İmtahan sualları (2015/2016-cı il qis imtahan sessiyası)

İşgüzar ünsiyyət

İşgüzar ünsiyyət (rus)

İqtisad elminin tarixi və metodologiyası

Ərzaq mallarının konservləşdirilməsi

Əməliyyatlar menecmenti

Əməyin elmi təşkilinin müasir problemləri

Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi

Dövlə tvə Bələdiyyə idarə etməsində Strateji menecment

Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri

Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri

Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri

İqtisad elminin müasir problemləri

Современные проблемы экономической науки

İslam iqtisadiyyatı

İstehsal prosesində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr

İstehsal prosesində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr

Ətraf mühitin bərpası

Ətraf mühitin nəzarət sistemi

Qida məhsulları istehsalının və saxlanılmasının mütərəqqi texnologiyaları

Audit və Nəzarət

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik problemləri

İnsan kapitalı və işçi qüvvəsinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin innovasiyalı problemləri

İqtisad elminin tarixi və metodologiyası

İqtisadi sistemlərin fəaliyyətinin proqnozlaşdırılması metodları

Biznesin idarə edilməsinin müasir problemləri

Sənayenin iqtisadi modernləşdirilməsi

Стратегический менеджмент

Elmi-tədqiqatın əsasları və patentşünaslıq

İstehlak mallarının ekspertizasının üsul və vasitələri

İqtisad elminin tarixi və metodologiyası

İstehlak mallarının ekspertizası elminin tarixi və metodologiyası

İşgüzar ingilis dili

Информационные компьютерные сети

История и методология экономической науки

Kompüter şəbəkələri və paylanməş sistemlər

Korporativ idarəetmə standartları

Məmulatin isti-nəm emalı prosesləri

Münaqişələrin idarə edilməsi

Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə

Maliyyə müasir problemləri

Təşkilat nəzəriyyəsi

Ümumi keyfiyyət menecmenti

Mikro-makroiqtisadiyyat – 3

Mikro-makroiqtisadiyyat – 3

Микро – Макроэкономики-3 уровень

Mikro-makroiqtisadiyyat – 3

Мультикультурализм Азербайджана

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiyanın müasir problemləri

Metroloji fəaliyyətin hüquqi əsasları

Puk-kredit tənzimlənməsi

İqtisadi tədqiqat metodları

Sosial müdafiə mexanizminin təkmilləşdirilməsi

Kəndin sosial-iqtisadi inkişaf problemləri

Sənayenin inkişafının regional problemləri

Qida məhsullarının saxtalaşdırılması və identifikasiyası

Standartlaşma və sertfikaiya

Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

Sığorta çantası

Dövlətin antiinhisar siyasəti

Şəhər təsərrüfatının idarəedilməsi

Elektron kommersiya və virtual idarəetmə

Макроэкономическое регулирование

Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi müasir problemləri

Tara və qablaşdırma

Vergiqoyma və gömrük əməliyyatlarının uçotu

Инновационные технологии производства и хранения пищевых продуктов

Инновационные технологии производства и хранения пищевых продуктов

Avtomatik tənzimləmə sistemləri

Yeni institusional nəzəriyyələr

Biznesdə işgüzar ünsiyyət

Деловое общение

Оценка бизнеса

Управление информационными системами в бизнесе

Привлечение к налогообложению предприятий финансовых – кредитных систем

Концептуальные основы и практические аспекты налоговой политики

Beynəlxalq ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən TMK-lar

Современные проблемы управления бизнесом

Beynəlxalq ticarətin müasir problemləri

Dövlət auditinin səmərəliliyi

Sənayenin iqtisadi modernləşdirilməsi

Ekologiyanın tarixi və metodologiyası

Qida məhsulları texnologiyalarının elmi əsasları

Turizm və otelçiliyin müasir problemləri

Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası

Biznesdə münaqişələrin həlli

Biznesdə münaqişələrin həlli

Münaqişələrin həlli (rus)

Azərbaycan multikulturailzmi

Методы экономических исследований

Risk menecmenti

Sığorta çantası

Xarici iqtisadi fəaliyyətin təhlili

Администрирование и организация бизнеса

Современные проблемы инженерии питания

История и методология науки о пище

Научные основы технологии пищевых производств

Налоги

Проблемы экономической безопасности страны

Современные упаковочные материалы и обращение с товаром

Математическое моделирование экономических систем

Avropa ittifaqinin iqtisadiyyati

Ali məktəb psixologoyası

Ali məktəb psixologiyası

Банковский кризис и антикризисное управление

Azərbaycan Dünya Bankı ilə qarşılıqlı əlaqəsi (rus)

İqtisadiyyat fəlsəfəsi

Ali məktəb pedaqogikası

Ali məktəb pedaqogikası

Философия экономики

Iqtisadi diaqnostika ve audit

Münaqişələrin idarə edilməsi

Maliyyə (rus)

Педагогика высшей школы

Педагогика высшей школы

Вопросы по психологии высшей школы

Глобальные модели экономического развития

Qlobal iqtisadi inkişaf modelinin fərqli xüsusiyyətləri

Qlobal iqtisadi inkişaf modelinin fərqli xüsusiyyətləri

Sənayenin təşkili və idarəedilməsinin müasir problemləri

Sosial-mədəni sferanın inkişaf problemləri 

Strateji təhlil

Mакроэкономическое регулирование

Yanacaq energetika kompleksinin ekoloji problemləri

Aвопросы на экзамен по УЧР 153 группа Мустафаева З.

Служба материально-технического обеспечения предприятия

Beynəlxalq ticarət siyasəti (rus)

Xidmetlər üzrə beynalxalq ticarət (rus)

Xidmətlər üzrə beynalxalq ticarət (rus)

Современные проблемы бухгалтерского учёта

Современный финансовый рынок

Математическое моделирование экономических систем

İdarəetmə qərarları

İqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirməsi

Biznesin (müəssisənin) qiymətləndirilməsi

Biznesin (müəssisənin) qiymətləndirilməsi

Menecmentin müasir problemləri

Dövlət və bələdiyyənin ictimaiətlə əlaqə

Современные методы менеджмента

Аудит качества

Beynəlxalq ticarətin müasir problemləri

Ekoloji təhlükəsizlik

Ərzaq mal. çirk və zərər göstəriciləri

Beynəlxalq ticarət siyasəti

İstehlak mallarının ekspertizası

Müasir sığorta məhsulları

Современные страховые продукты

Качество и безопасность пищевых продуктов в системе технического регулирования

Разрешение конфликтов в бизнесе

История дизайна и его методология

Ərzaq mallarının kodlaşdırılması

Ev təsərrüfatları sektorunun maliyyəsi statistikası

Beynəlxalq ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən TMK-lar (II kurs qrup 862)

Экзаменнационные вопросы по микро-макро 3

Qlobal iqtisadi inkişaf modelinin fərqli xüsusiyyətləri (II kurs qrup 828 )

Beynəlxalq statistika

Ev təsərrüfatları sektorunun maliyyəsi statistikası

Gömrük statistikası

MHS-də istehsal və gəlirlər statistikası

Makroiqtisadi statistika

Paket proqramlar əsasında variasiya və korrelyasiya təhlili

Statistikanın müasir problemləri

Vergi siyasətinin konseptual əsasları və praktiki aspektləri

Pусский язык

Maliyyənin muasir problemləri

Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi

Qlobal ərzaq problemi və aqrar siyasət suallar

Elektron biznes

Банковское право

Bank hüququ

Gömrük hüququ

Таможенное право

Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti

 

14680 1