Magistratura Mərkəzinin dissertasiya mövzularının elektron versiyaları (2018)

Abdullayeva Nərgiz Adil. “İplik və sapların xassələrinin parçaların keyfiyyətinə təsirinin tədqiqi”

Abdullayeva Sevinc Nəriman.  “Xammalın iplik və sapların fiziki-mexaniki xassələrinə təsirinin tədqiqi”

Abdullayeva Ülviyyə.  «Место и роль информационных систем в управлении компанией»

Abdullazade Nermin. «Uşaq qidası üçün ət məhsulllarının təhlükəsizliyini və keyfiyyətini formalaşdıran və təmin edən amillərin tədqiqi və qiymətləndirilməsi» 

Ağayev Üzeyir Cəbrayıl. “Yarma və yarma məhsullarının istehlak xassələri və təhlükəsizlilik göstəricilərinin ekspertizası”

Ağayeva Səadət. “Hazır məhsul və onun reallaşdırılmasının uçotu üçün verilənlər bazasının MS ACCES-də layihələndirilməsi”

Ağayeva Ülkər. “İnnovasiya fəaliyyətinin monitorinq siyasətinin formalaşma mexanizminin tədqiqi”

Alıyeva Aynur. “Suların kimyəvi və istilik çirklənmələrinin ekoloji nəticələri, görülən tədbirlər” 

Allahverdiyev Anar. “Azərbaycanda yetişdirilən buğda sortlarından alınan undan hazırlanan çörək-bulka məhsullarının istehsalına texno-kimyəvi nəzarətin tədqiqi”

Aşirov Səxavət. “Sahibkarlıq fəaliyyətinin xarici iqtisadi əlaqələrdə yeri və rolu” 

Aslanov Kamran. “Построение интеллектуальных интегрированных систем информационной безопасности в открытых корпоративных сетях”

Babayev Cəbrayıl . “İnvestisiyaların dövlət tənzimlənməsi mexanizmində vergilərin rolu və onun optimallaşdırılması istiqamətləri”

Babayev Mirelmin.”Həll olmuş qida lifləri ilə zənginləşdirilmiş zefirin istehsal texnologiyasının islənməsi”

Balakişiyeva Səidə. “Süd məhsulları əsasında kulinariya məmulatları texnologiyasının işləniş hzırlanması” 

Baxçalıyeva Aida. “Pambığın ilkin emal müəssisələrində təkrar emal prosesinin analizi”

Bayramova Arzu. “Qida və yemləmə məhsullarının preslənməsinin növlərinin tədqiqi”

Baqirova Narinc. “Dizaynın ümummədəni və milli fenomen konsepsiyasının analizi” 

Bəylərzadə Afət Abdin. “İstehlak bazarına daxil olan emal edilmiş balıq məhsullarının (hisə verilmiş, qaxac edilmiş və duza qoyulmuş) istehlak xassələri və təhlükəsizlilik göstəricilərinin ekspertizası” 

Cabbarlı Tural. “Vergi potensialının  müəyyən edilməsinin nəəri metodoloji məsələləri” 

Cabbarova Aytən Arzu . “İpliyin mexaniki və pnevmomexaniki üsularla formalaşması prosesinin metroloji təminatının tədqiqi” 

Cabbarova Aytən Natiq. “Təhlükəsiz süd və süd məhsullarının istehsalı və hazır məhsulun keyfiyyətinin tədqiqi”

Cavadov Elnur. İnternet-marketinqin Azərbaycanın istehlak bazarında xüsusiyyətləri və inkişaf perspektivlərinin analizi

Cəfərov Mirzə. Mövzu.

Cəmilli Cəmil. “Polimer əsaslı inşaat materiallarının təhlükəsizlik göstəricilərinin tədqiqi”

Dəmirli Şahlar. Mövzu.

Əhmədli Cavid. ”Azərbaycan üzümündən alınan qidalı yeyinti məhsullarının istehkal xəssələri və keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi”

Əhmədov Ayxan. “Azerbaycan’daki işletmelerde insan kaynaklari yönetimi uygulamalari: sorunlar ve çözümlemeler”

Ələkbərzadə Aygül. “Üzüm cecəsinin biokonversiya yolu ilə emalı və qida istehsalında keyfiyyət göstəricilərinin təhlükəsizlik meyarının tədqiqi”

Ələsgərzadə Elnur Tahir. «Xammalın şüşə məmulatlarının fiziki-kimyəvi xassələrinə təsirinin ekspertizası” 

Əliyev Çingiz. “Toxucu maşınlarında parça əmələ gətirici mexanizmlərin konstruksiyalarının təkmilləşdirilməsi yolları.” 

Əliyev Əli.“Исследование особенностей дизайна в художественной композиции ковров тебризской школы” 

Əliyev Elxan. “Vençur sahibkarlığının formalaşmasının iqtisadi inkişafa təsiri”

Əliyev Kamran.  “Методы и средства моделирования слабоструктурированных информационных процессов”

Əliyev Rəşad. “Biznesdə münaqişəli məsələlərin həlli”

Əliyeva Aytən. “Azərxalça” İstehsal Birliyində istehsal olunan xalçaların bədii-estetik göstəricilərinin tədqiqi” 

Əliyeva Lalə. “Biznesin səmərəliliyinin artirilmasinda insan resurslarinin idarə edilməsinin strateji rolu”

Əlizadə Həqiqət. “Dünya iqtisadiyyatında böhran: qlobal və dayanıqlı inkişaf ” 

Əzizli Leyla. “Mahud parçaların keyfiyyətinə təsir edən amillərin tədqiqi”

Hacıyeva Rahimə. “Xəzərin Abşeron körfəzində ovlanan krevetlərin (Palaemon elegans) əmtəəlik göstəricilərinin tədqiqi və keyfiyyətinin ekspertizası”

Hesenov Shehriyar. “DTS və onun insan həyatındakı estetik rolunun analizi” 

Həzili Arzu. “Azərsun Holdinq” Şirkətlər qrupunun müəssisələrində istehsal edilən qurumayan bitki yağlarının istehlak xassələri və keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası”

Hüseynli Nərmin Fəzail. “Azərbaycanda yetişdirilən kartof sortlarının istehlak xassələri və pestisidlərlə çirklənmə dərəcəsinin tədqiqi”

Hüseynli Sadiq. “Əhalinin gəlir və istehlakinin tədqiqi problemləri”

Hüseynov Dəryanur. “Elektron xidmətlərin tətbiqinin planlaşdirilmasi və qiymətləndirilməsi meyarlari”

Hüseynov Ruslan. “Xəzər dənizinin antropogen çirklənməsinin ekoloji nəticələri və onun sosial-iqtisadi qiymətləndirilməsi”

Hüseynzadə Könül. “Анализ методов подготовки продукции пищевой промышленности к сертификации”

İbrahimov Kamran. “Təbii ehtiyatlardan istifadənin texniki-iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilməsi”

İlyasova Xanım. “Toxucu maşınlarının əsas yük daşıyıcı hissələrinin hazırlanması üçün konstruksiya materiallarının seçilməsinin analizi”

İsgəndərli Şahin. Plastik (xəmirşəkilli) və maye qida məhsullarını qarışdırmaq üçün maşınların konstruksiyasının analizi

İsgəndərov Nail Aqşin. “İstehlak bazarına daxil olan quş ətinin istehlak xassələri və təhlükəsizlilik göstəricilərinin tədqiqi”

İslamova Tünzalə. “İnstrumental proqramlaşdırma sistemlərinin yaradılması texnologiyasının bəzi problemləri”

İsmayılbəyli Nuranə Fariz. “Lak-boyaq materiallarının istehsalında istifadə olunan xam materialların hazır məmulatların istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası”

İsmayılova Fəridə. “Qida istehsalinda tətbiq edilən yağlarin təhlükəsizliyi və keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi”

Kərimli Teymur. Mövzu.

Mahmudlu Günel. «Экспертиза качества и товарных показателей раков, вылавливаемых из водохранилищ Азербайджана»

Məmmədov Şəhriyar. «Экспертиза качества товаров из пластмасс строительного назначения»

Məcnunlu Ümidə. Mövzu.

Mehdiyev Fərid İlqar. “İnşaat təyinatlı şüşə məmulatlarının istehlak xassələrinin tədqiqi və keyfiyyətinin ekspertizası” 

Kərimov Teymur. “Yun və yarımyun parçaların keyfiyyətinə təsir edən amillərin tədqiqi”

Məlikova İranə. “Funksional təyinatlı inulin tərkibli biskvitlərin elmi əsaslandırılmış istehsal texnologiyasının işlənməsi”

Məmmədli Vüqar Ədalət. “İstehlak bazarına daxil olan ət konservlərinin istehlak xassələri və təhlükəsizlilik göstəricilərinin ekspertizası”

Məmmədov Mehti. «Kükürd anhidridindən istifadə etməklə konyak şərab materialı istehsalı texnologiyasının tədqiqi»

Məmmədov Qoşqar. “E-bank xidmətlərinin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri”

Məmmədov Rüfət . “Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə təşkilatlari ilə iqtisadi əlaqələrinin vəziyyəti və səmərələşdirilməsi yolları”

Məmmədova Fidan Nazim. «Modelləşdirmə və quraşdırma əməliyyatlarının uşaq geyimlərinin istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası»

Məmmədova Nazan. “İqtisadiyyatda intellektual informasiya sistemlərinin tətbiqinin yeni üsul və vasitələrinin tədqiqi”

Məmmədzadə Aqil. «Cоздание и управление виртуальными сетями»

Mustafazadə Fəda. “Müəsisələrdə satışın təşkilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” 

Nəbiyev Cosqun. Mövzu.

Nəbiyeva Nərmin  «Экспертиза и обеспечение безопасности различных товаров технического назначение»

Nəcəfova Təranə. “Qulancardan istifadə etməklə yeni çeşiddə qida məhsulları istehsalı texnologiyasının işlənməsi” 

Nemətli Nemət. “İnformasiya-axtariş sistemlərinin arxitekturasının tədqiqi”

Nəzərova fatimə . “Aran iqtisadi rayonunun təbii su hövzələrinin müasir vəziyyətinin ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi”

Novruzlu Sarvan. “Azərbaycanda istehsal olunan zənginləşdirilmiş çörək-kökə məmulatının istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Nuriyev Kamran. «Экспертиза моделирования и конструирования меховых изделий»

Orucova Nuranə. «Экспертиза износостойкости текстильных материалов для верхней одежды»

Nuru-zade Sabina. “Geyimin bədii layihələndirilməsində yaradıcılıq prosesinin əsas mərhələlərinin tədqiqi”

Osmanlı Nəzrin. “Nar meyvələrinin ikinci dərəcəli emal məhsullarından zülal pastasının istehsalı texnologiyası və bir sıra təhlükəsizlik göstəricilərinin işlənməsi”

Paşayev Fuad. “İqtisadiyyatın real sektorunun inkişafında bank sisteminin rolu və onun yüksəldilməsi yolları”

Paşayeva Lalə Rauf. “Yüngül sənaye məhsullarının keyfiyyətinin statistik metodlarla idarə edilməsinin tədqiqi” 

Paşayeva Lalə. “Azərbaycan iqtisadiyyatinin idarə edilməsində şəbəkələrin yeri və rolu”

Qasımova Fidan. “Distant təhsilə və elmi tədqiqatlara yönəldilmiş informasiya sistemlərində istifadə olunan kommunikasiya metodlarinin təhlili”

Qənbərli Rəna. Xammalın məişət çini məmulatlarının istehlak xassələrinə təsirinin tədqiqi” 

Quliyeva Aytac.  “Разработка технологии производства продуктов лечебнопрофилактического назначения на мясной основе”

Quliyeva Nərmin.  «Исследование пороков гребенной и кардной пряжи, влияющих на качество готовой продукции»

Quliyeva Ülkər. Pambığın şaxtadan verilməsi zamanı xətti-axın texnoloji proseslərin idarə edilməsinin tədqidi

Ramazanov Ruslan. “Bakı polad şirkətində ətraf mühitə atilan zərərli tullantilarin azaldilmasi tədbirlərinin ekoloji qiymətləndirilməsi”

Rəcəbli Ülviyyə Səyyaf. “Dizaynda estetik faktor – bədii zövqün əsas amili kimi”

Rəhimzadə Rəhim. «Направления и задачи усиления геоэкономической позиции Азербайджанской Республики»

Rəsulova Ülkər Cavid. “Kişi model ayaqqabılarının istehsalında istifadə edilən xam materialların hazır məmulatların istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası” 

Sadıqova Türkanə. “Müxtəlif istehsalçılardan kəmşirin şərabların istehsal texnologiyasının işlənməsi və keyfiyyət göstəricilərinin analizi” 

Salehova Gülnar. “Virtual müəssisənin fəaliyyətinin planlaşdirilmasi və qiymətləndirilməsinin tətqiqi”

Salmanlı Elmir. “Ticarət sistemində mal və mal dövriyyəsinin uçotu üçün verilənlər bazasinin MS ACCESS-də layihələndirilməsi”

Savalanlı Yamin Novruz. “İstehlak bazarına daxil olan ətriyyat-kosmetika mallarının təhlükəsizlik göstəricilərinin ekspertizası” 

Səfərov Həmid. «Məişətdə istifadə edilən polimer qablaşdırıcı materialların istehlak mallarının keyfiyyətinə təsirinin tədqiqi» 

Şükürlü Azər. “Məişət şüşə qablarının funksional erqonomik və estetik göstəricilərinin tədqiqi” 

Süleymanzadə Ayşən. “Süfrə şərablarının istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətinə təsir göstərən amillərin öyrənilməsi”

Tağızadə Lalə. “Kostyumun obrazlı ifadəliyini formalaşdıran estetik faktorların tətbiqi” 

Taqiyeva Gulnar. “Müasir Azərbaycanda gənclər üçün dəbin proqnostik təhlili” 

Xəlilov Ramil. «Организационное поведение в коммерческих предприятиях в современных условиях»

Xəlilova Günel. “Zərgər Səhmdar Cəmiyyətində istehsal olunan bəzək əşyalarının estetik göstəricilərinin ekspertizası”

Xəlilov Ramil.  «Организационное поведение в коммерческих предприятиях в современных условиях»

Xəlilova Aylin. “Анализ метрологических характеристик средств измерения в текстильной промышленности”

Xəlilova Gülcahan. “Valikli cinləmədə texnoloji prosesin analizi”

Yaqublu Adil Nurəddin . «İstehsal texnologiyasının yumşaq mebellərin istehlak xassələrinə təsirinin ekspert qiymətləndirilməsi»

Zalova Günəş. “Mingəçevir su hövzəsindən ovlanan qızılbalıqkimilər fəsiləsinə daxil olan balıqların keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin tədqiqi” 

Zeynallı Salman. “Biznesin reqional inkişaf aspektləri”

Əhmədova Nigar. “Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlər və onlardan istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi”

Məmmədova Elmira. «Исследование data mining – технологий, основанных на кластерном анализе»

Məsimova Arzu. Cəmiyyət-təbiət münasibətlərinin müasir strategiyası və təbii mühitin mühafizəsinin ekoloji-hüquqi aspektləri

Mevliyev Elçin. “Müasir informasiya sistemlərinin fəaliyyəti və inkişaf etdirilməsi xərclərinin qiymətləndirilməsi”

Mirzəyev Mehdi. «Kolloid sistemin stabilləşməsi yolu ilə likyor-araq məhsullarının keyfiyyətinin təmini üsullarının işlənməsi» 

Musayev Elnur. “Kostyumun formasında vizual qavranma qanunauyğunluqlarının analizi”

Mustafayev Adil. Mövzu.

Mustafayev Qəşəm. «Исследование потребительских свойств и показатели качества тыквы, выращиваемой на территории Азербайджана»

Abdinzadə Günay. “İNNOVASİYALI İNKİŞAFIN İNFORMASİYA TƏMİNATININ FORMALAŞDIRILMASININ TƏDQİQİ”

Abdullayeva Fatimə. «Milli innovasiya sistemində informasiya təminatının rolu və vəzifələrinin tədqiqi» 

Asim Əmirov.  “Təşkilatın innovasiya inkişafında informasiya təminatının tədqiqi”

Aygün Nuriyeva. “Tikiş məmulatların istehsalında tətbiq edilən tikiş maşınlarının konstruksiyalarının analizi ” 

Aytac Tapdqzadə. İŞÇİ STİLİN ANLAYIŞI VƏ İNKİŞAF TARİXİ

Dadaşov Cəlil. Delint istehsalı prosesinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin tədqiqi

Ələkbərova Kifayət.  “Qadın plaşının hazırlanmasının kompleks mexanikləşdirilməsi xəttinin texnologiyalarının və avadanlıqlarının analizi” mövzusunda

Lalə. “SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ İNFORMASİYANIN İDARƏETMƏ MODELLƏRİ”

Pərvin. «Buğdanın bişmə və xırdalanma proseslərinin optimallaşdırılması yolu ilə etil spirtinin texnologiyasının təkmilləşdirilməsi» 

Sona Quluzadə.  “İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN ETİBARLILIĞININ ƏSAS KONSEPSİYASI”

Xoşqədəm Babayeva. “TƏTBİQİ PROQRAM PAKETLƏRI GENERASIYA EDƏN SISTEMLƏRIN YARADILMASI TEXNOLOGIYASININ BƏZI PROBLEMLƏRI”  

Əhmədov Yaqub. Mövzu

Məmmədli Məhəmməd. Yeralmasından (topinamburdan) istifadə etməklə yeni çeşiddə kulinar məmulatları texnologiyasının işlənib hazırlanması

 

2064 1