NOYABR ayının kollokvium sualları

ВОПРОСЫ 2-ГО КОЛЛОКВИУМА (Qrup 221)
Ali Məktəb Pedaqogikası
Ali məktəb psixologiyası
Gömrük işinin təkmilləşdirilməsi problemləri
İqtisad elminin müasir problemləri
Ekologiyanın tarixi və metodologiyası
Bank marketinqi
İstehsal və xidmət sahələrində kommersiya fəaliyyəti
Mürəkkəb texniki təyinatlı malların təhlükəsizlik ekspertizası
Azərbaycan multikulturailzmi
QƏM istismar xassələri
QƏM keyfiyyətinin saxlanmasına kömək edən amillər
Qlobal ərzaq problemi
SUALLAR (Qarayev Natiq m.)
Turizm və otelçiliyin müasir problemləri
XİF-nin təhlili
Vergiqoyma və gömrük əməliyyatlarının uçotu
Yeni institusional nəzəriyyələr
Dos. Abdullayeva Svetlana – 420MR
Оценка критерий качества и обработка математическим способом непродовольственных товаров
Оценка уровня качества экспортируемых и импортируемых товаров
Факторы способствующие сохранению качества непродовольственных товаров

Педагогика
Аккредитация Органов и испытательных лабораторий по сертификации
Октай Шамхалов по предмету Методы и средства исследования
Октай Шамхалов по предмету Современные проблемы Метрологии, стандартизации и cертификации
Эмин Эфендиев по предмету Аудит качества
Bank sisteminin böhranları … Qrup 604
Dövlət auditinin səmərəliliyi
Ekoloji Ekspertiza və Setifikatlaşdirmanın Təşkili
Ekoloji təhlükəsizlik
II kollokvium – suallar
II kollokvium – suallar
II kolllokvium (Oqtay m)
II kollok audit (Oqtay m)
Elmi-tədqiqatın əsasları və patentşünaslıq 
Ekologiyanın tarixi və metodologiyası
YEK ekoloji problemləri
Mik.makroiqtisadiyyat 
Iqtisad el. tarixi və met.
İqtisad elminin tarixi və metodologiyası
Sertifikatlaşdırma üzrə sınaq və sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası
Вопросы для 2-го коллоквиума по компьютерным сетям и распределенным системам
MÜƏSSİSƏDƏ MTTX TƏŞKİLİ
Mid term 2 Department of Languages Instructor: Dr. Aysel Khalilova
Müasir maliyyə-kredit institutlarının fəaliyyət istiqamətləri 2MUBARIZ-MAGISTRATURA
Muellim Semedov R.
Основы организации труда
METROLOGIYA, STANDARTLAŞDIRMA və SERTIFIKATLAŞDIRMANIN müasir problemleri
METROLOJİ FƏALİYYƏTİN HUQUQİ ƏSASLARI
Razresheniye konfliktov v biznese 
Risk menecmenti,Xanlarov E.N (1)
Risk menecmenti,Xanlarov E.N
Statistikanın müasir problemlemləri
Strateji tehlil 
Təbii resurslar və davamlı inkişaf
Еkoloji biznesin təşkili
Tətbiqi marketinq tədqiqatları
Verilənlərin intellektual analizi (az)
Verilənlərin intellektual analizi (rus)

Kollokvium sualları (rus)
Kollokvium sualları (rus)
Аудит качества Emin m
Аудит качества
Вопросы 
Audit və nəzarət
Вопросы коллоквиумa
Вопросы для коллоквиуму  2 (II-курс)
Вопросы для коллоквиуму 2 (I-курс)
Вопросы магистратура ноябрь 2015 – МАГИСТР 2 коллок.
Стандарты корпоративного управления
Философия Экономики и Психология 
Электронный бизнес

Ətraf mühitin bərpası
İqtisad elminini terixi və müasir problemləri

Ətraf mühitin nəzarət sistemi
İqtisad elminin tarixi və metodologiyası
Экономический анализ и аудит
AXIS II
Reklam və turizm
Эффективность государственного аудита
Экономический анализ и диагностика
Ekoloji menecmentin əsasları
İqtisad elminin müasir problemləri
İstehsal proseslərində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr
Истории и методологии экономических учений

Korporativ idarəetmə standartlari
Современные проблемы управления бизнесом
Biznesin idarə edilməsinin müasir problemləri
Biznesdə münaqişələrin həlli
Ümumi keyfiyyət menecmenti
Sertifikatlaşdırmanın normativ-metodiki təminatı
Sertifikatlaşdırmanın normativ-metodiki təminatı
MMP fənni üzrə suallar
Qida mühəndisliyinin müasir problemləri
İqtisad elminin tarixi və metodologiyası
Avropa İttifaqının iqtisadiyyatı
İqtisad elminin tarixi və metodologiyası
Современные проблемы бухгалтерского учёта
Mультикультурализм Aзербайджана
Коммерческая деятель¬ность в производственной сфере и сфере услуг
Оценка бизнеса
Современная архитектура мировой валютно-кредитной и финансовой политики
Sənayenin iqtisadi modernləşdirilməsi
Sənayenin iqtisadi modernləşdirilməsi
Dünya maliyyə və valyuta – kredit siyasətinin müasir arxitekturası
Экологическая безопасность
Ərzaq mallarının kodlaşdırılması
Eksperimentin planlaşdırılması və təşkili
Təşkilat nəzəriyyəsi

3759 1