rasimi.e.d., prof. Həsənov  Rasim  Tapdıq  oğlu

İqtisad  elmləri  doktoru, professor Həsənov Rasim  Tapdıq  oğlunun əsas elm fəaliyyət istiqamətlərini, Azərbaycan iqisadiyyatının aktual problemləri, o cümlədən davamlı, dayanıqlı və tarazlı inkişaf  problemləri, milli iqtisadi siyasətin formalaşdırılması, həmçinin makroiqtisadi tənzimləmə və dövlətin iqtisadi idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, sosial və regional inkişafın sürətləndirilməsi, innovasiyalı iqtisadiyyatın formalaşdırılması problemləri, ictimai seçimin iqtisadi əsaslarının qiymətləndirilməsi və  funksional, sahəvi və regional  sosial iqtisadi inkişaf konsepsiya və proqramlarının hazırlanması, dövlət iqtisadi  idarəetmə mexanizminin fəaliyyəti, dövlət vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyi və nəticəliliyinin yüksəldilməsi, maliyyə-büdcə siyasəti və maliyyə nəzarəti mexanizminin təkmilləşdirilməsi, iqtisadi təhlükəsizliyin aktual problemləri, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası və geoiqtisadi əlaqələrin inkişafı, qloballaşma və dünya təsərrüfat konyunkturasının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirinin qiymətləndirilməsi,  və s kimi aktual tətbiqi iqtisadi problemlər  və məsələlər  təşkil edir.

Ölkəmizin  aktual  iqtisadi  problemləri, iqtisadi inkişafımızın  uğurları  və  perspektivləri  haqqında   ölkədə  və   xaricdə  nüfuzlu  elmi  nəşrlərdə iri həcmli  məqalələri  çap   olunmuşdur. Bu  sırada  AMEA  Xəbərləri, “İqtisadiyat: nəzəriyyə  və  təcrübə”, “Neft  təsərrüfatı”, “Elm  və  texnika   yenilikləri”,  “İqtisadiyyat  və  audit”  və s.  kimi  yerli  jurnallarla yanaşı, «Общество и Экономика»; «Проблемы региональной  экономики»; « Социальная политика в постсоциалистическом  обществе, задачи, противоречия, механизми» (Наука, колл. монография, 2001 г.), j. Central Asia and the Caucasus; j. The Caucasus  & Globalization, Sweden və s. kimi  nəşrləri qeyd  etmək olar.

1983-1991-ci illərdə keçmiş SSRİ  məkanında, 1997-2010-cu  illərdə   Azər­baycan  Respublikasının  müxtəlif  nümayəndə heyətlərinin  tərkibində dəfə­lər­lə, ÇXR, Polşa, Rusiya, Avstraliya, Hollandiya, Turkiyə, Yunanstan, Qazaxstan, İran, Qırğızıstan, Ukraina   və s. kimi ölkələrdə  keçrilmiş  beynəlxalq  elmi  konfrans  və  simpoziumlarda  iştirak  etmişdir. 1999-2003-cü illərdə İqtisad Əməkdaşlıq  təşki­la­tında (ЕСО)  İqtisadi tədqiqatlar üzrə  Azərbaycanın  Milli  koordinatoru, Azər­bay­can  Respublikası Dövlət  Elm və Texnika komitəsi  yanında “İqtisadiyyat” problem  Şura­­sının  Sədr  müavıni olmuşdur.

2010-cu ildən  fəaliyyətə başlayan  Azərbaycan respublikası Prezidenti yanında Elmin inkişaf fondunun iqtisadiyyat elmi sahəsində ilk qrantını məhz Rasim Həsənovun rəhbərlik etdiyi tədqiqatçılar qrupu almışdır. İnkişaf edən iqtisadiyyatla üçün aktual olan bir mövzuda – “Azərbaycanda dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində fiskal və monetar siya­sə­tin əlaqə­ləndirilməsi mexanizminin qiymətləndirilməsi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamət­lə­ri­nin müəyyənləşdirilməsi”  mövzusu üzrə qrant layihəsi 2011-ci ildə yerinə yetirilmişdir. 2011-2012-ci illərdə prof. R.Həsənovun rəhbərliyi ilə daha iki mövzu üzrə qrant tədqiqatları aparılmışdır.  Azərbaycan Respubliksaı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasında regional sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının nəticələrinin diaqnostikası və regional iqtisadi inkişaf modelinin formalaşdırılması” (2011) və “Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafının dövlət tərəfindən stimul­laşdırılması mexanizminin qiymətləndirilməsi və onun təkmilləşdiril­məsinə dair təklif və tövsiyələrin hazırlanması” (2012) mövzularında qrant layihələri üzrə tədqiqat işlərinin nəticələri Dövlət orqanlarında istifadə üçün qəbul edilmişdir.

AR Prezidentinin 26 sentyabr 2011-ci il Sərəncamına əsasən Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Əməkdar Müəllim” fəxri adı verilmişdir.

2016-cı ilə kimi UNEC İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru olub.

1872 1