Magistratura mərkəzi 2020-ci il məzunlarının dissertasiya işlərinin elektron variantları

 Abbasov Cəmil  Mahir. “Dəqiq mexanizmlərin hesablanması və konstruksiya edilməsi metodlarının analizi”

Аббасова Туркян Аббас. “Экологические проблемы, вызванные антропогенным воздействием и прогнозирование изменений в окружающей среде”

Abbaszadə Məqsəd Elman. “Texnoloji əməliyyatların xəzdən olan baş geyimlərinin istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası”

Аббасзаде Рахман Натиг. “Исследование информационной безопасности экономических систем”

Abdullayeva Nərgiz İlqar. “Qərbi Avropa və Şərq ölkələrinin geyim sferalarının qarşılıqlı təsirinin analizi”

Abdullayeva Nigar Famil. “Rəqəmsal siqnallar və insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində onlarin tətbiqi”

Ağabəyova Sona Rafiq. «Xəz-dəri yarımfabrikatlarının istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası»

Ağazadə Aytac Rövşən. “Verilənlər bazasının məntiqi səviyyəsinin təşkili”

Ağazadə Elvin Nazim. “Firmanın idarə edilməsi üçün informasiya sisteminin təşkili”

Firudunlu Rəhim Elxan. “İdarəetmədə informasiya texnologiyalarının tətbiqi”

Fərmanlı Sahib Mətləb. “Təşkilatın innovativ inkişafında informasiya təminatının təkmilləşdirlməsi”

Eyyubova Səadət Ağa Nəhməd. “Təşkilatın idarəedilməsində informasiya proseslərinin rolu”

Əyyublu Jalə Elçin. “Müasir informasiya sistemi xidmətlərinin idarə edilməsi məsələlərinin öyrənilməsi”

Əsgərov Məmməd Pərviz. “Sistemli yanaşma əsasında ipək parçaların keyfiyyətinə təsir edən amillərin tədqiqi”

Əskərli Elkür Şaban. “Müasir dizayn obyektlərinin qotik üslubda tərtib edilməsinin analizi”

Əsədullazadə Tağı Cəbrayıl. “Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin intellektual təhlili üçün informasiya modelinin qurulması”

Ərəbova  Elvina  Bayram. “Yerli bitki xammalı ilə zənginləşdirilmiş mayalı xəmirdən hazırlanmış məmulatların keyfiyyətinin tədqiqi”

Əmiraslanov Eyyub Ülvi. “İstehlak bazarına daxil olan kosmetika mallarının keyfiyyətinin tədqiqi və ekspert qiymətləndirilməsi”

Əlizadə Natiq Namiq. “Məişət sabunlarının keyfiyyətinə təsir edən amillərin tədqiqi və ekspertizası”

Əlizadə Mehdi Famil. “Çörək-bulka və qənnadı məmulatlarının istehsalı üçün arpa dəninin una emalının təkmilləşdirilməsi”

Əlizadə Leyla Saleh. “İnformasiya təhlükəsizliyinin hüquqi tənzimlənməsində beynəlxalq təcrübə və onun Azərbaycanda tətbiqi”

Əliyeva Nailə Hikmət. “Bakı neft emalı zavodunun çirkab sularında zərərli maddələrin təyini və ekoloji nəzarət istiqamətləri

Алиева Мирида Мирдамедовна. «Разработка технологии и изучение физико-химических показателей качества и безопасности желейно-фруктового мармелада на основе пюре из плодов кавказской рябины»

Əliyeva Ləman Eldar. “Müəssisələrin iqtisadi inkişafında informasiya təminatı metodikasının işlənməsi”

Əliyeva Aybəniz  Mikayıl. Tikiş istehasalatlarında istifadə olunan sapların xassələrinin tədqiqi

Əliyev Samir Vüsal. Telekommunikasiya müəssisələri üçün inteqrasiya olunmuş informasiya idarəetmə sistemlərinin tədqiqi

Əliyev Rauf Arif. İqtisadi sistemlərin idarə olunmasında bulud texnologiyalarının tətbiqi

Əliyev Məhərrəm Eldar. “Müəssisədə sənəd dövriyyəsinin proqram təminatının və verilənlər bazasının təşkili”

Əkbərli Tamara Rəhim. “Yerli istehsal müəssisələri tərəfindən Bakı ticarət şəbəkəsinə daxil olan kəsmiyin zərərsizlik və keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası”

Əhmədova Validə Elmuraz. “Biznesin funksional vəziyyətinin monitorinqinin informasiya texnologiyasının işlənilməsi”

Əhmədova Sara Nadir. “Dayanıqlı bank sisteminin informasiya təminatının təkmilləşdirilməsi”

Əhmədov Nicat Şahin. “Tekstil müəsissələrinin fəaliyyətinin normativ-texniki tənzimlənməsinin tədqiqi”

Dünyamalıyeva Esmira Ramiz. “İnşaat materiallarının təhlükəsizliyini təmin edən əsas xassələrin tədqiqi və ekspertizası”

Дашдамирова Залина Намиз. «Анализ обработки результатов измерений изделий трикотажного производства»

Байрамова Айтан Эльдаровна. «Потребительские свойства и экспертиза качества рыбных консерв, реализуемых в торговой сети г.Баку»

Cəfərova Ləman Gündüz. “Müasir Şərq geyimlərinin dizaynında milli kostumun etnomədəni ənənələrinin analizi”

Bayramova Aysel Süleyman. “İstehlak bazarına daxil olan qadın xəz geyimlərinin istehlak xassələri və keyfiyyətinin gömrük ekspertizası”

Бахышова Рая Мубариз. «Анализ внутреннего аудита системы управления качеством швейного производства»

Balaşova Səmra Eldar. «Azərbaycanda meşələrin yayılması qanunauyğunluqları və meşə formasiyalarının ekologiyası»

Бабаева Улькяр Араз. «Применение информационных технологий в управлении предприятиями сферы услуг»

Бабаева Наргиз Фариз. ­«Использование ИТ в управлении качеством и защита информации»

Бабаев Расим Рафаил. «Обзор и анализ современных интеллектуальных систем для управления медицинскими учреждениями»

Babaşov Orxan Vidadi. “Uşaq qidası istehsalının keyfiyyət və təhlükəsizliyini təmin edən sxemin işlənməsi”

Abdurahmanova Aytac. “İqtisadiyyatın səmərəliliyinin yüksəldilməsində informasiya texnologiyaları komplekslərinin tətbiqi məsələləri”

Ağazadə Teymur Taleh. “Simsiz şəbəkələrdə məhsuldarlığın yüksəldilməsi üsullarının tədqiqi”

Allahverdiyeva Nərmin. “Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafının iqtisadi artıma təsiri”

Babaşlı Quba Əlsaab. “İqisadiyyata yönəldilən investisiyalarin modelləşdirilməsiabaşlı”

Алиев Эльдар Ширали. «Исследование информационной технологии аудиторской деятельности»

Əlizadə Türkan İsirəfil. “Marketinq sistemində İKT-nin tətbiqi”

Fərmanlı Gülarə Telman. “Keyfiyyətin idarə olunmasında informasiya texnologiyalarından istifadə və informasiyanın mühafizəsi problemlərinin tədqiqi” **

Məmmədova Bənövşə Taleh qızı. “Dövlət-özəl bölmə tərəfdaşlığının informasiya təminatının formalaşdırılması”

Məmmədova  Çinarə   Elxan qızı.  Müəssisələrin  iqtisadi  inkişafında informasiya  təminatı  metodikasının işlənməsi 

Hacıbabayev Cəmil Tərlan oğlu. “İstehlak mallarının keyfiyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi meyarlarının tədqiqi”

Hacıbalazadə Xoşqədəm Rafail qızı. “Müasir dəbin formalaşmasında avanqard üslubunun təsiri”

Hacıyev Hacı Səhliyar oğlu. “Çoxqatlı texniki parçaların quruluşlarının  xüsusiyyətləri və onların toxunması üçün dəzgahda aparılan konstruktiv dəyişikliklərinin analizi”

Гаджиев Санан Тофик. «Построение информационной модели интеллектуального анализа данных для аудита корпоративной сети предприятия»

Hacıyeva Turan  İntiqam qızı. “Aran iqtisadi rayonunun mineral xammal ehtiyatlarından istifadənin ekoloji problemləri”

Hadıyeva Nərminə Arzu qızı. “Характеристика ассортимента и  таможенная экспертиза одноразовой посуды”

Səma Həmidli. “Kiçik istehsalat qruplarının idarə edilməsində informasiya texnologiyalarının tətbiqi”

Həsənli Şəbnəm Əsgər. Azerbaycan Respublikasının sosial – iqtisadi inkişafının informasiya təminatı

Həsənli  Turqay  Mirzəmməd  oğlu. “Meyvə-giləmeyvə şirniyyat məmulatlarının istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Гасанов Эдгар Хикмет. «Исследование методов и моделей облачных систем обработки данных»

Həsənzadə Orxan Hidayət oğlu. “İstehlak mallarının keyfiyyətinin ekspert qiymətləndirilməsinin müasir metodoloji müddəalarının tədqiqi”

Həziyeva Nigar İntiqam qızı. “İnsan-təbiət münasibətlərinə və sosial-ekoloji problemlərin həllinə sistemli və sinergetik yanaşma” 

Hümbətli Təranə Rahib qızı. “Bakı şəhərinin kanalizasiya sistemi və tullantı sularının axıdılmasının mövcud vəziyyəti və bu sahədə ətraf mühitin idarə olunması tədbirləri” 

 Hümmətov Famil Faiq. “Təhsil sistemində informasiya texnologiyalarindan istifadə mexanizminin təkmilləşdirilməsi”

Hüseynov Rüfət Qəhrəman oğlu. “Telekommunikasiya sistemlərində informasiya təhlükəsizliyinin təmini”

Vəliyeva Gülnur Təyyar qızı. “İnnovasiya potensialının informasiya-analitik təminatinin  formalaşdırılması”

İbrahimova Xanım Ağa Mehdi qızı. “Tətbiqi proqramlar paketinin layihələndirilmə vasitələrinin təşkili problemlərinin həlli”

İdrisova Nərmin Bəhram qızı. “Fermentativ kataliz əsasında giləmeyvəli şərabların hazırlanma texnologiyasının işlənilməsi və hazır məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərən amillərin tədqiqi”

Имамвердиева Назрин Рафаэль. «Изучение способов повышения эффективности работы корпоративной сети предприятия»

İsmayılzadə Əfsanə Səftər qızı.  “Bitki xammalından istifadə etməklə qıcqırma yolu ilə funksional içkilərin texnologiyasının işlənməsi və hazırlanması”

İsmayılzadə Gülşən Ədalət qızı. “Müasir dizaynın formalaşmasında “eklektik” üslubun fundamentallığı”

İsmayılzadə Xanım Fərhad qızı. “Keramika sənətində  bədii  tərtibat üsullarının analizi”

Kərimоvа Yegаnə Rizvаn. “Müəssisə və təşkilаtlаrdа infоrmаsiyа texnоlоgiyаlаrı ilə idаrəetmə prоsesinin təhlili”

Könül Mustafayeva Vəli qızı. “Kağız-karton məmulatlarının keyfiyyətinin gömrük ekspertizası”

Kürçaylı Səlimə Ülfət. “Tikili malların istehlak xassələrinin qiymətləndirilməsi və keyfiyyət ekspertizası”

Mahmudova Şöhlət Şirxan qızı. “Azərbaycan Respublikasının vergi sistemində verilənlərin emalının avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyalarının tətbiqi”

Mahmudova Xəyalə Elçın qızı. “Qida qatqılarından istifadə etməklə aşağı kalorili çörək-kökə məmulatlarının texnologiyasının işlənməsi”

Mahmudzadə Süleyman Camaləddin oğlu. “İnformasiya sistemlərinin fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin və etibarliliğinin təmini”

Mansurov Sənan Salman oğlu. “İstehlak bazarına daxil olan kərə yağının keyfiyyət və ekoloji zərərsizlik göstəricilərinin ekspertizası” 

Mehdiyeva Aytən Babək qızı. «Üzümdən alınan yeyinti məhsullarının qidalılıq dəyəri və keyfiyyətinin ekspertizası»

Mehdizadə Gündüz Fazil oğlu. “Kompüter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyinin biometrik vasitələrindən istifadə”

Məhərləmova Aynurə Əflatun qızı. “Android əməliyyat sisteminin mövcud imkanlarının tədqiqi”

Mehraliyeva Səkinə  Azər qızı. “Təbiəti mühafizənin və ətraf mühitin keyfiyyətinin idarə olunmasının mühüm  aspektləri”

Məlikrzayeva Səma Rəşad qızı. “Obrazların tanınması üsullarının tədqiqi ”

Məmmədov Orxan Nəcəf oğlu. “Müxtəlif profilli texniki parçaların alınma texnologiyası və dəzgahların konstruksiyasında dəyişikliklərin təhlili”

Məmmədli Sədaqət Əfqan qızı. “Nano texnologiyadan istifadə etməklə istehsal olunmuş toxuculuq mallarının istehlak xassələrinin müqayisəli tədqiqi və ekspertizası”

Məmmədov Cümşüd Cəbi oğlu. Формирование ассортимента и оценка качества бытовых полипропиленовых товаров.

Məmmədov Dadaş Allahverdi. “Elektron hökümətdə elektron sənəd dövriyyəsinin əhəmiyyəti”

Мамедов Эльнур Сабахаддин оглу. “Задачи оперативного ситуационного анализа, решаемые на основе информационных хранилищ”

Məmmədov Orxan Nəcəf oğlu. “Müxtəlif profilli texniki parçaların alınma texnologiyası və dəzgahların konstruksiyasında dəyişikliklərin təhlili ”

Məmmədov Qəni Şəmşir oğlu. “Embawood MMC tərəfindən istehsal olunan yumşaq mebellərin keyfiyyətinin ekspertizası”

Məmmədova Aytac Faiq. “Trikotaj mallarının çeşid və keyfiyyətinin formalaşdırılmasına təsir edən amillərin ekspertizası

Məmmədova İlahə Rizvan qızı. “Menecmentdə mobbinqin aradan qaldırılmasında İKT-nin rolu”

Mikayılova Həqiqət Sarvan qızı. «İaşə məhsulları istehsalında təbii keyfiyyət yaxşılaşdırıcılarının tətbiqi imkanlarının tədqiqi və elmi əsaslandırılması»

Mirili Mədinə Mübariz qızı. “Kiçik  Qafqaziın  Şimal-Şərq  yamacı  landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri və optimallaşdırılması”

Mirzəyeva Aidə Süleyman qızı. “Nəqliyyatın yaratdığı ekoloji problemlər və onların həlli yolları”

Mirzəyeva Əminə Ədalət. “Toxuculuq xammalının keyfiyyətinin yüksəldilməsi üsullarının təkmilləşdirilməsi”

Mustafayev Mustafa Ceyhun oğlu. Telekommunikasiya sistemində informasiyanın qənaətlə kodlaşdırılması və səhvsiz ötürülmə məsələsinin tədqiqi  **

Mustafayeva Pərişan Ramis qızı. “Emulsiyalı qida məhsullarının kaloriliyinin azaldılması üsullarının işlənilib hazırlanması və hazır məhsulun təhlükəsizlik göstəricilərinin tədqiqi”

Mustafazadə Nail İsmayıl oğlu. “Bank informasiya sistemlərinin işlənməsi”

Rzayeva Könül Mamed qızı. “Yeni geyim modellərinin layihələndirilməsi üsullarının analizi”

Nəcəfova Arzu Gülmalı. « Keçə ayaqqabıların istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası»

Nəsibova Bahar Əsgər qızı. “Azərbaycanın kənd yerlərinin ekoloji vəziyyəti və sosial nəticələri”

Nəsirli Faiq Fuad. “Yeni iqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarına qoyulan investisiyalar və onların səmərəliliyinin tədqiqi”

Nəsirov Mehman Elxan oğlu. “Qida məhsullarını xırdalamaq üçün maşınların konstruksiyalarının analizi”

Novruzova Ülviyyə Rövşən qızı. “Abşeronda yetişdirilən zəfəranın istehlak xassələri və keyfiyyət ekspertizası”

Ömərli Fidan Eldar qızı. Влияние информационных технологий на повышение эффективности ОАО «АЗЕРЭНЕРЖИ»

Orucova Müşgünaz Teymur qızı. “Xəz baş geyimlərinin istehsal texnologiyasının hazır məmulatın keyfiyyətinə təsiri ekspertiyası”

Pirəlizadə Orxan Oqtay oğlu. “İctimai iaşə müəssisələrində əsas uçot əməliyyatlarının icrası üçün verilənlər bazasının təşkili”

Qafarova Əsmər Rövşən qızı. «Исследование процесса AGILE-трансформации в банках Азербайджана»

Orucov Qabil Arif oğlu. Blokmeyn texnologiyasının iqtisadiyyata təsirinin tədqiqi

Qaraşlı Rəfiqə İsmayıl qızı. “İqtisadiyyatda informasiya sistemlərinin inkişaf tendensiyalarının tədqiqi”

Qarayev Xəzər Azər oğlu. “Respublikamızın ticarət şəbəkəsinə daxil olan marqarinin istehlak xassələri və keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası”

Qarayeva Solmaz Yunis qızı. “Geyim məmulatlarının normallaşdırılmış parametrlərinin işlənməsi və təyini”

Qasımov Kənan Asif oğlu. “Yüngül sənaye müəssisələrində metroloji nəzarətin əsas prinsiplərinin həyata keçirilməsinin tədqiqi”

Qasımov Ramin Hüseyn oğlu. “İstehlak bazarına daxil olan quru süd məhsullarının keyfiyyət və ekoloji zərərsizlik göstəricilərinin ekspertizası”

Qasımova Nərmin Bədir qızı. “Dizayn sahələrində kompozisiya elementi kimi qrafikanın tətbiqinin analizi”

Qəniyeva Aytən Vidadi qızı. “Müəssisələrdə daxili auditin problemləri və onların beynəlxalq standartlar əsasında həlli yolları”

Qulamova Gülnar Hüseynağa qızı. “Şirin üzüm cecəsindən ekstraktlar, konsentrat və şərabların alınma texnologiyasının və onların tərkibinin tədqiqi”

Quliyev Əli Məmməd oğlu. «Modern üslubunun analizi və onun müasir geyimin layihələndirilməsində tətbiqi»

Quliyeva Məryam Faiq qızı. “Firmada pul vəsaitlərinin və kredit əməliyyatlarının uçotu üçün verilənlər bazasının MS ACCESS-də hazırlanması”

Qurbanov Rüfət Bəhruz oğlu. “Kompüter şəbəkələrinin proqram təminatının elementlərinin işlənilmə  mexanizmlərinin tədqiq”

Qurbanzadə Günel Elçin qızı. “İnnovasiya fəaliyyətinin monitorinq sisteminin formalaşması mexanizminin tədqiqi”

Ramazanova Nəzrin Məzahir qızı. “İnternet şəbəkəsində verilənlərin saxlanma təhlükəsizliyinin təmini”

Rəhimli Mehri Səlahib qızı. “Yerli parça istehsalı müəssisələrində keyfiyyətin yüksəldilməsində metroloji təminat məsələlərinin tədqiqi”

Rəhimli Zəhra Elşad qızı. “Unlu qənnadı məlumatlarının istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Rəhimova Aydan Çingiz qızı. “Çörək-bulka məmulatlarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və identifikasiyası (eyniləşdirilməsi) üsullarının tədqiqi”

Rəhimova Səmayə Fərahim qızı. “Soyudulmuş ət yarımfabrikatlarının resepturasının və texnoloji sxeminin işlənib hazırlanması”

Rzai Xanımağa Aydın qızı. “Üst geyimlərinin istehsalında istifadə olunan toxuculuq materiallarının istehlak xassələrinin tədqiqi və ekspertizası”

Rzayev Anar Səyavuş oğlu. “Zərgərlik məmulatları istehsalında istifadə edilən qiymətli daşların növləri və keyfiyyətinin gömrük ekspertizası”

Sadiqov Fərid Rəhim oğlu. “Məişət təyinatlı qadın ayaqqabılarının keyfiyyətinin gömrük ekspertizası”

Safronova Lidiya Andreyevna. “Анализ эстетико-художественных особенностей решения современного костюма”

Şahlarov Tərbiz İsrafil oğlu. “Azərbaycanda istehsal olunan kişi üst geyimlərinin keyfiyyətinə təsir edən amillərin tədqiqi”

Sailova Jalə Nüsrət qızı. “İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafının idarə edilməsində informasiya-telekommunikasiya texnologiyalarınını tətbiqi məsələlərinin həlli”

Salmanova Nəzrin Elxanqızı. “Şəkərli qənnadı məmulatlarının istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Səlimzadə Təbriz Qurbani oğlu. “Tekstil maşınlarının və avadanlıqlarının etibarlığını artırmaq üçün texnoloji təminatın analizi”

Şərifli Şəhla Valeh qızı. «Состояние и основные характеристики современной молодежной моды в одежде»

Şıxəlizadə Amin. «İnformasiya təhlükəsizliyinin müasir problemləri və həlli metodlarının qiymətləndirilməsi»

Şıxıyeva Zöhrə Fikrət qızı. “Azərbaycanda istehsal olunan sürtgü yağlarının keyfiyyətinin ekspertizası”

Sübhan Abdullayev Anar oğlu. “Müasir dövr geyim seqmentləri və trendlərin birgə analizi”

Şükürova Aydan Natiq qızı. “Ölçmələri idarəetmə sistemində tətbiq edilən standart ölçmə metodikalarının tədqiqi”

Süleymanova İlahə Sayad qızı. “Gön ayaqqabıların erqonomik və gigiyenik xassələrinin ekspertizasi”

Süleymanova Ülkər İlqar qızı. “İnsan kapitalına yönəldilən xərclərin qiymətləndirilməsi və informasiya təminatının təkmilləşdirilməsi”

Sultanova Zarina Raviddin qızı. “Yerli istehsal müəssisələri tərəfindən konservləşdirilmiş meyvə şirələrinin istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Talıblı Faiq Elxan oğlu. “Bakı ticarət şəbəkəsinə daxil olan yarımquruyan və qurumayan bitki yağlarının istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Talıbov Aslan Cavanşir oğlu. «Исследование методики управления информационными технологиями на предприятиях и в организациях»

Vəliyev Sərxan Ramiz oğlu. “Bank informasiya sistemlərində istifadəçi hesabının mühafizəsi modelinin tədqiqi“

Vəliyeva Aygün Həsən qızı. “Heyvanat və bərk bitki yağlarının istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası”

Verdiyeva Nilufər Yaşar qızı. «Şirkətlər üçün informasiya sisteminin işlənməsi və tədqiqi»

Xələfli Sara Bəhruz qızı. «İqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılması üçün məlumatların intellektual təhlili modelinin qurulması»

Xəlili Lamiyə Aris qızı. “İqtisadi-ekoloji idealizmdə Kouz nəzəriyyəsi”

Xəlilova Arzu Azər qızı. “Müasir kostyumun obrazlı həllində üslubların təsirinin analizi”

Xəlilova Aytən Mahir qızı. “Azərbaycan Respublikasında yüngül sənaye sahələrinin ərazi təşkilinin ekoloji-iqtisadi problemləri və həlli istiqamətləri”

Xudadatova Dilbər Müşfiq qızı. “Azərbaycan Respublikasının bank informasiya sistemlərinin inkişaf xüsusiyyətlərinin tədqiqi”

Xudaverdiyev Xudaverdi Yasəf oğlu. “Süd əsasında funksional təyinatlı qida məhsullarının texnologiyasının işlənməsi və təhlükəsizliyinin tədqiqi”

Elnur Xalis oğlu. “Respublikamızda tikili malların uyğunluğa qiymətləndirilməsi metodlarının təkmilləşdirilməsi”

Nigar Elşən. “İqtisadiyyatın idarə edilməsində kompüter şəbəkələrinin rolu”

Yolçiyeva Aysel Natiq qızı. “Kompüter şəbəkələrində etibarlı təhlükəsizlik sisteminin yaradılması problemlırinin təhlili”

Yusifzadə Fəridkamal Azər. “Tikiş məmulatlarının istilik-nəmlik emalı zamanı texnoloji axında komfort istilik iş şəraitinin yaradılması”

Zaqirova Mədinə Mustafa qızı. «İctimai iaşədə istifadə olunan ağ və qırmızı şərab materiallarını hazırlamaq üçün bəzi üzüm sortlarının biokimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi»

Zeynalzadə Gültac Zeynalabdın qızı. “İnnovasiya proseslərinin informasiya bazasının təkmilləşdirilməsi

319 1