Magistratura Mərkəzinin 2013/2014-cü tədris ilində  magistraturaya qəbul olmuş qiyabi şöbə magistrlarin  dissertasiya mövzularinin siyahisi (III kurs)

Magistrantın soyadı, adı, atasının adı Dissertasiya mövzularının adı               Elmi rəhbər
 İxtisas:  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  qrup  2014
1. Cəfərov Elnur Zəlimxan Azərbaycanın regionlarında sosial infrastruktur sahələrinin inkişafının hüquqi təminatı dos. B.N.Məmmədov
İxtisas:  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  qrup  2015
1. Həmidov Mahmud Umud Правовые аспекты развития малого предпринимательства в экономике Азербайджанской Республике dos. Ə.A.Hacılı
İxtisas:  İqtisadiyyatın tənzimlənməsi  qrup  2062
1. Məmmədov Kazım Fizuli Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliyinin dövlət tənzimlənməsi prof. Əhmədov M.A.
2. Hüseynova Sevinc Miri Davamlı inkişafa keçid şəraitində qiymətlərin dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri dos. Qafarov K.S.
İxtisas: Biznesin təşkili və idarə edilməsi  qrup  2082
1. Nuriyev Cavid Abdulla Bazar münasibətləri şəraitində maşınqayırma müəssisələrində istehsal potensialından istifadə səviyyəsinin təhlili i.ü.f.d. dos. M.Ə.Əliyev
2. Qasımlı Oqtay Əbülfəz Azərbaycan iqtisadiyyatında innovasiya layihələrinin tətbiqinin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi i.ü.f.d. dos. A.H.Fərruxov
3. Qarayev Cəmil Kazım İnnovasiya biznesində tətbiq olunan layihələrin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması yolları i.ü.f.d. dos. A.H.Fərruxov
4. İsmayılov Anar Mehdi Azərbaycanda innovasiya sistemlərinin inkişaf prioritetləri i.ü.f.d. b/m A.S.Şükürova
5. Güngör Aysel Fərman Qısamüddətli aktivlərinin uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri i.e.d.,prof.A.B.Abbasov
İxtisas: Biznes inzibatçılığı  qrup  2092
1. Aslanov Amin Rövşən Biznes-planın tərtibi metodikası və onun texniki-iqtisadi əsaslandırılması i.ü.f.d. b/m A.S.Şükürova
2. Süleymanov Elmir Xanhəsən Vençur biznesin inkişaf istiqamətləri i.e.d. prof. A.B.Abbasov
3. Piriyev Səbuhi Ədalət İnnovasiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi biznesin innovasiya strategiyasının formalaşdırılmasının əsas mexanizmi kimi i.ü.f.d. dos. M.Ə.Əliyev
4. Hüseynzadə Toğrul Nizaməddin Biznesdə innovasiya layihəsi risklərinin tədqiqinin nəzəri-metodoloji aspektləri i.ü.f.d. dos. Ə.Ş.İmanov
İxtisas: Biznes inzibatçılığı  qrup  2093
1. Bünyad-zadə Günel Murad Kiçik biznesin rəqabət qabiliyyətliliyi i.ü.f.d. dos. S.M.Xanlarzadə
İxtisas: Beynəlxalq ticarət  qrup  2102
1. Aydan Vüsət Beynəlxalq ticarətin inkişafında nəqliyyatın rolu dos. M.M.Məmmədli
İxtisas: Beynəlxalq ticarət  qrup  2103
1. Həsənova Nəzrin Hamlet Особенности формирования внешнеторговых связей и направления их совершенствования dos. M.M.Həsənzadə
İxtisas: Gömrük işi  qrup  2894
1. Əliyev Rəşad Babasəlim İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində gömrük xidmətinin rolu prof.A.Ş.Şəkərəliyev
İxtisas: Gömrük işi  qrup  2895
1. İslamov Fuad Mayıl Проблемы оптимизации таможеннотарифного регулирования внешнеэкономической деятельности Азербайджана i.e.n.X.N.Bayramova
İxtisas: Gömrük ekspertizası  qrup  2896
1. Əhmədov Tural Mahir Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının aparılması və təkmilləşdirilməsi i.en.N.İ.Muradov
İxtisas:Heyətin idarə edilməsi  qrup  2162
1. İbrahimli Nəzrin Ərəstun Təşkilatda heyətin idarə edilməsi səmərəliliyi problemləri dos.Z.İ.Mustafayeva
İxtisas: İstehsalın və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi  qrup  2232
1. Muradova Sərvinaz Şəfaqət Neft maşınqayırma müəssisələrində istehsal potensialından istifadənin yaxşılaşdırılması Dos. Ə.V.Hacıyev
İxtisas: Ətraf mühitin iqtisadiyyatı  qrup  2254
1. Həsənov Orxan Elxan Yanacaq enerji sərvətlərindən istifadə və energetikanın inkişafının iqtisadi-ekoloji aspektləri dos. V.Z.Mehdiyeva
İxtisas: Reklam işi   qrup  2265
1. Adığözəlova Nigar Elmar Современные тенденции развития рекламы в Азербайджане dos. H.İ.Həşimov
2. Məşədi-zadə Sabir Vaqif Основные направления развития и совершенствования рекламы в коммерческих фирмах dos. M.T.Səmədova
İxtisas: Marketinq   qrup  2312
1. Rzayeva Vəfa İmamverdi Rəqabət mübarizəsi şəraitində sənaye müəssisələrinin marketinq idarə edilməsi dos. Ə.V.Hacıyev
 İxtisas: Logistika   qrup  2314
1. Hacıyeva Səmra Firdovsi Müəssisələrdə logistik idarəetmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri f.ü.i.e.d. X.S.Kərimli
2. Mikayılova Gülşən Rövşən İstehsal vasitələrinin tədarükü sferasında  logistika üsullarından istifadə edilməsi dos. T.İ.İmanov
İxtisas: Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit   qrup  2425
1. Mursaqulov Emil Hidayət Организация, учет и налогообложение расчетных операций в транспортных организациях dos. S.Ə.İbrahimova
2. Babayev Elçin Rövşən Совершенствование методологии учета амортизации и основных средств в транспортных организациях dos. Y.R.Mustafayev
İxtisas: Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit   qrup  2426
1. Hüseynli Züleyxa Rasim Turizmdə mühasibat uçotu və auditin təşkili istiqamətləri dos. K.A.Xudaverdiyeva
İxtisas: İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit   qrup  2427
1. Molulova  Aliyə Rasim Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности dos. Ç.R. Yüzbaşov
2. Kazımova Gülnar Elşən Совершенствование системы внутренних информаций в условиях управленческого учета prof. S.M.Səbzəliyev
İxtisas: İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit   qrup  2428
1. Əlizadə Əflatun Nəsib Pul vəsaitlərinin və hesablaşmalarının uçotunun təkmilləşdirilməsi dos. M.C.Hacıyeva
2. Qurbanov Elçin Mirzə Öhdəliklərin uçotunun və auditinin təkmilləşdirilməsi dos.Y.B.Hüseynov
İxtisas: Menecment (sahələr üzrə)  qrup  2512
1. Cəfərov Elvin Vələddin Azərbaycanda maliyyə institutlarında inkişaf strategiyasının müasir aspektləri prof. K.A.Şahbazov
2. Səmədli Cavidan Tahir Xidmət sferası müəssisələrində idarəetmə xüsusiyyətləri dos. M.H.Məmmədov
3. Hüseynova Gülnar Elxan Diversifikasiya və sinergizmin xüsusiyyətləri və qarşılıqlı əlaqəsi i.e.n. N.F.Axundova
İxtisas: İqtisadi informasiya sistemləri  qrup  2556
1, Mevliyev Elçin Kamil Müasir informasiya sistemlərinin fəaliyyəti və inkişaf etdirilməsi xərclərinin qiymətləndirilməsi i.e.n.dos. İ.K.Musayev
İxtisas: İnformasiya sistemləri  qrup  2555
1. Ratiani Ləman Vadimovna Некоторые вопросы разработки инструментальных средств проектирования интерактивных проблемно-ориентированных систем f-r.e.n.dos. M.N.Musayev
2. Boqatıreva Violetta Tofikovna Проблемы надежности в сетях и защита информации i.e.n.,dos. E.H.Hüseynov
  İxtisas: İdarəetmənin informasiya texnologiyası  qrup  2574
1. Rəhimli Rəhim Mahir Qərar qəbuletmə prosesində süni neyron texnologiyalarından istifadənin inkişaf perspektivləri prof. R.A.Quliyev
  İxtisas: İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı  qrup  2576
1. Nəcəfov Əbülfəz Qurban Azərbaycan iqtisadiiyyatında iqtisadi assimetriya problemləri dos. A.A.Quliyeva
İxtisas: Bank işi  qrup  2602
1. Abdullayev Orxan Səidbəy Bank əməliyyatları və onların vergiyə cəlb olunmasının xüsusiyyətləri f.d. A.İ.Əliyev
2. Məmmədzadə Aliyə Vilayət Müasir şəraitdə bankların maliyyə sabitliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi i.e.d. prof. M.M.Bağırov
3. Soltanov Niyaz Soltanəli Bank sisteminin inkişafının yeni təzahürləri və meylləri dos. E.Z.Səmədzadə
  İxtisas: Bank işi  qrup  2603
1. Hacızadə Elxan Elman Mərkəzi Bankın açıq bazarda əməliyyatları və onların təkmilləşdirilməsi Dos. Z.H.İbrahimov
2. Babayeva Aytən Elçin Pul siyasəti və Azərbaycanda makromaliyyə sabitliyinin təmin edilməsində onun rolu dos. A.E.Kərimov
3. Əliyev Vahid Ədalət İqtisadi böhranın yayılması ilə əlaqədar banklarda normativ tələblər üzrə dəyişikliklər i.e.d.prof. Z.F.Məmmədov
İxtisas: Maliyyə bazarları  qrup  2614
1. Sadıqzadə Vəfa Əminağa Qiymətli kağızlar bazarının texniki təhlili və qiymətləndirilməsi dos. R.M Rzayev
2. Məmmədzadə Ziya Əlibaxış Azərbaycanın Maliyyə bazarının müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri f.d. A.İ.Əliyev
İxtisas: Maliyyə menecmenti  qrup  2622
1. Məmmədli Nahid Əli Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin əsasları və onların təkmilləşdirilməsi dos. R.A.İbrahimova
2. Gülməmmədov Hakim Vaqif Büdcə kəsrinin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi prof.D.A.Bağırov
 İxtisas: Maliyyə menecmenti  qrup  2625
1. Yunisova Fəridə Eldar Расходы государственного бюджета и совершенствования системы их финансирование dos.N.S.Tağıyeva
İxtisas: Maliyyə nəzarəti və audit qrup  2638
1. Ağaməhəmmədzadə Orxan İlqar Müasir dövrdə mikro səviyyədə maliyyənin idarə olunması problemləri dos. İ.Ə.Mirzəyev
2. Məmmədli Kənan Xanoğlan Maliyyə risklərinin idarə olunması sistemi və onun təkmilləşdirilməsi dos. İ.Ə.Mirzəyev
4. Mahmudov Elçin Məsud AR xarici dövlət borcu və onun idarə olunması problemləri dos. N.S.Tağıyeva
5. Əlicabarov Kamil İsmayıl Müasir dövrdə müəssisələrin maliyyə təminatı sistemi və onun təkmilləşdirilməsi prof. M.M.Sadıqov
9. Quliyev Elvin Gündüz Müasir dövrdə Azərbaycanda maliyyə bazarı və onun inkişaf istiqamətləri prof. S.M.Məmmədov
10. Abbasov Emin Qurban Müasir şəraitdə müəssisənin maliyyə resurslarının formalaşması problemləri dos. S.A.Abbasov
11. Həsənov Sənan Qəzənfər Dövlət maliyyəsi-maliyyə sisteminin əsas sferasıdır dos. T.S.Hasilov
İxtisas: Maliyyə nəzarəti və audit qrup  2633
1. Abbasova  Nərgiz Şöhrət Система косвенных налогов и повышение их роль в формировании доходов государственного бюджета prof. A.M.Kərimov
2. Əliyev Azər Həşim Влияние нефтяного фактора на формирование доходов государственного бюджета в современных условиях prof. A.M.Kərimov
3. Manafov Namiq Samir Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии регионов Азербайджанской Республики dos. R.N.Quşxani
4. Əfəndizadə Rüfət İsmayıl Методы управления финансоми и их совершенствование prof.S.M.Məmmədov
İxtisas:Sığorta işinin təşkili  qrup  2672
1. Bayramov Rəşid Mahir Dövlətin sosial siyasətinin maliyyə təminatında büdcənin rolu dos. Ş.Ş.Bədəlov
2. Şahmarov Əjdər Həsənağa Azərbaycanda büdcədənkənar fondların idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi prof.S.M.Məmmədov
3. Süleymanzadə Vüsalə Xudabəddin Azərbaycanın maliyyə sistemi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos. V.Z.Zeynalov
  İxtisas:Sığorta işinin təşkili  qrup  2673
1. Muxtarzadə Bəxtiyar Mübariz Бюджет и его роль в государственном регулировании социально-экономических процессов в современном этапе dos. R.N.Quşxani
İxtisas:  Müəssisələr statistikası qrup 2780
1. Orucov Əziz Sadəli Firmanın istehsal fəaliyyətinin səmərəliliyinin statistik təhlili və proqnozlaşdırılması dos. O.İ.İbrahimov
İxtisas:  Milli Hesablar Sistemi qrup 2772
1. İbadbəyli Fəridə Vilayət Azərbaycan Respublikasında Ümumi Daxili Məhsul və onun komponentlərinin beynəlxalq müqayisəliliyi i.ü.f.d. Y.X.Yusifov
İxtisas:  Qiymətləndirmə  qrup 2811
1. Smişnikov Timur Aleksandroviç Современные проблемы оценки инвестиционных проектов dos. İ.Ş.Mehdiyeva
İxtisas:  Kommersiya fəaliyyəti  qrup 2914
1. Məmmədli Nicat Nizami Kommersiya münasibətlərinin idarə edilməsi yolları və onların təkmilləşdirilməsi dos. M.Q.Əkbərov
  İxtisas:  Kommersiya fəaliyyəti  qrup 2915
1. Alısoy Səbinə Rafiq Исследование канцотоварного рынка в республике в рыночных  условиях Dos. Həşimov H.İ.
İxtisas:  Birja fəaliyyəti  qrup 2916
1. Hüseynova  Nərmin Hətəm Kommersiya fəaliyyətində lizinqin rolu və inkişaf perspektivləri dos.Ş.Ə.Əsgərov
İxtisas:  Tikiş məmulatlarının texnologiyası  qrup 809Mq
1. Əzizov Əli İskəndər Ağasəlim Sənaye məmulatlarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsiplərinin analizi prof. O.Ş.Şamxalov
İxtisas:  Standartlaşdırma və sertifikasiya  qrup 909Mq
1. Məmmədov Əfqan Nazir Yüngül sənaye məhsullarının  istehsalında metroloji təminat məsələlərinin tədqiqi dos. Z.Y.Aslanov
2. Hacıyeva Yeganə Əliəskər Yüngül sənaye müəssisələrində məhsulların sertifikatlaşdırılması prosesinin tədqiqi prof. M.N.Nuriyev
İxtisas:  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər qrup 2864
1. Abaslı Xalid Məhəmməd Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin vəziyyəti və inkişaf perspektivləri prof.Ə.İ.Bayramov
2. Şirinov İlkin Fərhad Azərbaycanda xarici investisiya qoyuluşunun iqtisadi səmərəliliyinin artırılması yolları dos. M.Q.Məmmədov
3. Musayeva Şahnaz Rafail Azərbaycan iqtisadiyyatının klasterləşdirilməsi beynəlxalq bazarlar kontekstində dos. M.İ.Bərxudarov
4. Hüseynova Vəsilə Rafiq Azərbaycan beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslərində: problemlər və inkişaf perspektivləri prof. Ş.H.Hacıyev
İxtisas:  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər qrup 2865
1. Rüstəmzadə Vaqif Emil Конкурентоспособность страны в глобальной экономике prof. R.M.Qasımov
2. Əzimov Elşad Adil Диверсификация национальной экономики как важный фактор интеграции страны в глобальную систему МЭО dos. S.M.Məmmədova
İxtisas:  Vergi və vergiqoyma  qrup 2662
1. İsayev Fərid Əmirxan Müasir şəraitdə vergi yoxlamalarının təşkili və vergi qanun vericiliyinin pozulmasına qarşı mübarizənin təkmilləşdirilməsi i.e.n.L.T.Mehdiyeva
2. Valehova Günay Yusif Dolayı vergilərin uçot və auditinin təkmilləşdirilməsi yolları i.e.n.T.Ə.Sadıqov
3. Sultanova Könül Vaqif Borclu vergi ödəyicilərinin borclarının onların əmlakı hesabına ödənilməsi i.e.n. G.M.Məmmədova
İxtisas:   Vergi və vergiqoyma  qrup 2663
1. Ələsgərov Səttar Adil Механизм и инструменты осушествления налоговой политики в Азербайджанской Республики i.e.d. Y.A.Kəlbiyev
2. Təhməzov Emil Rəşad Проблемы налогообложения лизинговых операций в Азербайджане i.e.n., dos.R.A.Salayev
3. Bünyatova Ülviyyə Cəmil Совершенствование механизма налогообложения предприятий в Азербайджане i.e.n.G.M.Məmmədova
2326 1