692 1

Məqsəd

Maddə 1. Bu Qaydaların əsas məqsədi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti əməkdaşlarının simpozium, konfrans, seminar və digər oxşar elmi tədbirlərdə, həmçinin də peşələri ilə bağlı digər tədbirlərdə iştirak etmək məqsədilə ölkə xaricinə qısamüddətli ezam olunmalarının əsas qayda və prosedurlarını müəyyən etməkdir.

Ezam olunmanın əsasları

Maddə 2. Bu Qaydalar çərçivəsində Universitet əməkdaşlarının ölkə xaricinə qısamüddətli ezam olunmaları aşağıdakı əsaslarda həyata keçirilir:

a) Universitet əməkdaşları ölkə xaricində keçirilən simpozium, konfrans, seminar və digər oxşar elmi tədbirlərdə, həmçinin də peşələri ilə bağlı digər tədbirlərdə dinləyici kimi iştirak etmək məqsədilə bir tədris ili ərzində 15 iş günündən çox olmamaqla ezam oluna bilərlər. Bu tipli ezamiyyətlər üçün əməkdaşa univeristet büdcəsindən heç bir vəsait ödənilmir.

b) Universitet əməkdaşları ölkə xaricində keçirilən simpozium, konfrans, seminar və digər oxşar elmi tədbirlərdə, həmçinin də peşələri ilə bağlı digər tədbirlərdə aktiv (məruzə etmək, təqdimat etmək, bölmə iclası aparmaq və s.) iştirak etmək məqsədilə bir tədris ili ərzində 30 iş günündən çox olmamaqla ezam oluna bilərlər. Bu tipli ezamiyyətlər üçün əməkdaşa universitet büdcəsindən imkanlar daxilində vəsait ayrılır.

c) Milli və beynəlxalq layihələr çərçivəsində ölkə xaricinə qısamüddətli tədbirlərdə iştirak məqsədilə ezam olunmalar da bu Qaydalara görə həyata keçirilir, ancaq bu tipli ezamiyyətlər üçün müddət və say məhdudiyyətləri tətbiq edilmir. Universitetin özünün maliyyələşdirdiyi layihələrdən başqa bu tipli layihələr çərçivəsindəki ezamiyyətlər üçün Universitet büdcəsindən əlavə bir vəsait ayrılmır.

d) Universitet əməkdaşının beynəlxalq təşkilatlardakı inzibati vəzifələrindən irəli gələn qısamüddətli ezamiyyətlərinə yuxarıdakı müddət və say məhdudiyyətləri nəzərə alınmadan baxılır və əməkdaşa Universitet büdcəsindən hər hansı bir məbləğdə vəsait ayrılmır.

Ezam olunma üçün edilən müraciətlər və onlara baxılması prosedurları

Maddə 3.

a) Əməkdaşlar xarici ölkəyə qısamüddətli ezam olunma tələblərini əks etdirən bir ərizə ilə Universitetin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinə müraciət edirlər. Ərizəyə ezamiyyətə göndərilməsini istədikləri yer və tarixi göstərən sənədi və ya dəvət məktubunu və ezamiyyətlə bağlı xərclərin mənbələrini də göstərən doldurulmuş xüsusi Formanı (Forma Qaydalara Əlavə olunur) əlavə edirlər.

Ərizə ilə müraciət ezamiyyətin başlanma tarixindən:

1. Universitetdən heç bir vəsaitin tələb olunmadığı ezamiyyətlərdə ən azı 20 gün əvvəl,

2. Yol xərcinin və gündəlik xərclərin Universitet tərəfindən ödənildiyi və ya tələb edilən icazə müddəti 15 gündən çox olan ezamiyyətlərdə ən azı 30 gün əvvəl Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinə edilməlidir.

Əməkdaşların proqnozlaşdırılmayan səbəblərdən təcili olaraq ezamiyyətə göndərilmələrinin zəruri olduğu hallarda (Rektorluğun, Nazirliyin və s. tələb etdiyi hallarda) ezamiyyətin başlanmasından 7 gün əvvələ qədər ediləcək müraciətlər də Rektorun icazəsi ilə qəbul ediləcəkdir.

b) Əməkdaşların ezamiyyətə göndərilmələri Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi müdirinin təqdimatı və Rektorun əmri əsasında həyata keçirilir.

c) Əməkdaşa ezamiyyətlə bağlı Universitet büdcəsindən hər hansı ödəniş onun ərizəsində qeyd olunan tədbirdə iştirakını təsdiq edən müvafiq sənədlər Universitet mühasibatlığına təqdim etdildikdən sonra həyata keçirilir.

*
Maddə 4.
Bu Qaydaların 2-ci maddəsinin “b” bəndində göstərilən və Universitet büdcəsindən hər hansı məbləğdə vəsaitin ödənilməsi tələb olunan ezamiyyətlərlə bağlı ərizələrə baxılarkən aşağıdakı xarakterli tədbirlərə üstünlük verilir:

a) Universitetin təşkilatçılarından biri olduğu istənilən beynəlxalq tədbir;

b) Beynəlxalq elm ictimaiyyəti tərəfindən birmənalı şəkildə nüfuzlu hesab olunan beynəlxalq elmi konfranslar və simpoziumlar (materialları müvafiq indeksli kitablar halında və nüfuzlu elmi jurnallarda nəşr edilən);

c) Beynəlxalq təşkilatların təşkil etdiyi beynəlxalq tədbirlər;

d) Universitetin profilinə uyğun gələn beynəlxalq tədbirlər;

e) Əməkdaşın peşə fəaliyyətinə uyğun gələn beynəlxalq tədbirlər.