Kafedra haqqında

Universitetdə Tədris prosesinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar UNEC-in Elmi Şurasının 29.06.2018-ci il tarixli iclasının qərarının icrasını təmin etmək məqsədilə “Marketinq” kafedrası 10.07.2018-ci il tarixdən ləğv edilmişdir. Ləğv edilmiş “Marketinq” kafedrasının əməkdaşları “Biznesin idarə edilməsi” kafedrasının ştat cədvəlinə daxil edilmişdir.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 2001-ci ildə yeni ixtisas kafedrası – “Biznesin təşkili” kafedrası yaradılmış, 2008-ci ildə “İdarəetmənin təşkili” kafedrası ilə birləşdirilərək “Biznes inzibatçılığ” kafedrası adlandırılmışdır. 2011-ci ilin noyabr ayından kafedranın adı dəyişdirilərək “Biznesin idarə edilməsi” olmuşdur.

Yarandığı vaxtdan 11 noyabr 2011-ci ilədək kafedraya i.e.d., professor Alıcan Abbasov rəhbərlik etmişdir. “İdarəetmənin təşkili” kafedrasına isə 2001-ci ildən 2008-ci ilədək i.e.n.prof. Rəhim Rəhimov rəhbərlik etmişdir.  Həmin tarixdən kafedra müdiri vəzifəsinə iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Məhəmməd Əliyev seçilmişdir.

Kafedra “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” ixtisası üzrə bakalavr, magistratura və dok­torantura pillələrində yüksək ixtisaslı iqtisadçı kadr­ların hazırlanması ilə məşğul olur. Bakalavr pilləsində tədris olunan Biznesin əsasları, Biznesin idarə edilməsi, Biznesin etikası, Biznesin infrastrukturu, Sahibkarlıq fəaliyyəti, Kommersiya biznesi, Beynəlxalq biznes və Biznes əlaqələri fənlərinin, magistratura pilləsində tədris olunan Birjaların təşkili və idarə olunması, Səhmdar cəmiyyətlərin idarə olunması, Biznesin restrukturizasiyası, Biz­nesin qiymətləndirilməsi, Biznesdə risklərin idarə olunması və Kiçik biznesin təşkli və idarə olunması fənlərinin tədris proqramları Azərbaycan və rus dillərində hazırlanıb, Azərbaycan Respub­likasının Təhsil Nazir­liyinin qrifi ilə çap edilmişdir. Kafedranın əmək­daş­ları tərəfindən “Biznesin əsasları” və “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” dərslikləri yazılıb nəşr edilmişdir. Bu kitabları Azərbaycan Res­pub­lika­sının Təhsil Nazirliyi dövlət və qeyri-dövlət ali məktəblərində “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün yeganə dərslik kimi tövsiyə etmişdir.

Kafedrada biznesin inkişafının sahə və regional problemlərinə aid büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilmiş, 150-dən çox məqalə və tezislər, o cümlədən 12-si xarici jurnallarda və beynəlxalq elmi-praktik konfranslarda çap olunmuşdur.

Kafedranın elmi istiqamətini Azərbaycanda biznes fəaliyyətinin təşkili və idarə edilməsinin aktual problemlərinin tədqiqi təşkil edir. Kafedranın professor-müəllim heyəti tərəfindən “Azər­baycanda biznes fəaliyyətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi problemləri” mövzusun­da büdcə təyinatlı “Dövlət əmlakının idarə edilməsinin təşkilati və iqtisadi mexanizminin təkmilləş­dirilməsi” mövzusunda sifarişlə elmi-təd­qiqat işləri yerinə yetirilmişdir. Elmi-tədqiqat işlərində əldə olunan nəti­cələr, təklif və tövsiyələr respublika və beynəlxalq elmi-praktiki kon­franslarda və simpoziumlarda məruzə edilmiş və tezis şəklində çap olun­muşdur. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən 150-dən çox elmi mə­qalə müxtəlif jurnallarda, o cümlədən 13 məqalə xarici ölkələrin nüfuzlu jur­nallarında nəşr edilmişdir.

Bu kafedra respublikamızda “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası üzrə bakalavr, magistratura və doktorantura pillələrində yüksək ixtisaslı iqtisadçı kadrların hazırlanması ilə məşğul olan yeganə kafedradır.

*

Professor-müəllim heyəti:

 1. i.e.n., dosent Əliyev Məhəmməd Ələkbər (kafedra müdiri) (0.5)
 2. i.e.d., professor Abbasov Alıcan Bayraməli
 3. i.e.d., professor Muradov Rəşad Şahbaz
 4. i.e.n., dosent Həsənov Niyazi Əlikram
 5. i.e.n.,dos. Xeyirxəbərov İsmayıl Mahmud
 6. i.e.n., dos. Novruzova Sevinc Əzim
 7. i.e.n., dos. Şükürova Aygün Səfər
 8. i.e.n.dos. Aşurov Alı Sarı 
 9. i.e.n., dos. Ağarzayev Azər Hüseyn 
 10. i.e.n., dos. Əhmədov Mirağa Məhərrəm (0.5) (BM fak. dekanı)
 11. i.f.d. b/m. Muradova Hicran Rafiq
 12. i.f.d. b/m. Hüseynova Nigar Lətif
 13. b/m. Qasımov Əlislam İsrail
 14. i.f.d., b/m. Təhməzova Ayibə Əyyub
 15. i.f.d.b/m. Aslanova  Afaq Fərhad
 16. b/müəl. Abdullayeva Aygün Valeh (0.5)
 17. b/m.Əkbərov Elbrus Həsən (0.5) (BM fak. dekan müavini)
 18. müəl. Həziyev Vəli Əli (0.5)
 19. müəl.  Mustafazadə Teyyub Tofiq 
 20. müəl. Quliyeva Kifayət Nazim (0.5)
 21. müəl. Bədirov Murad Rəşid 
 22. müəl. Cabbarov Ramil Şahin (0.5) (Karyera Mərkəzinin direktoru)

*

Kafedra müəllimlərinin AKADEMİK PROFİLLƏRİ

 

Tədris olunan əsas fənlər:

 1. Biznesin əsasları
 2. Biznesin infrastrukturu
 3. Biznesin təhlükəsizliyi
 4. Sahibkarlıq fəaliyyəti
 5. Biznesin təşkili və idarə edilməsi
 6. Biznes strategiyası
 7. Biznesin etikası
 8. Korporativ idarəetmə
 9. Biznesin təhlükəsizliyi
 10. Kommersiya biznesi
 11. Reklam işi
 12. Biznesdə kontrolinq
 13. İnnovasiya biznesi
 14. Biznes əlaqələri
 15. Strateji idarəetmə
 16. Biznesdə risklərin idarə edilməsi
 17. Menecmentin müasir problemləri
 18. Biznesdə proseslərin idarə edilməsi
 19. Biznesdə idarəetmə və təşkilatçılıq
 20. Biznes inzibatçılığı
 21. Biznesdə resursların idarə edilməsi
 22. Korporativ idarəetmə standartları
 23. Biznesdə informasiya sistemlərinin idarə edilməsi
 24. Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi
 25. Biznesin inkişaf strategiyası
 26. Biznesin müflisləşməsi
 27. Bisnesdə münaqişələrin həlli
 28. Biznesin idarə edilməsinin müasir problemləri
 29. Biznesdə işgüzar ünsiyyət
 30. Biznes taktikasının seçilməsi
 31. Biznesin investisiya strategiyası
 32. Biznesdə sənədləşmənin təşkili
 33. Təşkilatdaxili davranış
 34. Biznes taktikasının seçilməsi