Sifariz

“Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının müdiri prof. Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu

e-mail: s.sabzaliyev@unec.edu.az

08.11.1945-ci ildə Ağsu rayonunun Qaraqoyunlu kəndində anadan olmuşdur.

1963-cü ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Univer­si­te­ti­nin İqtisad fakültəsinin əyani şöbəsinə qəbul olunmuşdur.
1964-1967-ci illər ərzində həqiqi hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra təhsilini D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki UNEC) Uçot-iqtisad fakültəsinin əyani şöbəsində davam etdir­miş­dir. 1970-ci ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Təyinatla Azər­bay­can elmi-tədqiqat kənd təsər­rü­fa­tı­nın iqtisadiyyatı və təşkili institutuna işləməyə göndə­rilmiş, müxtəlif illərdə həmin instiututda elmi işçi, baş elmi işçi və elmi katib vəzifələrində çalışmışdır. 1973-1977-ci illərdə institutun aspiran­turasının əyani şöbəsinə qəbul olunmuş və 1980-cı ildə M.V.Lomonosov adına Mosk­va Dövlət Universitetində namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

S.M.Səbzəliyev 1981-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtsad Universitetinin «Mühasibat uçotu» kafedrasında baş müəllim, dosent vəzifələrdə çalışmışdır.
1985-ci ildə Uçot-iqtisad fakültəsinə dekan müavini vəzifəsinə təyin olunmuş, 1987-ci ildən «Mühasibat uçotu və audit» kafedrasında müdir vəzifəsində işləyir.

2005-ci ildə iqtisad elmləri doktoru adına layiq görülmüşdür. 1990-cı ildən dosent, 2006-cı ildən professordur.

Professor S.M.Səbzəliyev Universitetin Elmi Şurasının, Respublika Ma­liy­yə Nazirliyi Elmi-metodik Şurasının, Respublika Auditorlar Palatası Rəya­sət Heyə­tinin, Amerika Auditorlar İnstitutunun, «Maliyyə və uçot», «İqtisadiyyat və audit», «Audit», «İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika» «Sosial həyat» jurnal­la­rı­nın redak­si­ya heyətlərinin üzvüdür. Hazırda Universitet­də fəaliyyət göstərən FD.02.052 Dis­sertasiya Şurasının sədr müavinidir.

Onun rəhbərliyi altında 8 elmlər namizədi və 1 elmlər doktoru hazırlanmış­dır.

1991-ci ildə tədrisin səmərəli təşkilindəki xidmətlərinə görə Respublika Təhsil Nazir­liyi­nin Fəxri Fərmanına layiq görülmüşdür.
2011-ci ildə ona Əməkdar müəllimi fəxri adı veril­mişdir. O, 2015-ci ildə “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanına layiq görülmüşdür.

Professor S.M.Səbzəliyev 200-ə yaxın dərsliyin, dərs vəsaitinin, monoqra­fi­ya­nın, tədris proqramlarının, elmi məqalənin və digər tədris-metodik və­sait­lərin müəlli­fi­dir. Həmin əsərlərin əksəriyyəti, xüsusən də, «Mühasibat (maliyyə) uçotu» (dərs­­lik), «Mühasibat uçotuna dair məsələlər məc­mu­əsi» (dərslik), «Mühasibat (maliyyə) hesabatı» (dərslik), «Xidmət sahə­lə­rində mühasibat uçotu» (dərs vəsaiti), «Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (dərs vəsaiti),  «Mühasibat uço­tun­da, iqtisadi təhlildə və auditdə istifadə olunan terminlərin izahlı lüğəti» (dərs vəsaiti), «İda­rəetmə uçotu» (dərslik), «Maliyyə hesa­ba­tı: formalaşması və tək­milləşdirilməsi prob­lemləri» (monoqrafiya) və s. res­pub­lika iqtisadçıları tə­rə­fin­dən yüksək qiymət­lən­dirilmiş və iqtisadiyyat təmayüllü bütün ali məktəblərdə və kolleclərdə istifadə olunur.

Professor S.M.Səbzəliyev müxtəlif illərdə Moskva, Sankt-Peterburq, Odessa, Daş­kənd, Tbilisi, Kiyev, Kutaisi, Naxçıvan və s. şəhərlərdə beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda maraqlı məruzələrlə çıxış etmişdir.

sifariz_4831DSC_0457UNEC 1 (3)OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

UNEC alimləri beynəlxalq forumda çıxış ediblər (29.11.2016)

1299 1