Abdullayeva Nərgiz Adil. “İplik və sapların xassələrinin parçaların keyfiyyətinə təsirinin tədqiqi”

Abdullayeva Sevinc Nəriman. “Xammalın iplik və sapların fiziki-mexaniki xassələrinə təsirinin tədqiqi”

Абдуллаева Ульвия Дильгам.  «Место и роль информационных систем в управлении компанией»

Abdullazadə Nərmin Etibar. «Uşaq qidası üçün ət məhsulllarının təhlükəsizliyini və keyfiyyətini formalaşdıran və təmin edən amillərin tədqiqi və qiymətləndirilməsi »

Ağayev Üzeyir Cəbrayıl. “Yarma və yarma məhsullarının istehlak xassələri və təhlükəsizlilik göstəricilərinin ekspertizası”

Ağayeva Səadət Ələddin. “Hazır məhsul və onun reallaşdırılmasının uçotu üçün verilənlər bazasının MS Accesdə layihələndirilməsi”        

Ağayeva Ülkər Feyruz. “İnnovasiya fəaliyyətinin monitorinq siyasətinin formalaşma mexanizminin tədqiqi”

Alıyeva Aynur Siyasət. “Suların kimyəvi və istilik çirklənmələrinin ekoloji nəticələri, görülən tədbirlər”

Allahverdiyev Anar Allahverdi. “Azərbaycanda yetişdirilən buğda sortlarından alınan undan hazırlanan çörək-bulka məhsullarının istehsalına texno-kimyəvi nəzarətin tədqiqi” 

Aşirov Səxavət Vüqar. “Sahibkarlıq fəaliyyətinin xarici iqtisadi əlaqələrdə yeri və rolu”

Асланов Камран. “Построение интеллектуальных интегрированных систем информационной безопасности в открытых корпоративных сетях”

Babayev Cəbrayıl Əli. “İnvestisiyaların dövlət tənzimlənməsi mexanizmində vergilərin rolu və onun optimallaşdırılması istiqamətləri”

Babayev Mirelmin Niyaz. ”Həll olmuş qida lifləri ilə zənginləşdirilmiş zefirin istehsal texnologiyasının islənməsi” 

Balakişıyeva Səidə Alim. “Süd məhsulları əsasında kulinariya məmulatları texnologiyasının işlənıb hazırlanması”

Bağırova Narınc Salman. “Dizaynın ümummədəni və milli fenomen konsepsiyasının analizi”

Baxçalıyeva Aidə Razin. Pabığın ilkin emal müəssisələrində təkrar emal prosesinin analizi

Bəylərzadə Afət Abdin. “İstehlak bazarına daxil olan emal edilmiş balıq məhsullarının (hısə verilmiş, qaxac edilmiş və duza qoyulmuş) istehlak xassələri və təhlükəsizlilik göstəricilərinin ekspertizası”

Cabbarlı Tural Əliqismət. “Vergi  potensialının müəyyən edilməsinin nəzəri metedoloji məsələləri”

Cabbarova Aytən Arzu. “İpliyin mexaniki və pnevmomexaniki üsullarla formalaşması prosesinin metroloji təminatının tədqiqi”

Cabbarova Aytən Natiq. “Təhlükəsiz süd və süd məhsullarının   istehsalı və hazır məhsulun keyfiyyətinin tədqiqi”

Cavadov Elnur. İnternet-marketinqin Azərbaycanın istehlak bazarında xüsusiyyətləri və inkişaf perspektivlərinin analizi

Cəfərov Mirzə. Dissertasiya mövzusu

Cəmilli Cəmil Cavad. «Polimer əsaslı inşaat materiallarının təhlükəsizlik göstəricilərinin tədqiqi» 

Dəmirli Şahlar. Dissertasiya mövzusu

Əhmədli Cavid Yasar. ”Azərbaycan üzümündən alınan  qidalı yeyinti məhsullarının istehlak xassələri və keyfiyyət  göstəricilərinin tədqiqi”

Ayxan Ahmedov  Ramiz. “Azerbaycan’daki işletmelerde insan kaynakları yönetimi uygulamaları: sorunlar ve çözümlemeleri”

Ələkbərzadə Aygül Mirzə. “Üzüm cecəsinin biokonversiya yolu ilə emalı və qida istehsalında keyfiyyət göstəricilərinin təhlükəsizlik meyarının tədqiqi”

Ələsgərzadə Elnur Tahir. «Xammalın şüşə məmulatlarının fiziki-kimyəvi xassələrinə təsirinin ekspertizası”

Əliyev Çingiz Əlibala. Toxucu maşınlarında parça əmələ gətirici mexanizmlərin  konstruksiyalarının təkmilləşdirilməsi yolları

Əliyev Əli Cavanşir. “Исследование особенностей дизайна в художественной композиции ковров тебризской школы” 

Əliyev Elxan İlham. “Vençur sahibkarlığının formalaşmasının iqtisadi inkişafa təsiri”

Алиев Кямран Эльшад. По теме: “Методы и средства моделирования слабоструктурированных информационных процессов” 

Əliyev Rəşad Zakir. “Biznesdə münaqişəli məsələlərin həlli” 

Əliyeva Aytən Xanqulu. “”Azərxalça” İstehsal Birliyində istehsal olunan xalçaların bədii-estetik göstəricilərinin tədqiqi” 

Əliyeva Lalə Rauf. “Biznesin səmərəliliyinin artırılmasında insan resurslarının idarə edilməsinin strateji rolu”

Əlizadə Həqiqət Seyfali. “Dünya iqtisadiyyatında böhran :qlobal və dayanıqlı inkişaf ”

Əzizli Leyla Əliş.  “Mahud parçaların keyfiyyətinə təsir edən amillərin tədqiqi”

Hacıyeva Gülər Namiq. «Texnoloji proseslərin kişi kostyumlarının istehlak xassələrinin formalaşdırılmasına təsirinin tədqiqi»

Hacıyeva Rahimə Cəfər. “Xəzərin Abşeron körfəzində ovlanan krevetlərin (Palaemon elegans) əmtəəlik göstəricilərinin tədqiqi və keyfiyyətinin ekspertizası”

 Həsənov Şəhriyar Rüstəm. “DTS və onun insan həyatındakı estetik rolunun analizi”

Həzili Arzu İlham. «Azərsun Holdinq” Şirkətlər qrupunun müəssisələrində istehsal edilən qurumayan bitki yağlarının istehlak xassələri və keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası»

Hüseynli Nərmin Fəzail.   “Azərbaycanda yetişdirilən kartof sortlarının istehlak xassələri və pestisidlərlə çirklənmə dərəcəsinin tədqiqi” 

Hüseynli Sadiq İxlas. “Əhalinin gəlir və istehlakının tədqiqi problemləri”

Hüseynov Dəryanur Rəsul. “Elektron xidmətlərin tətbiqinin planlaşdirilmasi və qiymətləndirilməsi meyarlari” 

Hüseynov Ruslan Paşa. “Xəzər dənizinin antropogen çirklənməsinin ekoloji nəticələri və onun sosial – iqtisadi qiymətləndirilməsi”

Гусейнзаде Кенул Фуад.  Анализ методов подготовки продукции пищевой промышленности к сертификации

Kamran Eyvaz оğlu İbrahimov. Təbii ehtiyatlardan istifadənin texniki-iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilməsi

İlyasova Xanım Məmmədrza. Toxucu maşınlarının əsas yük daşıyıcı hissələrinin hazırlanması üçün konstruksiya materiallarının seçilməsinin analizi 

Isgəndərli Şahin Şakərim. Plastik(xəmirşəkilli) və maye qida məhsullarını qarışdırmaq üçün maşınların konstruksiyasının analizi

Isgəndərov Nail Aqşin. “İstehlak bazarına daxil olan quş ətinin istehlak xassələri və təhlükəsizlilik göstəricilərinin tədqiqi”

Islamova Tünzalə Mehman. “İnstrumental proqramlaşdırma sıstemlərının yaradılması texnologıyasının bəzı problemlərı”

İsmayılbəyli Nuranə Fariz. «Lak-boyaq materiallarının istehsalında istifadə olunan xam materialların hazır məmulatların istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası»

İsmayılova Fəridə Arzu. “Qida istehsalında tətbiq edilən yağların təhlükəsizliyi və keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi”

Kərimli Teymur. Dissertasiya mövzusu

Kərimov Teymur Mayis. “Yun və yarımyun parçaların keyfiyyətinə təsir edən amillərin tədqiqi”

Махмудлу Гюнель Шахин. «Экспертиза качества и товарных показателей раков, вылавливаемых из водохранилищ Азербайджана»

Мамедов Шахрияр Камбиз. «Экспертиза качества товаров из пластмасс строительного назначения» 

Məcmunlu Ümidə. Dissertasiya mövzusu

Mehdiyev Fərid İlqar. “İnşaat təyinatlı şüşə məmulatlarının istehlak xassələrinin tədqiqi və keyfiyyətinin ekspertizası”

Məlikova İranə Fikrət.  “Funksional təyinatlı inulin tərkibli biskvitlərin elmi əsaslandırılmış istehsal texnologiyasının işlənməsi”

Məmmədli Vüqar Ədalət. “İstehlak bazarına daxil olan ət konservlərinin istehlak xassələri və təhlükəsizlilik göstəricilərinin ekspertizası”

Məmmədov Mehtı Muxtar. «Kükürd anhidridindən istifadə etməklə konyak şərab materialı istehsalı texnologiyasının tədqiqi»

Məmmədov Qoşqar Hamlet. « E-bank xidmətlərinin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri»

Məmmədov Rüfət İsmixan. “Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə iqtisadi əlaqələrinin  vəziyyəti və səmərələşdirilməsi yolları”

Мамедова Эльмира Махир. «Исследование Data Mining – технологий, основанных на кластерном анализе»

Məmmədova Fidan Nazim. «Modelləşdirmə və quraşdırma əməliyyatlarının uşaq geyimlərinin istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası»

Məmmədova Nazan Novruz. İqtisadiyyatda intellektual informasiya sistemlərinin tətbiqinin yeni üsul və vasitələrinin tədqiqi

Мамедзаде Агиль Камиль. «Создание и управление виртуальными сетями»

Məsimova Arzu Heydər. Cəmiyyət-təbiət münasibətlərinin müasir strategiyası və təbii mühitin mühafizəsinin ekoloji-hüquqi aspektləri

Mevliyev Elçin Kamil. “Müasir informasiya sistemlərinin fəaliyyəti və inkişaf etdirilməsi xərclərinin qiymətləndirilməsi”

Mirzəyev Mehdi Eldar. «Kolloid sistemin stabilləşməsi yolu ilə likyor-araq məhsullarının keyfiyyətinin təmini üsullarının işlənməsi» 

Musayev Elnur Zahid. “Kostyumun formasında vizual qavranma qanunauyğunluqlarının analizi”

Mustafayev Adil. Dissertasiya mövzuları.

Мустафаев Гашам Азер. «Исследование потребительских свойств и показатели качества тыквы, выращиваемой  на территории Азербайджана»

Mustafazadə Fəda Abduləli. “Müəsisələrdə satışın təşkilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Nəbiyev Çoşqun.  Dissertasiya mövzusu

Набиева Нармин Камран. «Экспертиза и обеспечение безопасности различных товаров технического назначение»

Nəcəfova Təranə Aydın. “Qulancardan istifadə etməklə yeni çeşiddə qida məhsulları istehsalı texnologiyasının işlənməsi”  

Nemətli Nemət Vüqar. “ İnformasiya-axtarış sistemlərinin arxitekturasının tədqiqi ”  

Nəzərova  Fatimə  Xudaverdi.  “Aran  iqtisadi  rayonunun  təbii  su  hövzələrinin  müasir     vəziyyətinin ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi”     

Novruzlu Sarvan Tahir. “Azərbaycanda istehsal olunan zənginləşdirilmiş çörək-kökə məmulatının istehlak xassələri və  keyfiyyətinin ekspertizası”

Нуриев Камран Аббасали. «Экспертиза моделирования и конструирования меховых изделий»

Nuruzadə Səbinə Canoğlan. “Geyimin bədii layihələndirilməsində yaradıcılıq prosesinin əsas mərhələlərinin tədqiqi ”

Оруджева Нурана Магомед.«Экспертиза износостойкости текстильных материалов для верхней одежды»

Osmanlı Nəzrin Qardaş. “Nar meyvələrinin ikinci dərəcəli emal məhsullarından zülal pastasının istehsalı texnologiyası və bir sıra təhlükəsizlik göstəricilərinin işlənməsi”

Paşayev Fuad İlham. “İqtisadiyyatın real sektorunun inkişafında bank sisteminin rolu və onun yüksəldilməsi yolları”

Paşayeva Lalə Rauf. “Yüngül sənaye məhsullarının keyfiyyətinin statistik metodlarla idarə edilməsinin tədqiqi” 

Paşayeva Lalə Osman. “Azərbaycan iqtisadiyyatının idarə edilməsində şəbəkələrin yeri və rolu”

Qasımova Fidan İlham. “Distant təhsilə və elmi tədqiqatlara  yönəldilmiş informasiya sistemlərində  istifadə olunan  kommunikasiya metodlarının təhlili ”

Qənbərli Rəna Əli. “Xammalın məişət çini məmulatlarının istehlak xassələrinə təsirinin tədqiqi” 

Кулиева Айтадж Джаваншир. “Разработка технологии производства продуктов лечебно-профилактического назначения на мясной основе” 

Гулиева Нармин Физули. «Исследование пороков гребенной и кардной пряжи, влияющих на качество готовой продукции»

Quliyeva Ülkər  Natiq. Pambığın şaxtadan verilməsi  zamanı  xətti-axın texnoloji proseslərin  idarə edilməsinin tədqidi

Ruslan Maarif oğlu Ramazanov.  Bakı polad şirkətində ətraf mühitə atılan zərərli tullantıların azaldılması tədbirlərinin ekoloji qiymətləndirilməsi

Rəcəbli Ülviyyə Səyyaf. “Dizaynda estetik faktor – bədii zövqün əsas amili kimi”

Рагимзаде Рагим Рафаил.  «Направления и задачи усиления геоэкономической позиции Азербайджанской Республики»

Rəsulova Ülkər Cavid. “Kişi model ayaqqabılarının istehsalında istifadə edilən xam materialların hazır məmulatların istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası” 

Sadıqova Türkanə Elxan.“Müxtəlif istehsalçılardan kəmşirin şərabların istehsal texnologiyasının işlənməsi və keyfiyyət göstəricilərinin analizi”

Salehova Gülnar Həmid. “Virtual müəssisənin fəaliyyətinin planlaşdırılması və qiymətləndirilməsinin tətqiqi”

Salmanlı Elmir Mustafa.”Ticarət sistemində mal və mal dövriyyəsinin uçotu üçün verilənlər bazasının MS ACCESS – də layihələndirilməsi”

Savalanlı Yamin Novruz. “İstehlak bazarına daxil olan ətriyyat-kosmetika mallarının təhlükəsizlik göstəricilərinin ekspertizası”

Səfərov Həmid Elçin. «Məişətdə istifadə edilən polimer qablaşdırıcı materialların istehlak mallarının keyfiyyətinə təsirinin tədqiqi»

Şükürlü Azər Şakir. “Məişət şüşə qablarının funksional erqonomik və estetik göstəricilərinin tədqiqi”

Süleymanzadə Ayşən Qəzənfər. “Süfrə şərablarının istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətinə təsir göstərən amillərin öyrənilməsi”

Tağızadə Lalə  Rəhman. “Kostyumun obrazlı ifadəliyini formalaşdıran estetik faktorların tətbiqi”

Tağıyeva Gülnar Telman. “Müasir Azərbaycanda gənclər üçün dəbin proqnostik təhlili”

Халилов Рамиль Айдын. «Организационное поведение в коммерческих предприятиях в современных условиях»

Xəlilova Günel Kamal. “Zərgər Səhmdar Cəmiyyətində istehsal olunan bəzək əşyalarının estetik göstəricilərinin ekspertizası”

Халилова Айлин Ровшановна. Анализ метрологических характеристик средств измерения в текстильной промышленности

Xəlilova Gülcahan Zəka. Valikli cinləmədə texnoloji prosesin analizi

Yaqublu Adil Nurəddin. «İstehsal texnologiyasının yumşaq mebellərin istehlak xassələrinə təsirinin ekspert qiymətləndirilməsi»

Zalova Günəş Rafəddin. “Mingəçevir su hövzəsindən ovlanan qızılbalıqkimilər fəsiləsinə daxil olan balıqların keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin tədqiqi”

Zeynallı Salman İkram. “Biznesin reqional inkişaf aspektləri”

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427 1