UNEC-də tədris olunan İXTİSASLAR və TƏDRİS PLANI

Universitetimizin bakalavr pilləsinə qəbul Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən aparılır.
Qəbul qaydaları hər il adı çəkilən qurum tərəfindən nəşr olunan “Abituriyent” jurnalının müvafiq saylarında yerləşdirilir.

48376 11

Bakalavr pilləsində aşağıdakı ixtisaslar mövcuddur:

İxtisasın ( proqramın) adı
1 050401 Dünya iqtisadiyyatı
2 050403 Maliyyə
3 050404 İqtisadiyyat
4 050402 Mühasibat uçotu və audit
5 050406 Statistika
6 050407 Menecment
7 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
8 050632 İnformasiya texno­logi­yaları və sistemləri mühəndisliyi
9 050409 Biznesin idarəedilməsi
10 050405 Sənayenin təş­kili və idarə olunması
11 050510 Ekologiya
İxtisasın ( proqramın) adı
12 050810 Turizm və otelçilik
13 050408 Marketinq
14 050411 Kommersiya
15 050644 İstehlak malla­rının ekspertizası və marketinqi
16 050642 Qida məhsul­ları mühəndisliyi
17 050321 Dizayn
18 050643 Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi
19 050625 Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
20 050647 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
21 050213 Beynəlxalq münasibətlər

Magistr pilləsində aşağıdakı ixtisaslar mövcuddur:

İxtisasın ( proqramın) adı
1

050401 Dünya iqtisadiyyatı
– Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
– Gömrük işinin təşkili
– Gömrük ekspertizası
– Beynəlxalq ticarət

2

050403 Maliyyə
– Maliyyə və kredit
– Sığorta işinin təşkili
– Qiymətli kağızlar
– Vergi işinin təşkili və idarə edilməsi

3

050404 İqtisadiyyat
– İqtisadi nəzəriyyə
– İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
– Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili
– Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı
– Qiymət və qiymətin əmələ gəlməsi
– Qiymətləndirmə
– İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi
– İqtisadi kibernetika
– Təhsil, elm və sosial-mədəni sahələrin iqtisadiyyatı
– Aqrar istehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
– Ticarət və istehlak kooperasiyasının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
– İqtisadi resursların idarə olunması

4

050402 Mühasibat uçotu və audit
– Mühasibat uçotu və audit

5

050406 Statistika
– Statistika
– Milli hesablar sistemi

6

050407 Menecment
– Menecment

7

050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
– Dövlət və bələdiyyə idarə etməsi

8

050632 İnformasiya texno­logi­yaları və sistemləri mühəndisliyi
– İnformasiyanın işlənməsi və idarə edilməsinin avtomatlaşdırılmış sistemləri
– Dünya iqtisadiyyatının informasiya texnologiyaları

9

050409 Biznesin idarə edilməsi
– Biznesin təşkili və idarə edilməsi

10

050405 Sənayenin təş­kili və idarə olunması
– İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

11

050510 Ekologiya
– Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

İxtisasın ( proqramın) adı
12

050810 Turizm və otelçilik
– Turizm və sosial-mədəni servis xidməti

13

050408 Marketinq
– Marketinq

14

050411 Kommersiya
– Kommersiya
– Birja fəaliyyəti və fond bazarı
– Reklam işi

15

050644 İstehlak malla­rının ekspertizası və marketinqi
– İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası
– Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı
– Qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı

16

050642 Qida məhsul­ları mühəndisliyi
– Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatları və qida konsentratlarının texnologiyası
– Şərabçılıq və qıcqırma məhsulları texnologiyası
– Ət və ət məhsullarının texnologiyası
– Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası
– Süd və süd məhsullarının texnologiyası
– İaşə məhsullarının texnologiyası
– Meşə qida məhsulları və dərman bitkilərinin saxlanması, emalı texnologiyası və əmtəəşünaslıığı

 

17

050321 Dizayn
– Dizayn

18

050643 Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi
– Təbii liflərin istehsal texnologiyası və avadanlıqları
– Tikiş məmulatlarının texnologiyası
– Çini-saxsı və şüşə məmulatlarının texnologiyası

19

050625 Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
– Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar

20

050647 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
– Standartlaşdırma və sertifikasiya

21

050213 Beynəlxalq münasibətlər
– Beynəlxalq münasibətlər