Magistratura mərkəzi üzrə 2019-cu il məzunlarının dissertasiyalarının elektron variantları

Abbasova Günəş. “İntellektual sistemlərin müasir metod və modellərinin tədqiqi”

Abdullazadə Kənan. “Geyim hissələrinin açılmasının qurulmasında parçanın xassələrinin və texnoloji prosesin təsirinin öyrənilməsi”

Abdullayeva Mirvari. “Respublikamızda yetişən qarağat və zirincin istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Abdullayeva Lalə. “İstehlak bazarina daxil olan sintetik yuyucu vasitələrinin keyfiyyətinin ekspertizasi

Abbasova_Nəzifə. “Анализ исторического стиля одежды и его влияние на современную моду”

Ağabalayev Adil. “İqtisadi qərarların qəbulunda informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi

Ataxanova Xədicə. “Bakı ticarət şəbəkəsində realizə olunan nərəkimilərin fəsiləsinə daxil olan balıqların əmtəəlik göstəriciləri və keyfiyyətinin ekspertizası

Allahyarova (Nəbiyeva) Nərgiz. “Радиоактивное состояние природных компонентов Апшерона и их экологическая и экономическая оценка

Allahverdiyeva Ləman. «Анализ конструкции игловорсовальной машины и процесса ворсования»

Ağazadə Aybəni. “Mineral yapışdırıcı əsasında istehsal edilən döşəmə və arakəsmələr üçün olan inşaat materiallarının istehlak xassələrinin ekspertizası”

Babazadə Nahid. “Azərbaycan Respublikasinin uğurlu ekoloji siyasəti və onun nəticələri”

Balakişiyeva Aynur. “Varvara su hövzəsində xanıkimilər fəsiləsindən olan balıqların keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin tədqiqi ”

Bağırzadə Elgiz. “Azərbaycan respublikasi torpaqlarinin antropogendeqradasiyasi və onlarin ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi”

Bağırova Surayə. “Trikotajdan olan üst geyimlərinin konstruksiyalaşdırılması və keyfiyyətinin ekspertizası”

Bağırov Rəsul. «Теоретические и практические проблемы денежно-кредитной политики»

Balayev Hüseyn. «Потребительские свойства и экспертиза качества сухого молока, реализуемого в торговой сети г. Баку”

Camallı Sevil. «Bədii dekorativ təyinatlı məmulatların istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası»

Cabbarlı İlham. “Elektron hökumət və onun yaradilmasinin texniki-iqtisadi əsaslarinin təhlili” 

Binnətli Natiqə. «Xam materialların mebellərin keyfiyyətinin formalaşdırılmasında rolu və istehlak xassələrinin ekspertizası»

Bəhmanov Arif. “Aнализ эстетических факторов в дизайне одежды”

Camalov Kamal. “Elektron ticarətin vergitutma xüsusiyyətləri”

Cəfərli Anar. “Sumqayit tekstil parkinda istehsal olunan parçalarin yekun bəzək əməliyyatlarinin standartlara uyğunluğunun tədqiqi

Cəfərov Fəxri. «Aнализ временных рядов ценных бумаг на хаотической динамике”

Cəfərova Gülbahar. «Metal ərintilərindən istehsal olunan yeməkxana təyinatlı malların istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası»

Cəfərova Səbinə. “Üzümün çəhrayi süfrə şərablarina emalinin mütərəqqi texnologiyasinin işlənilməsi və şərablarin keyfiyyətinin formalaşmasina təsir göstərən amillərin tədqiqi”

Cəfərquliyev Elşən. «Deformasiya olunmuş buğdadan etil spirtinin alınma texnologiyasının işlənməsi»

Dadaşova Tutuxanım. “XX əsrdə moda aləmində mövcud olan geyim üslublarının analizi”

Denikayeva Aynuк. “Mexaniki üsulla delintin çiyiddən ayrilmasinda istifadə edilən maşinlarin analizi”

Dosiyeva Xanım

Əhmədov Amal. “Aqroekosistemlərin təşkili, optimallaşdırılması və səmərəli istifadə yolları

Əhmədov Elvin. “Yerli ətirli ədviyyə bitkiləri əsasinda hazirlanan ədviyyə qarişiqlarinin istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Əhmədova Şəhla. “Dövlət orqanlarinda informasiya sistemlərindən istifadənin səmərəliliyinin təhlili”

Əkbərov Eltən. “Dünya valyuta sistemində avronun tədbiqinin müasir problemləri”

Ələkbərova Tamilla. “İstehlak bazarına daxil olan qadın üst geyimlərin estetik xassələrinin ekspertizası”

Ələkbərzadə Elza. “Mingəçevir su hövzəsində ovlanan siyənəkkimilər fəsiləsinə aid olan balıqların keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası

Ələsgərova Əntiqə. “Pазработка и исследование экологически безопасных методов защиты подземных трубопроводов”

Əlibəyli Mədinэ. “Çiyidin delinterlənməsi prosesinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması”

Əliyev Bədrəddiт. “Maliyyə-kredit təşkilatlarının vergitutma xüsusiyyətləri”n

Əliyev Rəhmaт. “Məhsul satişi üzrə əməliyyatlarin uçotu, təhlili və auditinin təkminləşdirilməsi

Əliyeva Nazlı. “Sumqayıt Tekstil Parkında trikotaj polotnosunun keyfiyyətinə təsir edən texnoloji göstəricilərin tədqiqi”

Əlizadə Çiçək. “Elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyinin təhlili və əsaslandirilması”

Əsədova Aynurə. “İnstrumental proqramlaşdirma sistemlərinin yaradilmasi texnologiyasinin bəzi problemləri”

Əsgərxanlı Sevda. «Yerli müəssisələr tərəfindən istehsal edilən boyaqların istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası»

Eyvazlı İsmail. “Yerli ayaqqabı istehsalı müəssisələrində keyfiyyətin yüksəldilməsində metroloji təminat məsələlərinin tədqiqi”

Əzimli Bakir. “Müasir süni intellektual sistemlər və texnologiyalar və onlarin lahiələşdirilməsi”

Faxirova Nərminə. «Экспертиза некоторых потребительских свойств мыл, полученных применением гептилциклопентанон кетонов в композициях для них»

Hacıyeva Gülər. «Kişi kostyumlarının istehlak xassələrinin formalaşdırılmasına texnoloji proseslərin təsirinin qiymətləndirilməsi»

Hənifəyev Sabir. “Zənginləşdirici kimi borani püresindən istifadə etməklə cörək-bulka məmulatlarinin istehsal texnologiyasinin işlənməsi”

Həsənov Zakir. “Аzərbaycanın xarici ticarət strategiyası və onun optimallaşdırılması problemləri

Həsənova Şəhanə. «Soliton mağazalar şəbəkəsinə daxil olan məişət elektrik avadanlıqlarının keyfiyyətinin ekspertizası»

Hüseynli Aygün. “Kimya sənayesində təkrar xammal və tullantılardan səmərəli istifadə olunmasının ekoloji –iqtisadi qiymətləndirilməsi”

Hüseynov Orxan. “Müasir dövrdə iqtisadi inkişafin nəqliyyat faktoru və onun ekoloji aspektləri”

Hüseynova Təhminə. “Azərbaycanın daxili su hövzələrində ovlanan vətəgə əhəmiyyətli balıqların (durna, külmə, naxa balıqları timsalında) əmtəəlik göstəriciləri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Hüseynova Turanə. “Nar meyvələrinin ikinci dərəcəli sənaye emalı məhsullarından yüksək metoksilli qida pektini alınması texnologiyasının işlənib hazırlanması”

Hüseynzadə Fərəh. “Azərbaycan Respublikasının Kür-Araz iqtisadi rayonunun torpaq resurslarından istifadənin ekoloji problemləri”

İmamquliyev Nurxan. “Qida məhsullarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün maşınlarda tətbiq olunan materiallar”

İsayev Fazil. “Pambiğin ilkin emali müəssisələrində texnoloji proseslərin avtomatlaşdirlması”

İsgəndərova Aygün. “Yaz-payız qadın geyimlərində istifadə edilən parçaların analizi”

İsmayılova Camalə. “Toxuculuq sənayesi müəssisələrində istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin sistemli idarə edilməsinin tədqiqi”

Kazımzadə Ədalət. “Oсобенности правового регулирования развития корпоративного управления

Kərimli İncш. Исследование потребительских свойств кожаной обуви в процессе её формированияi

Kərimli Orxaт. “Ыənaye müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarinin tətbiqi və inkişaf perspektivləri”

Mehdiyeva Pəri. “Texnoloji proseslərin xalça mallarının istehlak xassələrinə təsirinin tədqiqi”

Məlikzadə Fatimə. «Yanacaq təyinatlı neft məhsullarının istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası»

Məmişova Fidan. “Sumqayıt tekstil parkinda istehsal olunan parçalarin yekun bəzək əməliyyatlarinin standartlara uyğunluğunun tədqiqi”

Məmmədli Hikmət. “Turizm sferasında xüsusi kapitalın uçotunun təşkili istiqamətləri”

Məmmədov Namiz. “Big data texnologiyasinin iqtisadi inkişafa təsirinin tədqiqi”

Məmmədov Zaur. «Усовершенствование технологии производства крепких вин типа мадеры и изучение факторов влияющих на формирование качества и типичности вин”

Məmmədova Ayseд. “Firmada əsas vəsaitlərin, azqiymətli və tezköhnələn əşyalarin uçotu üçün verilənlər bazasinin MS ACCESS-də hazirlanması”

Məmmədova Gülxanım. “Üzüm tənəyi yarpaqlarından müxtəlif üsullarla alınan ekstraktların biokimyəvi tərkibinin tədqiqi”

Məmmədova Günay. “Uşaq geyimlərinin hazırlanmasında istifadə edilən parçaların analizi”

Məmmədova Şəhla. «İstehlak bazarına daxil olan xırdavat mallarının istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası»

Məmmədova Səkinə. “Dəyişən cəmiyyətdə modanın nəzəri və metodik əsaslarının tədqiqi”

Məmmədzadə Fuad. “Modern portföy teorisine dayali optimal portföy oluşturmada işlem hacmi kisiti: bist-30 örneğinde

Mirzə Gülər. “İqtisadiyyatda intellektual informasiya sistemlərinin tətbiqi”

Mirzəyeva Xanım. “Tünd alkoqollu içkilərin (araq məmulatlarinin) kolloid stabilliyinin yüksəldilməsi üçün şəkərin qarişiqlarindan müxtəlif təmizlənmə üsullarinin tədqiqi”

Möhbəliyeva Nigar. «HACCP prinsipi əsasında çörək – bulka məmulatlarının keyfiyyətinin idarə edilməsinin işlənməsi və tədqiqi»

Muradlı İlkin. “Совершенствование сертификационных испытаний женской одежды”

Musayeva Bədirə. “Xam pambiqdan iri zibil təmizləyici maşinlarin qidalandirici valiklərinin sürətinin məhsuldarliğa təsirinin tədqiqi”

Musayeva Günay. “Süd məhsullarinin təhlükəsizliyini və keyfiyyətini təmin edən faktorlarin tədqiqi”

Musayeva Səbinə. «Исследование эволюционных аналогий в искусственных интеллектуальных систем”.

Mustafayev Emiт. “C” vitamininin xammal bazası, istehsal üsulları, sabitləşdirici və zənginləşdirici kimi qida sənayesində tətbiqi imkanlarının araşdırılması”

Mustafazadə Billuк. “Millli azərbaycan şərbətlərinin istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Mütəllimov Vasif. “Azərbaycanin neft sənayesində müasir informasiya texnologiyalarinin tətbiqi”

Nağıyeva Safagül. ““avtomatlaşdirilmiş informasiya sistemlərinin yaradilmasi mərhələləri”

Nağızadə Nail. “Azərbaycanda istehsal olunan ekoloji təmiz ət və ət məhsulları çeşidi və ekspertizası”

Namazova Nərminə. “Mədəniyyət tarixində kostyumun işarə-simvolik funksiyalarının analizi”

Nəbiyev Urfan. “Azərbaycan Respublikasında təbiətdən istifadənin səmərəlilik və ekoloji təhlükəzislik mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi”

Nəsibli Turab. “Antropogen elektromaqnit sahələrinin yaratdıgı ekoloji problemlər və mühafizə tədbirləri”

Nəsibov Röyal. «Разработка технологии сладких взбитых изделий на основе биообработанных семян бобов»

Qasımova Aişən. “Bakı ticarət şəbəkəsində realizə olunan təbii balın istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Qasımov Hikmət. “Məişət təyinatlı kimyəvi mallarının istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Qasımbəyli Nərgiz. “BİG DATA müasġr ġnformasġya-kommunġkasġya texnologġyalarinin əsas bazasi kimi”

Ömərli Nuranə. “Noxud unu əlavə olunmaqla yeni çeşiddə şəkərli peçenyenin texnologiyasi və tədqiqi”

Qasımova Gulnarə. “Toxucu maşınlarda səs-küyün azaldılması metodlarının işlənməsi”

Qasımova Səbinə. “Bakı ticarət şəbəkəsində realizə olunan qəhvənin istehlak xassəsi və keyfiyyətinin ekspertizası”

Qəhrəmanlı Nurlanə. “Regionlarin sosial – iqtisadi inkişafinin informasiya təminati məsələləri”

Quliyeva Aysel. “Regionlarin sosial-iqtisadi inkişafinin informasiya təminati məsələləri”

Quliyeva Nərmin. “Giləmeyvə püresi əsasinda yeni ceşid şirin çalinmiş məmulatlarin texnologiyasinin işlənməsi və tədqiqi”

Quluzadə Aysel. “Süni liflərin istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Rəcəbova Pərvin. “Avtomatlaşdirilmiş idarəetmə sistemlərinin informasiya təminatı”

Rəhimova Şəbnəm. “Maye qida məhsullarını ayırmaq üçün maşınların konstruksiyalarının analizi”

Rüstəmli Selcan. «Усовершенствование технологии вин типа марсала в условиях азербайджана и исследование факторов влияющих на их качество”

Rzayev Rəşaв. “Respublikamızda istehsal olunan şəkərli qənnadı məmulatlarının (karamel, konfet məmulatları timsalında) istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Rzayeva Leyla. “Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin (AİS) həyat dövrlərinin əsas modelləri”

Şabanov Tahiк.” Xam pambığın ilkin emalının texnoloji proseslərin səmərəliyinin yüksəldilməsi tədbirlərin işlənib hazirlanması”

Sadıqov Sahil. “Rəqəmsal xüsusi iqtisadi zonalar və onlarin inkişaf perspektivləri”

Şahverdiyeva Zərifə. “Dəbin vizual mədəniyyət kontekstində analizi”

Şəfiyev Yusif. “Aqrar sahədə innovasiyalı-intensiv inkişafın informasiya bazasının formalaşdırılması”

Şirinli Sevda. “Kişi kostyum geyimlərində istifadə olunan yarimyun parçalarin analizi”

Şıxəliyeva Vüsalə. “Azərbaycanda yetişən yabanı giləmeyvələrin (böyürtkən, bağ çiyələyi və moruq timsalında) istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Süleymanova Türkan. “Toxuculuqda istifadə edilən sintetik liflərin hazır parçaların istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası”

Tağılı Nərmin. “Kulinar məhsullari istehsalinda tətbiq olunma məqsədilə yerli sarimsaqdan qida komponentləri alinmasi texnologiyasinin işlənməsi”n

Tağızadə Şəbnəm. “Geyim istehsalı müəssisələrində keyfiyyətə nəzarətin metroloji təminat göstəricilərinin tədqiqi”

Usubzadə Lalə. “Современный ассортимент и экспертиза качества полиэтиленовых труб”

Valikova Yemən. “Müasir texnologiyalarin tətbiqi ilə iaşə sistemində yeməklərin istehsal texnologiyasinin nəzəri və praktiki aspektləri”

Vəlizadə Təbriz. «Naxçıvan Muxtar Respublikasinin ərazi-istehsal potensiali və onun ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi”

Xanlarova Nərmin. “Azərbaycan Respublikasinda ətraf mühit mühafizəsinin və təbiətdən istifadənin iqtisadi mexanizmləri və onlarin tətbiqi”

Xudabaxışova Günel. “Trikotaj idman geyimlərinin istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Zeynalov Kamil. “Korporativ şəbəkələrin proqram konfiqurasiyasının idarə olunması”

1284 4