Qiyabi şöbə magistrlərin dissertasiya mövzuları [əlavə] (el.variant)

Qədirov Samir Faiq oğlu. “İnnovasiya-investisiya fəaliyyətinin effektivliyinin yüksəldilməsi problemləri”

Bağırlı Araz Fikrət oğlu. “Azərbaycan Respublikasının İxrac Potensialının Artırılmasının Əsasİstiqamətləri”

Əhmədov Tural. “Qeyri-ərzaq mallarının gömrük ekspertizasının aparılması və təkminləşdirilməsi”

Məmmədzadə Aliyə Vilayət qızı. “Müasir şəraitdə bankların maliyyə sabitliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi”

Мaнaфов Нaмик Сaмир ог. “Роль госудaрственного бюджетa в социaльно-экономическом рaзвитии регионов Aзербaйджaнской Республики”

Səfərəliyev Ağa Şirindil oğlu. “İnnovasiya fəaliyyəti biznesin effektiv inkişafına mühim amil kimi”

Süleymanzadə Vüsalə Xudabəddin qızı. “Azərbaycanın maliyyə sistemi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Исламов Фуад Маил оглы. “Проблемы оптимизации таможенно-тарифного регулирования внешноэкономической деятельности Азербайджана”

Kazımov Namir Əlqan oğlu   “Pul vəsaitlərinin və onun ekvivalentlərinin uçotda və hesabatda əks etdirilməsi”

Мамедов Руслан Фикрет оглы “Разработка технико-экономических рекомендаций, направленных на улучшение экологического состояние г. БАКУ”

Paşayev Zaur Mehman oğlu  “Sığorta risklərinin müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına təsiri”

Mürsəlov Mürsəl Mətləb  “Abşeron İR-nın neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası tədbirləri və onların ekoloji-iqtisadi effektivliyinin qiymətləndirilməsi” 

Nəsibli Fəxri Fəxrəddin oğlu “Maliyyə nəticələrinin formalaşmasi: onun uçotu və təhlili problemləri”

Kərimov Azər İlqar oğlu  «Müəssisədə sosial münaqişələr və onların həll edilməsi yolları»

Mustafayev Elvin Museyib oğlu  “Müəssisə iqtisadiyyatın əsas subyekti kimi”

Museyibov Ayaz Rafik oğlu  “Büdcə vəsaitlərinin səmərəli  istifadə olunmasi   istiqamətləri”

 Məmmədov Bəkir Şakir оğlu «Ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində gömrük xidmətlərinin rolunun artmasi”

 Məmmədov Vüsal Məhəbbət oğlu  “Öidmət sferasinda investisiya fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi  metodikasi”

Mirəlizadə Vüqar Fəxrəddin  “Material ehtiyatlarının uçotda və hesabatda əks etdirilməsinin təkmilləşdirilməsi”

Kərimli Xəyal Vasif oğlu «Azərbaycanda regional iqtisadi inkişafin tənzimlənməsinin dövlət mexanizmi»

İsmayilov Elvin İsmayil oğlu  “Müasir dövrdə qiymətlərin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinin prioritetləri”

Əliyev Ülvi İsmayil oğlu  “Qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın  rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsinin problemləri”

Əsgərov Razi Fərmayil oğlu  “Sahibkarlığın sosial-iqtisadi proseslərlə əlaqəsinin qiymətləndirilməsi”

Əlizadə Şəmistan Mehrəli oğlu “ Maliyyə risklərinin idərə olunmasi problemləri və onlarin aradan qaldirilmasi yollari 

Hüseynov  Fəhmi  Şahin  oğlu  «Ticarətdə əməyin ödənişinin  uçotu və təhlili»

Əsgərov  Elşən  Ənnur  oğlu «Coxtərəfli tənzimləmə sistemində regional iqtisadi təşkilatlar və onlarin fəaliyyətinin tənzimlənməsinin hüquqi təminati»

Əlibəyli Nicat Ziyəddin oğlu  “Azərbaycanin ixrac potensialinin yüksəldilməsinda gömrük xidmətinin rolu” 

 Асадуллаев Гусейн Агамамед “Особенности учета и аудита долгосрочных активов в организациях занимающихся туристической деятельностью”

 Ализаде Гюнай Интигам гызы  “Регулирование безработицы в Азербайджанской Республике” 

Əliyev Orxan Alim oğlu  «Тicarətin idarə edilməsində müştəri münasibətləri menecmentinin tətbiqi» 

 Haciyeva Nərgiz Hüseyn qizi “Dövlət borcunun müasir vəziyyəti və onun idarə olunmasi problemləri”

 İsmayilov Elvin İsmayil oğlu  “Müasir dövrdə qiymətlərin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinin prioritetləri”

Əlizadə Günay

Fərhadlı Emin Elman oğlu  “Maliyyə nəticələrinin uçotunun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması”  

 Аскеров  Турал  Махал оглы «Cостояние торгово – экономических связей и  проблемы развития стран СНГ»

 Bayramov Elşən Kamal oğlu  “Qloballaşma şəraitində iqtisadiyyatin monetar tənzimlənməsinin makroiqtisadi aspektləri”

Абдуллаев Тофик Гусейнага оглы «Таможенные платежи как инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности» 

 Azadli  Azad  Zəfər  oğlu “Azərbaycanin  lənkəran  vilayəti torpaqlarinin ekoloji  qiymətləndirilməsi və  monitorinqi ”

Гасымлы Хикмат Адалят оглы “Использование количественных методов экономического анализа для принятия управленческих решений в бизнесе” 

Əlibəyli Nicat Ziyəddin oğlu  “Аzərbaycanin ixrac potensialinin yüksəldilməsinda gömrük xidmətinin rolu”

Zalov Xalid Cavad oğlu “Əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında ev təsərrüfatı maliyyəsinin müasir problemləri və onların aradan qaldırılması yolları”

Dursunov Orxan Şakir oğlu “Azərbaycanın  beynəlxalq ticarət əlaqələri və onun inkişaf məsələləri”

 Алысой Сабина Рафиг гызы «Исследование канцтоварного рынка в республике в рыночных условиях»

Cümşüdlü Vüqar Səyyad «Azərbaycan Respublikasında büdcə gəlirlərinin formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf yolları» 

 Hacıyev Elşad Ehtibar oğlu  “Firmanın (müəssisənin) texniki-texnoloji cəhətdən yenidən qurulmasında lizinqin rolu”

Babayev Ayaz Sarubala oğlu  «İqtisadi inkişaf konteksində innovasiya yönümlü investisiya qoyuluşlari və onlarin stimullaşdirilmasinin iqtisadi-hüquqi mexanizmləri» 

Axundzadə Rahid Çingiz oğlu “Azərbaycanin Mərkəzi Asiya ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşliğinin inkişaf prespektivləri”

 Qafarov  Elçin  Rafiq oğlu “İctimai iaşə  müəssisələrində istehsal və tədavül xərclərinin uçotunun və təhlilinin təkmilləşdirilməsi”

 Quliyev  Emin  Şöhrəddin  oğlu  «Azərbaycanin  ixrac  potensialinin  inkişaf  problemləri»

Rüstəmov İlham Kazim oğlu «Kənd təssərrüfati sektorunda iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənmə mexanizminin təkmilləşdirilməsinin hüquqi təminati məsələləri»

Rüstəmov Aslan Valeh oğlu “Milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının nəzəri əsasları”

 Раджабов Ниджат Аламдар  «Нефть и экология каспийского моря»

 Qaçaylı Rüstəm Elçin “Аzərbaycanin sənaye sektorunda istehsalçi qiymət indekslərinin hesablanmasinin nəzəri-metodoloji və praktiki məsələləri “  

Гулиев Ниджат Закир  оглы «Совершенствование механизмов правового регулирования регионального развития в Азербайджане»

 Заманов   Эльвин   Эльхан «Основные  проблемы  финансирования инвестиционных расходов бюджета»

 Ramazanov Muradəli Fizuli oğlu “Мüasir şəraitdə istehlak bazarinin kompleks tədqiqinin təkmilləşdirilməsi yollari”

Şərifzadə Rəşad Gülağa oğlu «Gömrük vergi və rüsumlarinin dövlət büdcəsinin formalaşmasina təsiri və onun təkmilləşdirilməsi» 

Qəniyev Səməd Sirac “Müasir şəraitində sahibkarlıq fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi problemləri”

 Rəhimli Tural Rəşid oğlu «Lizinq əməliyyatlarinin vergiyə cəlb olunmasi problemləri»

 Şirinov Yusif Zaur oğlu    “Qlobal maliyyə böhranı şəraitində dövlətin antiinflyasiya siyasəti”

 Tağızadə Elçibəy Kamandar oğlu «Fond birjalarinin əsas iqtisadi göstəriciləri və onlarin təhlili yollari»

Rzayev Murad Əsgər oğlu «Kommersiya təşkilatlarinin maliyyə sabitliyinin, ödəmə qabiliyyətinin təhlili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1746 1