Kod                                    Fənn

0106 ASK-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (az)
ASK-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (rus)
0116 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (az)
Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (rus)
0117 Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi (az)
Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi (rus)
0120 Aqrar sferada investisiya qoyuluşu və innovasiya siyasəti (az)
Aqrar sferada investisiya qoyuluşu və innovasiya siyasəti (rus)
0121 Aqrar bazarın formalaşması və inkişaf xüsusiyyətləri (az)
Aqrar bazarın formalaşması və inkişaf xüsusiyyətləri (rus)
01250201

0202
0203

 

0301

 

0302

Dünya ərzaq təhlükəsizliyi və beynəlxalq təcrübə (az) 
Dünya ərzaq təhlükəsizliyi və beynəlxalq təcrübə (rus)Azərbaycan dili
Azərbaycan dili
Azərbaycan dili

 

Azərbaycan tarixi (az)
Azərbaycan tarixi (rus)

Azərbaycan tarixi (az)
Azərbaycan tarixi (rus)

0401 Bank işi (az)
Bank işi (rus)
0402 Bank uçotu (az)
Bank uçotu (rus)
0404 Beynəlxalq valyuta kredit mün. və xarici ölkələrin pul kredit sistemi (az)
Beynəlxalq valyuta kredit mün. və xarici ölkələrin pul kredit sistemi (rus)
0408 Pul və banklar (az)
Pul və banklar (rus)
0416 Maliyyə, pul tədavülü və kredit (az) 
Maliyyə, pul tədavülü və kredit (rus)
0420 Regional valyuta inteqrasiyası (az)
0723 Beynəlxalq investisiyalar (rus)
05020504 Avropa və Amerika ölkələri tarixi (az)
Avropa və Amerika ölkələri tarixi (rus)Azərbaycan Respub. milli təhlükəsizliyinin əsasları (az)
Azərbaycan Respub. milli təhlükəsizliyinin əsasları (rus)
05080509 Beynəlxalq münasibətlər (az)
Beynəlxalq münasibətlər (rus)BMT-1 (az)
BMT – (rus)
0511 Beynəlxalq münasibətlər tarixi – 3 (az)
Beynəlxalq münasibətlər tarixi – 3 (rus)
0513 Beynəlxalq mün. formalaşmasının əsasları və təkamülü (az)
Beynəlxalq mün. formalaşmasının əsasları və təkamülü (rus)
0516 Beynəlxalq münasibətlərin regional aspektləri – 2 (az)
Beynəlxalq münasibətlərin regional aspektləri – 2 (rus)
0517 Beynəlxalq təşkilatlar (az)
Beynəlxalq təşkilatlar (rus)
 
0521 Diplomatik protokol (az)
Diplomatik protokol (rus)
05220524 Diplomatik və konsul xidməti (az)
Diplomatik və konsul idməti(rus)Diplomatiyanın əsasları (az)
Diplomatiyanın əsasları (rus)
0527 Konfliktologiya (az)
Konfliktologiya (rus)
 
0528 Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qlobal. prosesi (az)
Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qlobal. prosesi (rus)
0529 Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası (az)
Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası (rus)
0531 Müasir siyasi ideologiyalar (az)
Müasir siyasi ideologiyalar (rus)
 
0534 Türk xalqları tarixi (az)
Türk xalqları tarixi (rus)
 
0611 Gömrük işi (az)
Gömrük işi (rus)
0618 Beynəlxalq ticarətin təşkili və texnologiyası (az)
Beynəlxalq ticarətin təşkili və texnologiyası (rus)
 
0709 Beynəlxalq marketinq (az)
Beynəlxalq marketinq (rus)
0710 Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları (az)
Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları (rus)
0723 Beynəlxalq investisiyalar (az)
0733 Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri (az)
Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri (rus)
0701 Dünya iqtisadiyyatı (az)
Dünya iqtisadiyyatı (rus)
 
0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (az)
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (rus)
0706 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər – 2 (az)
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər – 2 (rus)
 
0707 Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar (az)
Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar (rus)
0711 Dünya iqtisadiyyatının tarixi (az)
Dünya iqtisadiyyatının tarixi (rus)
0712 Ölkəşünaslığın əsasları (az)
Ölkəşünaslığın əsasları (rus)
 
0713 Trans Milli Korporasiyalar (az)
Trans Milli Korporasiyalar (rus)
0715 Xarici iqtisadi siyasət (az)
Xarici iqtisadi siyasət (rus)
 
0716 Azərbaycanın xarici ticarət siyasəti (az)
0717 Beynəlxalq kommersiya işi (az)
Beynəlxalq kommersiya işi (rus)
0801 Biznesin əsasları (az)
Biznesin əsasları (rus)
 
0802 Beynəlxalq biznes (az)
Beynəlxalq biznes (rus)
 
0803 Biznes əlaqələri (az)
Biznes əlaqələri (rus)
0806 Biznesin infrastrukturu (az)
Biznesin infrastrukturu (rus
 
0809 Biznesin təşkili və idarə edilməsi – 2 (az)
Biznesin təşkili və idarə edilməsi – 2 (rus)
0811 İnnovasiya biznesi (az)
İnnovasiya biznesi (rus)
0814 Lizinq (az)
Lizinq (rus)
 
0817 Biznesin əsasları (az)
Biznesin əsasları (rus)
 
0819 Biznesdə risklərin idarə edilməsi (az)
Biznesdə risklərin idarə edilməsi (rus)
 
1923 Sahibkarlığın əsasları (az)
3710 Reklam (az)
Reklam (rus)
0907 Geyimin konstruktiv modelləşdirilməsi (az)
0922 Tətbiqi antropologiyanın əsasları (az)
0926 Dizayn reklamı (az)
Dizayn reklamı (rus)
 
0929 Tikiş məmulatlarının hazırlanması texnologiyası – 1 (az)
0931 Tikiş məmulatlarının hazırlanması texnologiyası – 3 (az)
Tikiş məmulatlarının hazırlanması texnologiyası – 3 (rus)
0932 Geyimin konstruksiya edilməsi-1 (az)
0942 Materialşünaslıq (az)
Materialşünaslıq (rus)
0945 Dizayn tarixi – 3 (az)
Dizayn tarixi – 3 (rus)
 
0950 Bədii konstruksiyalaşdırma – 2 (az)
Bədii konstruksiyalaşdırma – 2 (rus)
0962 Modanın əmələgəlmə tarixi (az)
Modanın əmələgəlmə tarixi (rus)
0966 Azərbaycanın incəsənət tarixi (az)
Azərbaycanın incəsənət tarixi (rus)
 
0967 Tikiş məmulatlarının hazırlanması texnologiyaları (az)
Tikiş məmulatlarının hazırlanması texnologiyaları (rus)
1004 Əməyin sosiologiyasının əsasları (az)
Əməyin sosiologiyasının əsasları (rus)
 
1005 Əməyin təşkilinin əsasları (az)
Əməyin təşkilinin əsasları (rus)
1007 İnsan resurslarının idarə edilməsi (az)
İnsan resurslarının idarə edilməsi (rus)
 
1008 İnsan resurslarının idarə edilməsi (az)
İnsan resurslarının idarə edilməsi (rus)
1009 İnsan resurslarının idarə edilməsi (az)
İnsan resurslarının idarə edilməsi (rus)
1010 İş yerlərinin attestasiyası (az)
İş yerlərinin attestasiyası (rus)
1013 Gəlir və əmək haqqı siyasəti (az)
Gəlir və əmək haqqı siyasəti (rus)
 
2803A İstehlak mallarının estetikası (az)
İstehlak mallarının estetikası (rus)
1102 Ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları (az)
Ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları (rus)
1104 Ərzaq mallarının kriminal ekspertizası (az)
Ərzaq mallarının kriminal ekspertizası (rus)
1105 Ərzaq mallarının ümumi texnologiyası (az)
Ərzaq mallarının ümumi texnologiyası (rus)
 
1109 Yeyinti məhsullarının sоyuduculuq texnоlоgiyası (az)
Yeyinti məhsullarının sоyuduculuq texnоlоgiyası (rus)
1111 Taxıl–un və qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı və eksp. (az)
Taxıl–un və qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı və eksp. (rus)
1113 Yeyinti yağları, süd və süd məhsul. əmtəəşünaslığı və eksp. (az)
Yeyinti yağları, süd və süd məhsul. əmtəəşünaslığı və eksp. (rus)
1117 Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası – 1 (az)
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası – 1 (rus)
 
1202 Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası – 1 (rus)
Azərbaycanın ekoloji vəziyyəti və problemləri (rus)
1204 Ekologiya (az)
Ekologiya (rus)
1206 Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları (az)
1208 Ekoloji monitorinqin əsasları (az)
1212 Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları (az)
1215 Landşaftşünaslıq (az)
Landşaftşünaslıq (rus)
1217 Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi (az)
Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi (rus)
1218 Meteorologiya və iqlimşünaslıq (az)
Meteorologiya və iqlimşünaslıq (rus)
 
1219 Nəzəri ekologiya (az)
1220 Radioaktiv çirklənmələr və onların ölçülməsi (az)
Radioaktiv çirklənmələr və onların ölçülməsi (rus)
1225 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı (az)
Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı (rus)
1237 Ekоlоgiyanın əsasları (az)
Ekоlоgiyanın əsasları (rus)
 
1241 Neft-qazçıxarma sənayesinin ekoloji problemləri və onların həllinin əsas istiqamətləri (az)
Neft-qazçıxarma sənayesinin ekoloji problemləri və onların həllinin əsas istiqamətləri (rus)
1242 Neft-qazçıxarma sənayesinin ekoloji problemləri və onların həllinin əsas istiqamətləri (az)
1243 Bərk tullantıların mənbələri və onlardan təkrar istifadənin ekoloji aspektləri (az)
Bərk tullantıların mənbələri və onlardan təkrar istifadənin ekoloji aspektləri (rus)
1244 Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərinin ekoloji problemləri (az)
1246 Alternativ yanacaqlar və onların tətbiqinin ekoloji təhlükəsizliyi (az)
1247 Azərb. təbii ehtiyatları və onlardan səmərəli ist. ol-sı (az)
Azərb. təbii ehtiyatları və onlardan səmərəli ist. ol-sı (rus)
1302 

1303

Fizika – 2 (az)
Fizika – 2 (rus) 

Fizika-1 (az)
Fizika-1 (rus)

1304 

1305

Fizika-2 (az)
Fizika -2 (rus)Mikroelektronika və mikroprosessor sistemlərı (az)
Mikroelektronika və mikroprosessor sistemlərı (rus)
13111317 Elektrоtexnika (az)
Elektrоtexnika (rus)Kimya (az)
Kimya (rus)
132013251324 Polimer  kimyası (az)
Kimya (az)
Kimya  (rus)Fizika (az)
13261322 Fizika-1 (az)
Fizika-1 (rus)Texniki biokimya (az)
Texniki biokimya (rus)
13271313 Fizika – 2 (az)
Fizika – 2 (rus) Kimya-1 (az)
Kimya -1 (rus)
13281330 Kimya-1 (az)
Kimya-1 (rus) Kimya – 3 (az)  
Kimya – 3 (rus)  
1335 Fizika – 2 (az)
Fizika – 2 (rus)
1336 Elektrotexnika (az)(1311 eyni)Elektrotexnika (rus)
1505 Mikrоprоsessоr texnikası (az)
Mikrоprоsessоr texnikası (rus)
1401 Mülki müdafiə (az)
Mülki müdafiə (rus)
 
3606 Həyat fəalliyyətinin təhlükəsizliyi (az)
Həyat fəalliyyətinin təhlükəsizliyi (rus)
1506 İnformasiya iqtisadiyyatı (az)
İnformasiya iqtisadiyyatı (rus)
 
1507 İnformasiya iqtisadiyyatı (az)
İnformasiya iqtisadiyyatı (rus)
 
1509 İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri (az)
İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri (rus)
1513 Kommunikasiya vasitələri (az)
Kommunikasiya vasitələri (rus)
1519 Rəqəmsal iqtisadiyyat (az)
Rəqəmsal iqtisadiyyat (rus)
1522 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri – 1 (az)
İnformasiya texnologiyaları və sistemləri – 1 (rus)
 
1527 Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri (az)
Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri (rus)
1528 İnformasiya texnologiyaları (az)
1601 Alqoritmləşmənin əsasları (az)
1602 İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini (az)
İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini (rus)
16041605 İnfоrmatika (az)
İnfоrmatika (rus)İnformatika (az)
İnformatika (rus)
1610 Kompüter və hesablama sistemlərin arxitekturası (az)
Kompüter və hesablama sistemlərin arxitekturası (rus)
1613 Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi (az)
Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi (rus)
1614 Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi (az)
Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi (rus)
1616 Sistem proqram təminatı və əməliyyat sistemləri (az)
Sistem proqram təminatı və əməliyyat sistemləri (rus)
1617 Tətbiqi  proqram paketləri (az)
Tətbiqi  proqram paketləri (rus)
1619 Verilənlər bazaları sistemləri (az)
Verilənlər bazaları sistemləri (rus)
16211624 İnformatika (az)
İnformatika (rus)Verilənlərin və biliklərin strukturu və modelləri – 1 (az)
Verilənlərin və biliklərin strukturu və modelləri – 1 (rus)
1630 Kompüter qrafikası – 2 (az)
Kompüter qrafikası – 2 (rus)
1703 Gömrük hüququ (az)
1713 AR Konstitusiyası və hüququn əsasları (az)
AR Konstitusiyası və hüququn əsasları (rus)
1714 Beynəlxalq ümumi hüquq (az)
Beynəlxalq ümumi hüquq (rus)
 
1716 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi (az)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi (rus)
1718 Əmək hüququ (az)
Əmək hüququ (rus)
1720 İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi (az)
İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi (rus)
1721 Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi (az)
Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi (rus)
1722 Beynəlxalq hüquq (az)
Beynəlxalq hüquq (rus)
1723 Hüquq və turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları (az)
1801 Ekonometrika (az)
Ekonometrika (rus)
1802 Əməliyyatların tədqiqi (rus)
1804 İqtisadi sistemlərin analizi (az)
İqtisadi sistemlərin analizi (rus)
1806 İqtisadi və sosial proseslərin modelləşməsi (az)
İqtisadi və sosial proseslərin modelləşməsi (rus)
 
1807 Ekonometrika (az)
Ekonometrika (rus)
1810 İqtisadi-riyazi proqnozlaşdırma metodları (az)
İqtisadi-riyazi proqnozlaşdırma metodları (rus)
 
1904 Mikroiqtisadiyyat (az)
Mikroiqtisadiyyat (rus)
1901 Makroiqtisadiyyat (az)
Makroiqtisadiyyat (rus)
 
1902 Makroiqtisadiyyat – 1 (az)
Makroiqtisadiyyat – 1 (rus)
1907 İqtisadi təlimlər tarixi (az)
İqtisadi təlimlər tarixi (rus)
 
1914 Müasir iqtisadi nəzəriyyələr (rus)
1917 İqtisadi transformasiyanın nəzəri əsasları (az)
1920 İnstitusional iqtisadiyyat (az)
1921 Sahibkarlıq nəzəriyyəsi (az)
19241925 İqtisadiyyat (az)
İqtisadiyyat (rus)İqtisadiyyat -1 (az)
 
2002 Maliyyə (iqtisadi) təhlili (az)
Maliyyə (iqtisadi) təhlili (rus)
2003 Praktiki audit (az)
Praktiki audit (rus)
 
2006 İqtisadi təhlil (sahələr üzrə) (az)
İqtisadi təhlil (sahələr üzrə) (rus)
 
2017 İqtisadi təhlil və audit (az)
İqtisadi təhlil və audit (rus)
2101 Dövlətin investisiya – innovasiya siyasəti (az)
Dövlətin investisiya – innovasiya siyasəti (rus)
2105 Milli iqtisadi təhlükəsizliyin  əsasları (az)
Milli iqtisadi təhlükəsizliyin  əsasları (rus)
 
2106 Makroiqtisadi təhlilin əsasları (az)
2110 RİSİT (az)
RİSİT (rus)
 
2112 Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma (az)
Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma (rus)
2113 İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları (az)
İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları (rus)
 
2114 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (az)
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (rus)
 
2203 Büdcə sistemi (az)
Büdcə sistemi (rus)
 
2207 Maliyyə (az)
Maliyyə (rus)
2209 Maliyyə menecmenti (az)
Maliyyə menecmenti (rus)
2213 Müəssisələrin maliyyəsi (az)
Müəssisələrin maliyyəsi (rus)
2218 Xarici ölkələrin maliyyəsi və beynəlxalq maliyyə münasibətləri (XÖM və BMM) (az)
Xarici ölkələrin maliyyəsi və beynəlxalq maliyyə münasibətləri (XÖM və BMM) (rus)
2219 Maliyyə (az)
Maliyyə (rus)
2301 Aqromarketinq (az)
Aqromarketinq (rus)
 
2312 Logistika (az)
Logistika (rus)
2313 Marketinq (az)
Marketinq (rus)
 
2315 Marketinqin idarə edilməsi (az)
Marketinqin idarə edilməsi (rus)
 
2316 Marketinqin kommunikasiya sistemi (az)
Marketinqin kommunikasiya sistemi (rus)
2322 Strateji marketinq (az)
Strateji marketinq (rus)
 
2324 Xidmət sahələrinin marketinqi (az)
Xidmət sahələrinin marketinqi (rus)
2325 Sahə müəssisələrində marketinq (az)
Sahə müəssisələrində marketinq (rus)
2331 Turizm marketinqi (az)
 
2332 İstehsalın iqtisadiyyatı, menecment və marketinq (az)
2403 Beynəlxalq menecment (az)
Beynəlxalq menecment (rus)
 
2409 Firmadaxili idarəetmə (az)
Firmadaxili idarəetmə (rus)
2411 İdarəetmə nəzəriyyəsi (az)
İdarəetmə nəzəriyyəsi (rus)
 
2413 İnnovasiya menecmenti (az)
İnnovasiya menecmenti (rus)
2417 Məmur etikası (az)
2418 Menecment (az)
Menecment (rus)
2420 Regional iqtisadiyyatın idarə edilməsi (az)
2423 Strateji menecment (az)
Strateji menecment (rus)
 
2425 Menecment (az)
Menecment (rus)
2430 Strateji menecment (az)Strateji menecment (rus)
2501 Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı (az)
Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı (rus)
2515 Müəssisə iqtisadiyyatı və menecment (az)
Müəssisə iqtisadiyyatı və menecment (rus)
 
2516 Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı (az)
Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı (rus)
 
2517 Neft sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (az)
Neft sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (rus)
2518 Yüngül sənayenin iqtisadiyyatı (az)
Yüngül sənayenin iqtisadiyyatı (rus)
 
2521 İstehsalın təşkili (az)
İstehsalın təşkili (rus)
2522 Sənayenin iqtisadiyyatı (az)
Sənayenin iqtisadiyyatı (rus)
 
2525 Sənayedə investisiya fəaliyyəti və innovasiya siyasəti (az)
Sənayedə investisiya fəaliyyəti və innovasiya siyasəti (rus)
2533 İstehsalın iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi (az)
2534 Sənaye istehsalının iqtisadiyyatı (az)
2601 Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi (az)
Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi (rus)
 
2603 İdarəetmə uçotu (az)
İdarəetmə uçotu (rus)
2608 Mühasibat uçotu (az)
Mühasibat uçotu (rus)
 
2609 Mühasibat uçotu (sahələr üzrə) (az)
Mühasibat uçotu (sahələr üzrə) (rus)
2615 Mühasibat uçotu və audit (az)
Mühasibat uçotu və audit (rus)
 
2619 Mühasibat (maliyyə) uçotu (az)
Mühasibat (maliyyə) uçotu (rus)
 
2616 Maliyyə (mühasibat) hesabatı (az)
Maliyyə (mühasibat) hesabatı (rus)
2621 Mühasibat və mühasibat məsələləri (az)
Mühasibat və mühasibat məsələləri (rus)
2701 Politologiya (az)
Politologiya (rus)
2703 Sosiologiya (az)    
Sosiologiya (rus) 
 
2702 Fəlsəfə (az)
Fəlsəfə (rus)
2704 Məntiq (az)
Məntiq (rus)
 
2706 Mədəniyyətşunaslıq (az)
Mədəniyyətşunaslıq (rus)
2803 Q İstehlak mallarının estetikası (az)
İstehlak mallarının estetikası (rus)
 
 
 
2808 Plast. kütlə və kimyəvi rəngsazlıq mallar. əmtəə. və eksp. (az)
Plast. kütlə və kimyəvi rəngsazlıq mallar. əmtəə. və eksp. (rus)
2811 Qeyri–ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları (az)
Qeyri–ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları (rus)
2812 Qeyri–ərzaq mallarının kriminal ekspertizası (az)
Qeyri–ərzaq mallarının kriminal ekspertizası (rus)
 
2813 Qeyri–ərzaq mallarının ümumi texnologiyası (az)
Qeyri–ərzaq mallarının ümumi texnologiyası (rus)
 
2816 Tоxuculuq, tikili və trikоtaj mallarının əmtəə. və eksp. (az)
Tоxuculuq, tikili və trikоtaj mallarının əmtəə. və eksp. (rus)
2818 Silikat, metal–təsərrüfat, ağac–mebel və inşaat mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası (az)Silikat, metal–təsərrüfat, ağac–mebel və inşaat mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası (rus)
2820 Materialların əmtəəşünaslığı və ekspertizası (az)
Materialların əmtəəşünaslığı və ekspertizası (rus)
 
3402 Elektrik ölçmələri (az)
Elektrik ölçmələri (rus)
3411 Ölçmələrin avtоmatlaşdırılması (az)
3424 Standartlaşdırma və sertifikasiya (rus)
3437 Standartlaşdırma və sertifikasiya (az)
Standartlaşdırma və sertifikasiya (rus)
2903 Reologiyanın əsasları (az)
2907 Sahə müəssisələrinin (çörək, makaron və qida konsentratları) avadanlıqları (az)
2909 Sahə müəssisələrində istehsalın təşkili (çörək, makaron və qida konsentratları) (az)
2912 İaşə müəssisələrinin layihələndirilməsi (az)
2913 İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları – 1 (az)
İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları – 1 (rus)
2917 İaişə müəssisələrində istehsalın təşkili (rus)
2922 Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena – 2 (az)
Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena – 2 (rus)
 
2928 Qida məhsulları texnologiyalarının proses və aparatları (az)
Qida məhsulları texnologiyalarının proses və aparatları (rus)
2929 Qida məhsullarının ümumi texnologiyası – 1 (az)
Qida məhsullarının ümumi texnologiyası – 1 (rus)
 
2945 İaişə müəssisələrinin avadanlıqları (rus)
2946 Yeni formalı qida məhsullarının texnologiyası (az)
Yeni formalı qida məhsullarının texnologiyası (rus)
2947 İaişə xammalı və məhsullarının  keyfiyyətinə nəzarət (rus)
2949 Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları (az)
2951 Yeyinti qatqılarının qida texnalogiyasında istifadəsi (az)
2952 Xammal və məhsul keyfiyyətinə nəzarət (az)
2954 İaişə məhsullarının istehsal texnalogiyası (rus)
2955 İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili (az)
2957 Çörək, makaron, unlu qənnadı mə-mulatları və qida konsentratlarının texnologiyalarının nəzəri əsasları (az)  
2959 Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası (az)
2965 Ət və ət məhsullarının texnologiyası (az)
2977 Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası (az)
2992 Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena (az)
Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena (rus)
2999 Qida sənayesi məhsullarının texnalogiyası (az)
3639 Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları (az)
Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları (rus)
3004 Dünya qiymətləri (az)
Dünya qiymətləri (rus)
3009 İstehsal və tədavül xərcləri (az)
İstehsal və tədavül xərcləri (rus)
3013 Qiymətin əmələ gəlməsi (az)
Qiymətin əmələ gəlməsi (rus)
 
3016 Qiymətləndirmənin əsasları (az)
Qiymətləndirmənin əsasları (rus)
3020 İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi (az)
İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi (rus)
3021 Qiymət və qiymətləndirmə (az)
Qiymət və qiymətləndirmə (rus)
 
3023 Tariflər sistemi (az)
Tariflər sistemi (rus)
 
3027 Maşın və avadanlıqların qiymətləndirilməsi (az)
Maşın və avadanlıqların qiymətləndirilməsi (rus)
 
3107 Riyaziyyat – 3 (az)
Riyaziyyat – 3 (rus)
31123101 

3103

 

3108

 

3105

 

 

3110

 

Riyaziyyat – 3 (az)
Riyaziyyat -3  (rus)Riyaziyyat – 1 (az)
Riyaziyyat – 1 (rus)Riyaziyyat -1 (az)
Riyaziyyat – 1 (rus)

 Riyaziyyat-1 (az)
Riyaziyyat – 1 (rus)

 

Riyaziyyat-1 (az)
Riyaziyyat – 1 (rus)

 

 Riyaziyyat (az)
Riyaziyyat (rus)

3203 Rus dili (az)
3301 Əhali tələbatı və istehlakın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (az)
3310 Sоsial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (az)
Sоsial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (rus)
3315 Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili (az)
3325 Turizmin sosial-iqtisadi problemləri (az)
3327 Sosial mədəni sahələrin proqnozlaşdırılması (az)
3328 Əhaliyə pullu xidmətlər sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (az)
 
3340 Bronlaşdırma sistemləri (az)
3407 Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi (az)
Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi (rus)
 
3411 Ölçmələrin avtоmatlaşdırılması (rus)
3416 Patentşünaslıq (az)
Patentşünaslıq (rus)
3417 Qarşılıqlı əvəzоlunmanın əsasları (az)
Qarşılıqlı əvəzоlunmanın əsasları (rus)
 
3420 Sertifikatlaşdırmanın əsasları (az)
Sertifikatlaşdırmanın əsasları (rus)
3421 Sınaq və sınaq avadanlıqları (az)
Sınaq və sınaq avadanlıqları (rus)
 
3424 Standartlaşdırma və sertifikasiya (az)
3427 Tətbiqi metrоlоgiya – 1 (az)
Tətbiqi metrоlоgiya – 1 (rus)
 
3430 Texnоlоji ölçmələr – 2 (az)
Texnоlоji ölçmələr – 2 (rus)
3448 Xammal və məhsul keyfiyyətinə nəzarət (az)
3502 Çoxölçülü statistika üsulları (az)
3504 Əmək bazarı statistikası (az)
3511 Müəssisələr statistikası (az)
3513 Nəqliyyat və rabitə statistikası (az)
3522 Statistika (az)
Statistika (rus)
3523 Statistika (az)
Statistika (rus)
 
3526 Statistikanın nəzəriyyəsi (az)
Statistikanın nəzəriyyəsi (rus)
3527 Statistikanın  nəzəriyyəsi (az)
3431 Toxuculuq materiallarının texnologiyası – 1 (az)
3445 İstehsal proseslərinin kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması (az)
3450 İsitmə, nəmləşdirmə və havanın kondisionerləşdirilməsi (az)
3453 Pambığın qurudulması (az)
3454 Pambığın ilkin emalı texnologiyası – 1 (az)
3456 Texnoloji avadanlıqların təmiri (az)
3461 Toxuculuq materiallarının texnologiyası (az)
Toxuculuq materiallarının texnologiyası (rus)
3604 Ekologiyanın əsasları və əməyin mühafizəsi (az)
Ekologiyanın əsasları və əməyin mühafizəsi (rus)
 
3610 İstilik texnikası (az)
İstilik texnikası (rus)
 
3611 İstilik və soyuduculuq texnikası (az)
İstilik və soyuduculuq texnikası (rus)
3617 Mühəndis qrafikası (az)
Mühəndis qrafikası (rus)
 
3625 Sahənin texnoloji xətləri – 1 (az)
Sahənin texnoloji xətləri – 1 (rus)
3629 Texniki biliklərin əsasları (az)
Texniki biliklərin əsasları (rus) 
 
3630 Texnoloji avadanlıqlar (az)
3632 Texnoloji proseslərin idarə edilməsi (az)
Texnoloji proseslərin idarə edilməsi (rus)
 
3633 Tikintinin əsasları və sanitariya texnikası (az)
3640 Sənaye tikintisinin əsasları və sanitariya texnikası (az)
Sənaye tikintisinin əsasları və sanitariya texnikası (rus)
3642 Əməyin mühafizəsi (az)
Əməyin mühafizəsi (rus)
 
3643 İstilik texnikası (az)
3646 Mühəndis qrafikası (az)
Mühəndis qrafikası (rus)
3648 Tətbiqi mexanika – 1 (az)
3650 Tikinti işlərinin əsasları (az)
3653 Nəzəri mexanika – 1 (az)
Nəzəri mexanika – 1 (rus)
 
3656 Materialşünaslıq (az)
3657 Materiallar müqaviməti – 1 (az)
Materiallar müqaviməti – 1 (rus)
 
3661 Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi – 2 (az)
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi – 2 (rus)
3662 Maşın hissələri və KEƏ – 1 (az)
Maşın hissələri və KEƏ – 1 (rus)
 
3665 Əməyin mühafizəsi (az)
3667 Avtomatlaşdırmanın əsasları (az)
Avtomatlaşdırmanın əsasları (rus)
 
3670 Avtomatik idarəetmənin əsasları (az)
3674 Sahənin ümumi texnologiyası (az)
Sahənin ümumi texnologiyası (rus)
 
3681 Toxuculuq,  yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşınları və avadanlıqları – 1 (az)
Toxuculuq,  yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşınları və avadanlıqları – 1 (rus)
3683 Toxuculuq,  yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşınları və layihələndirilməsi (az)
3684 Toxuculuq,  yüngül sənaye və məişət xidməti maşınlarının,avtomatlarının hesabı və konstruksiya edilməsi (az)
1503 Elektron kommersiya (az)
Elektron kommersiya (rus)
 
3701 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (az)
Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (rus)
3706 İstehsal müəssisələrində kommersiya (az)
İstehsal müəssisələrində kommersiya (rus)
 
3709 Kommersiya müəssisələrinin layihələşdirilməsi və texn. (az)
Kommersiya müəssisələrinin layihələşdirilməsi və texn. (rus)
3710 Reklam (az)
Reklam (rus)
 
3716 Kommersiya işi (az)
Kommersiya işi (rus)
 
3722 Kommersiya fəaliyyətinin tədqiqi və proqnozlaşdırılması (az)
Kommersiya fəaliyyətinin tədqiqi və proqnozlaşdırılması (rus)
3724 Beynəlxalq kommersiya işi (az)
Beynəlxalq kommersiya işi (rus)
 
3725 Elektron kommersiya (az)
Elektron kommersiya (rus)
 
3735 İstehlak bazarının təşkili və idarə edilməsi (az)
İstehlak bazarının təşkili və idarə edilməsi (rus)
3736 Tədavül sferası müəssisələrinin (ticarətin) iqtisadiyatı (az)
Tədavül sferası müəssisələrinin (ticarətin) iqtisadiyatı (rus)
3803 Vergi inzibatçılığı (az)
Vergi inzibatçılığı (rus)
 
3804 Vergi sistemi (az)
Vergi sistemi (rus)
3807 Xarici ölkələrin vergi sistemi (az)
Xarici ölkələrin vergi sistemi (rus)
3808 Vergi sistemi (az)
Vergi sistemi (rus)
 
3911 Xarici dil – 1 (alman)
Xarici dil – 1 (fransız)
3918 İkinci xarici dil – 1 (alman)
İkinci xarici dil – 1 fransız)
İkinci xarici dil – 1 (ərəb)
39023903

 

3925

 

3901

 

3913

Xarici dil – 2 (fransız)Xarici dil – 2 (alman) 

Xarici dil (ingilis)

 

Xarici dil-1

 

Xarici dil 

 
3902 Xarici dil – 2 (ingilis)
3924 Üçüncü xarici dil – 2 (alman)

 

48854 3