“İqtisadiyyat və işlətmə” kafedrası üzrə 2019-cu ildə müdafiə olunmuş bakalavr buraxılış işlərinin  SİYAHISI

SOĞUK SAVAŞ SONRASI RUSYA`NIN KAFKASYA POLİTİKASI VE AZERBAYCAN

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ AZERBAYCAN`DA SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA FAALİYETLERİ AZERBAYCAN VE YABANCI ŞİRKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİLERİN MARKA TERCİHLERİNE ETKİSİ

STRATEJİ YOL HARİTASI BAKÜ’NÜN TURİZM POTANSİYELİNİN TAM GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

STRATEJİ YOL HARİTASI KAPSAMINDA BÖLGESEL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ KIŞ TURİZMİ ÖRNEĞİ

STRATEJİ YOL HARİTASI KAPSAMINDA BÖLGESEL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ KÜLTÜR TURİZMİ ÖRNEĞİ

STRATEJİ YOL HARİTASI KAPSAMINDA BÖLGESEL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ SAĞLIK TURİZMİ ÖRNEĞİ

STRATEJİ YOL HARİTASI KAPSAMINDA TURİZM PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

STRES, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, SEKTÖREL ANALİZ

TİCARİ İŞLETMELERDE STOK DENETİMİ BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM UYGULAMALARI

TOPLUMSAL BENLİK, ÖZSAYGI, MARKA BİLİNCİ VE SEMBOLİK TÜKETİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TOTALİTARİZM HANNAH ARENDT YORUMU

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA ALGI YÖNETİMİNİN RÖLÜ, BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİ SATINALMA KARARLARINDA PSİKOLOJİK FAKTÖRLERİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜKETİCİLERİN FİYAT ALGILAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİM TARZLARI, MARKA BİLİNCİ, MARKA SADAKATİ VE DEĞER BİLİNCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM İŞLETMELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI HOTEL ÖRNEĞİ

TURİZM İŞLETMELERİNDE TÜKETİCİLERİN HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TURİZM YATIRIM PROJESİ TATİL KÖYÜ ÖRNEĞİ

TURİZMİN AZERBAYCAN DIŞ POLİTİKASINDA “YUMUŞAK GÜÇ” OLGUSU ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SİYASİ SİSTEM SORUNLAR VE PERSPEKTİFLER

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’DA İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ

TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI (2014-2018)

TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI VE ARAP BAHARI

TÜRKİYE’DE GASTRONOMİ TURİZMİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR VƏ ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

ULUSLARARASI ENTEGRASYON TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE BAKÜ ELET LİMANI SERBEST TİCARET BÖLGESİ

ULUSLARARASI ETKİNLİKLERİN AZERBAYCAN TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ULUSLARARASI TİCARİ ŞİRKETLERİN HUKUKİ YAPISI

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN YASAL ÖRGÜTLERİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ

ULUSLARARASI HUKUKTA AZINLIK HAKLARI VE KENDİ KADERİNİ BELİRLEME İLKESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KÜLTÜR FAKTÖRÜ

ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

ULUSLARARASI POLİTİKADA BAŞARISIZ DEVLETLERİN DEMOKRATİKLEŞME SORUNU

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMANDA BANKALARIN ROLÜ

ULUSLARARASI TURİZM HİZMETLERİ TİCARETİNİN AZERBAYCAN EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ

ULUSLARARASl POLİTİKADA LOBİCİLİK SORUNU ERMENİ VE YAHUDİ LOBİSİ ÖRNEĞİNDE

UMS 16’YA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEME, SUNUM VE KAYIT ESASLARI

UMS 38’e GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEME, SUNUM VE KAYIT ESASLARI

ÜNİVERSİTEDE ALGILANAN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLAMASI AÇISINDAN KARİYER MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA

ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ÜRÜN TASARIMI VE PAZARLAMADA UYGULANMASI

UZAY TURİZMİ TARİHÇESİ, BEKLENTİLERİ VE GELECEĞİ. SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERİLERİ VE POTANSİYEL KATILIMCILARIN BAKIŞ AÇILARI

VİTRİN TASARIMININ TÜKETİCİ TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AZERBAYCAN ÖRNEĞİ

YATIRIM PROJESİ ANALİZİ, 4 YILDIZLI TATİL KÖYÜ ÖRNEĞİNDE

YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ETKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

 

785 1