2014/2015-ci tədris ilinin yay sessiyasının İMTAHAN TESTLƏRİ (Əyani şöbə, II, III kurslar)

QEYD: 1. İmtahanlardan keçid faizi – 34% (17 düzgün cavab)
*******   2. Tələbə bileti olmayan tələbə imtahan zalına buraxılmayacaq!

Kafedralar Kod Fənn Bölmə
Aqrar sənaye müəsisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi kafedrası 0104 ASK-nın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi azərb.
rus
0118 Aqrar-sənaye müəssisələrinin infrastrukturunun iqtisadiyyatı və təşkili azərb.
rus
Azərbaycan dili kafedrası 0201 Azərbaycan dili rus
0203 Azərbaycan dili rus
Azərbaycan tarixi kafedrası 0301 Azərbaycan tarixi azərb.
rus
0302 Azərbaycan tarixi azərb.
rus
Bank işi kafedrası 0401 Bank işi azərb.
rus
0405 İnvestisiyaların maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi azərb.
rus
0410 Qiymətli kağızlar azərb.
rus
0415 Bank işi azərb.
rus
Beynəlxalq Münasibətlər kafedrası 0501 Asiya və Afrika ölkələri tarixi azərb.
rus
0506 Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemləri azərb.
rus
0507 Azərbaycanın xarici siyasəti azərb.
rus
0510 Beynəlxalq münasibətlər tarixi – 2 azərb.
rus
0512 Beynəlxalq münasibətlər tarixi – 4 azərb.
rus
0514 Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi azərb.
rus
0515 Beynəlxalq münasibətlərin regional aspektləri – 1 azərb.
rus
0519 Diplomatik etiket azərb.
rus
0526 İqtisadi diplomatiya azərb.
rus
0535 Dünya siyasəti azərb.
rus
0538 İqtisadi diplomatiya azərb.
rus
Beynəlxalq ticarət və gömrük işi kafedrası 0611 Gömrük işi azərb.
rus
Beynəlxalq İqtisadi Münaibətlər kafedrası 0701 Dünya iqtisadiyyatı azərb.
rus
0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər azərb.
rus
0703 Dünya iqtisadiyyatı azərb.
rus
0704 Beynəlxalq bazarlar və birjalar azərb.
rus
0705 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər – 1 azərb.
rus
0713 Transmilli korparasiyalar azərb.
rus
0722 Dünya ölkəllərinin iqtisadi inkişaf modelləri azərb.
rus
0724 Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi azərb.
rus
0733 Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri azərb.
Biznes inzibatçılığı kafedrası 0801 Biznesin əsasları azərb.
rus
0805 Biznesin etikası azərb.
rus
0808 Biznesin təşkili və idarə edilməsi – 1 azərb.
rus
0813 Korporativ idarəetmə azərb.
rus
0815 Maliyyə biznesi azərb.
rus
0817 Biznesin əsasları azərb.
rus
Dizayn kafedrası 0906 Geyimin konstruksiya edilməsi azərb.
rus
0907 Geyimin kontruktiv modelləşdirilməsi azərb.
rus
0930 Tikiş məm-nın haz-sı tex-sı-2 azərb.
0934 Moda və kostyumun tarixi azərb.
    azərb.
    azərb.
    azərb.
    azərb.
    azərb.
0943 Dizayn tarixi-1 azərb.rus
0949 Bədii konstruksiyalaşdırma – 1 azərb.
rus
0954 Erqonomika azərb.
rus
Əməyin iqtisadiyyatı kafedrası 1001 Əməyin iqtisadiyyatının əsasları azərb.
rus
1007 İnsan resurslarının idarə edilməsi azərb.
     
1008 İnsan resurslarının idarə edilməsi azərb.
rus
1014 Erqonomika azərb.
rus
1015 Əməyin  iqtisadiyyatı və sosiologiyası azərb.
rus
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası kafedrası 1112 Meyvə–tərəvəz və tamlı mallar əmtəəşünaslığı və ekspertizası azərb.
rus
1116 Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası azərb.
rus
1115 Yeyinti xammalının əmtəəşünaslığı və anatоmiyası azərb.
rus
1118 Ər-q mal-rı əmt-ğı və eks-sı-2 azərb.
rus
2804A Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırılması azərb.
rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı kafedrası 1203 Əhali və sosial ekologiya azərb.
rus
1205 Ekologiya və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi azərb.
rus
1209 Ekoloji standartlaşdırma vəsertifikasiya azərb.
rus
1213 

 

1221

Geomorfologiyanın əsasları 

 

Sәnaye istehsalının әsasları- 1

azərb.
rus 
azərb.
rus
1223 Sənaye və məişət tullantılarının təkrar emalı azərb.
rus
1225 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı azərb.
rus
1226 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma azərb.
rus
1230 Torpaqşünaslığın əsasları azərb.
rus
  1231 Ümumi ekologiya azərb.
  rus
  1232 Ümumi yerşünaslıq azərb.
  rus
  1236 Ekоlоgiya azərb.
  rus
  1248 Azərbaycanın xüsusi qorunan əraziləri azərb.
  rus
  1249 Materialşünaslığın əsasları azərb.
  rus
  1252 Ekoloji biznesin əsasları azərb.
  rus
Fizika kafedrası 1301 Fizika1 azərb.
rus
1304 Fizika – 2 azərb.
rus
1311 Elektrotexnika azərb.
1314 Kimya2 azərb.
rus
1315 Kimya I azərb.
1326 Fizika-1 azərb.
rus
1327 Fizika2 azərb..
rus
1329 Kimya 2 azərb.
rus
1330 Kimya-4 azərb.
rus
1331 Kimya-4 azərb.
rus
1332 Elektrotexnika azərb.
rus
1334 Fizika-1 azərb.
rus
İdman və mülki müdafiə kafedrası 1401 Mülki müdafiə azərb.
rus
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları kafedrası 1501 Bilik iqtisadiyyatı azərb.
rus
1504 Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılması azərb.
rus
1506 İnformasiya iqtisadiyyatı azərb.
rus
1508 İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi azərb.
rus
1515 Korporativ informasiya sistemləri azərb.
rus
1520 Sistemli analiz və kompüterde mod. azərb.
rus
1524 İnformasiya sistemlərinin menecmenti azərb.
rus
İnformatika kafedrası 1603 İnformasiyanın işlənməsinin kodlaşdırılması sistemi azərb.
rus
1604 İnformatika azərb.
rus
1606 İnformatika və geoinformatika azərb.
rus
1609 Kompüter qrafikası və multimedia azərb.
rus
1611 Kompüter və informasiya şəbəkələri azərb.
rus
1615 Mütəxəssisin avtomatlaşdırılmış iş yeri azərb.
1621 İnformatika azərb.
rus
1625 Verilənlərin və biliklərin strukturu və modelləri – 2 azərb.
rus
1629 Kompüter qra-sı-1 azərb.
rus
16321633 Proqramlaşdırma dilləri və informatikaKompüter
texnologiyaları vә proqramlaşdırma 2
azərb.
rus
azərb.
rus
İqtisadi hüquq kafedrası 1706 İqtisadi hüquq azərb.
rus
1709 Maliyyə hüquqi azərb.
rus
1710 Mülki hüquq azərb.
rus
1713 AR Konstitusiyası və hüququn əsasları azərb.
rus
1715 Beynəlxalq xüsusi hüquq azərb.
rus
Ekonometrika kafedrası 1803 İqtisadi kibernetika azərb.
az (davamı)
az (davamı)
az (davamı)
az (davamı)
rus
rus (davamı)
rus (davamı)
rus (davamı)
 
1807 Ekonometrika azərb.
az (davamı)
az (davamı)
az (davamı)
rus
rus (davamı)
rus (davamı)
rus (davamı)
rus (davamı)
1808 Ehtiyatlarlarin optimal idarə edilməsi rus
    rus (davamı)
    rus (davamı)
1809 Optimal idarəetmənin proqram təminatı rus
İqtisadi nəzəriyyə- 1 kafedrası 1904 Mikroiqtisadiyyat azərb.
rus
1906 Mikroiqtisadiyyat – 2 azərb.
rus
1905 Mikroiqtisadiyyat-1 azərb.
rus
1920 İnstutsional iqtisadiyyat azərb.
rus
İqtisadi nəzəriyyə-  2 kafedrası 1901 Makroiqtisadiyyat azərb.
rus
1902 Makroiqtisadiyyat – 1 azərb.
rus
1903 Makroiqtisadiyyat – 2 azərb.
rus
1907 İqtisadi təlimlər tarixi azərb.
rus
1924 İqtisadiyyat azərb.
rus
1927 Makroiqtisadiyyat azərb.
rus
İqtisadi təhlil və audit kafedrası 2001 İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi azərb.
rus
2004 İdarəetmə təhlili azərb.
rus
2013 İqtisadi  təhlil azərb.
rus
2017 İqtisadi təhlil və audit azərb.
rus
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi kafedrası 2107 Milli iqtisadiyyat azərb.
rus
2108 Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi azərb.
rus
2109 Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri azərb.
rus
2111 Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması azərb.
rus
2112 Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma azərb.
rus
2114 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi azərb.
rus
Maliyyə kafedrası 2207 Maliyyə azərb.
rus
2210 Maliyyə nəzarəti və audit azərb.
rus
2211 Maliyyə nəzəriyyəsi azərb.
rus
2214 Sığоrta işinin təşkili azərb.
rus
Marketinq kafedrası 2304 Beynəlxalq marketinq azərb.
rus
2309 Əməliyyat marketinqi azərb.
rus
2313 Marketinq azərb.
rus
2314 Marketinqdə məhsul siyasəti azərb.
rus
2317 Marketinq tədqiqatları azərb.
rus
2321 Sənaye marketinqi azərb.
rus
2333 Marketinq azərb.
rus
Menecment kafedrası 2407 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi azərb.
rus
2416 Kreativ menecment azərb.
rus
2418 Menecment azərb.
rus
2419 İdarəetmənin sosiologiyası və   psixologiyası azərb.
rus
Müəsisənin iqtisadiyyatı
kafedrası
2501 Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı azərb.
rus
2509 Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı azərb.
rus
2512 Sahə iqtisadiyyatı 700-702 qrup azərb.
2512 Sahə iqtisaiyyatı 701 qrup rus
2512 Sahə iqtisadiyyatı 704-718 qrup azərb.
2516 Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı azərb.
rus
2519 Maşınqayırmanın iqtisadiyyatı azərb.
rus
2520 Yeyinti sənayesinin iqtisadiyyatı azərb.
rus
2526 Firmanın inkişaf strategiyası azərb.
rus
Mühasibat uçotu və audit kafedrası 2602 Maliyyə (mühasibat) uçotu azərb.
rus
2603 İdarəetmə uçotu azərb.
rus
2605 Auditin əsasları azərb.
rus
2613 Xarici iqtisadi fəaliyyətin uçotu azərb.
rus
2615 Mühasibat uçotu və audit azərb.
rus
2618 Mühasibat uçotu və audit azərb..
rus
2620 Mühasibat uçоtu və audit azərb.
rus
Politologiya  kafedrası 2701 Politologiya azərb.
rus
2703 Sosiologiya azərb.
rus
Fəlsəfə kafedrası 2702 Fəlsəfə azərb.
rus
2706 Mədəniyyətşünaslıq azərb.
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası kafedrası 2804Q Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırılması azərb.
rus
2807 Neft və neft məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası azərb.
rus
2809 Qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası azərb.
rus
2817 Gön–ayaqqabı və xəz mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası azərb.
rus
2821 Qeyri-ərzaq mallarının ekspert qiymətləndirilməsi azərb.
rus
2826 Ekspertizanın əsasları azərb.
rus
2827 Qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası azərb.
rus
3419 Sahə texnоlоgiyası azərb.
rus
Qida məhsulları kafedrası 2902 Biotexnologiyanın əsasları azərb..
2910 ÇM və UQM-rı vəQK-nın key-nə nəzarət azərb.
2914 İaşə məh-rı tex-nın nəzəri əsas-rı-2 azərb.
rus
2923 Milli mətbəx məh-nın tex-sı azərb.
rus
2925 Qida fiziologiyası azərb.
rus
2930 Qida məh-nın üm.tex-sı-2 azərb.
rus
2950 İaşə müəs-də unlu məm-ın tex-nın əsasları azərb.
rus
2953 İaşə məh-nın istehsal tex-sı-1 azərb.
rus
2958 Unun istehsal tex-sı azərb.
2960 Unlu və şəkərli qən-dı məm-nın tex-sı azərb.
Qiymət və qiymətləndirmə kafedrası 3001 Biznesin qiymətləndirilməsi azərb.
rus
3013 Qiymətin əmələ gəlməsi azərb.
rus
Riyaziyyat kafedrası 3102 Riyaziyyat – 2 azərb.
rus
3104 Riyaziyyat – 2 azərb.
rus
3106 Riyaziyyat – 2 azərb.
rus
3109 Riyaziyyat – 2 azərb.
rus
3111 Riyaziyyat – 2 azərb.
rus
Rus dili kafedrası 3201 Xarici dil azərb.
3202 Xarici dil azərb.
3203 Xarici dil azərb.
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi kafedrası 3310 Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi azərb.
rus
Standartlaşdırma və sertifikasiya kafedrası 3401 Beynəlxalq standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma azərb.
rus
3409 Metrоlоgiyanın əsasları azərb..
rus
3415 Pambıq zavodlarının ventilyasiyası
və pnev-k nəqliyyat qurğuları
azərb.
3424 Standartlaşdırma və sertifikasiya azərb.
rus
3425 Standartlaşdırmanın əsasları azərb.
rus
3429 Texnоlоji ölçmələr – 1 azərb.
rus
3433 Xətti, bucaq və mexaniki ölçmələr azərb.
rus
3436 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma azərb.
rus
3440**3458 Keyfiyyət sistemləri*Materialşünaslıq azərb.
rus
azərb.
3462 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma azərb.
rus
Statistika kafedrası 3501 Statistika azərb.
rus
3503 Əhali statistikası azərb.
3507 Ev təsərrüfatlarının büdcəsi statistikası azərb.
3508 Maliyyə və bank statistikası azərb.
3514 Sosial-iqtisadi statistika azərb.
rus
3515 Sosial statistika azərb.
3520 Statistikanın tarixi azərb.
3522 Statistika azərb.
rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları kafedrası 3455 Pambığın ilkin emalı texnologiyası-2 azərb.
3459 Toxuculuq materiallarının texnologiyası – 2 azərb.
3626 Sahənin texnoloji xətləri – 2 azərb.
rus
3628 Tətbiqi mexanika azərb.
rus
3635 ALS ilə texnoloji proseslərin idarə edilməsi azərb.
3638 Tərsimi həndəsə və
texniki rəsm
azərb.
rus
3647 Avtоmatik idarəetmənin əsasları azərb.
rus
3649 Tətbiqi mexanika – 2 azərb.
3652 Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası –2 azərb.
rus
3654 Nəzəri mexanika – 2 azərb.
rus
3655 Konstruksiya materiallarının texnologiyası azərb.
rus
3658 Materiallar müqaviməti – 2 azərb.
rus
3659 Hidravlika və hidravlik maşınlar azərb.
rus
3660 Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi – 1 azərb.
rus
3663 Maşın hissələri və KEƏ-2 azərb.
rus
3664 Maşınların istehsal texnalogiyası azərb.
rus
3668 İsitmə,ventilyasiya və havanın kondensionerləşməsi azərb.
rus
3682 Toxuculuq, yüngül sənaye və məişət xidmətinin
texnoloji maşınları və avadanlıqları -2
azərb.
rus
3686 Tətbiqi mexanika azərb.
rus
Ticarət kafedrası 3701 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları azərb.
rus
3702 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları azərb.
rus
3708 Kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsi (menecmenti) azərb.
rus
3713 Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı və təşkili azərb.
rus
3715 Xidmət sahələrinin kommersiyası azərb.
rus
3716 Kommersiya işi azərb.
rus
3723 Kommersiya danışıqları və yazışmalar azərb.
rus
3734 Kоmmersiya fəaliyyətinin təşkili azərb.
rus
Vergilər və vergiqoyma kafedrası 3801 Vergilər və vergitutma azərb.
rus
3804 Vergi sistemi azərb.
rus
3805 Vergi uçotu,hesabat və audit azərb.
rus
3808 Vergi sistemi azərb.
rus
Xarici dillər – 1 kafedrası 3902 Xarici dil – 2 ing
fran
3904 Xarici dil – 2 ing
3912 Xarici dil – 2 fran
alman
3914 İşgüzar ingilis dili ing
3916 İşgüzar ingilis dili ing
3919 İkinci xarici dil – 2 fran
ərəb
alman
3926 Xarici dil – 2 ing
Xarici dillər – 2 kafedrası 3922 İkinci xarici dil – 3 fran
2822 Kommersiya əmtəəşünaslığı azərb.
rus
33981 1