“QİDA MƏHSULLARI TEXNOLOGİYASI” KAFEDRASI ÜZRƏ TƏQDİMATLAR

MİKROBİOLOGİYA, SANİTARİYA VƏ GİGİYENANIN PREDMETİ, İNKİŞAF TARİXİ, VƏZİFƏLƏRİ

MİKROORANİZMLƏRİN MORFOLOGİYASI, SİSTEMATIKASI VƏ FIZIOLOGIYANIN ƏSASLARI

MIKROORQANİZMLƏRİN GENETİKASI, ƏTRAF MÜHIT AMİLLƏRİNİN MIKROORQANİZMLƏRƏ TƏSİRİ, MIKROORQANIZMLƏRİN DOĞURDUĞU MÜHÜM BİOKİMYƏVİ PROSESSLƏR

PATOGEN MİKROORQANİZMLƏR, QİDA XƏSTƏLİKLƏRİ VƏ ONLARIN MİKROBİOLOJİ ƏSASLARI

MİKROORQANİZMLƏRİN TƏBİƏTDƏ YAYILMASI

ƏT VƏ BALIQ MƏHSULLARININ MİKROBIOLOGİYASI  

SÜD VƏ SÜD MƏHSULLARININ MİKROBİOLOGIYASI

YUMURTA VƏ YUMURTA MƏHSULLARININ MİKROBİOLOGİYASI

MEYVƏ VƏ TƏRƏVƏZLƏRİN MİKROBIOLOGİYASI, SANİTARİYA  VƏ GİGİYENASI

QİDA MƏHSULLARININ KULİNAR EMALINA GÖSTƏRİLƏN SANİTAR GİGİYENİK TƏLƏBLƏR

MƏHSULUN DAŞINMASINA VƏ SAXLANMASINA GÖSTƏRILƏN SANITAR GIGIYENIK TƏLƏBLƏR

QIDA  SƏNAYESI MÜƏSSISƏLƏRI VƏ KÜTLƏVI QIDALANMA  MƏHSULLARI ISTEHSALINI VƏ SATIŞINI HƏYATA KEÇIRƏN MÜƏSSISƏLƏRIN SAXLANMASINA GÖSTƏRILƏN GIGIYENIK TƏLƏBLƏR

TEXNOLOJİ AVADANLIQLARA, İNVENTARA, QABLARA, TARALARA VƏ QABLSAŞDIRMA MATERİALLARINA SANİTAR GİGİYENİK TƏLƏBLƏR

İSTEHSAL BİNALARINA, MÜŞTƏRİLƏR ÜÇÜN BINAYA VƏ İNZIBATI MƏİŞƏT BİNASINA GİGİYENİK TƏLƏBLƏR

 QİDA FİZİOLOGİYASI KURSUNUN PREDMETİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

İNSAN FIZIOLOGIYASININ ƏSASLARI

HƏZM SİSTEMİ  VƏ  HƏZMOLMA PROSESLƏRİ

QİDA RASİONLARININ ENERJİ DƏYƏRİNİN NORMALLAŞDIRILMASININ ELMİ ƏSASLARI

QİDA RASİONLARINDA ZÜLALLARIN NORMALLAŞDIRILMASININ ELMİ ƏSASLARI

QİDA RASİONLARINDA KARBOHİDRATLARIN NORMALLAŞDIRILMASININ ELMİ ƏSASLARI

QİDA RASİONLARINDA YAĞLARIN NORMALLAŞDIRILMASININ ELMİ ƏSASLARI

QİDA RASİONLARINDA VİTAMİNLƏRİN NORMALLAŞDIRILMASININ ELMİ ƏSASLARI

QİDA RASİONLARINDA MİNERAL MADDƏLƏRİN NORMALLAŞDIRILMASININ ELMİ ƏSASLARI

QİDADA ZƏHƏRLİ KOMPONENTLƏR VƏ QİDALANMANIN MÜDAFİƏ AMİLLƏRİ

RASİONAL QİDALANMA VƏ ONUN TƏŞKİLİNƏ GÖSTƏRİLƏN FİZİOLOJİ TƏLƏBLƏR

MÜXTƏLIF QRUP ƏHALİ ÜÇÜN DİFERENSİAL QİDALANMA

SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATINDA KÜTLƏVİ İAŞƏNİN TƏŞKİLİNİN FİZİOLOJİ ƏSASLARI

TƏDRIS VƏ SƏHIYYƏ OCAQLARINDA KÜTLƏVI IAŞƏNIN TƏŞKILININ FIZIOLOJI ƏSASLARI

PƏHRİZ İAŞƏSİ

ИНФЕКЦИЯ, ЕЕ ИСТОЧНИКИ И ПУТИ ПЕРЕДАЧИ

 FƏNNİN PREDMETİ, MƏQSƏDİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

 MAŞINLAR HAQQINDA ÜMUMI MƏLUMAT

UNIVERSAL MƏTBƏX AVADANLIQLARI

ÇEŞIDLƏMƏ-KALIBLƏŞDIRMƏ AVADANLIQLARI HAQQINDA ÜMUMI MƏLUMAT

YUMA MAŞINLARI

TƏMIZLƏMƏ AVADANLIQLARI

XIRDALAMA  AVADANLIQLARI

BİŞMİŞ QİDA MƏHSULLARINI XIRDALAYAN MAŞINLAR

KƏSMƏ AVADANLIQLARI. (BIŞMIŞ MƏHSULLARI DOĞRAYAN MAŞINLAR)

ƏTDOĞRAYAN  MAŞINLAR

QARIŞDIRMA –YOĞURMA AVADANLILQARI

DOZALAŞDIRMA-FORMALAŞDIRMA  AVADANLILQARI

ISTILIK  AVADANLILQARI

BİŞİRMƏ VƏ QIZARTMA  AVADANLIQLARI

SUQAYNADICI  VƏ SUQISDIRICI APARATLAR

FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU:  FƏNININ PREDMETI VƏ VƏZIFƏLƏRI

FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU: QIDA SƏNAYESI XALQ  TƏSƏRRÜFATI SISTEMINDƏ

FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU: QIDA SƏNAYESI MÜƏSSISLƏRININ QURULUŞU  VƏ ONUN TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI YOLLARI

FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU:QIDA SƏNAYESI MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI FORMALARI
 

FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU:QIDA SƏNAYESI MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKIL ÜSULLARI VƏ TIPLƏRI

FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU:QIDA SƏNAYESI MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALA HAZIRLIQ VƏ ONUN FORMALARI

FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU: QIDA SƏNAYESI MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSAL PROQRAMI VƏ MADDI RESURSLARDAN ISTIFADƏNIN TƏŞKILI

FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU: QIDA SƏNAYESI MÜƏSSISƏLƏRINDƏ ISTEHSALA TEXNIKI XIDMƏTIN TƏŞKILI

FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU:TƏMIR VƏ ALƏT TƏSƏRRÜFATININ TƏŞKILI
FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU: QIDA SƏNAYESI MÜƏSSISƏLƏRINDƏ ENERGETIKA TƏSƏRRÜFATININ TƏŞKILI

FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU: MÜƏSSISƏDAXILI  NƏQLIYYAT  TƏSƏRRÜFATININ TƏŞKILI

FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU: QIDA SƏNAYESI MÜƏSSISƏLƏRINDƏ MADDI TEXNIKI TƏCHIZATIN TƏŞKILI

FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU:QIDA SƏNAYESI MÜƏSSISƏLƏRINDƏ ANBAR TƏSƏRRÜFATI VƏ DISPETÇER XIDMƏTIN TƏŞKILI

FƏNN “SAHƏ MÜƏSSISLƏRINDƏ ISTEHSALIN TƏŞKILI” MÖVZU:QIDA SƏNAYESI MÜƏSSISLƏRINDƏ MƏHSULUN KEYFIYYƏTINƏ NƏZARƏTIN TƏŞKILI

FƏNN: “ÇÖRƏK, MAKARON, UNLU  QƏNNADI VƏ QIDA KONSENTRATLARI  SƏNAYE   MÜƏSSISƏLƏRININ TEXNOLOJI    LAYIHƏLƏNDIRILMƏSI” GIRIŞ, FƏNNIN PREDMETI, MƏQSƏDI VƏ VƏZIFƏLƏRI

LAYIHƏLƏNDIRMƏNIN TEXNIKI-IQTISADI ƏSASLANDIRILMASI

ÇÖRƏKBIŞIRMƏ MÜƏSSISƏLƏRININ TEXNOLOJI LAYIHƏLƏNDIRILMƏSI

ÇÖRƏKBIŞIRMƏ MÜƏSSILƏRININ TƏSNIFATI VƏ TIPLƏRI

ƏSAS VƏ ƏLAVƏ XAMMAL ANBARLARININ TƏRTIBATI

XƏMIRHAZIRLANMA ŞÖBƏSININ TƏRTIBATI

ÇÖRƏKBIŞIRMƏ ŞÖBƏSININ TƏRTIBATI

MAKARON FABRIKLƏRININ TEXNOLOJI LAYIHƏLƏNDIRILMƏSI

UNLU QƏNNADI MƏMULATLARI ISTEHSAL EDƏN MÜƏSSISƏLƏRIN TEXNOLOJI LAYIHƏLƏNDIRILMƏSI

QIDA  KONSENTRATLARI ISTEHSAL EDƏN MÜƏSSISƏLƏRIN TEXNOLOJI  LAYIHƏLƏNDIRILMƏSI

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАШИНАХ. СТРУКТУРА МАШИН И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КУХОННЫЕ МАШИНЫ

СОРТИРОВОЧНЫЕ И КАЛИБРОВОЧНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REOLOGİYANIN ƏSASLARI

 “QİDA SƏNAYESİ VƏ İAŞƏ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN TEXNOLOJİ LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ”

İAŞƏ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİNDƏ ƏSAS NORMATİVLƏR VƏ LAYİHƏLƏNDİRMƏNİN NÖVLƏRİ

İAŞƏ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİNDƏ TEXNİKİ-İQTİSADİ ƏSASLANDIRMA

İAŞƏ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN TİKİNTİ ZƏRURİLİYİNİN VƏ İŞ REJİMİNİN ƏSASLANDIRILMASI

MÜƏSSİSƏNİN İSTEHSAL PROQRAMININ TƏYİNİ

TƏDARÜKÇÜ VƏ XÖRƏK HAZIRLANMASINI TAMAMLAYAN MÜƏSSİSƏLƏRDƏ MƏHSULLARIN HESABATI METODLARI

MÜƏSSİSƏDƏ ÇALIŞAN İŞÇİLƏRİN SAYININ HESABLANMASI VƏ İŞƏÇIXMA QRAFİKİ

İSTİLİK, MEXANİKİ, SOYUDUCU VƏ QEYRİ-MEXANİKİ AVADANLIQLARIN HESABLANMASI

MENYUNUN TƏRTİBİ VƏ REALİZƏ CƏDVƏLİNİN HESABLANMASI

PAYLAMA ŞÖBƏSİ VƏ İSTEHLAKÇILAR, KÖMƏKÇİ VƏ MƏİŞƏT OTAQLARI ÜÇÜN AVADANLIQLARIN HESABATI

İSTEHSAL VƏ QEYRİ-İSTEHSAL QRUPU OTAQLARININ HESABLANMASI

ANBAR QRUPU OTAQLARININ HESABLANMASI

İSTEHSAL QRUPU OTAQLARININ PLANLI HƏLLİ

İSTEHLAKÇILAR ÜÇÜN OTAQLAR QRUPU, İNZİBATİ-MƏİŞƏT VƏ TEXNİKİ OTAQLAR QRUPUNUN PLANLI HƏLLİ

 MÜXTƏLİF TİPLİ İAŞƏ MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ BİNANIN HƏCM PLANLAŞDIRILMA MƏSƏLƏLƏRİ

QICQIRMA PROSESLƏRİ VƏ ONLARIN QİDA SƏNAYESİNDƏ TƏTBİQİ

BİOTEXNOLOGİYA VƏ ONUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ

GENETİK MÜHƏNDİSLİK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI

VİTAMİNLƏR VƏ VİTAMİNLİ PREPARATLARIN ALINMA BİOTEXNOLOGİYASI

ƏT SƏNAYESNİN İNKİSAF PERSPEKTİVLƏRİ,  ƏSAS XAMMAL BAZASI V ONUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

ƏTİN VƏ DİGƏR  KƏSİM MƏHSULLARININ KİMYƏVİ TƏRKİBİ VƏ QİDALILIQ  DƏYƏRİ

MAL-QARANIN KƏSİLMƏSİ VƏ CƏMDƏKLƏRİN HİSSƏLƏRƏ BÖLÜNMƏSİ

QUŞLARIN İLKİN EMALI

YEYİNTİ SUBMƏHSULLARINİN EMAL TEXNOLOGİYASI

ƏT VƏ ƏT  MƏHSULLARININ SOYUQLA  EMALI  VƏ  SAXLANMASI

QANIN YIĞILMASI VƏ EMALI

BAĞIRSAQLARIN EMALI VƏ KONSERVLƏŞDİRİLMƏSİ

DƏRİLƏRİN EMALI VƏ KONSERVLƏŞDİRİLMƏSİ

KOLBASA  MƏMULATLARININ İSTEHSAL TEXNOLOGİYASI

ƏT YARIMFABRIKATLARININ  ISTEHSAL TEXNOLOGIYASI

ƏT KONSERVLƏRİNİN İSTEHSAL TEXNOLOGİYASI

YEYİNTİ HEYVANİ YAĞLARIN İSTEHSAL TEXNOLOGİYASI

HEYVANİ YEMLƏRİN VƏ TEXNİKİ YAĞLARIN İSTEHSAL TEXNOLOGİYASI

YUMURTA MƏHSULLARININ İSTEHSAL TEXNOLOGİYASI

 

 

 

4534 3