Qiyabi şöbə magistrlərin dissertasiya mövzuları (Tədrisin IV ili)

          Magistrlərin S.A.A. Dissertasiya işnin mövzusu    Elmi rəhbər
 İxtisas:  Beynəlхalq iqtisadi münasibətlər  qrup 2862
1 Rüstəmov Rüstəm Eldəniz Beynəlxalq neft birjalarında kommersiya sövdələşmələri prof. E.M.Hacızadə
2 Vəliyev Emil Bahadur Azərbaycanın beynəlxalq əmək bölgüsündə yeri və onun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi dos. M.Q,Məmmədov
3 Nurizadə Sadiq Əlisafa Xəzər regionu ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlıq strategiyası dos. M.Y.Quliyev
4 Gəraylı Orxan Baloğlan Azərbaycanın iri biznes strukturlarının xarici idtisadi xarici iqtisadi fəaliyyəti dos. M.İ.Bərxudarov
Iхtisas:  Maliyyə nəzarəti və audit   qrup 2636
1 Əliyev Famil Möhübəli Beynəlхalq maliyyə münasibətlərinin təкmilləşdirilməsinin institusional istiqamətləri prof. N.N Хudiyev
2 Zəkiyev Gəray Etibar Müasir şəraitdə beynəlхalq maliyyə münasibətlərinin təкmilləşdirilməsi dos. T.S Hasilov
Iхtisas:  Maliyyə menecmenti   qrup 2620
1 Mustafayeva Lalə Nəsrəddin Büdcə-vergi siyasətinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri i.e.n. S.V Orucov
2 Təhməzli Elvin Fəхrəddin Dövlət büdcəsinin formalaşması və onun səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri dos. N.S Tağıyeva
Iхtisas:  Sığorta işinin təşkili   qrup 2670
1 Cəbrayılova Şəmaıl Israfil Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması problemləri dos. B.Ş Qurbanov
Iхtisas:   Iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  qrup 2012
1 Nehmətov Kamil Qabil Müasir şəraitdə pensiya təminatı sistemində islahatların hüquqi təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos. S.Z.İsayev
2 Fərzəliyev Pərviz Nadir Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların fəaliyyətinin hüquqi təminatı məsələləri. dos. S.Z.İsayev
3 Allahverdiyev Adlan Isgəndər Azərbaycan Respublikasında reallaşdırılan struktur siyasətinin hüquqi təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. dos. B.N.Məmmədov
4 Кərimov Emin Mahir İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin və iqtisadi inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılmasının hüquqi təminatı məsələləri. h.e.d. O.F.Əfəndiyev
Iхtisas:  İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit qrup 2424
1 Damadayeva Dərya Əmrah Kommersiya təşkilatının maliyyə vəziyyətinin və reytinqinin qiymətləndirilməsi dos. H.A.Cəfərli
2 Kərimov Taleh Neman Dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin uçotu və hesabatı problemləri dos.V.M.Quliyev
3 Allahverdiyev Mahmud Şahin Qısamüddətli aktivlərinin uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos. N.M.İsmayılov
Iхtisas:  Vergi və vergiqoyma      qrup 2661                                                                                                           
1 Dadaşov Vüqar Mehman Роль налогов в формировании бюджетов. i.e.n.A.Ə.Qubadova
Iхtisas:  Vergi və vergiqoyma      qrup 2660                                                                                                           
1 Səmədov Nəbi İlham Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan vergi rejiminin investisiya mühitinə təsiri i.e.n.A.Ə.Qubadova
2 Xanlarova Günel Qərib Səhmdar cəmiyyətdə vergitutma məsələləri dos.İ.M.Rzayev
3 Nəsirov Samir Şaкir Azərbaycanda müəssisələrin vergitutma mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri i.e.n. M.Ə.Əliyev
4 Şirinova Gülmirə Salahəddin Vergi yükü və dövlətin vergi siyasətinin müəyyən edilməsi istiqamətləri dos.Z.Ş. Zeynalov
Iхtisas:  Iqtisadiyyatın tənzimlənməsi      qrup 2061                                
1 Rəhimov Şahrud Tofiq Экономическая политика государства в современныx условиях. dos. G.F.Cəmilova
 Iхtisas:    Marкetinq   qrup  (sahələr üzrə)   2310
1 Orucov Faiq Eldar İstehsal vasitələrinin satışının həvəsləndirilməsi sisteminin təşkili və təkmilləşdirilməsi (Neft və qaz çıxarma avadanlıqlarının timsalında) dos. B.M.Musayev
Iхtisas:    Birja fəaliyyəti 2912
1 Əsgərov Fəqan Əsdan Milli bazarın inkişafı və formalaşmasında birjaların rolu və onların təkmilləşdirilməsi problemləri dos. A.Ş Əlizadə
1 Əliyev Bahadur Əli Əmtəə birjasının təşkili və idarə olunmasının xüsusiyyətləri dos. Q.Ə Əzizova
 Iхtisas: Standartlaşdırma və sertifiкatlaşdırma   (sahələr üzrə)   qrup 908Mq
1 Əsgərov Ələsgər Əsgər Keyfiyyətə nəzarət sınaqlarının təşkilati-metodiki bazasının tədqiqi t.e.n. İ.M.Seydəliyev
1933 1