişaf perspektivləri” 

Nəbizadə Abbas Nəbi. “Xarici ticarət əlaqələrinin inkişafının  maliyyə sabitliyinin möhkəmləndirilməsinə təsiri”

Qaçayev Yılmaz Namət. “Kommersiya fəaliyyətində strateji idarəetmənin problemləri”

Şəfizadə Xalsa Hafiz. “Malların gömrük dəyərinin qiymətləndirilməsi və onun təkmilləşdirilməsi”

Seyfullalı Rüxsarə İlqar. “Müasir şəraitdə idxalın dövlət tənzimlənməsinin sosial-iqtisadi inkişaf proseslərinə təsiri”

Tahirli Ayaz Məzahir. « Müasir dövrdə gömrük-tarif tənzimlənməsi mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi »

Умудова Тарана Низами. «Эффективность применения  интернет-маркетинга в коммерческой деятельности»

Vəliyev Orx an Etibar. «Xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-tarif metodları və onun təkmilləşdirilməsi» 

Xıdırova Gülsara Mübariz.“Azərbaycan Elektron kommersiyanın inkişaf istiqamətləri”

Исмаилова Айсель Фуад. «Особенности внедрения информационных технологий в биржевую торговлю»

Мамедли Эльмар Эльчин. «Вопросы организации оптовой закупки и его государственное регулирование»

Abbasova Ləman Cəlil. “İstehsal müəssisələrində xərclərin məsrəflərin uçotunun təşkili istiqamətləri”

Abuşova  Lalə  Ağamehdi. “Ticarətdə maliyyə nəticələrinin uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi ”

Adıgözəlli Umud İlqar. “Sahibkarlıq fəaliyyətində daxili auditin səmərəli təşkili və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Alməmmədov Rüstəm Məhəmməd. “Turizm sferasında strateji  uçotun təşkili əsasları”

Alməmmədova Rəna Faxrəddin. “Banklarda hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditinin təkminləşdirilməsi.”

Balikani Fərid Valeh.“İctimai iaşədə kapitalın,dvidendlərin,fondların və ehtiyyatların uçotu və metodikası”

Çinarə Mirzəyeva Çingiz. “ Istehsal resurslarından istifadənin təhlili metodikası və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri ”

Davidova Sənəm Vasif. “Kommersiya və inzibati xərclərin uçotu və onların bölüşdürülməsinin müasir metodikası”

Əliyev Teymur Əli. “Turizm  təşkilatlarında maliyyə nəticələrinin uçotu və auditi problemləri”

Əliyeva Ləman Səttar. “Kommersiya təşkilatlarında marketinq fəaliyyətinin təhlili və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Əmrahov Ramil Tahir. “Xidmət sferasında mənfəətin uçotu və rentabelliyin təhlilinin təkmilləşdirilməsi”

Əzizov Əziz Abduli. «Tikinti təşkilatlarında kapital qoyuluşlarının uçotu və təhlilin təkmilləşdirilməsi»

Gözəlov Türkeş Füzuli. “ Nəqliyyatda uzunmüddətli aktivlərin uçotu və təhlili metodikasinin təkmilləşdirilməsi”

Həmzəlı İlahə Müseyıb. “Əsas vəsaitlərin uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi”

Həşimova Tahirə Heydər.“Əsas növ risklərin təhlilinin metodiki problemləri ”

İbrahimli Sevil Elşən. “Xidmət təşkilatlarında daxili auditin təşkili və təkmilləşdirilməsi problemləri”

İmanov Ərzuman Novruz.«Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin uçotu və auditinin aparılması metodikası»

İsayev Hümbət İbrahim. “Qeyri -neft sənayesi ixrac məhsullarının diversifikasiyasının  və rəqabət qabilliyətinin artırılmasının təhlili”

İsmayılzadə Cahangir Arif. “Mehmanxana xidmətinin mühasibat uçotunun təşkilində beynəlxalq və milli uçot sistemlərinin istifadəsi istiqamətləri”

Könül Məmmədli Hüseynağa.“Bazar münasibətləri şəraitində məhsul (iş və xidmət) satışının beynalxalq standartlara uyğunlaşdırılması”

Məhərrəmli Əkrəm Əbülfət. «Tikinti təşkilatlarında gəlirlərin və xərclərin uçotu metodikası və onun təkmilləşdirilməsi»

Mehrəliyev Anar Nəcməddin.“Kommersiya strukturlarında auditin aparılmasının analitik prosedurları və onların təkmilləşdirilməsi problemləri“ 

Məlikli Pərvanə Əliheybət. “Qeyri-maddi aktivlərə investisiyaların uçotu metodikası, onun təkmilləşdirilməsi”

Məmmədov Rövşən Vaqif. “ Xarici malalan və sifarişçilərlə hesablaşmaların uçotu və auditinin təkmilləşdirilməsi ”

Miriyev Təbriz Elşən. “Bankın mühasibat balansı elementlərinin uçotu və təhlili problemləri ”

Mirzəyeva Kəmalə Şərbət. “Kommersiya təşkilatlarında xərclərinin auditi və təhlilinin təkmilləşdirilməsi”

Murad Qafarlı Şahin.“Əmək bazarının göstəriciləri arasındakı asılılıqların riyazi modelləşdirilməsi”

 Musayev Kamran Ağasəf. “Turizm şirkətlərinin audit yoxlamasında maliyyə təhlilindən istifadənin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Müzəffərzadə Nazlı Fizuli.“Turizm sferasında xərclərin təsnifatı və uçotunun metodiki məsələləri”

Namazov Məhəmməd Məcnun. “Müəssisənin maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyətinin təhlilinin metodiki problemləri”

Nigar Həmidova Kərəm. “Rabitə təşkilatlarında xərclərin və gəlirlərin təhlilinin təkmilləşdirilməsi”

Paşayeva Günay Asəf. Xidmət sferasında idarəetmə uçotunun kompüterləşdirilməsi xüsusiyyətləri

Rəhimova Leyla Cəfər. “ Dövriyyə aktivlərinin uçotu və hesabatda əks etdirilməsi metodikası”

Rəhmanova Aysel Elçin. “İctimai iaşə müəssisələrində xərclərin uçotu və təhlili”

Səfərova Aytac İlqar. İstehsal müəssisələrində lizinq əməliyyatlarının uçotunun təkmilləşdirilməsi

Seymur Eminli Etibar. “Müasir şəraitdə innovasiyalı sahibkarlıq fəaliyyətinin təhlili və auditi problemləri”

Süleymanov Bahaddin Rafael. “İnflyasiya şəraitində ehtiyatların qiymətləndirilməsi və uçotunun müasir metodları”

Xankişiyeva Səbinə Elçin. Valyuta əməliyyatlarının uçotu və auditinin təkmilləşdirilməsi

Abbasova Laçın Eldar.“Müəssisələrin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması”

Abdullayev Orxan Natiq. Müasir pul bazarı və onun tənzimlənməsi istiqamətləri

Abdullayev Seyidxan Ilqar. Müəssisələrin maliyyə menecmenti sistemində investisiya portfelinin formalaşmasi və idarə olunmasi

Adışlı Əli Abosət. “Qlobal maliyyə böhranı şəraitində beynəlxalq maliyyə menecmenti”

Alıyev Fərid Fəxrəddin. Bank resursları və onların efektli idarə olunması aspektləri

Aysel Muxtarova Muxtar. “Kiçik və orta müəssisələrdə maliyyə menecmenti və onun səmərəli təşkili”

Bəşirova Aydəniz Xanlar . “Kiçik və orta müəssisələrdə maliyyə resurslarının idarəedilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi”

Cəfərov Cəlal Yasin. Meqatənzimləmə əsasında bank sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi

Əbdülhəsənli Aygün Mütəllim. “Banklararası rəqabət və onun bank xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsiri”

Əhmədzadə Kamil Rauf. Kredit təşkilatlarında bank xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi metodları və alətləri

Ələkbərova Günay Mübarız. “Dövlətin daxili və xarici borclarının maliyyə menecmenti”

Əliyev Cavid Rahib. Azərbaycanda ipoteka kreditləşdirilməsinin inkişafının institusional əsasları 

Əliyev Mirzə Famil. Maliyyə bazarının təhlili və proqnozlaşdırılması

Əliyeva Ləman İlqar. “Bank fəaliyyətinin antiböhran tənzimlənməsi və onun təkmilləşdirilməsi yolları”

Əlizadə Elnur Məzahir. “Bank işində risklərin mahiyyəti, təsnifatı və azaldılması yolları”

Əlizadə Nigar İlqar. “Turizm iqtisadiyyatında maliyyə menecmentinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” 

Əmirəliyev Elxan Mehman. Kiçik və orta biznesin bank kreditləşməsinin aktivləşdirilməsinin problemləri

Əsgərli Arslan Mustafa. Maliyyə bazarının dinamikasına təsir göstərən amillər

Gülməmmədova Firuzə Hikmət. Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması və onun inkişafında bankların rolu 

Hacınəbiyeva Ruqiyyə Nazim. Kommersiya banklarının bazar riskləri və onların idarə edilməsi

Hacıyeva Aytən Elşən. “Holdinqlərdə maliyyə axınlarının idarəolunmasının təkmilləşdirilməsi”

Haqverdizadə Nurlan Arzu. “Azərbaycanda bank işinin yaranması və inkişafı tarixi: nəzəri və praktiki baxış”

Hüseynov Natiq Mahir. “Müəssisələrin iflası və maliyyə sağlamlaşdırılması problemləri”

İbrahimli  Müsənbər  Natiq. Bank sferasında risk menecmentinə təsir edən amillərin optimallaşdırılması

İmanlı Günel İnqilab. “Sənaye müəssisələrində antiböhran maliyyə menecmenti”

Mehdiyev Sənan Süleyman. “Dövlət maliyyəsinin idarəolunmasının müasir metod və alətləri”

Mirzəli Şamil Cəmil. “Müəssisələrin maliyyə menecmenti sistemində mənfəətin bölüşdürülməsi və divident siyasəti”

Mustafayev Xəyal Rafayıl. Müəssisələrdə istehsal səmərəliliyinin yüksəldilməsi  sistemində xərclərin maliyyə menecmenti

Mustafayeva Nabat Hamlet. Müasir dünya qiymətli kağızlar bazarının təhlili  və qiymətləndirilməsi

Nəbiyeva Türkan Hamlet. Maliyyə bazarının formalaşması və onun iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılmasında rolu

Nəcəfov Vüsal Ələmdar. “Özəl banklarda aktiv və passivlərin idarə olunması”

Qasimova Elnarə Arif. Kənd təsərrüfatı sahələrinin kommersiya bankları tərəfindən   kreditləşdirilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi

 Qürbətli Vüsal Telman. «Azərbaycanda bank sektorunun müasır inkişaf xüsusiyyətləri»

 Rəhimov Bəhruz Kamil. Müəssisələrdə debitor və kreditor xərclərinin idaərəedilməsi

 Rzazadə Elcan İlyas. Aktiv və passivlərin idarə edilməsində balanslaşdırılmış bank siyasəti

Qocayev Sahib Elçın.“Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və modernləşdirilməsində  bank vasitəçiliyinin inkişafı problemləri”

Şükürova Şahsənəm Eynulla. “Azərbaycanda ipoteka bazarinin inkişaf perspektivləri”

Süleymanov Ədalət Arif. Bank fəaliyyətinin vergi tənzimlənməsi və onun təkmilləşdirilməsi

Tağıyeva Rübabəxanım Əkbər. İnvestisiya fəaliyyətinin inkişafında maliyyə bazarlarının  rolu

Talıblı Südeyif Natiq . “Kreditləşmə sistemində  girov mexanizminin  inkişafı” 

Talıbova Asya Yaşar. Azərbaycanda maliyyə bazarları və onların inkişaf strategiyası

Бабаева Замина Владимир. «Международный финансовый менеджмент в условиях кризиса глобального финансового рынка»

Гаджизаде Эмин Фазил. Стабилизация механизма деятельности коммерческих банков в условиях финансового кризиса

Abbasov Səbuhi Mübariz. “Aqrar-sənaye müəssisələrində korporativ maliyyə nəzarəti”

Abdullazadə Ruslan Eyvaz. “Turizm sferasında maliyyə nəzarətinin metodoloji əsasları”

Ağaverdiyev Malik Quli. “Şəxsi sığortanın nəzəri və metodoloji əsaslarının inkişafı”

Allahverdıyeva Mehrı Aslan.“Müasir dövrdə səmərəlilik auditinin təşkili, tətbiqi imkanları və perspektivləri”

Babayev Bakir Nazim. “Vergi güzəştləri müasir vergi siyasətinin reallaşdırılması aləti kimi”

Beydullayev Rasim Sədulla. “Müəssisələrdə qeyri-maddi aktivlərdən istifadə səmərəliliyi üzrə maliyyə auditi”

Dadaşov Tacir Sədrəddin. Turizm sferasında sığortanın inkişaf perspektivləri 

Əliyev Cavid İlqar .“Azərbaycanda vergi sistemi və onun iqtisadiyyatın inkişafına təsiri”

Əlizadə  Zümrüd   Mürşüd.  ” Gömrük,vergı və  maliyyə nəzarətinin qarşılıxlı əlaqə sisteminin inkişafı”

Əzimova Səbinə Vidadi. «Azərbaycanda sığorta işinin tarixi, müasir vəziyyəti və inkişafı perspektivləri»

Əzizzadə Ülvi Mirzə. “Gömrük nəzarətinin dövlət maliyyə nəzarəti sistemində yeri və rolu”

Hacıyev Nicat Əfqan. “Azərbaycanda təkrar sığortanın yeri və rolu”

Haqverdiyev Ayxan Etibar.  “Yerli büdcələrin vergi mənbələri və onların tənzimlənməsi”

Həsənov Dadaş İlyas. “Kommersiya təşkilatlarının iqtisadi fəaliyyətinin tənzimlənməsində maliyyə nəzarətinin rolu”

Hüseynov Rüfət Oktay. “Parlament maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi prioritetləri”

Hüseynov Toğrul Adil. “Daşınmaz əmlakın vergiyə cəlb edilməsinin təşkili və inkişafı”

İsgəndərov Fuad Fərhad.“Xüsusi kapital və onun sığorta şirkətlərinin maliyyə sabitliyinə təsiri”

İsmayıl Kazımlı Faris. “Qloballaşma Şəraitində Dünya Sığorta Xidmətləri Bazarı və Onun İnkişaf Tendensiyaları”

İsmayılov  Ramiz  Ceyhun. “Sığorta məhsullarının müasir vəziyyəti və onların səmərəliliyinin artırılması yolları”

Mahmudov Orxan Tərif. “Müasir şəraitdə kommersiya risklərinin sığortalanması”

Mehdizadə Ramal Ramiz. «Azərbaycanda bank əməliyyatlarinin siğortalanmasi problemləri»

Məlikzadə Sitarə Mərkəz. “Fiziki şəxslərin gəlir vergisi iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi aləti kimi ”

Məmmədli Məhəmməd Rasim. “Bələdiyyə büdcələrinin formalaşdırılması və istifadəsi üzrə maliyyə nəzarəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məmmədova Milyan xanım Pərviz. “Sosial sferada dövlət maliyyə nəzarəti və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi yollari” 

Məmmədzadə Murad Teymur. ” Maliyyə-vergi nəzarətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları”

Murğuzzadə Flora Zöhrab. “Qiymətli kağızlar üzrə maliyyə nəzarəti və auditin təşkili”

Müzəffərli Eşqin Şöhrət. “Dövlət idarəetmə sektorunda daxili maliyyə auditi və onun təşkili”

Qarayev İzzət Hikmət.“ Sığorta şirkətinin maliyyə  strategiyasının hazırlanması”

Qasımov Həmid İlqar.“Azərbaycanda valyuta nəzarətinin institusional-iqtisadi inkişafı”

Qəşəmli Aysel Asif.   “Avropa ölkələrində dövlət maliyyə nəzarəti və onun xüsusiyyətləri”

Quliyev Vasif Mehman. “Azərbaycan Respublikasının dövlət borcu və onun idarə olunması xüsusiyyətləri”

Quliyeva Aytən Vasil. “Vergi münasibətlərinin təkmilləşdirilməsinin vergi sisteminin inkişafında rolu”

Qurbanlı Xəzər Oktay. “Pensiya təminat sisteminin səmərəliliyinin artırılmasında maliyyə nəzarəti fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi” 

Şabanov Ağabala Faiq. “Avropa Hesablama Palatası maliyyə nəzarəti institutu kimi”

Sadiqli Vüsal Natiq. “Dövlət maliyyə nəzarətinin inkişafının  strateji prioritetləri”

Sadıqlı Zəhra Telman. “Vergilər dövlətin iqtisadi gücünün təzahürü kimi”

Səfərli Həbib Qarakişi. “Müasir dövrdə maliyyə nəzarətinin təşkilati-hüquqi mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi”

Tahirova Nərgiz Fikrət. “Sığorta təşkilatlarının investisiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi”

Vəliyev Asiman Bəhrəm.“Vergi sistemində əlavə dəyər vergisi və onun tənzimlənməsi”

Vəlizadə Rəvanə Nazim. “Azərbaycan Respublikasının vergi sistemində vergilərin tənzimləyici rolunun gücləndirilməsi istiqamətləri”

Xəlilov Rəsul İslam.“Milli siğorta bazarinda sahibkarliq risklərinin siğortalanmasi perspektivləri”

Yusifov Ramil Kamil. “Vergi sisteminin idarə edilməsinin səmərəliliyi”

Zeynallı  Şəmsurə Elşənxan.“Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatında dolayı vergilərin fiskal  xüsusiyyətləri

Гасанова Афсана Рамиз .«Совершенствование бюджетно-финансового контроля в современных условиях»

Касумов Анар Фируз. «Основы формирования системы финансового контроля деятельности хозяйствующих субъектов»

Салимова  Руфана  Азизага.   « Основы финансово-экономических аспектов государственного контроля»

Abbas Məmmədov Etibar. “Ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq və onun hüquqi aspektləri”

Allahverdiyeva Rəna İsmayil. “Milli iqtisadiyyatin antiinhisar tənzimlənməsi və rəqabət üstünlüklərinin reallaşdirilması mexanizmləri”

Dünyamalıyeva Minə İslam.“Azərbaycan regionlarinda məşğulluq və işsizliyin tənzimlənməsinin istiqamətləri”

Əhmədov Bayram Kamran.  “Qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin dövlət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Əhmədova Arzu Nazim. “Müasir şəraitdə qiymətli kağızlar bazarının fəaliyyətinin normativ-hüquqi təminatı məsələləri” 

Əmrahov Nicat Faiq. “Beynəlxalq əməkdaşlıq sistemində ÜTT-nin rolu və onun fəaliyyətinin normativ-hüquqi əsasları”

Əsgərova Aysel Mahal. “Qlobal maliyyə böhranı şəraitində milli iqtisadiyyatın inkişafının qiymət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi problemləri”

Əliyeva Fatimə Elmar. “Müasir qlobal problemlər və onların həllinin hüquqi aspektləri”

Кулиева Захра Фикрет. «Государственное регулирование не нефтяного сектора»

Hüseynov Orxan. Dissertasiya mövzusu

Hüseynov Şaiq İbrahim.  “Milli iqtisadiyyat və onun əsas sektorlarında rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsinin dövlət mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Hüseynzadə Aqil Tofiq. “Azərbaycan Respublikasında bank sisteminin fəaliyyətinə dövlət nəzarəti və onun normativ-hüquqi təminati məsələləri”

Mehdiyev Kənan Fazil. “Strateji Yol xəritəsinin tələbləri baxımından milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması və reallaşmasının dövlət mexanizmləri”

Məmmədli Hüseyn  Məmməd. “Milli iqtisadiyyatın inkişafının neft amilinin GZİT təhlili və qiymətləndirilməsi”

Mustafazadə Mustafa Mehman. “İntellektual mülkiyyət bazarının tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi problemləri”

Mirzəzadə Orxan Səməd.  “Milli iqtisadiyyat və onun əsas sektorlarında iqtisadi artımın davamlılığının təmin edilməsinin başlıca istiqamətləri”

Rəhimli Rəşad Faiq. “Xarici investisiya qoyuluşlarının tənzimlənməsinin hüquqi aspektləri”

Paşayev Səbuhi Mehman.“Qlobal malıyyə böhranı şəraitində milli iqtisadiyyatın inkişafının pul-kredit mexanizmı və onun tənzimlənməsinin xarakterik cəhətləri ”

Sevinc Nəcəfova Salman.“Dayanıqlı  inkişaf konsepsiyasının  ekoloji  aspektləri: beynəlxalq    hüquqi  mexanizmlərdən  istifadənin istiqamətləri”

Şükürova Solmaz Gülağa .“Qeyri-neft sahələrinin diversifikasiyasının mexanizmləri və onun təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri”

 Vəliyev Cavid Ayaz. «Beynəlxalq səhiyyə təşkilatının fəaliyyətinin normativ- hüquqi aspektləri»

Yusibov Seymur Əliyar. “Müasir dövrdə əhalinin sosial müdafiəsinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi prioritetləri”

Аббасов Эмин Айдын. «Правовые аспекты деятельности организации Исламская конференция»

Ализаде Асмер Орудж.  « Роль прямых иностранных инвестиций в обеспечении конкурентоспособности   экспортного потенциала Азербайджана»

Abbasova Könül Akif. “Azərbaycanda xəzər sahili turızm-rekreasıya  potensıalının təhlili və qiymətləndirilməsi”

Abdullayev Nurullah İbrahim.“İstehlakın tənzimlənməsi problemləri”

Abuzərli Coşqun Vüsal.“Regionlarda məşğulluğun təmin edilməsi yolları”

Aynur Arzu qızı Mikayılova.“Müəssisənin resurs potensialının qiymətləndirilməsi metodologiyası”

Babazadə Jalə İlham. “Azərbaycanda idman turizmi və onun inkişaf istiqamətləri”

Bağırova Gülxanım Həsən.“İslahatlar şəraitində xidmət sferasının idarə edilməsi xüsusiyyətləri”

Balasənli Kəmalə Səxavət. “Azərbaycanda alternativ turizm növlərinin inkişaf problemləri”

Daşdəmirova Sona Səyavuş. “Yerli turizm şirkətlərinin satış və stimullaşdırma metodları”

Əliyev Vüsal Fəxrəddin.   Mövzu:“Müasir şəraitdə turizmin strateji planlaşdırılması problemləri”

Əliyeva Nərmin Tərlan. “Torpaq  resurslarının qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji problemləri”

Əlizadə Elsevər Rəhman.“Qlobal ekoloji böhranlar,biosferə antropogen təsirlər və mühafizə tədbirləri”

Əsgərli Pərviz Şamil. “Yoxsulluğun mahiyyəti və sosial-iqtisadi nəticələri”

Əsgərov Musa Qüdrət.“ Əmək bölgüsünün sosial iqtisadi problemləri”

Əyyubov Şahmar Elçin. “Həyat səviyyəsinin tənzimlənməsi problemləri”

Əyyubzadə Ayşən Nemət. “Azərbaycanlı turistlərin düşüncə xəritələri”

Feyruz Şamilov Faiq. “Ərzaq təhlükəsizliyi və əhalinin həyat səviyyəsi”

Həbibova Şəmsicahan Əhəd qızı. “Qiymətli kağızlar bazarında qiymətlərin formalaşması mexanizminin təkmilləşdirilməsi”

Həmzəzadə Müstəcəb Arzu. “Azərbaycanda gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi problemləri”

Hüseynova  Gövhər Mahal. “Xarici  ticarət  qiymətlərinin  vergi-gömrük  tənzimlənməsi”

İsbatov Famil Fəxrəddin. “Turizmdə qiymət və qiymətəmələgəlmə problemləri”

İsmayılova Nərmin Namizəd. “Şəki destinasiyasının Azərbaycan turizmində yeri və inkişaf perspektivləri”

İsmayılova Nigar Rafik. «Azərbaycanda müalicə-sağlamlıq turizminin təşkili və inkişaf perspektivləri»

Mehrəliyeva Könül Məsləhət. “Azərbaycanda gəlmə turizmin inkişafının əsas problemləri”

Məmmədova Aygün Zülfüqar. “Regionların sosial-iqtisadi inkişaf problemləri”

Musayev Rəhman Dilbazi. “Hava Nəqliyyatının Azərbaycan Turizminin inkişafında rolu və qiymətləndirilməsi”

Orucova Aydan Ədalət. “Bakının yeni tikililərinin turizmin inkişafına və brendləşməsinə təsiri”

Osmanov  Ceyhun   Vasif. “Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsində risklərin proqnozlaşdırılması”

Qafarova Nərmin Cavad. “Azərbaycanda yüksək ixtisaslı mütəxəssis kadrların hazırlanmasının əsas istiqamətləri”

Quliyev Elvin İlqar.“Turizmin inkişafının  maliyyə problemləri və təkmilləşməsi istiqamətləri” 

Rövşən Elşən Oğlu. «Dövriyyə aktivlərinin uçotu və təhlili problemləri»

Səfərli Qaraxan Faiq. “Heyətin Keyfiyyəti və onun sosial-iqtisadi problemləri”

Səlimli  Türkan  Natiq. “Daşınmaz  əmlakın  qiymətləndirilməsində  ipoteka-investisiya  təhlili”

Seyidzadə Nəzakət Mirnağı. “ Turizm destinasiyasının brendləşməsi : İçərişəhər timsalında”

Şirinova Nərminə Raqif .“Turizm xidmətlərinin təşkili problemləri”

Şıxıyev Kamran Yamən. “Ekoloji turizmin xüsusiyyətləri və inkişaf problemlərinin tədqiqi”

Süleymanov Məhəmməd Alı. “Aqroturizmin inkişaf problemləri”

Vüqar Ədalət oğlu Məmmədov.Tikinti məhsulları bazarında qiymətəmələgəlmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Yusifli Sonya Sarvan. “Müəssisədə Əməyin Səmərəliliyinin Yüksəldilməsi İstiqamətləri”

 

Abbasov Emin Ramiz.“Azərbaycanın sənaye potensialı və onun inkişaf prespektivləri”

Abdulhüseynova Aygül Mübariz.“Sənaye müəssisələrinin dayanıqlı innovativ inkişaf problemləri”

Abdullayev Fuad Faiq, “Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli müəssisələrdə biznes strategiyasının seçilməsi problemləri“

Abdullayev Kənan Kamran. “Müəssisənin strategiyası və heyətin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi (sənaye müəssisələrinin timsalında)”

Abdullayev Pünhan Rafik.   “İdarəetmə prosesinin informasiya təminatı”

Abdullazadə Ülvü Natiq.MHS-nın göstərıcılərı əsasında ölkə ıqtısadıyyatının ınkışafının əsas meyllərının statıstık tədqıqı

Abışov Seymur Natiq.“Müəssisələrin maliyyə vəziyyətinin statistik tədqiqi və qiymətləndirilməsi” 

Ağayev Orxan  İlham. Müəssisələr  statistikasında seçmə müşahidəsinin təşkili məsələləri

Alıyeva Rəna Niyaz.«Maşınqayırma müəssisələrində material resurslarına qənaət edilməsi yolları»

Allahverdiyev Samir Yəhya.“Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sahəsində innovasiya layihələrinin idarə edilməsi”

Allazov Rəvan Heydər. “Azərbaycan Respublikasında turizm fəaliyyətini stimullaşdıran tədbirlər: problemlər və həlli yolları”

Arzu Abbaslı Müqabil. “Bazara məhsulyeridilişinin logistik idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi”

Axundov Nicat Fərman. «Qeyri-neft sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması yolları»

Rəhimli Aysel Yaşar.“Azərbaycanda kiçik müəssisələrdə innovasiya layihələrinin planlaşdırılması problemləri”

Binyətzadə Eyvaz Muxtar.“Bank sektorunda korporativ sosial məsuliyyət və biznesin  inkişafında rolu  (Azərbaycan timsalinda)”

Cəfərli Vəfa İlqar.  ASC-lərdə insan resurslarinin idarə edilməsində kadr seçiminin iqtisadi aspektləri:problemlər və həlli yollari”

Cəfərli Vüsal Vüqar. “İqtisadiyyatın inkişafına qarşı yaradılan süni əngəllər və onların aradan qaldırılması metodları”

Cəfərov Cahangir Maarif. “Elektron hökumət konsepsiyasi əsasinda vergi və gömrük orqanlarının ticarət şəbəkəsilə inteqrasiyası”

Cümşüdlü Elton Aslan. Əmək kollektivlərinin sosial idarə edilməsi problemləri

Dadaşova Arzu Elxan.“Sığorta sektorunda marketingin təşkili xüsusiyyətləri ”

Əfəndiyev Vüsal Alıkişi. “Azərbaycan məhsullarının xarici ölkələrdə tanıdılmasında dövlət siyasətinin istiqamətləri”

Əhmədova Xalidə Xanlar. “Təhsilin ölkənin qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərə təsirinin ekonometrik qiymətləndirilməsi”

Əjdərli Elvin İsmayı. “Sənayenin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətləri”

Əkbərov Elvin Akif. “Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının əsas problemləri və həlli yolları”

Elay İsmayılov Mirzağa.“Müəssisələrin marketinq fəaliyyətində müasir informasiya texnologiyalarından istifadə xüsusiyyətləri”

Əliyev Fərid Elçin. “Azərbaycanda rəqəmsal marketinqin inkişaf perspektivləri”

Əliyev İlknur Şirzad. “Biznesdə davamlı rəqabət strategiyaları: Azərbaycan turizm sektoru timsalında”

Əliyeva Nərmin Aydın. «Təşkilat sistem kimi və onun optimallaşdırılması problemləri»

Əlizadə Elvin Elçin. “Konsaltinq xidməti bazarının marketinq tədqiqi” 

Əsgərzadə Lalə Mayıl.  “Dövlət idarəçiliyində innovasiya prosesinin təkmilləşdirilməsi xüsusiyyətləri”  

Əşrəfli Aynur Vasif. “Strateji təhlilin əsas xüsusiyyətləri (iri diversifikasiyalaşmış şirkətlərin timsalında)”

Əzizli Tural Həzi.“Kiçik və orta sahibkarlıqla məşğul olan müəssisələrdə innovasiyaların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi: Azərbaycan timsalında” 

Əzimova Fəridə Əyyub. “Motivasiyanin idarə edilməsi prosesi (kredit təşkilatlarinin timsalinda)”

Fidan Abdullayeva Abdulla. “Bank məhsulları bazarının marketinq idarəedilməsi strategiyası”

Firdovsi Ələsgərov Mahir. Azərbaycanda sənayenin inkişafı institutlarının formalaşdırılması istiqamətləri”

Həmzəzadə Həmzə Elşad. “Sənayenin modernləşdirilməsi və strukturunun təkmilləşdırilməsi istiqamətləri”

Həsənli Gültən Rasim. “Müəssisələrin reklam fəaliyyətində marketinq strategiyaları”

Həsənli Sadiq Kamandar.“Azərbaycan Respublikasında ev təsərrüfatı büdcələrinin seçmə metodu ilə öyrənilməsi”

Həsənli Şahmar İlqar. “Layihə idarəçiliyində təşkilati davranış və liderliyin layihə səmərəliliyinə təsiri”

Həsənov  Eşqin  İlham. “Böhran şəraitində müəssisələrin strateji marketinq idarə edilməsi”

Həsənov Asəf   Qasım. “Azərbaycanda reklam bazarının formalaşması və ınişafının marketınq tədqıqı”

Həsənov Pərvin Mahir. “Marketinq yanaşması əsasında mehmanxana turizm müəssisələrinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi”

Həsənova Selcan İlqar. “Azərbaycanda mövcud olan turizm müəssisələrində marketinq analizi”

Həsənova Xanım Əziz. “Azərbaycanda kiçik bizneslə məşğul olan müəssissələrdə keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin tətbiqi və perspektivləri” 

Həsənzadə Günay Rövşən. “İstehsal-kommersiya müəssisələrində logistik fəaliyyətin idarə edilməsi”

Hüseynli Ceyhun Xalıq. “İqtisadiyyatın dövlət idarəçilik metodlarından istifadə məsələləri”

Hüseynov Natiq Elxan. “Azərbaycanda korporativ şirkətlərdə maliyyə təhlükəsizliyinin idarə edilməsi problemləri”

Hüseynzadə Ülkər Misir. “Dövlət qulluğunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

İbrahimli Gülər Ərəstun. “Heyətin əmək fəaliyyətinin motivləşdirilməsi problemləri”

İsmayıllı Aysel Samir. “Karyera (mənsəb) və onun planlaşdırılması”

İsmayıllı Rəşad Zülfüqar. “Xidmət sferasında brendləşmə strategiyası: Azərbaycan timsalında”

İsmayılova Fəqumə Muqdat. “Birjaların təşkili və idarə edilməsi xüsusiyyətləri”

İsmayılzadə Fərid Rövşən. “Dövlət idarəçiliyində Demokratiyanın təminatı istiqamətləri”

Kərimli Nail Ziyədxan. “Strateji dayanıqlıq və performans üzərində esse: Balanslaşdırılmış göstəricilər sisteminin tətbiqi”

Leyla Qaraşova Kərəm. “Asan xidmətin təşkili, tətbiqi və onun inkişaf istiqamətləri”

Mabudova Sevinc Şaban. “Neft sektorunda kadr seçiminin sosial-psixoloji aspektləri: Problemlər və həlli yolları” 

 Mahmudbəyli Murad  Mahmud. Azərbaycanda sənaye və texnologiyalar parklarının yaradılması və inkişaf istiqamətləri”

Mahmudov Nurlan Sehran.  “Yüngül sənaye müəssisələrin restrukturizasiyasının təşkilati-iqtisadi aspektləri”

Mahmudova Ülkər Cabir.“Kiçik innovasiya sahibkarlığının inkişaf istiqamətlərinin analizi: Azərbaycan timsalında”

Mehdizadə Şəms Əzizağa. “Azərbaycanda istehlak bazarında brendləşmə strategiyaları”

Məmmədli Adil Rabid. “Azərbaycan Respublikasında əmək bazarının müasir vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi” 

Məmmədli Əli Məhəmməd. “Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə yeni məhsul istehsalında layihələrin maliyyələşdirilməsi təhlili”

Məmmədli Nabatxanım Muxtar.“Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq və onun inkişaf problemləri”

Məmmədov   Kamran   Ilham. “Müasir  idarəçilik  prinsiplərinin  təşkili  xüsusiyyətləri”

Məmmədov  Samir  Elman. “Heyət və onun səmərəli idarəetmə strukturu ( metallurgiya müəssisələrinin timsalında)” 

Məmmədov Kənan Şəxavət. İdarəetmə kadrlarının hazırlanmasının innovativ metodları”

Məmmədov Sahil Sərvər. Differensasiya strategiyasının reallaşdırılması məsələləri (Socar-ın  timsalında)

Məmmədova Ümidə İbad. “Sənaye müəssisələrində əmtəə siyasətinin formalaşdırılmasının marketinq aspektləri”

Məmmədzadə Anar Qabil.  “Xidmət sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələrin marketinq  strategiyasının təkmilləşdirilməsində alıcılıq istəklərinin təhlili)”

Mirzəyev Fuad Faiq. “Dünya Maliyyə bazarları və onların spesifik cəhətlərinin analizi” 

Mövsümov Babək  Zaməddin. “Maşınqayırma müəssisələrində innovasiya prosesinin idarə edilməsi”

Muğanlı Elvin Fəzail. “Maşınqayırma müəssisələrinin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi”

Musayev Azər  Rəjdin. İnnovativ yanaşma əsasında sahibkarlıq subyektlərinin marketinq potensialının qiymətləndirilməsi

Naibov Nurlan Hüseyn.  “İdarəçilik nəzarətinin təşkilinin müasir metodları”

Naibov Rizvan Hüseyn. “İnnovasiya prosesinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolları”

Novruzova Nərmin Fərman. “Azərbaycan Universitetlərində strateji idarəetmə özəl və dövlət universitetlərinin analizi” 

Nuriyeva Şəhrəbanı Sədayət. Inzibati idarəçilik sistemində elektron hökümətin tətbiqi xüsusiyyətləri

Nuriyeva Sevinc Qürbət. “Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xidmət müəssisələrində işgüzar adaptasiya və kariyera sisteminin formalaşması”

Nurlan Osmanlı. Dissertasiya mövzusu 

Qafarov Samir Paşa.  “Heyətin formalaşmasinda əmək bazarinin rolu”

Qasımov  Ülvi  Etibar. Azərbaycanın sosial – iqtisadi inkişafının statistik təhlili və proqnozlaşdırılmasında MHS – nin rolu

Qasımova Nərmin Hümmət. “Bazar subyektlərinin iqtisadi davranışlarının marketinq strategiyası”

Qəribli Gülşən Raqif qızı. “Strateji idarəetmə: məqsədləri və həyata keçirilməsi məsələləri (kommersiya təşkilatlarının timsalında)”

Quliyev Rüstəm Elşən. “Müəssisənin investisiya siyasətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi”

Qurban Sahin.   Qloballaşma şəratində informasiya texnologiyaları bazarında marketinq imkanlarının tədqiqi

Rəhimov Ağami Ağakərim.“Qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının artırılması perspektivləri” 

Rəhimova Zərifə Qədir. “Sahibkarlıq strukturlarının strateji marketinq imkanlarının qiymətləndirilməsi”

 Rüfət Qasımov Babək . “İdarəetmənin informasiya təminatının səmərəliləşdirilməsi”

Rzayev Samir Mübariz. “Azərbaycanda istehsal vasitələri bazarının təhlili: problemlər və həlli yolları”

Sadıqlı Zərifə Faiq.“Böhran şəraitində biznesin idarə edilməsi: Azərbaycan timsalında”

Salamova Fatimə Akif.“Azərbaycanda yeyinti sənayesinin  inkişaf problemləri”

Şəbnəm Axundova Həmid. “Reklam vasitələrindən istifadə strategiyalarının formalaşması”

Seyidgülnar Həmidli Mirasif. “Material axınlarının logistik idarəedilməsi sistemində nəqliyyat logistikasının zəruriliyi və təşkili xüsusiyyələri”

Seyidli Rüfət Azər. “Regionun sosial-iqtisadi inkişafında yeni prioritetlərin formalaşması xüsusiyyətləri”

Şirinli  Bəhruz  Rəfayıl. Regional  turizm  bazarının  marketinq  təminatı  və  onun təkmlləşdirilməsi istiqamətləri” 

Şirinov Pərviz Fariz. “Dövlət təhsil müəssisələrində marketinqin formalaşması və inkışafı xüsusiyyətləri”

Şirinov Ümüdvar  İlham. Mıllı hesablar sıstemının (MHS) məlumatları əsasında ölkənın xarıcı iqtisadi əlaqələrının statıstık tədqıqı

Süleymanov Fərid Bəxtiyar. «Azərbaycanda lizinq bazarının formalaşması  və inkişafı problemləri»

Tağı-zadə Gülüstan Mikayıl. Milli Hesablar Sisteminin 2008-ci il versiyasınınAzərbaycanın milli statistikasında tətbiqi məsələləri

Tarverdiyeva Aydan Xanbala. “Azərbaycanda reklam fəaliyyətinin inkişafında reklam agentliklərinin stratejik rolu: problemlər və həlli yolları”

Vəliyev Fariz  Azad. “Azərbaycan regionlarında sənaye  məhəllələrinin təşkili istiqamətləri”

Vüqar Hüseynli Rövşən.« Heyətin idarə edilməsi strategiyasının reallaşdırılması xüsusiyyətləri və istiqamətləri»

Vüsal Ələkbərov Azad. “Sənaye müəssisələrində müasir menecmentin və korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi

Xasayzadə Kənan Yusub. “Dövlət-biznes tərəfdaşlıq mexanizmi əsasında maşınqayırma kompleksinin innovativ inkişafı”

Aytəkin-Kamal Mübariz. “Sənayedə rəqabət mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri ”

Zeynalov Emin Məhəbbət. “Azərbaycanda lizinq bazarının problemləri və onların aradan qaldırılması yolları”

Zeynalova Ülkər İlham.  “Müəssisələrin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində strateji  marketinqin tətbiq edilməsi”

Аббасов Парвиз Интигам. «Валютный рынок и факторы, влияющие на курс валюты»

Азимзаде Мурад Мугбиль «Малые предприятия как основа развития ненефтяного сектора Азербайджана»

Валиева Назрин Вугар. «Совершенствование системы государственного регулирования инвестиционной деятельности в промышленности»

Гаджизаде Ханымназ Махир. “Проблемы использования маркетинговых коммуникационных систем на рынке мобильной связи

Керимханов Абдул Лагиджевич. “Маркетинговое исследование рынка услуг и его особенности” (на примере банковской сферы) 

Намазова Хаджар Эльшан. «Влияние франчайзинга на развитие бизнеса в Азербайджане»

1900 3