2013/2014-cü tədris ilində magistraturaya qəbul olmuş əyani şöbə magistrlərinin
dissertasiya işlərinin elektron versiyaları

 

MAGİSTRLƏRİN S.A.A. MÖVZULARIN ADLARI ELMİ RƏHBƏRLƏR
İxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” Qrup 48
Əhmədova Şəfa Habil Azərbaycan Respublikasının inteqrasiya proseslərində iştirakının perspektivləri və onun hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos.J.V.Bədəlbəyli
Əlizadə Şəhla Məhəmməd Bazar münasibətləri şəraitində kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin hüquqi təminatının təkmilləşdirilməsi məsələləri h.e.d.O.F.Əfəndiyev
İbrahimov Qənbər Əhəd Azərbaycan Respublikasının gömrük-tarif siyasətinin hüquqi təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos.B.N.Məmmədov
Nəsirova Günel Adıgözəl  Innovasiya yönümlü investisiya qoyuluşlarının stimullaşdırılması mexanizminin hüquqi təminatı məsələləri dos.S.Z.İsayev
Əhmədova Vüsalə Hüseyn Müasir şəraitdə xarici iqtisadi siyasət strategiyasının formalaşdırılması mexanizminin hüquqi təminatı  dos.J.V.Bədəlbəyli
Əliyev Elamin Vahid Regional inkişafın hüquqi təminatı sistemində dövlət proqramları h.e.n.S.Z.Səbzəliyeva
Süleymanova Lalə Nazir Nəqliyyat-logistik kompleksin formalaşdırılmasının və inkişafının hüquqi təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos.S.Z.İsayev
İsmayılov Fərid Ərşad Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun davamlı inkişafının hüquqi təminatının təkmilləşdirilməsi məsələləri h.e.d.O.F.Əfəndiyev
İsmayilov Yusif Elman Azərbaycan Respublikasının ixrac potensialının formalaşdırılmasının və gücləndirilməsinin hüquqi təminatı dos.B.N.Məmmədov
İxtisas:060404 “İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” Qrup 49
Həsənli Murad Saleh Совершенствование правового регулирования социальной инфраструктуры на современном этапе развития Азербайджанской Республики prof.F.P.Rəhmanov
Nəsibova Məhbubə Allahverdi Правовые аспекты регулирование денежного капитала в Азербайджанской Республике dos.Ə.A.Hacılı
İxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Makroiqtisadi siyasət” qrup 62
Ağai Elçin Ələddin Davamlı inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı dövlətin makroiqtisadi siyasəti dos.K.S.Qafarov
Əliyeva İmarə Zahid Müasir dövrdə Azərbaycanda dövlətin makroiqtisadi siyasətinin prioritetləri və onun reallaşma mexanizmi i.e.n.b/m.M.M.Mürsəlov
İxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadiyyatın  tənzimlənməsi” Qrup 74
Ağakişiyev Zaur İsa Azərbaycanda inhisarçılıq fəaliyyətinin dövlətin tənzimləmə mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsinin prioritetləri prof. M.A.Əhmədov
Atayev Fəqani Musa Aqrar sənaye komplekslərində marketinq və onun təşkilinin tənzimlənməsi məsələləri prof.H.B.Allahverdiyev
Dadaşova Samirə Rəsul Milli iqtisadiyyatın inkişafının resurs təminatı və ondan istifadənin dövlət mexanizmi dos.A.K.Əmiraslanov
Hacıyev Tural Elbrus Milli innovasiya sisteminin formalaşdırılmasının dövlət mexanizmi dos.A.K.Hüseynov
Mehdizadə Gülnar Arif Sosial inkişafın təmin edilməsinin regional aspektləri dos.İ.M.Mahmudova
Məhəmmədov İntiqam Natiq Müasir dövrdə iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin olunması və tənzimlənməsi prof.Ə.M.Əhmədov
Qəhrəmanova Günel Rüfət Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin struktur siyasətinin reallaşdırılması və onun təkmilləşdirilməsi məsələləri dos.M.Ə.Əliyev
İxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadiyyatın  tənzimlənməsi” Qrup 73
Əkbərova Nilufər Sadiq Проблемы формирования в системе социальной защиты в Азербайджане prof.G.A.Əzizova
Əlizadə Könül Rafiq Разработка и реализация экономической политике в современных условиях dos.G.F.Cəmilova
Məcidov Orxan Maxsud Экономическая политика и механизмы ее формирования в условиях глобализации dos.M.M.Sadıqov
Quliyeva Zəhra Fikrət Проблемы государственного регулирования не нефтяного сектора dos.G.Ş.Mikayılzadə
İxtisas: 060409“Biznesin  idarə edilməsi”İxtisaslaşma : “ Biznesin təşkili və idarə edilməsi” Qrup 86
Abbasov Miralim Miramin Kiçik biznesin innovasiya potensialı i.ü.f.d.,dos.Ə.Ş.İmanov
Əkbərova Gülay Firdovsi Korporativ münasibətlərin təşkilinin müasir problemləri i.ü.f.d.,b/m.A.T.Hüseynli
Hüseynov Əkbər Səttar Biznesdə kontrolinq sisteminin təşkili və strateji istiqamətləri i.ü.f.d.,dos.H.İ.Həmidov
Yusifova Türkan Namiq Biznesin inkişafında kadr potensialından səmərəli istifadə olunmasının müasir problemləri i.e.d.,prof.R.Ş.Muradov
Babazadə Nəzrin Abbas Biznesin rəqabət üstünlüklərinin təmin edilməsində innovasiya prosesinin rolu i.ü.f.d.,b/m.A.H.Ağarzayev
Qədirov Natiq Mahir Biznes  strategiyası ilə bağlı risklərin və strestlərin idarə edilməsi i.ü.f.d.,b/m.A.S.Şükürova
İslamzadə Səddam Araz Biznesin iqtisadi təhlükəsizliyinin aktual məsələləri i.ü.f.d.,b/m.E.R.Səmədova
Hacıyev Eltun Rasim Müəssisənin istehsal potensialından istifadənin səmərələliyinin yüksəldilməsi məsələləri i.ü.f.d.,dos.M.Ə.Əliyev
Qəhrəmanlı Hüseyn Nizaməddin Biznesin inkişaf etdirilməsində dövlətin investisiya siyasəti i.e.d.,prof.R.Ş.Muradov
İxtisas: 060409“Biznesin idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” Qrup 87
Hüseynov Adil Namiq Milli iqtisadiyyatın inkişafında kiçik biznesin rolu i.ü.f.d.,dos.R.Ə.Abbasova
Məmmədov Elnur Zülumxan Müasir biznesin etik problemləri i.ü.f.d.,b/m.E.R.Səmədova
İxtisas: 060409“Biznesin  idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “Biznes inzibatçılığı” Qrup 92
Bəhmənli Ülkər Azər Sosial iqtisadi inkişafda sahibkarlığın rolu i.ü.f.d.,dos.M.Ə.Əliyev
Cəfərov Ramin Nizami Biznesdə risklərin idarə olunmasının aktual problemləri i.ü.f.d.dos.N.Ə.Həsənov
Əliyev Rəşad Zakir Biznesin inkişafında investisiyaların qoyuluşunun artırılması istiqamətləri i.ü.f.d.,dos.N.Ə.Həsənov
Mansurov İnqilab Asif Biznes fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin aktual məsələləri i.e.d., prof.R.Ş. Muradov
Musayeva Ayşən Elman Kommersiya banklarında maliyyə biznesinin formalaşması və inkişafı məsələləri i.e.d.,prof.A.B.Abbasov
Şükürov Rauf Ramazan Biznesdə keyfiyyəti idarəetmə sisteminin təşkili istiqamətləri i.ü.f.d.,dos.H.İ.Həmidov
İxtisas: 060409“Biznesin  idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “Biznes inzibatçılığı” Qrup 93
Zeynalov Ənvər Fuad Biznesdə işgüzar reputasiya i.ü.f.d.,dos.L.A.Kaşıyeva
İxtisas:060401 “Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Beynəlxalq ticarət” Qrup 102
Dünyamalıyev Elnur Alirza Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda ixrac potensialından istifadənin tənzimlənməsi problemləri dos.M.M.Məmmədli
Musayev Fərrux Tahir Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyün Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və struktur dəyişikliklərinə təsiri prof.A.Ş.Şəkərəliyev
Ramazanov Ceyhun Şair Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində sertifikatlaşdırmanın rolu dos.M.M.Məmmədli
Mahmudov Habil Fərhad Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət strategiyası və onun optimallaşdırılması problemləri i.e.n.H.M.Əsgərov
İxtisas:060401 “Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Beynəlxalq ticarət” Qrup 101
Ağayeva Esmira Böyükağa Транспортные услуги на мировом рынке prof.A.Ş.Şəkərəliyev
Qalçenko Tamara İqoryevna Методы регулирования международной торговли dos.M.M.Həsənzadə
İxtisas: 060404 “İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Ekonometriya” Qrup 141
Qasımova Nuriyyə Səməd İqtisadi artımın ekonometrik təhlili dos.Y.İ.Hacızalov
İxtisas:060404 “İqtisadiyyat” İxtisaslaşma: “Əməyin iqtisadiyyatı” Qrup 150
Əliyeva Nigar Nadir Müəssisədə kadr potensialı və onun qiymətləndirilməsi prof.T.Ə.Quliyev
İxtisas: 060404“İqtisadiyyat” İxtisaslaşma: “Əməyin iqtisadiyyatı” Qrup 151
Nəbiyeva İradə Mirislanovna Regional əmək bazarının formalaşması və inkişafı problemləri dos.Ə.A.İsmayılzadə
İxtisas: 060407 “Menecment”İxtisaslaşma: “Heyətin idarə edilməsi” Qrup 160
Hacıyev Elvin Nəriman İnsan kapitalının formalaşması və onun sosial-iqtisadi səmərəliliyi dos.Ə.İ.Məmmədov
Salayev Elxan Adil Heyətin idarə edilməsinə iqtisadi metodların təsiri dos.Ə.H.Kərimov
Şərifov Pərvin Ələkbər Heyətin idarə edilməsi sistemində təşkilatın səmərəli kadr siyasəti dos.Ə.İ.Məmmədov
İxtisas: 060407 “Menecment”İxtisaslaşma: “Heyətin idarə edilməsi” Qrup 161
Fərman-zadə Fərman Zülfüqar Принципы и стиль управления персоналом prof.T.Ə.Quliyev
İxtisas: 060410 “Dövlət və bələdiyyə idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “Dövlət strukturunda menecment” Qrup 118
İsmayılova Ülkər Vilayət Dövlət idarəçiliyinin nəzəri əsasları dos.G.M.Mustafayev
İxtisas: 060410 “Dövlət və bələdiyyə idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “Bələdiyyə menecmenti” Qrup 120
Məmmədov Məmməd Pənah Məşğulluq və yerli özünüidarəetmə orqanları dos.M.H.Məmmədov
Tağıyeva İlqanə İbrahim Regionda sahibkarlığın inkişafı strategiyası prof.H.S.Həsənov
İxtisas: 060407 “Menecment”İxtisaslaşma: “Menecment (sahələr üzrə)” Qrup 222
Cəlilzadə Pərvanə Soltan Antiböhranlı idarəetmə sistemi dos.N.H.Qurbanov
İsmayılzadə Zülfüqar Natiq Strateji dəyişikliklərin idarə edilməsi prof.H.S.Həsənov
Quliyev Vəli Əli oğlu İstehsal proqramlarının formalaşması prof.H.S.Həsənov
İxtisas: 060405“Sənayenin təşkili və idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə) Qrup 234
Rüstəmova Zərifə Tuqan  Azərbaycanın neft strategiyası və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında onun rolu i.e.n.dos.A.S.Mehtiyev
Xasməmmədov Məhərrəm Natiq Yüngül və yeyinti sənaye sahələrinin xammal bazaları və onların genişləndirilməsi imkanları i.e.n.dos.S.M.Məmmədov
İxtisas: 060405 “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə) Qrup 233
Alimova Emiliya Novruzovna Sənaye iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi i.e.n.b/m.L.A.Həmidova
İxtisas: 060510 “Ekologiya”İxtisaslaşma: “Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası” qrup 254
Əmirova Aytən Azad Azərbaycan Respublikasında təbii ekzogen proseslərin təsərrüfat sahələrinə təsirinin ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi və mühafizə yolları dos.İ.B.Xəlilov
Məmmədova Mahizər Rafail Şəki-Zaqatala regionunun təbii sərvətlərin iqtisadi-coğrafi və ekoloji qiymətləndirilməsi dos.əv.F.B.Eminov
Talıbova Könül Salman Aran iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı, yaranan ekoloji problemlər və həllinin bəzi istiqamətləri dos.V.Z.Mehdiyeva
Qurbanov Veis Aydın Böyük Qafqazın Şimal-Şərq və cənub-qərb yamaclarında təbii dağıdıcı proseslərin yaratdığı ekoloji problemlər və onlara qarşı mühafizə tədbirləri c.e.n.b/m.R.Ş.Həsənov
İxtisas: 060405 “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “Müəssisənin iqtisadiyyatı” qrup 260
Cəlilova Elnurə Elizbar Azərbaycanın neft sənayesi və onun inkişaf mərhələləri i.e.n.prof.M.A.Həsənova
Yəhyazadə Gözəl Mehdi Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi zəruriliyi və imkanları i.e.n.dos.B.S.Əhmədov
İxtisas: 060405 “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “ Müəssisənin iqtisadiyyatı” qrup 263
Fərəcli Yunis İlqar Sənayedə planlaşdırma idarəetmə funksiyasıdır i.e.d.prof.R.P.Sultanova
İxtisas: 060404 “İqtisadiyyat” İxtisaslaşma: “Aqrar sahənin iqtisadiyyatı” Qrup 272
Süleymanov İbrahim Yunus Aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri i.e.n.,dos.Q.B.Hacıyev
İxtisas: 060408 “Marketinq”İxtisaslaşma: “Logistika” Qrup 310
Mədətov Nurlan Rafael Əmtəə bazarlarında birjaların marketinq strategiyalarının işlənib hazırlanması dos.A.S.Aşurov
İxtisas: 060408 “Marketinq”İxtisaslaşma: “Logistika” Qrup 311
Abduləliyeva Zəminə Aləm Формирование глобальных логистических систем в Азербайджане dos.E.N.Quliyev
İxtisas:060408 “Marketinq”İxtisaslaşma: “Marketinq (sahələr üzrə)” Qrup 322
Ağadadaşov Əlibəy İlham Bank xidmətləri sferasında marketinqin tətbiqi dos.A.T.Məmmədov
İxtisas:060408 “Marketinq”İxtisaslaşma: “Marketinq (sahələr üzrə)” Qrup 323
Hüseynova Mədinə Rafiq Маркетинг услуг в сфере банковской деятельности dos.S.Ə.Novruzova
Hüseynova Səbinə Rafiq Развитие конкурентной стратегии предприятия на основе маркетинга f.ü.e.d.L.A.Hacıyeva
İxtisas: 060404 “İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Turizmin iqtisadiyyatı” Qrup 354
Əvəzli Kənan Niyaz Turizmin sosial-iqtisadi nəticələri prof.Ə.Q.Əlirzayev
Namazov Fərid Mehdi Turizmdə informasiya texnologiyalarının tədqiqinin makroiqtisadi problemləri dos.i.e.n.Ə.H.Namazəliyev
İxtisas: 060803“Turizm və otelçilik”İxtisaslaşma: “Turizm işi” Qrup 360
Əlimuradova Feyzə Firuz Turizmin inkişafının əsas istiqamətləri prof.i.e.d.Ə.Q.Əlirzayev
Musazadə Günel İsrayıl Kənd turizminin inkişaf problemləri prof.i.e.d.Ə.Q.Əlirzayev
İxtisas:060803  “Turizm və otelçilik”İxtisaslaşma: “Sosial-mədəni sahələrdə xidmətlərin təşkili” qrup 370
Quliyeva Fikriyyə Tofiq Əhalinin sosial müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi problemləri dos.i.e.n.Ə.H.Namazəliyev
İxtisas: 060402 “Mühasibat uçotu və audit”İxtisaslaşma: “İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit” Qrup 426
Əlizadə Təhminə Qalib İnfyasiya və onun təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə təsirinin təhlili problemləri dos. H.A.Cəfərli
Məmmədov Nurlan Nuru Milli mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi şəraitində maliyyə hesabatlarının auditi dos.R.N.Kazımov
Məmmədova Ülviyyə Əlsahib Müəssisənin gəlir və xərclərinin uçotunun təkmilləşdirilməsi dos.M.C.Hacıyeva
Mirzəyev Natiq Şərbət Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi şəraitində icarə əməliyyatlarının və icarə öhdəliklərinin uçotunun təkmilləşdirilməsi dos.Ə.A.Sadıqov
Məhərrəmov Xəyal Fəxrəddin Mənfəətin uçotu və maliyyə nəticələrinin amilli təhlili prof.Ə.İ.Daşdəmirov
İxtisas: 060402“Mühasibat uçotu və audit”İxtisaslaşma: “İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit” Qrup 425
Abbasova Nurlanə Asif Экономическое чтение и совершенствование методики анализа бухгалтерского баланса в современных условиях dos.İsmayılov N.M.
Əliyev Samir Azər Вопросы формирования управленческого учета на промышленных предприятиях dos.M.A.Cavadova
İskəndərova Diana Kərim Вопросы совершенствования методики затрат в системе финансового учета dos.V.M.Quliyev
İxtisas: 060402“Mühasibat uçotu və audit”İxtisaslaşma:  “Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit”  Qrup 428
Əsgərzadə Arzu Mikayıl Rentabelliyin göstəricilər sistemi, onların təhlili və qiymətləndirilməsi metodikası dos.N.M.İsmayılov
Feyziyeva Ülviyyə Elbəy Kənd təsərrüfatının inkişafinda lizinq əməliyyatlarının təhlili və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi dos.C.B.Namazova
Haqverdiyeva Nurlanə Bayram Büdcə ilə hesablaşmaların auditi dos.S.M.Süleymanov
Həşimov Mirsəid Mirfail Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun təşkilinin konseptual əsasları və onun təkmilləşdirilməsi dos.H.İ.İbadov
Hüseynova Aysel Bulut Ticarətdə maliyyə nəticələrinin uçotunun və təhlilinin təkmilləşdirilməsi prof.Q.Ə.Abbasov
Kamilov Laçın Abdulla Milli mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi şəraitində biznesdə idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması dos.R.N.Kazımov
Kosayev Vüsal Dilman Milli mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi şəraitində məhsulun (iş və xidmətlərin) maya dəyərinin təhlili problemləri dos.Q.İ.Bayramov
Məmmədov Ruslan Qaraş Təhsil sferasında xidmətlərin uçotunun təkmilləşdirilməsi prof.S.M.Səbzəliyev
Mikayılov Ülvin Muqamat Vergi öhdəliklərinin uçotunun təkmilləşdirilməsi dos.H.Ə.Hacıyev
Rüstəmli Könül Vəli Tibbi xidmət sferasında xidmətlərin uçotunun təkmilləşdirilməsi prof.S.M.Səbzəliyev
Səfərova Lamiyyə Nazim Milli mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi şəraitində maliyyə nəticələrinin təhlili problemləri dos.Cəfərli H.A.
İxtisas: 060509 “Kompyuter elmləri”İxtisaslaşma: “İnformasiya sistemləri” qrup 560
Hüseynova Nuridə Musa İnformasiya sistemlərinin səmərəlilik və etibarlıq problemləri, qorunma və müdafiə sistemləri i.e.n.dos.E.H.Hüseynov
İxtisas: 060509 “Kompyuter elmləri”İxtisaslaşma: “İqtisadi informasiya sistemləri” Qrup 541
Şıxlar Nigar Kair Проблемы надежности в сетях и защита информации t.e.n.,dos.H.M.Bayramov
İxtisas: 060509 “Kompyuter elmləri”İxtisas: “İdarəetmənin informasiya texnologiyası” qrup 574
Həmidzadə Sabir İlqar İnformasiya iqtisadiyyatının inkişafında asimmetrik informasiya modelinin rolu prof.R.A.Quliyev
İxtisas: 060509 “Kompyuter elmləri”İxtisas: “İdarəetmənin informasiya texnologiyası” qrup 575
Ələskərova Arzu Tahir Решение проблемы «цифрового неравенства» стимулированием развития информационных технологий при помощи государственного регулирования prof.Ə.K.Kərimov
İxtisas: 060509“Kompyuter elmləri”İxtisaslaşma: “İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı” qrup 550
Quluzadə Ülvi Bəhram Ölkədə iqtisadi inkişafın təmin edilməsində elektron hökumət xidmətlərinin rolu və onun monitorinq sisteminin qurulması məsələləri akad.Ə.M.Abbasov
İxtisas: 060403“Maliyyə” İxtisaslaşma: “Bank işi” qrup 602
Ağayeva Nəzrin Kamal Maliyyə təhlükəsizliyinin təminatında monetar siyasətin rolu i.e.d.prof.Z.F.Məmmədov
Bağırlı Xəzər Rauf Qiymətli kağızlar bazarının müasir vəziyyəti və onun inkişaf istiqamətləri dos.R.M.Rzayev
Əliyeva Nuranə Əşrəf Pul siyasətinin nəzəri və əməli problemləri i.e.d. prof.E.M.Sadıqov
Hüseynova Nuranə Elxan İpoteka kreditləşməsi və onun inkişaf istiqamətləri dos.R.V.Əsgərova
İsmayılova Şəbnəm Məzahir Azərbaycanda makroiqtisadi proseslər: pul və məzənnə siyasəti i.e.n.N.Ə.Məmmədova
Mehdibəyli Günay Əbülfəz Mərkəzi Bank və onun əməliyyatları dos.R.A.Bəşirov
Məmmədli Aygün Məhəbbət Qızıl bazarının müasir vəziyyəti: təhlil və qiymətləndirmə i.e.n.G.Ş.Ağabəyova
Məmmədova Azadə Tahir Bankın aktiv əməliyyatları və onların təkmilləşdirilməsi i.e.d.prof.M.M.Bağırov
Quluzadə Mətanət Balay Dünya iqtisadiyyatının investisiya problemləri dos.A.A.Babayev
Şıxıyeva Pərvin Eyvaz  Bank riskləri və onların idarə olunması i.e.n.Z.H.Zeynalov
Şükürzadə İlkin Rafiq Ödəniş sisteminin inkişafında yeni meyllər i.e.d.prof.Z.F.Məmmədov
Qafarov Vasif Adıgözəl Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya problemləri dos.Q.İ.Əliyev
Kərimzadə İbrahim Vəkil Bank sisteminin sabitliyinin təmin edilməsi üçün antiböhran mexanizmlərin inkişafı dos.Z.H.İbrahimov
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Bank işi” qrup 603
Kazımova Nigar İlham Bank nəzarətinin müasir vəziyyəti və perspektivləri f.e.d.M.A.Abbasbəyli
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Bank işi (ingilis bölməsi)” qrup 602XİQ
Fərzəliyeva Səmra Rafiddin Müasir şəraitdə bankların marktinq siyasəti i.e.d.prof.Z.F.Məmmədov
Mehdizadə Nigar Fikrət Bank fəaliyyətinin səmərəliliyi: meyarları, göstəriciləri və qiymətləndirilməsi  i.e.d.prof.E.M.Sadıqov
Miriyeva Günay Mirsaleh Kredit riskləri və qeyri-sabit makroiqtisadi şəraitdə idarə edilməsi metodları dos.R.A.Bəşirov
Nur-ay Aytəkin Bayram Qeyri-sabit makroiqtisadi mühitdə kommersiya bankların risk-menecment sisteminin yaradılması xüsusiyyətləri i.e.n.b/m.F.Ş.Kaşıyeva
Ramazanova Rəna Ramazan Kommersiya banklarının fəaliyyəti üzərində dövlət nəzarətinin təkmilləşdirilməsi problemləri dos.A.E.Kərimov
Muxtarov Orxan Ziyafət Kommersiya banklarında gəlirliliyin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi üsullarının inkişafı dos.A.A.Babayev
Əlizadə Xəlil Firudin Azərbaycanda bank sisteminin maliyyə sabitliyinin təminatı i.e.n.Y.S.Əzizov
Gülgəzli Toğrul Qabil Bankların investisiya fəaliyyətinin prioritet istiqamətləri i.e.n.b/m.F.Ş.Kaşıyeva
İxtisas:060403 “Maliyyə”İxtisaslaşma: “Maliyyə bazarı” qrup 614
Abdullayev Şaiq Şahin İPO-Azərbaycan şirkətlərinin beynəlxalq maliyyə bazarının girişinin əsası kimi dos.E.Z.Səmədzadə
Əliyev ŞahinVahid Qiymətli kağızlar bazarında bankların investisiya fəaliyyəti i.e.n.Y.S.Əzizov
Həsənzadə Fuad Maqsud Qiymətli kağızların reytinq qiymətləndirmə modeli i.e.n.G.Ş.Ağabəyova
Qocayev Xəyal Lətif Səhm bazarının təşəkkülü və müasir inkişaf meylləri i.e.n.N.Ə.Məmmədova
Rəhimli Vüsal Elşən Səhmləşdirmənin iqtisadi məzmunu və funksiyaları i.e.d.prof.Z.F.Məmmədov
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Maliyyə menecmenti” qrup 622
Hüseynov Natiq Mahir Müəssisələrin iflası və maliyyə sağlamlaşdırılması problemləri dos.T.S.Hasilov
Mustafayev Fərid Firqət Müasir şəraitdə dövlət büdcəsinin formalaşması və istifadəsi problemləri dos.B.Ş.Qurbanov
Gülməmmədov Hakim Vaqif Büdcə kəsrinin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi prof.D.A.Bağırov
Məhəmmədli Nicat Güləhməd Müəssisənin maliyyə nəzarəti sistemində auditin rolunun artırılması problemləri prof.M.X.Həsənli
Babayev Ramil Soltan Milli sığorta bazarının tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri prof.N.N.Xudiyev
Əliyev Ağahüseyn Nizami Bazar iqtisadiyyatı şəraitində inflyasiyanın tənzimlənməsi problemləri prof.M.X.Həsənli
Hacıyeva Nərgiz Hüseyn Dövlət borcunun müasir vəziyyəti və onun idarə olunması problemləri dos.Ş.Ş.Bədəlov
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Maliyyə menecmenti” qrup 623
Yunisova Fəridə Eldar Расходы государственного бюджета и совершенствования системы их финансирование dos.N.S.Tağıyeva
İxtisas:060403 “Maliyyə”İxtisaslaşma: “Maliyyə nəzarəti və audit” qrup 630
Alıyeva Ləman Əvəz Yeni təhsil siyasəti və onun maliyyələşdirilməsi məsələləri dos.Ş.Ş.Bədəlov
Balaxanova Lətifə Çingiz Büdcə xərcləri və onların maliyyələşdirmə sisteminin təkmilləşdirilməsi prof.D.A.Bağırov
Əbdürəhmanova Aynur Akif Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması problemləri i.e.n.G.Q.Məmmədova
Həsənzadə Ceyhun Fikrət Bazar münasibətləri şəraitində Azərbaycanda sosial sığorta sistemi və onun təkmilləşdirilməsi i.e.n.M.T.Babayev
Mustafayeva Nərmin Nail Maliyyə siyasəti və onun iqtisadi inkişafa təsirinin artırılması yolları b/m.T.T.Qurbanova
Qurbanova Aytən Qurban Müasir dövrdə Azərbaycanda investisiyanın idarə olunması problemləri prof.D.A.Bağırov
Rüstəmova Günay Süleyman Dövlət büdcəsinin idarə olunmasında xəzinədarlığın rolunun artırılması prof.B.A.Xankişiyev
İbrahimzadə Yusif Aslan Dövriyyə kapitalının maliyyələşmə mənbələrinin formalaşması problemləri prof.M.X.Həsənli
Yusifzadə Pərviz Ramis Müəssisənin maliyyə mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi dos.A.İ.Qarayev
Novruzov Azər Məzahir Bələdiyyələrin maliyyəsinin formalaşması problemləri və inkişaf istiqamətləri dos.B.Ş.Qurbanov
Abdullayev Sərxan Qorxmaz Maliyyə mexanizmi-maliyyənin idarə olunması sistemidir prof.D.A.Bağırov
Məmmədzadə İlkin Vahid Sığorta təşkilatlarında pul axınlarının formalaşması problemləri prof.N.N.Xudiyev
İsrayılov Əvəz Rauf Müasir şəraitdə dövlət borcunun idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi prof.M.X.Həsənli
İxtisas:060403 “Maliyyə”İxtisaslaşma: “Maliyyə nəzarəti və audit” qrup 633
Seyidzadə Rüfət Şahin Организация финансового контроля, аудита и их проблемы prof.B.A.Xankişiyev
İxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadi nəzəriyyə” Qrup 652
Hümbətova Xədicə Dadaş Milli iqtisadiyyatın maliyyə sabitliyinin təmin olunmasının prinsipləri prof.F.F.Mustafayev
Quliyeva Ramilə Rasim Qloballaşma şəraitində iqtisadi artım sürətilə makromaliyyə sabitliyinin qarşılıqlı əlaqəsinin əsas prinsipləri prof.M.X.Meybullayev
Sadıqov İlqar Misrəddin İqtisadi nəzəriyyədə və praktikada mülkiyyət dos.Sultanova L.P.
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Vergi və vergiqoyma” Qrup 664
Abaslı Elnur Rüstəm İnvestisiya fəaliyyətinin vergi tənzimlənməsi dos.Z.H.Rzayev
Hadıyev Xəzər Rasim Makroiqtisadi tarazlığın təmin olunmasında büdcə-vergi siyasətinin rolu i.e.n.,dos.R.A.Salayev
Məmmədov Tural İlham Tikinti təşkilatlarının vergitutma xüsusiyyətləri i.e.n.G.M.Məmmədova
Yusifi Sadıq Məniçöhri Vergi yükü və onun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində vergi siyasətinin rolu f.e.d.Z.Ş.Paşayev
Hənifəyev Əli Şamil Müasir şəraitdə vergi yükü və onun sahələri arasında paylanması i.e.n.L.T.Mehdiyeva
Atakişiyev Fariz Hidayət Müasir mərhələdə regional vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos.İ.M.Rzayev
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Vergi və vergiqoyma” Qrup 661
İmanova Tutu İsmayıl Налог как основной источник увеличение бюджетных доходов i.e.n.A.Ə.Qubadova
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Sığorta işinin təşkili”  qrup 672
Abdullayeva Səidə Kamil Azərbaycanda sahibkarlığın maliyyə təminatı problemləri prof.A.M.Kərimov
Abışov Asəf Məhəbbət Müasir dövrdə müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti və onun təkmilləşdirilməsi  dos.R.A.İbrahimova
Ələkbərov İlkin Mübariz Müflisləşmə şəraitində müəssisələrin maliyyəsinin idarə olunması probləmləri prof.D.A.Bağırov
Əliyeva Gülşən Elşən Sığorta təşkilatlarının maliyyə resursları və onların artırılması yolları prof.N.N.Xudiyev
Mahmudlu Ayxan Yusif Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin idarə olunması siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi dos.R.A.İbrahimova
Məmmədov Vüqar Qədrəddin Bazar münasibətləri şəraitində maliyyə vasitəçiliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi prof.M.X.Həsənli
Məmmədova Gülşən Yunis Dövlət maliyyəsinin idarə olunması problemləri b/m.T.T.Qurbanova
Mitəlov Rəvan Əzizxan Dövlət maliyyə nəzarəti və onun təkmilləşdirilməsi dos.A.İ.Qarayev
Rəcəbov Vəlican Etibar Müasir şəraitdə sahibkarlıq fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi problemləri dos.R.N.Quşxani
Vəliyev Urfan İdris Müasir şəraitdə maliyyə menecmentinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos.S.A.Abbasov
Sadıqova Ülviyyə İbrahim Müasir dövrdə maliyyə siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi dos.T.S.Hasilov
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Sığorta işinin təşkili”  qrup 671
Dövlətxanova Gülnar Dövlətxan Современное состояние страховой деятельности в Азербайджане и его совершенствование prof.B.A.Xankişiyev
İxtisas: 060406 “Statistika”İxtisaslaşma: “Makroiqtisadi statistika” Qrup 770
Cabbarlı Rəqsanə Qəzənfər Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunun inkişafının statistik tədqiqi prof.S.M.Yaqubov
İxtisas: 060406“Statistika”İxtisaslaşma: “Müəssisənin statistikası” Qrup 780
Ələsgərov Nurlan Azər Firmanın maliyyə vəziyyətinin statistik təhlili və proqnozlaşdırılması dos.Ə.İ.Əliyev
İxtisas: 060406“Statistika”İxtisaslaşma: “Milli hesablar sistemi” Qrup Qrup 790
Rəhmanova Günay Əflatun Milli Hesablar Sistemi əsasında ölkənin milli sərvətinin statistik qiymətləndirilməsi metodologiyası dos.A.İ.Cabbarova
Məmmədov Musa Mehman Мilli Hesablar Sistemi əsasında ölkənin əsas makroiqtisadi göstəricilərinin statistik tədqiqi i.ü.f.d.prof.P.Q.Muradov
İxitsas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” Qrup 826
Muxtar Nazim Dünya iqtisadiyyatında offşor biznesin yeri və Azərbaycanda onun inkişaf perspektivləri   prof. Ş.H.Hacıyev
Atakişiyev Elməddin Fərhad Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında xarici ticarət əlaqələrinin təsir imkanları prof. Ə.İ.Bayramov
Bərxudarlı Aysel Mənsur Azərbaycan-Türkiyə ticarət-iqtisadi əlaqələrinin müasir vəziyyəti və inkişaf yolları  dos. M.Q.Məmmədov
Heydərova İlahə Süleyman Beynəlxalq kooperativ hərəkatı və onun inkişaf xüsusiyyətləri dos. H.A.İsrafilov
İsgəndərli Lalə Fəxrəddin Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlığı dos. F.Ə.Rəhimli
Mahmudova Səbinə Şirzad Dünya investisiya prosesləri və MDB regionunda birbaşa xarici investisiya əməkdaşlığının müasir meylləri dos. M.Y.Quliyev
Məhərrəmova Nərgiz Müzəffər Beynəlxalq maliyyə böhranı: şərtləndirən amillər və mübarizə yolları dos. Ş.V.Bayramov
Məmmədova Nilufər Xaqani Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri regional inkişafın geoiqtisadi aspektləri dos. M.İ.Bərxudarov
Musayev Babək Aydın Azərbaycan Respublikasının ixrac siyasətinin təkmilləşdirilməsi və transmilliləşmə proseslərinə qoşulması məsələləri dos. M.A.İbrahimov
Musayeva Şahnaz Rafail Azərbaycan iqtisadiyyatının klasterləşdirilməsi beynəlxalq bazarlar kontekstində dos. M.İ.Bərxudarov
Nəbiyeva Zülfiyyə Zəbulla Beynəlxalq Valyuta Fondu və Azərbaycan Respublikasının fondla əməkdaşlığının müasir durumu dos. S.S.Əmirov
Qaracayev Teyyub Yaşar Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının vəziyyəti və formalaşdırılması istiqamətləri dos. Ş.V.Bayramov
Rüstəmov Rüstəm Oqtay Beynəlxalq ticarət və onun ölkələrarası iqtisadi əlaqələr sistemində rolu prof. E.M.Hacızadə
Şirinov İlkin Fərhad Azərbaycanda xarici investisiya qoyuluşunun iqtisadi səmərəliliyinin artırılması yolları dos. M.Q.Məmmədov
Yusifli Aqil Mübariz Qlobal çoxtərəfli tənzimləmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi şəraitində milli valyuta strategiyasının formalaşması vəzifələri prof. R.T.Həsənov
Zöhrabov Hatəm Zöhrab Azərbaycan Respublikasının Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığının prioritet istiqamətləri prof. İ.A.Kərimli
Qurbanova Nərgiz İlqar Azərbaycan Respublikasında strateji məhsullar ixracının kompleks tədqiqi prof. Ş.H.Hacıyev
Seyidov Zaur İlham Azərbaycan Respublikasının ixrac potensialı: müasir vəziyyət və inkişaf perspektivləri dos. S.S.Əmirov
Musayev Azər Telman Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında siyasi-iqtisadi münasibətlərin genişlənməsi məsələləri dos. M.A.İbrahimov
Abubəkirov Nurlan Azad Azərbaycan iqtisadiyyatında xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin rolu və inkişaf perspektivləri prof. Ə.İ.Bayramov
Çetin Özge Şamil Dünya neft bazarı və onun müasir inkişaf meylləri prof. İ.A.Kərimli
İxtisas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma:  “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” Qrup 825
Arnautova Valentina Matveyevna Исследование международной конкурентоспособности экономики Азербайджана   dos. M.R.Cəmilov
İxtisas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma:  “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (ingilis bölməsi)» Qrup 826XİQ
Əhmədova Aygül Maarif Böyük Britaniyanın dünyanın geoiqtisadi strukturunda yeri və rolu dos.M.A.İbrahimov
Məmmədova Nigar Xanlar Azərbaycanda turizm sisteminin inkişafı prof. R.M.Qasımov
Əsədullayev Oqtay Radim Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında xarici ticarətin artan rolu dos. S.M.Məmmədova
Şirinli Qaraxan Bayraməli Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi və onun təminatı prof. R.M.Qasımov
Ağayev Tofiq Tariyel Azərbaycanda həyata keçirilən transregional layihələr və onların iqtisadi səmərəliliyi dos. Ş.V.Bayramov
İxtisas:060404 “İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Qiymətləndirmə” qrup 848
Əliyev İlkin Semur İstehlak məhsullarına qiymətəmələgəlmənin təkmilləşdirilməsi dos.Q.S.Bayramov
Əşrəfova Rəfiqə Məhərrəm Aqrar sferada qiymətlərin tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi dos.T.İ.Kərimova
Həsənova Cəmilə Faiq İntellektual mülkiyyət obyektlərinin qiymətləndirilməsi dos.B.C.Sadıqov
Həsənova Günel Uruş Biznesin qiymətləndirilməsinə gəlir yanaşması prof.X.H.Kazımlı
Nəsibov Orxan Musa Fond birjalarında qiymətəmələgəlmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos.Y.Z.Beydiyeva
İxitsas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Xarici iqtisadi fəaliyyət” Qrup 860
Kamalov Fərid Sabir Azərbaycanın transmilli layihələrdə iştirakının müasir problemləri dos. G.T.Əliyeva
Miriyeva Mirzeynəb Nazim Azərbaycanın geoiqtisadi strategiyasında neft-qaz amili  dos. F.Ə.Rəhimli
İxtisas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri” qrup 872
Həmidova Mədinə Bəhruz Azərbaycanın Xəzər və Mərkəzi Asiya regionu dövlətləri ilə əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı dos. M.Y.Quliyev
İsmayılova Pərvanə Təbriz  Azərbaycan Respublikasının geoiqtisadi inkişaf modelinin formalaşdırılması istiqamətləri prof. R.T.Həsənov
Məmmədov Samir Nizami Qloballaşma şəraitində dünya iqtisadiyyatının transmilliləşməsi dos. S.M.Məmmədova
Əbdülhəsənova Rahibə Zeynal Dünya iqtisadiyyatının formalaşması prosesi və beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin dərinləşməsi meylləri dos. H.A.İsrafilov
Vəliyeva Lalə Rizvan Qloballaşma şəraitində beynəlxalq valyuta siyasəti dos. G.T.Əliyeva
Məmmədov Altun Ələkbər Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasətində geoiqtisadi amillər dos. M.R.Cəmilov
İxtisas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Gömrük işi” qrup 880
Əliyev Rəşad Babasəlim İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində gömrük xidmətinin rolu prof.A.Ş.Şəkərəliyev
Məmmədov Allahverdi Məmməd Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri i.e.n.Z.A.Şəkərəliyeva
İxtisas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Gömrük işi” qrup 881
Abdiyev Yaqub Yunus Направление усовершенствования регулирование использования экспортного потенциала в Азербайджане i.e.n.X.N.Bayramova
Ələkbərov Orxan Zülfüqar Регулирование внешнеэкономической деятельности и эволюция таможенной политики Азербайджана i.e.n.K.C.Əlirzayev
Əliyev Mikayıl Eldar Совершенствование регулирования использования экспортного потенциала в Азербайджане prof.A.Ş.Şəkərəliyev
İslamov Fuad Mayıl Проблемы оптимизации таможеннотарифного регулирования внешнеэкономической деятельности Азербайджана i.e.n.X.N.Bayramova
İxtisas: 060644“İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxtisaslaşma: “Gömrük ekspertizası” qrup 892
Əhmədov Tural Mahir Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının aparılması və təkmilləşdirilməsi i.en.N.İ.Muradov
Xudaverdiyev Vüqar Xizir Ərzaq mallarının ekspertizasının aparılması və onun təkmilləşdirilməsi i.en.M.M.Aslanova
İxtisas: 060644“İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxtisaslaşma: “Gömrük ekspertizası” qrup 893
Kərimli Xədicə Dadaş Основные направления реформирования таможенно-тарифного регулирования dos.G.F.Əliyeva
Stariova Yelena Oleqovna Модернизация таможенной экспертизы в условиях интеграции Азербайжана в мировую экономику dos.E.A.Əliyeva
Şükürova Leyla Rafiq Проблемы совершенствования таможенного посредничества и повышение экономической эффективности его услуг i.e.n.X.N.Bayramova
İxtisas: 060611“Kommersiya”İxtisaslaşma: “Birja fəaliyyəti” qrup 920
Əliyeva Türkan Mirayıq Ticarət müəssisələrinin satış fəaliyyətində müasir meyllər dos.M.A.Allahverdiyeva
Hacızadə Nərmin Hətəm Kommersiya fəaliyyətində lizinqin rolu və inkişaf perspektivləri dos.Ş.Ə.Əsgərov
Rəhimov Mikayıl Rauf Kommersiya fəaliyyətinin makro və mikro iqtisadi səviyyələrdə idarə edilməsi dos.H.H.Abbasov
Şahmarova Aliyə Əjdər Bazar münasibətlərinin formalaşmasında birjaların rolu i.ü.f.d.N.M.Rzayeva
İxtisas: 060611“Kommersiya”İxtisaslaşma: “Reklam işi” qrup 910
Aslanlı Tural Hüseyn Respublikada reklam biznesi və sahibkarlığın inkişaf problemləri dos.A.Ş.Əlizadə
İxtisas: “Kommersiya”İxtisaslaşma: “Kommersiya fəaliyyəti” Qrup 930
Əhmədova Elnurə Elmar Ticarət menecmentinin əsasları və kommersiya fəaliyyətinin idarə ediməsi strategiyası dos.M.Q.Əkbərov
Hüseynov Oruc Vilayət Kommersiya fəaliyyətinin təşkili və onun idarə edilməsinin müasir metodları dos.V.T.Səfərova
Məmmədli Məryəm Məhəmməd Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kommersiya müəssisələrində strateji idarəetmənin problemləri və inkişaf istiqamətləri dos.P.T.Xudiyeva
Tağızadə Orxan Oktay Bazar münasibətləri şəraitində iqtisadi və sosial idarəetmənin metodoloji əsasları dos.M.Q.Ağamalıyev
Əhmədli Əfqan Əfsər Müəssisənin kommersiya fəaliyyətində əməyin ödənişinin müasir vəziyyəti və onun təkmilləşdirilməsi yolları dos.L.A.Rəhimova
İxtisas: “Kommersiya”İxtisaslaşma: “Kommersiya fəaliyyəti” Qrup 931
Nazlı İsa Respublikada reklam biznesi və sahibkarlığın inkişaf problemləri prof.A.H.Səmədov
İxtisas: 060213 “Beynəlxalq münasibətlər”İxtisaslaşma: “Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya”  qrup BM-10
Azərli Ləman Azər Beynəlxalq münasibətlərin müasir nəzəriyyələri dos.D.H.Cəfərova
Əliyev Yusif İmran Miqrasiya prosesləri və müasir  dövlətlərarası münasibətlər prof.B.M.Abdullayev
İsayeva Əfsanə Vüqar Beynəlxalq maliyyə qurumlarının və Transmilli korporasiyaların müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolu dos.R.M.Qurbanov
Məmmədli Nuran Natiq AKP-nin hakimiyyəti dövründə Türkiyənin xarici siyasəti dos.D.H.Cəfərova
Məmmədova Nərgiz Məhəmməd MDB daxilində yeni blokların formalaşması və inkişaf perspektivləri dos.R.M.Qurbanov
Miri Nərmin Natiq Fələstin-İsrail münaqişəsi Oslo prosesindən sonra: yeni problemlər və münaqişənin həlli perspektivləri dos.Z.R.Bayramov
Nəsirova Aytən Vaqif Separatizm və Şovinist millətçiliyin beynəxalq münasibətlərə təsiri t.ü.f.d.A.C.Seyidova
Nuriyeva Ayla Eldəniz Dünya böhranı və ekoloji problemlər dos.Z.R.Bayramov
Hüseynova Sevil Aydın Qloballaşma və insan hüquqları prof.B.M.Abdullayev
­İxtisas: 060644 “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxtisaslaşma: “İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası” Qrup 409M
Məstanova Ülkər Soltan Bullur şüşə məmulatlarının istehlak xassələrinin tədqiqi dos.N.N.Həsənov
Çobanlı Elşad Musa Neftin emalı nəticəsində alınan avtomobil yanacaqlarının bəzi istehlak xassələrinin ekspertizası dos.T.R.Osmanov
­İxtisas: 060644 “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxtisaslaşma: “Qeyri-ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi” Qrup 419M
Əhmədov Rəşad İdman Mürəkkəb fosfatların sintetik yuyucu vasitələrin istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası prof.Ə.P.Həsənov
Sadıqova Firuzə Xaqani Xəzdən olan üst geyimlərinin istehlak xassələrinin ekspertizası dos.E.Ə.Səmədov
­İxtisas: 060644 “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxtisaslaşma: “Məişət elektrik mallarının ekspertizası və marketinqi”Qrup 429M
Kərimova Aysel Fəxrəddin Yerli xammal bazası əsasında istehsal olunan məişət mebellərinin ekspertizası və keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi prinsipləri dos.T.R.Osmanov
­İxtisas: 060644 “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxitsaslaşma: “Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi” Qrup 459M
Qarayev Fuad Fazil Bakı ticarətində realizə olunan bitki yağlarının istehlak xassələri, keyfiyyət və ekoloji zərərsizlik göstəricilərinin ekspertizası dos.G.S.Mirzəyev
­İxtisas: 060644 “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxtisaslaşma: “İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası”  Qrup 469RM
Mehdiyeva Asiman Natiq Исследование степени загрязнения различными пестицидами винограда, выращиваемых в условиях Азербайджана и экспертиза качества dos.M.A.Əhmədov
İxtisas:060625 “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “”Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları” Qrup 659M
Nuriyev Anar Fərhad TMM tipli çoxəsnəkli toxucu maşınlarında parçaəmələgətirici mexanizmin dinamik xarakteristikasının təyini prof.M.H.Fərzəliyev
İxtisas: 060642 “Qida məhsulları mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili”Qrup 709M1
Məmmədova Lalə Samir Balıqlardan hazırlanan xörəklərin resepturasının və ixtehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi prof.R.A.Əliyev
Qorçiyeva Tərlan Kəniş Funksional təyinatlı şəkər çuğundurundan istifadə etməklə unlu qənnadı məmulatların texnologiyasının işlənməsi dos.E.M.Omarova
Qurbanova Aygün Ramiz Biomodifikasiya olunmuş bitki xammalı əsasında funksional xassəli turşudulmuş süd məhsulların texnologiyasının işlənub hazırlanması dos.N.H.Qurbanov
Qarayev Emil Abbas Bioaktovləşdirilmiş at paxlası dənindən istifadə etməklə funksional xassəli bulka məmulatları texnologiyasının işlənib hazırlanması dos.N.H.Qurbanov
İxtisas: 060642 “Qida məhsulları mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili”Qrup 709RM1
Rəhimova Türkan Rövşən Разработка ассортимента и технологический процесс фирменного блюда из мяса дикой птицы, обогащенного растительными добавками, подбор технологического оборудования и описание технологической линии для производства этого фирменного блюда dos.M.Ə.Məhərrəmov
Süleymanova Lalə Qabil Обоснование, разработка технологии горячего блюда из мяса птицы, подбор средств измерения для контроля качества и пути улучшения качества выпускаемой продукции dos.G.A.Abbasbəyli
İxtisas: 060642 “Qida məhsulları mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “Çörək, makaron, unlu və qənnadı məmulatlarının və qida konsentratlarının texnologiyası”Qrup 709M2
Babayeva Zülfiyyə Ramiz Feyxoa püresi əlavə etməklə yeni çeşiddə peçenye texnologiyasının işlənib hazırlanması dos.V.Q.Qlıcov
Hacıyeva Aynur Hacıməhəmməd Çörək-bulka və unlu qənnadı məmulatlarının istehsalında yeni xammal komponentlərinin istifadəsinin öyrənilməsi b.ü.f.d.b/m.S.İ.Məhərrəmova
İxtisas: 060642 “Qida məhsulları mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “ Qida təhlükəsizliyi” Qrup 709M4
Abasov Həmid Ehtiram Azərbaycanda yetişdirilən buğda sortlarından alınan undan hazırlanan çörək-bulka məhsullarının istehsalına texno-kimyəvi nəzarətin və qida təhlükəsizliyinin tədqiqi dos.N.Ə.Axundova
Əli-zadə Nərmin Aqil İstehsal müəssisələrində ikinci dərəcəli xammalının müasir üsullarla emalı əsasında zülalların səmərəli konversiyası dos.N.S.Qədimova
Alıyev Tural Cümşüd Çörəkbişirmə müəssisələrində qida qalıqlarının səmərəli istifadə üsullarının və təhlükəsizliyinin tədqiqi dos.N.S.Qədimova
Məmmədov Orxan Arzuman Emal sənaye müəssisələrinin axın xətt sistemlərində hazır qida məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinə təsir edən texnoloji amillərin tədqiqi dos.X.S.Mustafayev
İsmayılov Babək Ziya Qatqı kimi bitki xammalından və şəkər əvəzedicilərindən istifadə etməklə turşudulmuş süd məhsulları istehsalının müasir məsələləri və təhlükəsizliyinin tədqiqi dos.N.S.Qədimova
İxtisas: 060642 “Qida məhsulları mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “ Qida təhlükəsizliyi” Qrup 709RM4
Abdullayeva Emma Arnold Разработка элементов системы ХАССП на молочной промышленности для производства творога и оценка его конкуренто способности dos.M.Ə.Məhərrəmov
Mirzəyeva Gülnar Rauf Идентификация опасностей, связанных с безопасностью пищевых продуктов хлебопекарной промышленности и их анализ k.t.e.n.Ə.Y.Quliyev
Xəlilova Sevinc Bəxtiyar Разработка и внедрение системы управления качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП и ее анализ dos.F.R.Zeynalova
İxtisas:060643 Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “Tikiş məmulatlarının texnologiyası” Qrup 809M
Əhmədova Gülnar Telman Tikiş sənayesində keyfiyyətin idarə edilməsi təminatının tədqiqi prof.M.H.Fərzəliyev
Rüstəmzadə Elvin Bayram Tikiş məmulatlarının keyfiyyət göstəricilərinin optimallaşdırılması kriteriyaları və proqnozlaşdırılmasının analizi prof.M.H.Fərzəliyev
İxtisas:060643 Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”İxtisaslaşma: Təbii liflərin istehsalının texnologiyası və avadanlıqları” Qrup 859M
Əliyeva Gülbəniz Qadir Düzaxınlı prinsiplə işləyən quruducularda qurutma rejiminin optimal parametrlərinin seçilməsi prof.F.Ə.Vəliyev
Kərimova Röya Rasim Valikli cin maşınlarında tərpənməz bıçağın profilinin istehsal olunan mahlıcın keyfiyyətinə təsirinin öyrənilməsi prof.V.N.Hüseynov
İxtisas: 060321 “Dizayn”İxtisaslaşma: “Dizayn və texniki estetika” Qrup 869M
Adilli Aytəkin İqbal Modanın strukturunda innovasiyaların tətbiqinin analizi dos.B.S.Paşayev
Atakişiyeva Ülkər Şahin Yüngül sənaye sahələrində istehsal olunan ayaqqabı məmulatlarının modelləşdirilməsinin tədqiqi dos.B.S.Paşayev
Cavadzadə Günay Əfrasiyab Azərbaycan milli geyimlərinin kompozisiya xüsusiyyətlərinin tədqiqi dos.E.N.Qasımova
Əliyeva Zibeydə Həsən İdman üslubli geyimlərdə tətbiq olunan dizayn elementlərinin tətbiqinin analizi t.e.n.B.M.Məmmədov
Əsgərova Aytən Əsgər Parçaların boyanması prosesində dizayn elementlərinin tətbiqi sahələrinin analizi prof.M.N.Nuriyev
Fərhadova Mələkxanım Nasir Ayaqqabı istehsalı müəssisələrində dizayn probleminin tədqiqi t.e.n.B.M.Məmmədov
Heydərova Leyla Natiq Azərbaycan modasının geyim sferasında rolunun tədqiqi m.n.Y.Ç.Ağamalıyeva
İsayeva Zərifə Oruc Müasir geyimlərdə istifadə olunan ornamentel kompozisiyaların analizi m.n.Y.Ç.Ağamalıyeva
Zülfüqarova Günay Gülhəsən Trikotaj polotnolarının istehsalında tətbiq olunan dizayn elementlərinin analizi prof.M.N.Nuriyev
Məhərləmov Məhərrəm Rafiq Üst geyimlərində tətbiq olunan milli ornamentlərin tədqiqi t.e.n.B.M.Məmmədov
İxtisaslaşma: 060647 “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)” Qrup 909RM
Musayev Ayaz Araz Анализ методов обеспечения качества и безопасности пищевой продукции dos.E.M.Əfəndiyev

“İqtisadiyyat və İşlətmə” kafedrası magistr dissertasiyaları

Qrup 86T (türk bölməsi, əyani)
İxtisaslaşma: “Biznesin təşkili və idarəedilməsi” (İşletme)
MAGİSTRLƏRİN S.A.A. MÖVZULARIN ADLARI ELMİ RƏHBƏRLƏR
1. Aslanova Bənövşə Babək Azerbaycan’da Faliyet Gösteren İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik Anlayışı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dos. Fariz Əhmədov
2. Əliyeva Fatimə Natiq Azerbaycan’daki İşletmelerde Eleman Seçmeve Yerleştirme Uygulamaları i.f.d. Raqif Qasımov
BM-12T(türk bölməsi, əyani)İxtisaslaşma:“Beynəlxalq münasibətlər”(Uluslararası İlişkiler)
1. Cəlilzadə Şəhla İlqar Uluslararası İlişkilerin Geliştirilmesinde STÖ”lerin (Sivil Toplum Örgütleri) Rolü Dr. Cavid Vəliyev
2. Məhərrəmova Nərgiz Məhəmməd Uygulanan Enerji Politikasının Azerbaycan’ın Uluslararası İlişkiler Açısından Konumuna Etkisi Dr.Cavid Vəliyev
3. Cabbarova Afaq Elxan Arap Baharı ve Sosyal Medya  Dr.Cavid Vəliyev
4. Əlizadə Aysel Böyükağa Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Meşru Savunma Hakkı  Dr. Elşən Məmmədli
5. Bayramova Qumaş Məhəmmədbaba Medeniyyetler Çatışması Tezinin Uluslararası İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi Dr. Elşən Məmmədli
6. Allahverdiyev Anar Ehtibar Orta Asya’nın Su Sorunları Dos. Qadir Bayramlı
7. Novruzova Gülzarə Rəhman Orta Asya Türk Cumhuriyyetlerinin Enerji Kaynakları: Problemler ve Çözüm Önerileri Dos. Qadir Bayramlı
8. Mustafazadə Nigar Aydın Kongre Turizmi ve Önemi Dos. Qadir Bayramlı
9. Yaqubzadə Elmin Vaqif Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç ve Azerbaycan Dr.Nazim Cəfərov
10. Səlimli Fatimə Ruslan Sudi Arabistan’ın Diş Politikasında Enerji Faktörü Dr.Nazim Cəfərov
11. Əlizadə Nəzrin Tarix Türkiye’nin Dış Politikasında Enerji Faktörü Dr.Nazim Cəfərov
12. Hüseynova Tofiqə Ataxan Uluslararası İlişkilerde OPEC Ülkelerinin Petrol Politikası Dr. Ogtay Guliyev
BM-826T(türk bölməsi, əyani)“Beynəlxalq münasibətlər” (Uluslararası İlişkiler)
1. Kavak Ömer Faruk İsrafil Uluslararası Güvenlik Tehditleri Açısından Uluslararası Terörizmin Değerlendirilmesi Dr. Elşən Məmmədli
30225 6