Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinin Magistr dissertasiyaları (2019)

“Biznes və menecment” ixtisası 

Abasova Aygün Xaləddin. “Azərbaycan Respublikasında işsizliyin dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri”

Abbasov İsmayıl Mütəlib. “Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə orqanlarının maliyyələşmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi”

Abdiyev Mübariz Azer “İnsan kaynakları yöneteminde güncel işe alma yöntemleri ve konuya ilişkin bir araştırma”

Abdullayev Tural Ramiz. “Marketinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində informasiya texnologiyalarının rolu: Azərbaycanın bank sektoru timsalında”

Abdullazadə Nurlan İlham. Azərbaycanda sosial biznesin inkişaf etdirilməsi yolları: problemlər və həlli yolları

Abdurahmanov Kamran Vahid. “Economic ineguality  and universal basic  income”

Ağayeva Hökümə Çingiz .“Müasir şəraitdə sosial media marketinqinin rolu və inkişaf perspektivləri”

Ağazadə Günay Fəxrəddin. “Azərbaycanda qadın sahibkarlığının  maliyyələşmə  problemləri”

Ahmadova Narmin Rashid. “Big data  usage in improving  marketing strategy ”

Almuradov Vüqar Rəsul . “Azərbaycanda ictimai iaşə məhsullarının çatdırılma problemlərinin logistik üsulla həlli”

Asadova Lala Vidadi. “The role and importance of marketing research in entrepreneurial companies in Azerbaijan”

Ахундова Майя Фуад .“Выгоды использования системы безналичного расчета для экономики страны”

Azəri Muradxan Azər .“Azərbaycanda qeyri-kommersiya müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin araşdırılması”

Babayev Orxan Vaqif.“Azərbaycan şirkətlərinin biznes proseslərinin effektiv idarə olunması sistemləri”

Badirkhanli Shahin Imran.“Economic efficiency of building alternative energy sources in  Azerbaijan”

Bağırova Fənurə İsmət.“Milli iqtisadi maraqların təmin edilməsində dövlət tənzimləmə vasitələrindən istifadənin problemləri”

Bağışov Cahangir Arif . Azərbaycanda insan resurslarının strateji  idarə edilməsinin əsas  məsələləri

Balayeva Flora Tahir. Heyətin idarə edilməsində müasir metodlar və onların tətbiqi perspektivləri: bank sektoru timsalinda

Bayramlı Ayişə Afiq. “Azərbaycan şirniyyat məhsullarının ixrac logistikası problemlərinin həlli üsulları”

Bayramova Ülkər Akif  “Kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində qadın sahibkarlığın rolu: Bakı nümunəsi”

Bəbirli Qaşqay Famil .“İşgüzar təşkilatlarda müasir menecmentin formalaşması problemləri: Azərbaycan timsalında”

Bəxtiyarlı İlahə Fəxrəddin. “Azərbaycanda işçilərin təlim və inkişafının müəssisələrin səmərəliliyinə təsiri”

 Asya Caferova Nizami.“Made in Azerbaijan: nar ürünleri”

Dadaşov Faiq Kamil.“Azərbaycanda əmtəə bazarlarında istehlakçı davranışı və onun modelləşdirilməsi”

Dadaşov Kənan Azər. “Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisələrrində keyfiyyətli təhsilinin strateji hədəfləri”

Ədilzadə Tinatin Adil.“Kadrların idarə edilməsindən insan resurslarının idarə edilməsinə keçid – Azərbaycan nümunəsi”

Ruhin Əyyub oğlu Ələkbərov.“Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac problemlərinin logistik üsullarla həlli”

Əlimirzəyev Fərid Əkrəm. “Azərbaycanda biznesin idarə edilməsində marketinqin  müasir problemləri 

Əliyev Azər Azad .“Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə insan resurslarının idarə edilməsi proseslərinin optimallaşdırılması”

Əliyev Davud Rafiq .“Azərbaycanda  turizm biznesinin inkişaf   istiqamətləri”

Əsədullayev Anar Vüqar .“Azərbaycan ərzaq məhsullarının ekoloji təhlükəsizlik göstəricilərinin tətqiqi”

Eyvaz-zadə Elmir Tahir. “İnnovasiya potensialının effektiv idarə olunmasının rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsində rolu”

Gahramanli Humay Agil.“İşletmelerde motivasyonun çalışan performansına etkisi ve konuya ilişkin bir araştırmaˮ

Gülməmmədli Gülnar Səməndər .“Kiçik və orta biznesdə marketinqin rolu: Azərbaycan timsalında”

Hajizade Orkhan Rauf.“Future of cryptocurrencies in  international financial markets”

Haqverdiyev Rakim Zülal. “Azərbaycanın sığorta bazarında fəaliyyətin idarə olunmasının əsas problemləri”

Həmidova Aynurə Hacıağa. “Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilanlarda işçi qüvvəsinin keyfiyyətinin idarə edilməsi problemkəri və  onların həlli  yolları”

Həşimov Elvin Rəfael. “Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin aktual problemləri”

Hətəmov Bəxtiyar Bəşir.“Finans  sektörünün  gelişimi ve  ekonomik büyüme: Azerbaycan  örnegi”

Hüseynli Fizzə Lazım. “Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə orqanlarının özünümaliyyələşdirmə problemləri və çıxış yolları”

Hüseynli İsa Həsən.“Azərbaycanda turizmin imkanlarının təbliğində inteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyalarının rolu”

Hüseynzadə Əliəkbər Rüfət “Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafının qiymətləndirilməsi”

İbadov Aydın Fuad. “Azərbaycanda qeyri-kommersiya təşkilatlarının strateji idarə olunması”

Ibrahim Chingiz Rovshen.“The Influence of Management Information Systems on Human Resource Management: Azerbaijan example”

İmanzadə Ramid Zeynal .“Azərbaycanda logistika sektoru və problemləri”

Ismayil Ulvi Azer.“Economic contributions of international logistics management in Azerbaijan”

İsmayıllı Sərxan Oktay. “Azərbaycanda əlverişli investisiya və biznes mühitinin formalaşdırılması mexanizmi və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

İsmayılov Elmar Elnur .“Azərbaycan şirkətlərində insan resursları idarəçiliyinin təşkilati-iqtisadi mexanizmi”

İsmayılova Ziyafət Ehtibar. Fiskal siyasətlə devalvasiyanın qarşılıqlı əlaqələrinin  maliyyə-iqtisadi nəticələri: Azərbaycan nümunəsi

Jafarov Joshghun Mushfig.“Brand Equity and its on consumers purchasing behaviour in milk and milk products industry in Azerbaijan”

Hüseynov Kamran Məmməd.“SOCAR- ın Neft emalı müəssisələrində əməyin ödənilməsinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi”

Kərimli Afilə Mübariz .“İnnovasiya siyasətininin investisiya potensialının formalaşmasına təsiri: Azərbaycan timsalında”

Kərimli Fatimə Fərhad .“Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin optimal  təşkili”

Kosayev Mehman Sehrab. “KOBİ’lerin finansmanı ve finansal sorunları: Azerbaycan örneği”

Mahmudova Zülfiyyə Sənan.“Azərbaycanın sığorta şirkətlərində marketinq strategiyaları”

Mahmudzadə Məhsəti Şəfəq.“İnsan resurslarının idarə edilməsinin təlim və karyera inkişafının təşkili: SOCAR timsalında’’

Mehdiyev Fuad Vəli. “Azərbaycanda informasiya texnologiyalarının dövlət idarəçiliyində təsirləri, əhəmiyyəti və tətbiqi”

Məhəmmədli Məhəmmədəli Əliağa.“Maliyyə hesabatlarının təhlili əsasında müəssisə aktivlərinin idarə edilməsi: Azərbaycanda bank sektoru timsalında”

Məhərrəmov Tofiq Vüqar.“Respublikada ticarət firmalarının marketinq strategiyasının formalaşması”

Məmmədov Kənan Çingiz. “Strateji idarəetmənin əhəmiyyəti və onun Azərbaycan şirkətlərində tətbiqinin üstünlükləri və faydaları”

Məmmədova Aytən Saleh. “Azərbaycanda elektron ticarətin spesifik xüsusiyyətləri və inkişaf perspektivləri”

Məmmədova Ülviyyə Nurəddin.“Azərbaycanda Respublikasında istehlakçıların satınalma davranışında sosial medianın rolu”

Mikayılzadə Narıngül İbrahim.“Ailə biznesinə asan dəstək (ABAD) layihəsinə bənzər nümunələr və onların ABAD-la müqayisəli təhlili”

Miriyeva Nigar Seyidağa. “Müəssisələrdə maliyyə sisteminin təşkili problemləri və həlli yolları: Azərbaycan timsalında”

Misrikhanov Misrikhan Sabir.“Way of increasing the competitiveness of industrial enterprises enterprises in Azerbaijan”

Mustafayev Sərxan Tahir .“Azərbaycanda bələdiyyə müəssisələrinin idarə edilməsi sistemi”

Müzəffərli Tərxan Rasim.“Azərbaycan müəssisələrində tətbiq olunan performans qiymətləndirmə üsulları: yaranan problemlər və onların həlli yolları’’

Namazov İbrahim Azər. “Azərbaycanda elektron satışda marketinq və onun nəzdində AMAZON.COM saytının araşdırılması”

Nəsibli Emin İbrahim .“Azərbaycan firmalarında innovasiya fəaliyyəti: strateji və təşkilatı aspektlər ”

Nəsibov Elvin Elşən. Dövlət büdcəsindən asılılığı olmayan, özümaliyyələşən şəhər  modeli  konseptinin Gəncə şəhərində tətbiqi  

Oruc Hümmetli Mahir.“İstanbul Borsasında İşlem Gören İşletmelerin Hisse Senedi Değerlendirilmesinde CANSLIM Analizinin Kullanımı”

Orucov Nizami Nazim.“İstehsalın iqtisadi səmərəliliyi və müəssisənin biznes strategiyası: Azərbaycanın xidmət sektoru timsalında”

PaşazadəÜmid Nahid. “Azərbaycanda yeyinti sənaye müəssisələrində marketinqin səmərəli təşkili xüsusiyyətləri”

Piriyev Qəhrəman Məhəmməd. “Ölkə səviyyəsində insan resurslarından istifadənin tənzimlənməsi mexanizmləri”

Elvin Qasımzade Vilayet.“Sponsorluk faaliyyetlerinin marka değerine etkisi: Azerbaycan örneği”

Qocayeva Maya Rasət.“Universitetlərin milli iqtisadiyyatın inkişafında rolunun qiymətləndirilməsi”

Rəhimov Sabir Fəxrəddin.“İş analizi və işçi seçmə arasında əlaqə: Azərbaycan nümunəsi’’

Rəhimzadə Əbdülrəhim Məsud. “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətlərinin əsas prinsipləri”

Rüstəmov Nurlan Abdulla. “Əlverişli biznes mühitinin yaradilmasinda dövlət tənzimlənməsinin səmərəliliyinin artirilmasi: Azərbaycan timsalinda”

Rzayev Nicat Ağakamal.“Azərbaycanda iqtisadi inkişafın təmin olunmasında xarici amillərin rolu”

Salamov Vüsal İmran. “Azərbaycan şirkətlərində innovasiya menecmentinin vençur mexanizmləri”

Səmədov Cahangir Əlixan. “Azərbaycanda ekoloji turizmin əsas problemləri və həlli yolları”

Səmədova Gülnar Hümbət.“Adaptasiya proseduru və mobbing: Azərbaycan şirkətlərindəki vəziyyət”

Şıxaliyeva Günay Daxil. “Müasir menecmentdə təşkilati inkişafın xüsusiyyətləri: Azərbaycan timsalında”

Sultanli Narmin Vugar.“Electronic commerce market in  Azerbaijan and  ITS comparative analysis”

Tacəddinov Rasim İlham. “Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində istehsal proseslərinin modelləşdirilməsi”

Tağıyev  Samir Sadiq. “Azərbaycanın  dövlət  idarəçiliyində elektron  hökümət tətbiqləri”

Təhməzova Nigar Mübariz. “Neft və neft məhsulları bazarında logistikanın rolu: SOCAR timsalında”

Valehli Ramiz Malik. “Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarı bazarı: problemlər və inkişaf yolları ”

Xalıqova Nigar Aydın. “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal-satış fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Yelmarlı Səadət Ərşad.“Azərbaycan şirkətlərinin inkişaf perspektivlərinin strateji analizi və qiymətləndirilməsi”

Zeynalov Coşqun Azad. “ Mərkəzi -yerli idarəetmə münasibətləri: Azərbaycan nümunəsi”

Zeynalova Ülkər İbrahim. “Sosial biznesin Azərbaycanda inkişaf perspektivləri”

Абдуллаева Нармин Таваккуль. “Стратегическая роль управления человеческими ресурсами на предприятии в Азербайджане”

Адина Адили. “Сравнительное исследование экономического развития Азербайджана и Китая”

Азизли Мурад Ильхам .“Роль современных информационных технологий в управлении бизнесом”

Азизов Джейхун Ибадат . “Принятие управленческих решений на основе комплексного экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности организации Азербайджанской Республики”

Акпербекова Сабина Рауф . “Совершенствование системы мотивации персонала на предприятиях Азербайджана”

Алиева Айтадж Агиль .“Влияние рекламы на формирование отношения потребителя к бренду в Азербайджане”

Асадова Нигяр Айдын .“Необходимость и особенности создания свободных экономических зон в Азербайджане”

Ахмедова Биллур Азер .“Целевые продукты и рынки экономики Азербайджанской Республики”

Гаджиев Эльвин Рауф .“Совершенствование системы управления персоналом в торговой организации в Азербайджанской Республике”

Годжаева Санубар Этибар .“Сенсорный маркетинг в сфере услуг общественного питания”

Гусейнова Тахмина Исмаил.“Финансовое обеспечение венчурного бизнеса и его влияние на экономическое развитие страны”

Манаширов Фаиг Исакович.“Пути повышения эффективности банковского сектора Азербайджанской Республики”

“Bank işi” ixtisası

Abbaslı Təbriz Akif. “Azərbaycanın bank sektorunda müasir bank xidmətlərinin təşkili və inkişaf perspektivləri”

Bağırzadə Səidə Əyyar. “Azərbaycanda bank sektorunun inkişafının iqtisadi artıma təsiri”

Cəfərova Ülviyyə Əli. “Azərbaycan banklarında valyuta riskinin idarə olunması prinsipləri”

Dünyamalıyev Nicat Elsevər. “Nəticəyə əsaslanan büdcə: prinsiplər və beynəlxalq təcrübə”

Əliyev Nicat Müseyib. “Dünya ölkələrində inflyasiyaya qarşi mübarizə metodlari  və Azərbaycanda tətbiqi imkanlari”

Həsənov Ceyhun Rafiq. “Respublikanın maliyyə sabitliyinin qorunub saxlanılmasında pul-kredit siyasətinin rolu”

Heydərli Xəyalə Məhərrəm . “Müasir şəraitdə bankların marketinq siyasəti”

Hüseynov Mirbəhruz Kazım. “Dövriyyə kapitalının idarə edilməsinin müəssisənin mənfəətliliyinə təsiri”

Mahmudova Laçın Nazim. “Azərbaycanda bank olmayan kredit təşkilatlarında korporativ idarəetmə sistemlərinin tətbiqi”

Mehdiyeva Gültəkin Arif. “Azərbaycanda maliyyə sahəsində çalışan işçilərin iş doyum analizi”

Mənsurova Fəxriyyə Fəxrəddin. “Makroiqtisadi göstəricilərin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin performansına təsiri”

Paşayeva Şəms Qurbanəli.  “Nağd vəsaitlərin idarə olunması: Azərbaycan üzərində tətbiq”

Qasımova Aygün Rüfət. “2008-ci il qlobal maliyyə böhranından sonra Azərbaycanda birbaşa xarici investisiyaların sektoral analizi”

Rüstəmov Rial Yaşa . “Qərar qəbulunun dəstəklənməsində analitik informasiya sistemlərindən istifadə məsələləri”

Rzazadə Müşfiq Zabit. “Azərbaycanın maliyyə bazarlarında qiymətin əmələ gəlməsi məsələləri”

Salamov  Fərid   Niyazi. “Bank fəaliyyətində  risklərin idarə olunması  sistemi. Kapital bank timsalında”

Süleymanova Sevda Bayram. “Azərbaycanda alternativ bankçılıq  kanallarının genişlənməsi: yeni çağırışlar və imkanlar”

İsgəndərli Vəfa Tahir. “Milli gəlirin formalaşmasında və artırılmasında qiymət siyasəti”

Yusifov Rəşad Elman. “Respublikada valyuta dönərliliyi rejiminin təkmilləşdirilməsi yollari”

Zeynalov Teymur Tağı. “Azərbaycanda aqrar sektorda maliyyə-kredit münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi

 

“İstehsal uçotu” ixtisası

Abdullayev Eldəniz Səid. “Müəssisələrdə işçilər tərəfindən törədilən qanunsuzluq hallarının onların  aşkarlanması və onların qarşısının alınması yolları: Azərbaycan timsalında”

Abdullazadə Aqşin Azad. “İqtisadi qloballaşma şəraitində maliyyə hesabatlarının hazırlanması və bu hesabatların etibarlılığının təkmilləşdirilməsi: Azərbaycanın otelçilik müəssisələri timsalında”

Abdullazadə Lamiyə Nazim. “Daxili auditin təşkili problemləri: Azərbaycan bank sektoru timsalında”

Abdurahmanov Tural Abdurahman. “Azərbaycanda bank əməliyyatlarının vergiyə cəlb edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolları”

Babayev İsmayıl Elşən. “Azərbaycanda daxili auditin inkişafının aktual aspektləri və mövcud çətinlikləri”

Əhədova Gülnar Qismət. “Azərbaycan müəssisələrinin fəaliyyətində maliyyə nəticələrinin formalaşması və idarəedilməsi üsulları”

Gəraylı Pünhan Xoşbala. “Bank olmayan maliyyə insititutlarının kənar auditi və onun təkmilləşdirilməsi problemləri”

Hacıyeva Samirə Sabir. “Qaimə xərclərin paylanmasında ortaya çıxan problemlər və həlli yolları”

Hüsüyeva Tünzalə Nadir “Azərbaycanın bank sektorunda müəssisədaxili audit və onun təşkili problemləri”

Mahmudbəyli İlahə Fikrət. “Azərbaycanda rabitə müəssisələrində investisiya qoyuluşunun uçotu və təhlili”

 Mustafazadə Firuzə Fizuli. “Azərbaycanın kommersiya banklarında idarəetmə uçotunun təşkili və təkmilləşdirilməsi yolları”

Qocayev Elnur Maqsud. “Səhmdar cəmiyyətlərdə daxili maliyyə nəzarətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi”

Rzalı Zəhra Hikmət. “Azərbaycanda vergi gəlirlərinin planlaşdırılması problemləri və həlli yolları”

Şamilov Şadman Şamil. “Azərbaycanda xidmətlərin göstərilməsi zamanı vergilərin hesablanması və uçotu”

Ибрагимова Гюнай Чингиз. “Организация и проведение аудита в некоммерческих организациях в Азербайджане.”

Солтанова Шахла Ариф. “Оценка роли и эффективность внутреннего аудита в одном из крупных коммерческих банков азербайджанской республики (на примере капитал банка)”

Султанов Сияб Зохраб. “Учёт и аудит внешнеторговых операций в условиях глобализации экономики в Азербайджане”

 

“Maliyyə bazarları” ixtisası

Əliyev Ayaz Ağa. “Azərbaycanda maliyyə bazarlarının inkişafında bankların rolu”

Məmmədov Məmmədağa Museyib. “Müasir dövrdə kommersiya ipoteka kreditləri üzrə əməliyyatların təkmilləşdirilməsi”

Məmmədzadə Fatimə Hicran. “Devalvasiyadan sonra Azərbaycanda bank sektorunun gəlirlilik analizi və makroiqtisadi göstəricilərin təsiri”

Qədirli Murad Mirdamət. “Dövlətin maliyyə siyasəti və müasir dövrdə onun xüsusiyyətləri”

Sadıqlı Sona Balaqardaş. “Azərbaycan maliyyə bazarları və beynəlxalq bazarlara inteqrasiya problemləri”

Səfərli Gülarə Hüseyn. “Üzən valyuta məzənnələri rejimində xarici valyutaya tələb və təklifin balanslaşdırılması”

Xurşudzadə Fatimə Ağasən. “Azərbaycanda dövlət borcu və fiskal dayanıqlılığın qiymətləndirilməsi”

 

“Maliyyə menecmenti” ixtisası

Aslanov Anar Azad. “The impact of the 2008-2009 financial crisis on Azerbaijan firm-level exports”

Balayeva  Narmin Rufat. “Capital Structure and Companies Financial Performance: Azerbaijan example”

Huseynova Narmin Jeyhun. “Electronic Money: Is there any possibility of a cashless society?”

Karimli Laman Ali. “The impact of m&a on innovation”

Mahmudov Kamal Mustafa .“The main direction of development of the audit system in Azerbaijan”

Mammadova Gulustan Nuraddin. “The role of foreign direct investment in Azerbaijan”

Murad Muradli Zakir. “Analysis of the economic growth, unemployment and foreign direct investment in Turkey”

Musayev Kamal Arif. “The Blockchain System and Application in Finance”

Orujlu Nurlan Vahıd. “The role of islamic banking in economic development”

Qarayev Azad Ilham. “Can bitcoin become a workable alternative to representative money?”

Rasulov Aykhan Arif. “Regulatory response to the financial crisis of 2007-08”

Tanriverdiyeva Narmin Etibar. “Cash management practices of small and medium enterprises in Azerbaijan”

Abaslı Təhminə Azər. “Beynəlxalq valyuta sisteminin müasir vəziyyəti və onun inkişaf perspektivləri”

Cəlilzadə Murad Habil. “Maliyyə böhranı şəraitində mərkəzi bankların monetar siyasəti”

Eyvazov Səxavət Azər. “Azərbaycanda islami maliyyə anlayişinin inkişafinin perspektivləri”

Həsənli Cavid Kərimağa. “Azərbaycan şirkətləri nümunəsində kapitalın strukturunun firmanın maliyyə performansına təsiri”

Həsənov Xəyal Xəqani. “Azərbaycanda maliyyə sektorunun vəziyyəti və maliyyə sabitliyinin təmin olunmasi yollari”

Heydərova Gülşən Mehman. “Azərbaycan banklarında risk menecmentinin təşkili”

Kamilli Nicat Adil. “Azərbaycanda fiskal dayaniqliliğin təmin edilməsinin dövlət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsinin prioritetləri”

Kərimov Ziya İlqar. “Azərbaycanda bələdiyyə maliyyəsinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması problemləri”

Mehrəliyev Əvəz Gülhüseyn. “Müasir dövrdə kommersiya banklarında riskli əməliyyatların tənzimlənməsi”

Musazadə Lalə Famil. “Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarliq müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi problemləri”

Nəcəfzadə Anar Məhəmmədəli.“Azərbaycanda maliyyə menecmentinin müasir problemləri və həlli yollari”

Ömərov Elvin Devran. “Azərbaycanda istehsal müəssisələrində davamlı inkişafının təmin edilməsində maliyyə resurslarının idarə edilməsi mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi yolları”

Sadıqova Pərvin İmran. “Azərbaycanda davamlı inkişafın təmin edilməsində maliyyə siyasətinin rolu”

Şixkərimli Cərulla Elçin. “Böhran dövründə maliyyə resurslarının idarə edilməsi məsələləri: Azərbaycanın bank sektoru nümunəsi”

Xəlilova Aytən Xanlar. “Müasir şəraitdə azərbaycanda müəssisələrin maliyyə menecmentinin təşkili problemləri”

Гаджиев Турал Рафиг. “Банковские услуги и их совершенствование в Азербайджане”

Гюлюшева Фидан Муса. “Cовершенствование управления доходами государственного бюджета Азербайджана”

Джафарова Айгюн Эльчин. “Финансовый анализ как процедура аудиторской деятельности и пути его совершенствования в Азербайджане”

Исаев Фуад Эльбрус. “Ликвидность банковского сектора Азербайджана: пути устранения проблем и методы повышения ликвидности”

 

“Maliyyə nəzarəti” ixtisası

Abbasova  Ayşən Vilayət.  “Post  neft erası dövründə ölkəmizdə monetar siyasətin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri”

Əhmədov İsa Eldar.  “Dövlət maliyyə nəzarəti: problemlər və prespektivlər”

Əhmədov Şəmsi  Kərəm.  “Müasir dövrdə azərbaycanda audit fəaliyyətinin problemləri və fəaliyyət istiqamətləri”

Əliyeva Xəyalə Asif.  “Neft qiymətinin və devalvasiyanin azərbaycan bank sektoruna təsiri”

İsrəfilzadə Qorqud Məftun. “Azərbaycanın tikinti sektorunda gəlirlərin və xərclərin uçotunun və auditinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məcidov Anar Atəş.  “Milli iqtisadiyyatin dövlət sektorunun idarə olunmasinda maliyyə nəzarəti”

Məmmədov Elnur Rizvan.  “İslam inkişaf  bankının fəaliyyətinin başlıca xüsusiyyətləri”

Məmmədov Yaqub İlqar.  “Respublikamızda sosial-iqtisadi inkişafın maliyyə-büdcə tənzimlənməsi problemləri və həlli yolları”

Məmmədova Nərmin Natiq. “Dünya borc kapitali bazari: strukturu və müasir inkişaf meylləri”

Omarova Aysel Barat. “Nağdsiz pul dövriyyəsinə nəzarətin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri: azərbaycanin bank sektoru timsalinda”

Quliyev Tural Aydın.  “Azərbaycanın kommersiya banklarının maliyyə bazarındakı əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi”

Salahov Ənvər Xəlil . “Milli  iqtisadiyyatın  strateji  inkişafında maliyyə nəzarəti mexanizminin müasir vəziyyəti və onun təkmilləşdirilməsi”

Salmanlı Osman Babək. “Azərbaycanda dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin formalaşmasında vergi nəzarəti”

Xəlilova Vüsalə Nazim.  “Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin maliyyə resurslarının formalaşdırılması və onların istifadəsinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi”

Алекберзаде Ильгар Мамедулла.  “Аудит внешнеэкономической деятельности коммерческих организаций в Азербайджане”

Джафарова Айгюн Эльчин. “Финансовый анализ как процедура аудиторской деятельности и пути его совершенствования в Азербайджане”

Мамедов Тамерлан Азер. “Стратегическое планирование и его влияние на деятельность предприятия в Азербайджане”

Нагиев Мадад Уджал.  “Cовершенствование методики учета и аудита использования капитала в азербайджане”

 

“Sığorta” ixtisası 

Abbasova Ləman Kamran. “Respublikada daşınmaz əmlakın icbari sığortası problemləri və inkişaf istiqamətləri”

Əliyev Elnur Məhəmmədəli . “İcbari sığortanın tətbiqi mexanizmləri: dünya və Azərbaycan modeli”

Əsədli Asəf Asif. “Sığortada yeni texnologiyaların tətbiqi: Azərbaycan timsalında”

Əsədov Vasif Şiraslan. “Strateji yol xəritəsinin əsas hədəfi kimi milli sığorta bazarının inkişafı”

Həsənzadə Aygün Nazim. “Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin rəqabətə davamlılıq prinsipləri”

Hüseynli Nüşabə Malik . “Azərbaycanda dövlət maliyyə nəzarətinin inkişaf etdirilməsi”

İsmayılzadə Mahmud Vüqar. “Azərbaycanda  tibbi  sığortanın  səhiyyə sistemində yeri və rolu”

Məmmədli Fərid Əliabbas. “Həyatın yığım sığortasının perspektivləri. Dünya və Azərbaycan reallığı”

Səfərova Mahizər Səfər. “Bank və kredit təşkilatlarında risklərin sığortasının perspektivləri. Dünya və Azərbaycan reallığı”

 

“Xidmət uçotu” ixtisası

Abdullayeva İradə Aqil. “Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotu sahəsində aparılan islahatların əsas istiqamətləri”

Alıyev Anar Tofiq. “Azərbaycanda milli mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi problemləri və həlli yolları”

Allahverdiyev Aqil İlham. “Büdcə təşkilatlarinda daxili maliyyə nəzarətinin təşkili”

Bağırlı Aytən Qeyrət. “Azərbaycanda neft və qaz sənayesində idarəetmə uçotunun təşkili və onun təkmilləşdirilməsi”

Eyvazlı Nərmin Ayaz. “Ticarətdə auditin təşkili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri : Azərbaycan timsalında”

Hüseynov Taleh Natiq. “Ölkədə kiçik sahibkarlıq subyektlərində maliyyə hesabatının hazırlanması problemləri”

Kərimov Adil Çingiz . “İqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılmasında analtik üsulların tətbiqi”

Kərimov Emin Akif.  “Azərbaycanın səhiyyə sferasında xidmətin maliyyə uçotunun təkmilləşdirilməsi”

Mehdiyev Ələkbər Mövlüd. “Tikinti sahəsində gəlir və xərclərin uçotunun təşkili və təkmilləşdirilməsi”

Mustafayev Kənan İlham.  “Mobil rabitə müəssəsində istehsal məsrəflərinin təhlilinin metodiki  məsələləri: Azercell timsalında”

Nəcəfli Tural Firudin. “Daxili auditin müəssisənin idarə edilməsində rolu: Azərbaycanın bank sektoru timsalında”

Nəsibli Təhmasib Araz . “Respublikada bank sisteminin likvidliliyinin tənzimlənməsi mexanizmi”

Süleymanlı Rauf Adil. “Azərbaycanda istehsal sferasında maliyyə və vergi uçotunun təşkilinin təkmilləşdirilməsi”

Süleymanov Abid Əhəd .Azərbaycan qanunvericiliyində uzunmüddətli aktivlərin beynəlxalq standartlara uyğun uçotunun təşkili məsələləri

Süleymanov Tural Rövşən. “Sığorta əməliyyatları zamanı vergilərin hesablanması və uçotu: Azərbaycanın sığorta sektoru timsalında”

Süleymanov Vüsal Şamı. “Azərbaycanın nəqliyyat sferasında maliyyə vəziyyətinin təhlili və təkmilləşdirilməsi”

Алиев Ильхам Ровшан.  “Совершенствование теоретических и методологических аспектов учёта и аудита нематериальных активов в коммерческих организациях Азербайджана”

Рзабейли Карим Фархад . “Влияние информационных технологий на бухгалтерский учет и его автоматизация в Азербайджане”

“Vergi” ixtisası

Əhədzadə Elməddin Məhəmməd. “Azərbaycanda vergidən yayınma risklərinin tənzimlənməsində istifadə olunan metod və alətlər”

Əliyev Elgiz Çingiz .“Azərbaycanda vergi mexanizminin   bücələrarası münasibətlərin tənzimlənməsinə təsiri”

Hacıyev Mustafa Rəşad.“Azərbaycanda tətbiq olunan fiziki şəxslərin gəlir vergisinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlər”  

Nadir İbrahimli Mirzə.“Azərbaycanda birbaşa vergitutma mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi”

İbrahimova Gülsüm Məhəmməd. “Dolayı vergilərin hesablanması xüsusiyyətləri və onların təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Kərəmova Tərlalə Firdovsi .“Vergi siyasətində kiçik sahibkarlığın dəstəklənməsi məsələləri: Azərbaycan timsalında”

Mədətzadə Cəmşid Şəmşir. “Respublikada vergi güzəştlərinin tətbiqi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məmmədli Orxan Rəşid. “Azərbaycanda vergidən yayınma və vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri”

Məmmədov Tuncay Qurban. “Azərbaycanda iqtisadi böhran zamanı tətbiq edilən vergi siyasətinin əsas istiqamətləri”

Nağıyeva Reyhan Tağı. “Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında birbaşa vergilərin rolunun artırılması istiqamətləri”

Nəbiyev Ülvi Rəsul. “Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun investisiya cəlbediciliyinin vergitutma amilləri”

Niftalıyev Tural Rofət. “Vergi inzibatçılığının təşkilati-hüquqi əsasları və vergilər sahəsində dövlət idarəetməsi problemləri”

Nuriyeva Ramilə İsmayıl.“Vergi nəzarəti və onun həyata keçirilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi”

Qəhrəmanov Şəmistan Tofiq .“Azərbaycanda və iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə hüquqi şəxslərin vergiyə cəlb edilməsinin müqayisəli təhlili”

Səfərov Cəlal Nəsimi. “Azərbaycanda müəssisələrin vergi yükünün optimallaşdırılması üsulları”

Dünya iqtisadiyyatı və kommersiya ixtisası

Şükürov Elgün Saleh.“Bazar iştirakçılarının qərarvermə mexanizmlərinin təhlili” 

Dadaşlı Nigar Elxan. «Azərbaycanla ümumdünya  ticarət təşkilatnın  iqtisadi əməkdaşlığının inkişaf meylləri»

Kərimov Murad Mikayıl “Azərbaycanda kommersiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili məsələləri”

Abbasli Samir Yashar.“Problems and Perspectives of Non-Oil Export of Azerbaijan”

Abbaszada  Nurlana Vugar. “The impacts of transnational corporations on Asian countries”

Abdullayeva Röya Səyavuş. “ Uluslararası işletmelerin reklam stratejileri ”

Abdullayeva Sona  Şaban.  “Pazarlama etiğinin müşteri memnuniyyeti ve sadakati üzerine etkisi: Azerbaycanda sektörel bir uygulama”

Ağayarov İsmət Hilal.“Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının inkişaf meyllərinin təhlili”

Allahverdiyeva Əzizə Asif .“Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafında innovasiyaların rolu”

Allahverdiyeva Fidan Adil. “Kiçik və orta biznes subyektlərinin iqtisadiyyatın inkişafında rolu, Almaniya nümunəsində” 

Arıf Feyzıyev Najımalı.“Wto and problems and perspectives of Azerbaijan accession”

Aydin Garayev Sadig.“Economıc development trends ın the securıtıes market ın Azerbaıjan”

Azəri Nəzər Azər.“Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələrinin formalaşması xüsusiyyətləri və onların inkişaf etdirilməsi istiqamətləri”

Babayev Samir Mərdan.“Azərbaycanda maliyyə risklərinin sahibkarlıq mühitinə təsiri və onun idarə edilməsi” 

Babayeva Bəsirə Muxtar.“Dövlət Neft Fondunun investisiya siyasətinin qiymətləndirilməsi”

Cabbarova Şəlalə Məmməd .“Kommersiya fəaliyyətində marketinqin rolu: Azərbaycan timsalında”

Cavid  Alıyev Sakif. “The ımpact of monetary polıcy on economıc growth: evıdence from Azerbaıjan”

Daşdəmirova Türkanə Məhəmmədəli. “Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketici Davranışlarına Etkisi: Seyahat İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”

 “Əhmədova Günəş Yusif. Kommersiya biznesində marketinq kommunikasiyalarının tətbiqi xüsusiyyətləri: Azərbaycan nümunəsi 

Əlibabayeva Sevilcan. “Azərbaycan və İtaliya iqtisadi əlaqələrinin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri”

Əliyev Teymur Şirzad. “Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı və bu birliyə daxil olma perspektivləri” 

Əliyeva Zenfira Asif.“Azərbaycanda vergi daxilolmalarına makroiqtisadi göstəricilərin təsirlərinin qiymətləndirilməsi”

Əlizadə Kamran Şahin.“Azərbaycanda “Böyük Dördlük” audit şirkətlərinin audit keyfiyyəti üzrə fərqlilikləri”

Əlizadə Zemfira Əsgər. “Azərbaycanda innovativ iqtisadiyyatına keçid şəraitində məhsul satışı üzrə işgüzar satıcıların davranışlarının idarə edilməsi xüsusiyyətləri” 

Əmirli İsmayıl Bəxtiyar. “Ölkədə ərzaq bazarının müasir vəziyyəti və onun tənzimlənməsi istiqamətləri”

Əsgərov Həmid Fazil. “İnformasiya iqtisadiyyatı və xarici ticarət əlaqələri: İnkişaf edən iqtisadiyyatlar nümunəsi”

Fuad Safarlı Gurban. “The role of capıtal markets ın economıc development of Azerbaıjan”

Gülüstan Abbasquliyeva Məhəmməd . “Kiçik və orta biznes subyektlərinin iqtisadiyyatın inkişafında rolu, Türkiyə nümunəsində”

Shamılova Gunay Zılımkhan.“The impact of foreign trade on the world economy”

Hacızadə İskəndər Aydın.“Dünya Bankının Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının kreditləşməsində rolu”

Həsən-zadə  Ləyaqət  Etibar.«Azərbaycanda beynəlxalq kommersiya fəaliyyətinin formaları və onların inkişaf istiqamətləri» 

Huseyn Alıyev Gudrat. “Azerbaıjan-eu trade relatıons: dırectıons of ımprovement” 

Əlizadə Hüseyn Elçin. “Beynəlxalq maliyyə sisteminin problemləri və həlli yolları”

Huseyn Ibadov Namig.“The Importance of Usage of Cryptocurrency in International Financial System and Trade”

Hüseynli Aytəkin Məmməd. “Azərbaycanda turizm sektoru və inkişaf perspektivləri”

Hüseynova Fəridə Rövşən. “Beynəlxalq ticarətin müasir inkışaf mərhələsində  gömrük-tarif tənzimlənməsinin rolu”

Huseynova Lala Vılayat.“Possıble effects of economıc growth to the welfare of country. the case of developıng countrıes”

Ibrahım Osmanov Ilham. “Tourısm marketıng ın the world economy, ıts economıc aspects and applıcatıon to Azerbaıjan”

İbrahimov Ağabəy Çingiz.Azərbaycanın gömrük siyasətinin büdcə daxilolmalarına təsiri

Jafarova Ayten Hafiz.“Poverty and global initiatives to alleviate it”

Jinjikova Anastasiya Valeryevna. “Development of Marketing Strategy in the sphere of tourism for the State Historical-Architectural Reserve “Icherisheher”

Kərimova Aydan Əzizağa .“Azərbaycanda pərakəndə ticarətin inkişafında yeni tendensiyaları”

Allahverdiyeva Fidan Adil. “Kiçik və orta biznes subyektlərinin iqtisadiyyatın inkişafında rolu, Almaniya nümunəsi”

Malikova Sayyara Gurban.“The impact of international financial crisis on world economy” 

Mehdıyev Amıl Arıf .“Problems of world economy ın the gas ındustry” 

Məhərrəmli İdris Gülmalı.“Azərbaycan Respublikasının xarici-iqtisadi əlaqələrinin gömrük taarif tənzimlənmə sistemi və onun təkmilləşdirilməsi yolları”

Məmmədzadə Nahid Xaliq .“Azərbaycan Respublikasının tədiyyə balansı: formalaşması xüsusiyyətləri  və tənzimlənməsi problemləri”

Məsumə Talıbova Vəli .“Azərbaycanda investorların maliyyə aktivlərinin qarşılaşdığı problemlərin həlli yolları”

 Mirzəyeva Aygül  Sabir.  “Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sektorunun problemləri və inkişaf perspektivləri”                      

Murad Əhmədov Oqtay.  “Azərbaycanda beynəlxalq yükdaşımalarının gömrük rəsmiləşdirilməsinin əsas xüsusiyyətləri.Avtonəqliyyat sektoru timsalında ” 

Musayeva Konul Rovshan.“History development of the energy profile of the republic of Azerbaijan and their impact on eu energy security”

Najafova Lala Khanlar. “Aggregate supply-oriented economic growth problems: comparison of the us and japanese economies”

Narmin Ismayilova Chingiz.“The impact of migration on economic situation in the world”

Novruzlu Parıkhanım Ahlıman. “Import and export relations in the economy of Azerbaijan”

Nuriyeva Aysel Ərziman.  “Azərbaycanın bank sektoru təşkilatlarının antiböhran idarə edilməsi”

Orucova Gülnar Məhəmməd. “Zəfəran Made in Azerbaijan brendi kimi”

Şükürov Elgün Saleh. “Bazar iştirakçılarının qərarvermə mexanizmlərinin təhlili: Azərbaycan nümunəsi”

Qadimov Tofiq Vuqar. “Development trends of central banks ın the context of globalızatıon”

Qasımzadə Ramiz Sədrəddin.“Azərbaycanda e-ticarət: müasir vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri”

Qurbanov Nihad Kəmaləddin .“Azerbaycan Tüketicilerinin Yabancı Markalı Ürünlerin Tercihinde ve Değerlendirilmesinde Köken Ülke Faktörünün Etkisi ve Önemi” 

Rashad Mammadov Habıl.“İnternet bankıng, onlıne trade and theır role ın the world economy”

Rəhimov Tərlan Rəhim. “Azərbaycanda turizm sektoru və inkişaf perspektivləri”

Rüstəmli Amil Kamil. “Uluslararası ticarete yönelik firmaların pazarlama stratejilerinin ihracat performansı üzerindeki etkisi: Azerbaycan firmaları örneği”

Rzayev Elsevər Elçin.“Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsində gömrük siyasətinin əhəmiyyəti”

Seljan Alıyeva Vugar. “İnternatıonal labour migration as a globalızatıon process”

Səmədov Tahir Taleh.“Azərbaycanın Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əlaqələri və ölkə iqtisadiyyatında rolu (2012-2017)” 

Şıxəlizadə Şahsuvar Bərxudar.“Sənaye şəhərciklərinin Azərbaycan iqtisadiyyatında potensial qiymətləndirilməsi”

Usubova Nərmin Etibar. “Azərbaycan müəssisələrində reklam fəaliyyətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi”

Vasif Mahmudov Suad.“Role of derivative financial instruments as a prospect for the development of the Azerbaijan financial market”

Vəliyev Nicat Babahüseyn.“Dünya valyuta bazarının müasir inkişafında yeni meyllər” 

Vəliyeva Fəridə Paşa.“Açıq innovasiyanın, ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafına təsiri və onun makro və mikro səviyyədə tətbiqi məsələləri”

Xəlilova Xəyalə Məhərrəm. Butik otel pazarlaması:Bakü’de butik otel pazarlamasında sosyal medya kullanımı üzerine bir çalışma

Yashar Nasibov Mansur.“The effect of foreıgn dırect ınvestment on economıc growth: Azerbaıjan case” 

Hüseynova Fəridə Rövşən. “Beynəlxalq ticarətin müasir inkışaf mərhələsində gömrük-tarif tənzimlənməsinin rolu” 

İsmayılov Təbriz İbrahim.“Azərbaycan gömrük xidmətinin Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilə əməkdaşlığının əsas istiqamətləri və inkişaf meyilləri ”

Jinjikova Anastasiya Valeryevna.«Development of Marketing Strategy in the sphere of tourism for the State Historical-Architectural Reserve “Icherisheher”»

Rəhimov Tərlan Rəhim. “Azərbaycanda turizm sektoru və inkişaf perspektivləri”

Krımov Murad Mikayıl .“Azərbaycanda kommersiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili məsələləri”

Murad Əhmədov Oqtay. “Azərbaycanda beynəlxalq yükdaşımalarının gömrük rəsmiləşdirilməsinin əsas xüsusiyyətləri.Avtonəqliyyat sektoru timsalında ” 

Vəliyev Nicat Babahüseyn.“Dünya valyuta bazarının müasir inkişafında yeni meyllər”

Yusifova Nadirə Zahid. “Azәrbaycan Respublikasında Qeyri-Neft Sektoru Üzrә İxracın diversifikasiyası”

Абдуллаев Абдулла Рафиг. “Роль таможенных союзов в усилении современной региональной интеграции и глобализации”

Алиев Али Гамлет. “Рынок золота в международных отношениях”

Афер Мурадов Зафар .«Экономико-организационные аспекты сферы услуг в торговле в Азербайджане»

Гасанлы Фидан Табриз. “Международная валютная ликвидность на современном этапе”

Гурбатли Эльвин Самир. “Роль валютного регулирования в экономической политике страны”

Мамедов Рамиль Намик. «Перспективы дальнейшего развития экспортного потенциала Азербайджанской Республики» 

Мелик-Еганлы Яшар Аббас. “Развитие сотрудничества Азербайджанской Республики с МВФ”

Мухтарова Айшан Азад.«Потребительское поведение и его моделирование»

 

«İqtisadiyyat», «Statistika» və «Sənayenin təşkili və idarəedilməsi» ixtisasları

Abasov Cavanşir Abasağa. “Azərbaycanda vençur müəssisələrinin yaradılması və inkişafı məsələləri”

Abbaszadə Nicat Əfrasiyab.“Azərbaycan dəniz nəqliyyatı daşımalarının inkişaf prespektivləri və metodları”

Abdullayev Ülvi Məzahir.“Azərbaycanda təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması problemləri və həlli yolları”

Alışova Maral Mehman.“Azərbaycanda xidmət sahəsində insan resurslarının təşkili və idarə olunması” 

Aslanov İsmayıl Nemət. “Milli iqtisadiyyatın inkişafında aqrar sənaye kompleksinin rolu”

Aslanova Ayna Stanislavovna. “Совершенствование механизмов государственного регулирования в сфере повышения уровня интернационализации Азербайджанских компаний”

Atayev Ayxan Ələddin.“Azərbaycan Respublikasinda sosial-iqtisadi məsələlərin həlli üçün analitik informasiya sistemlərindən istifadə” 

Ayxan Quliyev Vaqif. “Azərbaycan iqtisadiyyatının ixrac potensialının artırılması istiqamətləri” 

Babayev Pünhan Sahib.“İxracın stimullaşdırılması mexanizmləri: Türk Eximbank nümunəsində”

Bağırova Əsli Kamal. “Kadrların stimullaşdırılmasının sosial-iqtisadi aspektləri: Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istehsal müəssisələri timsalında”

Baxşəliyev Pərviz Ramiz. “Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəetməsində kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsi yolları”

Bayramov Bəhruz Məhəmməd.“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı sahəsində məşğulluğun iqtisadi artıma təsiri”

Bayramov Novruz Şaiq. “Azərbaycanda turizimin maliyyələşdirilmə problemləri”

 

Bayramzadə  Samirə  Qulu. “Azərbaycanda həyat sığortasının pensiya təminatı sistemində rolu”

Cabbarov Mədət Mehdi.“Büdcə kəsirinin maliyyələşdirmə yolları və makroiqtisadi təsirləri: Azərbaycan timsalında” 

Cahangirov Elgin Elçin.“Maliyyə bazarlarının iqtisadiyyatın inkişafında rolunun statistik qiymətləndirilməsi”

Cəfərov İbrahim Elşad. “Dünya sferasında pul köçürmələrinin statistik təhlili” 

Dadaşov Tərlan Əbdülrəhman. “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində vergitutma mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” 

Dadaşova Vəfa Raci. “Milli hesablar sistemində cari hesablar,onların statistik tədqiqi və qiymətləndirilməsi”

Ələkbərova Səbinə Ələsgər. “Holland sindromu və Azərbaycanda onun qarşısının alınması yolları” 

Əlirzayev Əlirza Abdulqədir.“Azərbaycanda bank olmayan kredit təşkilatlarının sosial-iqtisadi qiymətləndirilməsi” 

Əliyev Bəybala Vüqar. “Azərbaycan Respublikasında büdcə gəlirlərinin qeyri-neft sektorunun inkişafına təsirinin qiymətləndirilməsi”  

Əliyevə Firuzə Gündüz.“Azərbaycanın turizmində otelçilik fəaliyyəti və onun qiymətləndirilməsi” 

Hacıqədirli Məhəmmədsadiq  Kamil. “Azərbaycanda dəniz  nəqliyyatının iqtisadi problemləri və dünya ticarətində rolunun artırılması məsələləri” 

Hacıyev Ənvər Sərvər.“Azərbaycanın xarici ticarət siyasəti və onun həyata keçirilməsi proseslərinə təsir edən amillər”

Həmzəyev İlkin İlham. “Azərbaycanda əhali istehlakının qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması” 

Həsənli Səbuhi İbrahim. “Azərbaycan aparılan iqtisadi islahatlarda institusional alətlərin istifadəsi”

Həsənov Əhəd Elbrus.“Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun inkişafının statistik tədqiqi” 

Həsənov Mətin Ceyhun.“Ailə biznesinin kiçik və orta sahibkarlığın inkişafında rolu”

Həsənov Nadir Hikmət. “Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin olunmasında turizm sektorunun rolu və dövlət tərəfindən tənzimlənməsi”

Həsənova Nərmin Mehdixan. “Azərbaycanda aqrar sferada qiymətlərin formalaşması və dövlət tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi”

Hüseynli Nigar Dədəbəy. “Azərbaycanda əhali istehlakının ekonometrik modelləşdirilməsi”

Hüseynov Ramazan Məzahir.“Milli iqtisadiyyatda vergilərin ixracın artımına təsiri və onun hüquqi aspektləri”

Hüseynov Sərxan Elxan. “Azərbaycanın rekreasiya ehtiyatları: istifadə problemləri və həll yolları”

Hüseynzadə Vüsal Ayyət.“Azərbaycan respublikasında ixrac potensialından istifadənin stimullaşdırılması və hüquqi təminatı məsələləri”

İsrayılova Afət Eyyub.“Azərbaycan Respublikasında əhali istehlakının dinamikası və strukturunun makroiqtisadi təhlili”

Məlikov Murad Namiq.“Müasir şəraitdə ölkənin sosial-iqtisadi təhlükəsizliyi və onun təmin olunması”

Məlikzadə Aynur Elmir. “Azərbaycanda elektron ticarət fəaliyyətinin tənzimlənməsinin  təşkilati-hüquqi məsələləri”

Məmmədhüseynov Yusif Nazim.“Əməyin təhlükəsizliyinin təşkili: SOCAR timsalında”

Məmmədov Baba Çingiz.“Azərbaycan Respublikası və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf aspektləri” 

Məmmədov Malik Əliniyaz.“Turizm məhsulunun rəqabətə davamlılığının artırılması istiqamətləri: Naftalan timsalında”  

Məmmədova Fəridə Yusif.“Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsində dövlətin rolu”

Məmmədova Leyla Elçin. “Azərbaycanda kənd təsərrüffatının inkişafı və mövcud problemlərin həlli yolları”

Məmmədzadə Bilal Qabil. “Azərbaycan Respublikasında bank kreditlərinin qeyri-neft sektorunun inkişafına təsirinin qiymətləndirilməsi”

Məsimli Nənəxanım Qalib. “Şəki-Zaqatala regionunda qida sənayesi sahələrinin inkişaf məsələləri” 

Mirzəyeva Almazxanım Vasif .“Qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın inkişafının makroiqtisadi tənzimlənmə mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Mövsümzadə Şahanə Mahmud. “Azərbaycan iqtisadiyyatı timsalında istehsal funksiyasının parametrlərinin ekonometrik qiymətləndirilməsi “

Musayeva Esmira Saməddin.“Respublikanın sənaye müəssisələrində proqram-məqsədli idarəetmənin tətbiqi məsələləri”

Mustafayev Müşfiq Fərhad.“Neft  ixrac edən ölkələrdə fiskal multiplikator: MDB-nin neft ixrac edən ölkələri timsalında”

Mustafayeva Arzu Ramiz.“Azərbaycanda əmək qabiliyyətli fiziki və zehni qüsurlu insanların əmək prosesinə cəlb olunması və onlarla bağlı sosial reabilitasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi”

 Mustafayeva Lamiyə Sahib. “Azərbaycanda aparılan idxal-ixrac əməliyyatlarında qiymətlərin əmələ gəlmə mexanizmi”

Nağıyeva Nübar Bəhram.“Azərbaycanda iqtisadi inkişafın formalaşmasında əmək ehtiyatlarından istifadə imkanları və onun təkmilləşdirilməsi siyasəti”

Namazova Gülnarə Elxan.“Vergi  dərəcələri  ilə qiymətlər arasında qarşılıqlı nisbətin tənzimlənmə mexanizmi”

Nəzərov Yusif Faiq. “Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin mühüm aspektləri”  

Nifəliyev Sultan Qurban.  “Müəssisədə kadr potensialı, onun qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi SOCAR timsalında” 

Novruzlu Behbidalı Valeh.“Turizmin inkişafında investisya təminatı problemləri”

Piriyev Orxan Piri.“Azərbaycanda xidmət sektorunda əməkhaqqı və onun tənzimlənməsi yolları”

Qəhrəmanov Mir Taleh Təzəxan.“Azərbaycanda sənaye istehsalının ərazi üzrə təşkilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Qəhrəmanova Səkinə Yaşar. “Azərbaycanda maliyyə-kredit təşkilatlarının müflisləşməsinin hüquqi aspektləri” 

Qəmbərli Aysel Tahir.“Milli iqtisadiyyatda biznesin mühitinin və biznesin  inkişaf strategiyasının təkmilləşdirilməsi”

Qubadzadə Məftun Məhəmməd.“Dövlət büdcəsində sosial yönümlü xərclərin tənzimlənməsi yolları”

Quliyeva Kamalə Xalis.“Əhalinin nəqliyyat xidmətinin səviyyə və dinamikasının statistik təhlili”

Quliyeva Ləman Elçin. “İS-LM modelinin tənliklərinin parametrlərinin Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ekonometrik qiymətləndirilməsi”

Quliyeva Qəmər Müdhət.“Azərbaycan sənayəsinin sahə quruluşunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Rzalı Leyla Yaşar.“Azərbaycanda iş qəzalarının mikro və makro səviyyədə analizi: problemlər və həlli yolları”

Sadıqov Orxan Eldar. “Azərbaycanda  kənd  təsərrüfatının  əsas  problemləri   və  həlli  yolları”

Salmanlı Fərid Nizami. “Neft qiymətlərinin tərəddüdlərinin iqtisadi təhlükəsizliyə təsiri”

Salmanova Aylan Rafiq. “Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində qiymət amili və onun təkmilləşdirilməsi mexanizmi”

Şəmsəddinova Röya Yaşar.“Azərbaycan Respublikasında xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin hüquqi təminatı məsələləri ”

Seyidova  Aynur  Mirağa. “Azərbaycanda sənayenin inkişafının dövlət tərəfindən dəstəklənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi  istiqamətləri”

 Şirəlizadə Xudaverdi Sərdar. “Milli iqtisadiyyatın inkişafı baxımından nəqliyat sektorunun beynəlxalq  nəqliyyat şəbəkəsinə inteqrasiyasının təmin olunma yolları”

Süleymanlı Anar Fikrət.“Respublikanın biznes sferasında innovasiya effektivliyinin qiymətləndirilməsi”

Süleymanov Anar İsə. “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi artımın makroiqtisadi aspektləri”

Vəliyev Elnur Həsən. “Türkiyənin turizm təcrübəsi və onun Azərbaycanda tətbiqi imkanları”

Vəliyev Elvin Siyahət.“İqtisadi təhlükəsizlik baxımından dövlətin struktur siyasətinin reallaşdırılmasının prioritet istiqamətləri: Azərbaycan timsalında”

 Vəliyev Ruslan Mürsaddin.“Azərbaycan sənayəsində investisiya fəallığının artırılması istiqamətləri”

Vəlizadə Mustafa Zəfər. “Pula tələb funksiyasının Azərbaycan timsalinda ekonometrik qiymətləndirilməsi”

Xasıyev  İsfəndiyar  Azər.“Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyi:onun mahiyyəti,təmin etmə metodları və inkişaf  istiqamətləri” 

 Xəlilov Rəsul Elmir.“Azərbaycanda elmi tədqiqat təşkilatlarında strateji menecmentin tətbiqi məsələləri ”

Xudaquliyev Hüseyn Arif. “Nağdsız hesablaşmaların stimullaşdırılması yolları: Azərbaycan nümunəsi”

Xudiyeva Lamiə Almaz. “Azərbaycanın Xəzər sahili ərazilərində turizmin inkişaf perspektivləri”

Yarıyev Toğrul İlqar. “Dünya mobil telefon bazarının statistik qiymətləndirilməsi”

Yusifli Könül Bəhmən. “Azərbaycanda işsizlik səviyyəsinin proqnozlaşdırılması”

Агаева Сабина Тофик. “Проблемы и пути совершенствования правового регулирования рынка труда в Азербайджане”

Гусейнзаде Гюльнар Садиг. “Проблемы развития туризма в тюркских странах Центральной Азии”

Зейналова Назлы Мехти. “Нейромаркетинг и основная форма поведения потребителей”

Ибадова Нубар Фазаил. “Основные направления экономического развития регионов Азербайджанской Республики”

Мамедов Кямран Ровшан. “Развитие и совершенствование правового регулирования инвестиционной деятельности в условиях модернизации экономики в Азербайджане”

Манафов Шамиль Мирзабала.“Индивидуальное предпринимательство-как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики”

Мехралиева Айтен Асиф.“Cистема  образования  как фактор  социально-экономического  развития  Азербайджана”

Рагимова Чинара Эльчин. “Государственное регулирование инновационной деятельности в Азербайджане”

 

 Dünya iqtisadiyyatı və kommersiya ixtisası 

Krımov Murad Mikayıl “Azərbaycanda kommersiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili məsələləri”

Abbaslı Samır Yashar. “Problems and Perspectives of Non-Oil Export of Azerbaijan”

Abbaszada Nurlana Vugar. “The impacts of transnational corporations on Asian countries”

Abdullayeva Röya Səyavuş. “ Uluslararası işletmelerin reklam stratejileri ”

Abdullayeva Sona  Şaban.  “Pazarlama etiğinin müşteri memnuniyyeti ve sadakati üzerine etkisi: Azerbaycanda sektörel bir uygulama” 

Ağayarov İsmət Hilal.“Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının inkişaf meyllərinin təhlili”

Allahverdiyeva Əzizə Asif .“Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafında innovasiyaların rolu” 

Allahverdiyeva Fidan Adil .“Kiçik və orta biznes subyektlərinin iqtisadiyyatın inkişafında rolu, Almaniya nümunəsində”

Arıf Feyzıyev Najımalı.“Wto and problems and perspectives of Azerbaijan accession”

Aydın Garayev Sadıg.“Economıc development trends ın the securıtıes market ın Azerbaıjan”

Azəri Nəzər Azər. “Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələrinin formalaşması xüsusiyyətləri və onların inkişaf etdirilməsi istiqamətləri”

Babayev Samir Mərdan. “Azərbaycanda maliyyə risklərinin sahibkarlıq mühitinə təsiri və onun idarə edilməsi”

Babayeva Bəsirə Muxtar. “Dövlət Neft Fondunun investisiya siyasətinin qiymətləndirilməsi”

Cabbarova Şəlalə Məmməd. “Kommersiya fəaliyyətində marketinqin rolu: Azərbaycan timsalında”

Cavid  Alıyev Sakif. “The ımpact of monetary polıcy on economıc growth: evıdence from Azerbaıjan”

Daşdəmirova Türkanə Məhəmmədəli. “Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketici Davranışlarına Etkisi: Seyahat İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”

“Əhmədova Günəş Yusif – Kommersiya biznesində marketinq kommunikasiyalarının tətbiqi xüsusiyyətləri: Azərbaycan nümunəsi 

Əlibabayeva Sevilcan Akif.“Azərbaycan və İtaliya iqtisadi əlaqələrinin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri”

Əliyev Teymur Şirzad .“Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı və bu birliyə daxil olma perspektivləri”

Əliyeva Zenfira Asif. “Azərbaycanda vergi daxilolmalarına makroiqtisadi göstəricilərin təsirlərinin qiymətləndirilməsi”  

Əlizadə Kamran Şahin.“Azərbaycanda “Böyük Dördlük” audit şirkətlərinin audit keyfiyyəti üzrə fərqlilikləri”

Əlizadə Zemfira Əsgər. “Azərbaycanda innovativ iqtisadiyyatına keçid şəraitində məhsul satışı üzrə işgüzar satıcıların davranışlarının idarə edilməsi xüsusiyyətləri”

Əmirli İsmayıl Bəxtiyar. “Ölkədə ərzaq bazarının müasir vəziyyəti və onun tənzimlənməsi istiqamətləri”

Əsgərov Həmid Fazil. “İnformasiya iqtisadiyyatı və xarici ticarət əlaqələri: İnkişaf edən iqtisadiyyatlar nümunəsi”

Fuad Safarlı Gurban.“The role of capıtal markets ın economıc development of Azerbaıjan” 

Gülüstan Abbasquliyeva Məhəmməd. “Kiçik və orta biznes subyektlərinin iqtisadiyyatın inkişafında rolu, Türkiyə nümunəsində”

Shamılova Gunay Zılımkhan. “The impact of foreign trade on the world economy”

Hacızadə İskəndər Aydın. “Dünya Bankının Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının kreditləşməsində rolu”

Həsən-zadə  Ləyaqət  Etibar. «Azərbaycanda beynəlxalq kommersiya fəaliyyətinin formaları və onların inkişaf istiqamətləri» 

Huseyn Alıyev Gudrat. “Azerbaıjan-eu trade relatıons: dırectıons of ımprovement”

Əlizadə Hüseyn Elçin.“Beynəlxalq maliyyə sisteminin problemləri və həlli yolları”

Huseyn Ibadov Namig. “The Importance of Usage of Cryptocurrency in International Financial System and Trade.”

Hüseynli Aytəkin Məmməd .“Azərbaycanda turizm sektoru və inkişaf perspektivləri”

Hüseynova Fəridə Rövşən. “Beynəlxalq ticarətin müasir inkışaf mərhələsində   gömrük-tarif tənzimlənməsinin rolu”

Ibrahım Osmanov Ilham.“Tourısm marketıng ın the world economy, ıts economıc aspects and applıcatıon to Azerbaıjan”

İbrahimov Ağabəy Çingiz.“Azərbaycanın gömrük siyasətinin büdcə daxilolmalarına təsiri”

Jafarova Ayten Hafiz. “Poverty and global initiatives to alleviate it”

Jinjikova Anastasiya Valeryevna. “Development of Marketing Strategy in the sphere of tourism for the State Historical-Architectural Reserve “Icherisheher”

Kərimova Aydan Əzizağa. “Azərbaycanda pərakəndə ticarətin inkişafında yeni tendensiyaları”

Allahverdiyeva Fidan Adil. “Kiçik və orta biznes subyektlərinin iqtisadiyyatın inkişafında rolu, Almaniya nümunəsi”

Malikova Sayyara Gurban.“The impact of international financial crisis on world economy”

Mehdıyev Amıl Arıf  .“ Problems of world economy ın the gas ındustry.”

Məhərrəmli İdris Gülmalı. “Azərbaycan Respublikasının xarici-iqtisadi əlaqələrinin gömrük taarif tənzimlənmə sistemi və onun təkmilləşdirilməsi yolları”

Məmmədzadə Nahid Xaliq. “Azərbaycan Respublikasının tədiyyə balansı: formalaşması  xüsusiyyətləri  və tənzimlənməsi    problemləri”   

Məsumə Talıbova Vəli. “Azərbaycanda investorların maliyyə aktivlərinin qarşılaşdığı problemlərin həlli yolları”

 Mirzəyeva Aygül  Sabir.  “Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sektorunun problemləri və inkişaf perspektivləri”

Murad Əhmədov Oqtay. “Azərbaycanda beynəlxalq yükdaşımalarının gömrük rəsmiləşdirilməsinin əsas xüsusiyyətləri.Avtonəqliyyat sektoru timsalında ”

Musayeva Konul Rovshan. “History development of the energy profile of the republic of Azerbaijan and their impact on eu energy security”

Najafova Lala Khanlar.“Aggregate supply-oriented economic growth problems: comparison of the us and Japanese economies”

Narmin Ismayilova Chingiz.“The impact of migration on economic situation in the world”

Novruzlu Parıkhanım Ahlıman.“Import and export relations in the economy of Azerbaijan”

Nuriyeva Aysel Ərziman.  “Azərbaycanın bank sektoru təşkilatlarının antiböhran idarə edilməsi”

Orucova Gülnar Məhəmməd .“ Zəfəran Made in Azerbaijan brendi kimi ” 

Qadimov Tofiq Vuqar. “Development trends of central banks ın the context of globalızatıon”

Qasımzadə Ramiz Sədrəddin.“Azərbaycanda e-ticarət: müasir vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri”

Qurbanov Nihad Kəmaləddin. “Azerbaycan Tüketicilerinin Yabancı Markalı Ürünlerin Tercihinde ve Değerlendirilmesinde Köken Ülke Faktörünün Etkisi ve Önemi”

Rashad Mammadov Habıl.“Internet bankıng, onlıne trade and theır role ın the world economy”

Rəhimov Tərlan Rəhim.“Azərbaycanda turizm sektoru və inkişaf perspektivləri”

Rüstəmli Amil Kamil. “Uluslararası ticarete yönelik firmaların pazarlama stratejilerinin ihracat performansı üzerindeki etkisi: Azerbaycan firmaları örneği”

Rzayev Elsevər Elçin. “Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsində gömrük siyasətinin əhəmiyyəti”

Seljan Alıyeva Vugar.“Internatıonal labour migration as a globalızatıon process”

Səmədov Tahir Taleh. “Azərbaycanın Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əlaqələri və ölkə iqtisadiyyatında rolu (2012-2017)”

Şıxəlizadə Şahsuvar Bərxudar. “Sənaye şəhərciklərinin Azərbaycan iqtisadiyyatında potensial qiymətləndirilməsi”

Usubova Nərmin Etibar. “Azərbaycan müəssisələrində reklam fəaliyyətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi”  

Vasif Mahmudov Suad.“Role of derivative financial instruments as a prospect for the development of the Azerbaijan financial market”

Vəliyev Nicat Babahüseyn.“Dünya valyuta bazarının müasir inkişafında yeni meyllər” 

Vəliyeva Fəridə Paşa.“Açıq innovasiyanın, ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafına təsiri və onun makro və mikro səviyyədə tətbiqi məsələləri” 

Xəlilova Xəyalə Məhərrəm. Butik otel pazarlaması:Bakü’de butik otel pazarlamasında sosyal medya kullanımı üzerine bir çalışma 

Yashar Nasibov Mansur.“The effect of foreıgn dırect ınvestment on economıc growth: Azerbaıjan case” 

Hüseynova Fəridə Rövşən. “Beynəlxalq ticarətin müasir inkışaf mərhələsində gömrük-tarif tənzimlənməsinin rolu”

İsmayılov Təbriz İbrahim. “Azərbaycan gömrük xidmətinin Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilə əməkdaşlığının əsas istiqamətləri və inkişaf meyilləri ”

Rəhimov Tərlan Rəhim.“Azərbaycanda turizm sektoru və inkişaf perspektivləri”

Krımov Murad Mikayıl.“Azərbaycanda kommersiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili məsələləri”                      

Murad Əhmədov Oqtay.  “Azərbaycanda beynəlxalq yükdaşımalarının gömrük rəsmiləşdirilməsinin əsas xüsusiyyətləri.Avtonəqliyyat sektoru timsalında ”

Vəliyev Nicat Babahüseyn. “Dünya valyuta bazarının müasir inkişafında yeni meyllər”

Yusifova Nadirə Zahid.“Azәrbaycan Respublikasında Qeyri-Neft Sektoru Üzrә İxracın diversifikasiyası”   

Абдуллаев Абдулла Рафиг.“Роль таможенных союзов в усилении современной региональной интеграции и глобализации”

Алиев Али Гамлет. “Рынок золота в международных отношениях”

Афер Мурадов Зафар. «Экономико-организационные аспекты сферы услуг в торговле в Азербайджане»

Гасанлы Фидан Табриз. “Международная валютная ликвидность на современном этапе”

Гурбатли Эльвин Самир.“Роль валютного регулирования в экономической политике страны”

Мамедов Рамиль Намик. «Перспективы дальнейшего развития экспортного потенциала Азербайджанской Республики»

Мелик-Еганлы Яшар Аббас. “Развитие сотрудничества Азербайджанской Республики с МВФ”

Мухтарова Айшан Азад. «Потребительское поведение и его моделирование» 

Dadaşlı Nigar Elxan. «Azərbaycanla ümumdünya ticarət təşkilatının iqtisadi əməkdaşlığının inkişaf meylləri»

 Huseynova Lala Vılayat. “Possıble effects of economıc growth to the welfare of country. The case of developıng countrıes”

Şükürov Elgün Saleh. “Bazar iştirakçılarının qərarvermə mexanizmlərinin təhlili: Azərbaycan nümunəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10617 4
WordPress SEO - escort eskisehir - eskort -
Zero Waste Shop
-

ip stresser

- buy tiktok followers - Elektronik Nargile - yatırımsız deneme bonusu - youtube izlenme satın al