Nəşriyyatda çap olunan elmi əsərlərin siyahısı

1. Aşurov А.S. Marketinqin kommunikasiya sistemi. Dərslik. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı. – 2018. – 204 səh.

2. Axundova N.Ə., Qədimova N.S. Balıq və balıq  məhsullarının texnologiyası.  Dərslik. Bakı: “İqtisad  Universiteti” Nəşriyyatı – 2018 – 280 səh.

3. B.M.Qasımov, İ.K. Musayev, H.M.Bayramov. İnformasiyanın işlənməsinin kodlaşdırılması. Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı. – 2018. – 152 səh. 

4. Əhmədov Ə.İ., Osmanov T.R.  İstehlak mallarının funksional və erqonomik xassələri. Bakı: “İqtisad Univresiteti” Nəşriyyatı, 2019. –  202   səh

5. Əhmədov Ə.İ., Osmanov T.R.  İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqinin tarixi və metodologiyası. Ali məktəblər üçün  dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2019. – 156 səh. 

6. Mirzəyev G.S., Hüseynov A.Ə. Yeyinti xammalının əmtəəşünaslığı  və anatomiyası. Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2018 – 240 səh.

7. Süleymanov N. Azərbaycan Səfəvilər dövləti (1501-1736cı illər). Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı. – 2018. – 214 səh.

8. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı”kafedrasının dos. c.e.n. Rövşən Şahverdi oğlu Həsənov 

9. Hüseynov V.N., Nuriyev M.N. Toxuculuq materiallarının texnologiyası. Dərslik. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2018. – 212 səh.

 10. Səbzəliyev S. Maliyyə hesabatı. Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı – 2018. – 312 səh.

 11. İsfəndiyarov S.H. Heyvanat mənşəli ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası” (Balıq və balıq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası). Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı. – 2018. – 368 s.

 12. Məmmədov E.Y. İstehlak bazarının idarə edilməsi. Dərslik. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı. – 2019. – 204 səh.

 13. Tağıyev M.M., Əhmədova A.M. Fizika praktikumu (Mexanika, molekulyar, elektrik, optika və atom fizikası üzrə laboratoriya işləri). Ali məktəblərin qeyri-fizika ixtisasları üçün dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı ,2019. – 238 səh.

14. Mirzəyev G.S. Yeyinti xammalının əmtəəşünaslığı və anatomiyası  fənnindən laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı – 2019. –  240 səh. 

15. A.Ş.Şəkərəliyev, C.Q.Nuriyev, A.Ə.Əliyev, Z.A.Şəkərəliyeva. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. Dərslik. Bakı:  “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı – 2018. -292  səh. 

16. Əliyeva G.R. Dünya  xalqları və çoxmədəniyyətlilik. Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı.- 2018. – 120 səh

17. İ.e.n., dos. H.A.Cəfərli. İdarəetmə təhlili.  Dərs vəsaiti. Bakı. “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2018. – 234 səh.

18. Mustаfаyеvа H.T. Sоsiоlоgiyа. Аli məktəblər üçün dərs vəsаiti. Bаkı: “İqtisаd Univеrsitеti” Nəşriyyаtı- 2018. – 182 səh.

19. Hüseynova  Ş.A.  İqtisadi fikrin inkişafının müasir mərhələsi (İqtisadi fikir tarixi). Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı. – 2018. – 302 səh. 

20. Bayramov H.M., Mənsimov H.İ., Məmmədov Ə.S. Kompyuter şəbəkələrinin əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı – 2019. -142 səh.

21. Fərzəliyev E., Məhərrəmova M., Nəsrullayeva G., Yusifova M. Konserv və qida konsentratlarının texnologiyası. Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı – 2019. –  182  səh

22. K.K.Məmtiyev, H.M.Bayramov, H.E.Hüseynov, M.Ə.Rüstəmova, S.F.Abdullayeva. ”İqtisadi informatika” kursu üzrə laboratoriya işləri: bütün ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrin laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə aid metodik vəsait. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı – 2018. – 212 s

23. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti. Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları 

24. Həsənova Gülnaz Gülağa qızı. Bitki mənşəli məhsulların ekspertizası. (Təzə və emal edilmiş meyvə-tərəvəz məhsulları üzrə). Dərs vəsaiti. Bakı: «İqtisad Universiteti» Nəşriyyatı, 2018.

25. Велиева Н. Т. Русский язык (учебное пособие для студентов АГЭУ) Баку: «Игтисад  Университети» 2018.240 с.

26. Qədimova N.S., Axundova N.Ə., Məhərrəmova M.H. “Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası” kursundan laboratoriya iĢləri. Dərs vəsaiti. Bakı: “Ġqtisad Universiteti” NəĢriyyatı, 2018. – 172 səh.

 27. Rzayeva Ş.M., Əliyeva L.Z. İqtisadi fikir tarixi. Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı. – 2018. –  388 səh.

28. Səbzəliyev S. Maliyyə hesabatı. Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı – 2018. – 312 səh.

29. Şəfa Tofiq qızı Quliyeva. İdarəetmə psixologiyasi və sosiologiyasi. Dərs vəsaiti. Baki: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı.- 2018. – 222 səh.

30. Rəhimov N.K., Məhərrəmova M.H., Qurbanova A.A., Kazımova İ.H., Yusifova M.R., Nəsrullayeva G.M. “Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası” fənnindən praktikum (dərs vəsaiti). Bakı, “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2019. – 204 səh. 

 31. Aslanov Z.Y., Zeynalova M.S. Sertifikatlaşdırmanın əsasları. Dərslik. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı – 2018. – 280 səh.

32. Əsgərova M., Abdullayev Ə. Siyasi və iqtisadi coğrafiya. Dərs vəsaiti. Baki: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı.- 2018. – 228 səh.

33. Rzayev R.M., Ləzgiyev N.Y., Həşimov X.M. Üzvi və fiziki  kimya. Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı. – 2017. –  356  səh.

34. Məhərrəmov M.Ə., MəhərrəmovaM.H., Kazımova İ.H., Məhərrəmova S.İ. Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi fənnindən praktikum (dərs vəsaiti). Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2018. -148 səh.

35. Aygün Vəkilova. Nəcəf Nəbiyev. Xarici dil (bütün ixtisaslar üzrə)

36. Р.Ф.Фатизаде, С.А.Гасанова,  Х.М.Гашимов, Х.Я.Кулиева, А.Е.Сулейманова. Химия (учебное пособие). Баку: «Игтисад  Университети», 2019.- 250 с.

37. Рзаева Г.Н., Бабаева С.Р., Салимова З.Х., Гусейнова З.А.  Русский язык как иностранный. Морфология в таблицах и упражнениях (для студентов АГЭУ) / Учебное пособие. Баку, «İqtisad Universiteti»,  2019.- 228 стр. 

1989 2
WordPress SEO - escort eskisehir - betasus güncel giriş -
betist güncel giriş
-

casinoslot güncel giriş

- sekabet güncel giriş -
dumanbet güncel giriş
- holiganbet yeni giriş -

timebet yeni giriş

-
casinomaxi.click
- klasbahis yeni giriş - Sağlık Personeli - perabet.info - eskort - deneme bonusu